ที่มา : http://www.wordfrequency.info/free.asp?s=y
ศัพท์ที่รวบรวมมานี้ เกิดจากการศึกษาคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ โดยแยกตามประเภทของคำ และเรียงจากคำที่ใช้บ่อยมาก ไปหาคำที่ใช้น้อย
ในการศึกษาคำศัพท์นั้น การรู้คำแปลเพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เราควรรู้เรื่องอื่น ๆ ด้วย เช่น

1.               ความหมายโดยเจาะจงที่มาจาก definition ในภาษาอังกฤษ

2.               คำอ่าน/โฟเนติกส์, เสียงอ่าน

3.               วลี(phrase), กริยาวลี(phrasal verb), คำที่มักใช้ร่วมกัน(collocation), สำนวน(idiom) ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์

4.               ประโยคตัวอย่าง ที่แสดงการใช้คำศัพท์ในการพูดและเขียน

5.               เสียงอ่านประโยคตัวอย่าง

6.               แกรมมาร์ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์

7.               ฯลฯ

Noun 2542 คำ  ข้างล่างนี้ ท่านสามารถคลิก URL เพื่อศึกษาคำศัพท์โดยสมบูรณ์จากหน้าเว็บ Longman Dictionary

คำที่ 1 - 500

time

http://www.ldoceonline.com/dictionary/time

year

http://www.ldoceonline.com/dictionary/year

people

http://www.ldoceonline.com/dictionary/people

way

http://www.ldoceonline.com/dictionary/way

day

http://www.ldoceonline.com/dictionary/day

man

http://www.ldoceonline.com/dictionary/man

thing

http://www.ldoceonline.com/dictionary/thing

woman

http://www.ldoceonline.com/dictionary/woman

life

http://www.ldoceonline.com/dictionary/life

child

http://www.ldoceonline.com/dictionary/child

world

http://www.ldoceonline.com/dictionary/world

school

http://www.ldoceonline.com/dictionary/school

state

http://www.ldoceonline.com/dictionary/state

family

http://www.ldoceonline.com/dictionary/family

student

http://www.ldoceonline.com/dictionary/student

group

http://www.ldoceonline.com/dictionary/group

country

http://www.ldoceonline.com/dictionary/country

problem

http://www.ldoceonline.com/dictionary/problem

hand

http://www.ldoceonline.com/dictionary/hand

part

http://www.ldoceonline.com/dictionary/part

place

http://www.ldoceonline.com/dictionary/place

case

http://www.ldoceonline.com/dictionary/case

week

http://www.ldoceonline.com/dictionary/week

company

http://www.ldoceonline.com/dictionary/company

system

http://www.ldoceonline.com/dictionary/system

program

http://www.ldoceonline.com/dictionary/program

question

http://www.ldoceonline.com/dictionary/question

work

http://www.ldoceonline.com/dictionary/work

government

http://www.ldoceonline.com/dictionary/government

number

http://www.ldoceonline.com/dictionary/number

night

http://www.ldoceonline.com/dictionary/night

Mr

http://www.ldoceonline.com/dictionary/Mr

point

http://www.ldoceonline.com/dictionary/point

home

http://www.ldoceonline.com/dictionary/home

water

http://www.ldoceonline.com/dictionary/water

room

http://www.ldoceonline.com/dictionary/room

mother

http://www.ldoceonline.com/dictionary/mother

area

http://www.ldoceonline.com/dictionary/area

money

http://www.ldoceonline.com/dictionary/money

story

http://www.ldoceonline.com/dictionary/story

fact

http://www.ldoceonline.com/dictionary/fact

month

http://www.ldoceonline.com/dictionary/month

lot

http://www.ldoceonline.com/dictionary/lot

right

http://www.ldoceonline.com/dictionary/right

study

http://www.ldoceonline.com/dictionary/study

book

http://www.ldoceonline.com/dictionary/book

eye

http://www.ldoceonline.com/dictionary/eye

job

http://www.ldoceonline.com/dictionary/job

word

http://www.ldoceonline.com/dictionary/word

business

http://www.ldoceonline.com/dictionary/business

issue

http://www.ldoceonline.com/dictionary/issue

side

http://www.ldoceonline.com/dictionary/side

kind

http://www.ldoceonline.com/dictionary/kind

head

http://www.ldoceonline.com/dictionary/head

house

http://www.ldoceonline.com/dictionary/house

service

http://www.ldoceonline.com/dictionary/service

friend

http://www.ldoceonline.com/dictionary/friend

father

http://www.ldoceonline.com/dictionary/father

power

http://www.ldoceonline.com/dictionary/power

hour

http://www.ldoceonline.com/dictionary/hour

game

http://www.ldoceonline.com/dictionary/game

line

http://www.ldoceonline.com/dictionary/line

end

http://www.ldoceonline.com/dictionary/end

member

http://www.ldoceonline.com/dictionary/member

law

http://www.ldoceonline.com/dictionary/law

car

http://www.ldoceonline.com/dictionary/car

city

http://www.ldoceonline.com/dictionary/city

community

http://www.ldoceonline.com/dictionary/community

name

http://www.ldoceonline.com/dictionary/name

president

http://www.ldoceonline.com/dictionary/president

team

http://www.ldoceonline.com/dictionary/team

minute

http://www.ldoceonline.com/dictionary/minute

idea

http://www.ldoceonline.com/dictionary/idea

kid

http://www.ldoceonline.com/dictionary/kid

body

http://www.ldoceonline.com/dictionary/body

information

http://www.ldoceonline.com/dictionary/information

back

http://www.ldoceonline.com/dictionary/back

parent

http://www.ldoceonline.com/dictionary/parent

face

http://www.ldoceonline.com/dictionary/face

others

http://www.ldoceonline.com/dictionary/others

level

http://www.ldoceonline.com/dictionary/level

office

http://www.ldoceonline.com/dictionary/office

door

http://www.ldoceonline.com/dictionary/door

health

http://www.ldoceonline.com/dictionary/health

person

http://www.ldoceonline.com/dictionary/person

art

http://www.ldoceonline.com/dictionary/art

war

http://www.ldoceonline.com/dictionary/war

history

http://www.ldoceonline.com/dictionary/history

party

http://www.ldoceonline.com/dictionary/party

result

http://www.ldoceonline.com/dictionary/result

change

http://www.ldoceonline.com/dictionary/change

morning

http://www.ldoceonline.com/dictionary/morning

reason

http://www.ldoceonline.com/dictionary/reason

research

http://www.ldoceonline.com/dictionary/research

girl

http://www.ldoceonline.com/dictionary/girl

guy

http://www.ldoceonline.com/dictionary/guy

food

http://www.ldoceonline.com/dictionary/food

moment

http://www.ldoceonline.com/dictionary/moment

air

http://www.ldoceonline.com/dictionary/air

teacher

http://www.ldoceonline.com/dictionary/teacher

force

http://www.ldoceonline.com/dictionary/force

education

http://www.ldoceonline.com/dictionary/education

foot

http://www.ldoceonline.com/dictionary/foot

boy

http://www.ldoceonline.com/dictionary/boy

age

http://www.ldoceonline.com/dictionary/age

policy

http://www.ldoceonline.com/dictionary/policy

process

http://www.ldoceonline.com/dictionary/process

music

http://www.ldoceonline.com/dictionary/music

market

http://www.ldoceonline.com/dictionary/market

sense

http://www.ldoceonline.com/dictionary/sense

nation

http://www.ldoceonline.com/dictionary/nation

plan

http://www.ldoceonline.com/dictionary/plan

college

http://www.ldoceonline.com/dictionary/college

interest

http://www.ldoceonline.com/dictionary/interest

death

http://www.ldoceonline.com/dictionary/death

experience

http://www.ldoceonline.com/dictionary/experience

effect

http://www.ldoceonline.com/dictionary/effect

use

http://www.ldoceonline.com/dictionary/use

class

http://www.ldoceonline.com/dictionary/class

control

http://www.ldoceonline.com/dictionary/control

care

http://www.ldoceonline.com/dictionary/care

field

http://www.ldoceonline.com/dictionary/field

development

http://www.ldoceonline.com/dictionary/development

role

http://www.ldoceonline.com/dictionary/role

effort

http://www.ldoceonline.com/dictionary/effort

rate

http://www.ldoceonline.com/dictionary/rate

heart

http://www.ldoceonline.com/dictionary/heart

drug

http://www.ldoceonline.com/dictionary/drug

show

http://www.ldoceonline.com/dictionary/show

leader

http://www.ldoceonline.com/dictionary/leader

light

http://www.ldoceonline.com/dictionary/light

voice

http://www.ldoceonline.com/dictionary/voice

wife

http://www.ldoceonline.com/dictionary/wife

police

http://www.ldoceonline.com/dictionary/police

mind

http://www.ldoceonline.com/dictionary/mind

price

http://www.ldoceonline.com/dictionary/price

report

http://www.ldoceonline.com/dictionary/report

decision

http://www.ldoceonline.com/dictionary/decision

son

http://www.ldoceonline.com/dictionary/son

view

http://www.ldoceonline.com/dictionary/view

relationship

http://www.ldoceonline.com/dictionary/relationship

town

http://www.ldoceonline.com/dictionary/town

road

http://www.ldoceonline.com/dictionary/road

arm

http://www.ldoceonline.com/dictionary/arm

difference

http://www.ldoceonline.com/dictionary/difference

value

http://www.ldoceonline.com/dictionary/value

building

http://www.ldoceonline.com/dictionary/building

action

http://www.ldoceonline.com/dictionary/action

model

http://www.ldoceonline.com/dictionary/model

season

http://www.ldoceonline.com/dictionary/season

society

http://www.ldoceonline.com/dictionary/society

tax

http://www.ldoceonline.com/dictionary/tax

director

http://www.ldoceonline.com/dictionary/director

position

http://www.ldoceonline.com/dictionary/position

player

http://www.ldoceonline.com/dictionary/player

record

http://www.ldoceonline.com/dictionary/record

paper

http://www.ldoceonline.com/dictionary/paper

space

http://www.ldoceonline.com/dictionary/space

ground

http://www.ldoceonline.com/dictionary/ground

form

http://www.ldoceonline.com/dictionary/form

event

http://www.ldoceonline.com/dictionary/event

official

http://www.ldoceonline.com/dictionary/official

matter

http://www.ldoceonline.com/dictionary/matter

center

http://www.ldoceonline.com/dictionary/center

couple

http://www.ldoceonline.com/dictionary/couple

site

http://www.ldoceonline.com/dictionary/site

project

http://www.ldoceonline.com/dictionary/project

activity

http://www.ldoceonline.com/dictionary/activity

star

http://www.ldoceonline.com/dictionary/star

table

http://www.ldoceonline.com/dictionary/table

need

http://www.ldoceonline.com/dictionary/need

court

http://www.ldoceonline.com/dictionary/court

American

http://www.ldoceonline.com/dictionary/American

oil

http://www.ldoceonline.com/dictionary/oil

situation

http://www.ldoceonline.com/dictionary/situation

cost

http://www.ldoceonline.com/dictionary/cost

industry

http://www.ldoceonline.com/dictionary/industry

figure

http://www.ldoceonline.com/dictionary/figure

street

http://www.ldoceonline.com/dictionary/street

image

http://www.ldoceonline.com/dictionary/image

phone

http://www.ldoceonline.com/dictionary/phone

data

http://www.ldoceonline.com/dictionary/data

picture

http://www.ldoceonline.com/dictionary/picture

practice

http://www.ldoceonline.com/dictionary/practice

piece

http://www.ldoceonline.com/dictionary/piece

land

http://www.ldoceonline.com/dictionary/land

product

http://www.ldoceonline.com/dictionary/product

doctor

http://www.ldoceonline.com/dictionary/doctor

wall

http://www.ldoceonline.com/dictionary/wall

patient

http://www.ldoceonline.com/dictionary/patient

worker

http://www.ldoceonline.com/dictionary/worker

news

http://www.ldoceonline.com/dictionary/news

test

http://www.ldoceonline.com/dictionary/test

movie

http://www.ldoceonline.com/dictionary/movie

north

http://www.ldoceonline.com/dictionary/north

love

http://www.ldoceonline.com/dictionary/love

support

http://www.ldoceonline.com/dictionary/support

technology

http://www.ldoceonline.com/dictionary/technology

step

http://www.ldoceonline.com/dictionary/step

baby

http://www.ldoceonline.com/dictionary/baby

computer

http://www.ldoceonline.com/dictionary/computer

type

http://www.ldoceonline.com/dictionary/type

attention

http://www.ldoceonline.com/dictionary/attention

film

http://www.ldoceonline.com/dictionary/film

Republican

http://www.ldoceonline.com/dictionary/Republican

tree

http://www.ldoceonline.com/dictionary/tree

source

http://www.ldoceonline.com/dictionary/source

organization

http://www.ldoceonline.com/dictionary/organization

hair

http://www.ldoceonline.com/dictionary/hair

look

http://www.ldoceonline.com/dictionary/look

century

http://www.ldoceonline.com/dictionary/century

evidence

http://www.ldoceonline.com/dictionary/evidence

window

http://www.ldoceonline.com/dictionary/window

culture

http://www.ldoceonline.com/dictionary/culture

chance

http://www.ldoceonline.com/dictionary/chance

brother

http://www.ldoceonline.com/dictionary/brother

energy

http://www.ldoceonline.com/dictionary/energy

period

http://www.ldoceonline.com/dictionary/period

course

http://www.ldoceonline.com/dictionary/course

summer

http://www.ldoceonline.com/dictionary/summer

plant

http://www.ldoceonline.com/dictionary/plant

opportunity

http://www.ldoceonline.com/dictionary/opportunity

term

http://www.ldoceonline.com/dictionary/term

letter

http://www.ldoceonline.com/dictionary/letter

condition

http://www.ldoceonline.com/dictionary/condition

choice

http://www.ldoceonline.com/dictionary/choice

rule

http://www.ldoceonline.com/dictionary/rule

daughter

http://www.ldoceonline.com/dictionary/daughter

administration

http://www.ldoceonline.com/dictionary/administration

south

http://www.ldoceonline.com/dictionary/south

husband

http://www.ldoceonline.com/dictionary/husband

Congress

http://www.ldoceonline.com/dictionary/Congress

floor

http://www.ldoceonline.com/dictionary/floor

campaign

http://www.ldoceonline.com/dictionary/campaign

material

http://www.ldoceonline.com/dictionary/material

population

http://www.ldoceonline.com/dictionary/population

call

http://www.ldoceonline.com/dictionary/call

economy

http://www.ldoceonline.com/dictionary/economy

hospital

http://www.ldoceonline.com/dictionary/hospital

church

http://www.ldoceonline.com/dictionary/church

risk

http://www.ldoceonline.com/dictionary/risk

fire

http://www.ldoceonline.com/dictionary/fire

future

http://www.ldoceonline.com/dictionary/future

defense

http://www.ldoceonline.com/dictionary/defense

security

http://www.ldoceonline.com/dictionary/security

bank

http://www.ldoceonline.com/dictionary/bank

west

http://www.ldoceonline.com/dictionary/west

sport

http://www.ldoceonline.com/dictionary/sport

board

http://www.ldoceonline.com/dictionary/board

subject

http://www.ldoceonline.com/dictionary/subject

officer

http://www.ldoceonline.com/dictionary/officer

rest

http://www.ldoceonline.com/dictionary/rest

behavior

http://www.ldoceonline.com/dictionary/behavior

performance

http://www.ldoceonline.com/dictionary/performance

top

http://www.ldoceonline.com/dictionary/top

goal

http://www.ldoceonline.com/dictionary/goal

second

http://www.ldoceonline.com/dictionary/second

bed

http://www.ldoceonline.com/dictionary/bed

order

http://www.ldoceonline.com/dictionary/order

author

http://www.ldoceonline.com/dictionary/author

blood

http://www.ldoceonline.com/dictionary/blood

agency

http://www.ldoceonline.com/dictionary/agency

nature

http://www.ldoceonline.com/dictionary/nature

color

http://www.ldoceonline.com/dictionary/color

store

http://www.ldoceonline.com/dictionary/store

sound

http://www.ldoceonline.com/dictionary/sound

movement

http://www.ldoceonline.com/dictionary/movement

page

http://www.ldoceonline.com/dictionary/page

race

http://www.ldoceonline.com/dictionary/race

concern

http://www.ldoceonline.com/dictionary/concern

series

http://www.ldoceonline.com/dictionary/series

language

http://www.ldoceonline.com/dictionary/language

response

http://www.ldoceonline.com/dictionary/response

animal

http://www.ldoceonline.com/dictionary/animal

factor

http://www.ldoceonline.com/dictionary/factor

decade

http://www.ldoceonline.com/dictionary/decade

article

http://www.ldoceonline.com/dictionary/article

east

http://www.ldoceonline.com/dictionary/east

artist

http://www.ldoceonline.com/dictionary/artist

scene

http://www.ldoceonline.com/dictionary/scene

stock

http://www.ldoceonline.com/dictionary/stock

career

http://www.ldoceonline.com/dictionary/career

treatment

http://www.ldoceonline.com/dictionary/treatment

approach

http://www.ldoceonline.com/dictionary/approach

size

http://www.ldoceonline.com/dictionary/size

dog

http://www.ldoceonline.com/dictionary/dog

fund

http://www.ldoceonline.com/dictionary/fund

media

http://www.ldoceonline.com/dictionary/media

sign

http://www.ldoceonline.com/dictionary/sign

thought

http://www.ldoceonline.com/dictionary/thought

list

http://www.ldoceonline.com/dictionary/list

individual

http://www.ldoceonline.com/dictionary/individual

quality

http://www.ldoceonline.com/dictionary/quality

pressure

http://www.ldoceonline.com/dictionary/pressure

answer

http://www.ldoceonline.com/dictionary/answer

resource

http://www.ldoceonline.com/dictionary/resource

meeting

http://www.ldoceonline.com/dictionary/meeting

disease

http://www.ldoceonline.com/dictionary/disease

success

http://www.ldoceonline.com/dictionary/success

cup

http://www.ldoceonline.com/dictionary/cup

amount

http://www.ldoceonline.com/dictionary/amount

ability

http://www.ldoceonline.com/dictionary/ability

staff

http://www.ldoceonline.com/dictionary/staff

character

http://www.ldoceonline.com/dictionary/character

growth

http://www.ldoceonline.com/dictionary/growth

loss

http://www.ldoceonline.com/dictionary/loss

degree

http://www.ldoceonline.com/dictionary/degree

attack

http://www.ldoceonline.com/dictionary/attack

region

http://www.ldoceonline.com/dictionary/region

television

http://www.ldoceonline.com/dictionary/television

box

http://www.ldoceonline.com/dictionary/box

TV

http://www.ldoceonline.com/dictionary/TV

training

http://www.ldoceonline.com/dictionary/training

trade

http://www.ldoceonline.com/dictionary/trade

deal

http://www.ldoceonline.com/dictionary/deal

election

http://www.ldoceonline.com/dictionary/election

feeling

http://www.ldoceonline.com/dictionary/feeling

standard

http://www.ldoceonline.com/dictionary/standard

bill

http://www.ldoceonline.com/dictionary/bill

message

http://www.ldoceonline.com/dictionary/message

analysis

http://www.ldoceonline.com/dictionary/analysis

benefit

http://www.ldoceonline.com/dictionary/benefit

sex

http://www.ldoceonline.com/dictionary/sex

lawyer

http://www.ldoceonline.com/dictionary/lawyer

section

http://www.ldoceonline.com/dictionary/section

glass

http://www.ldoceonline.com/dictionary/glass

skill

http://www.ldoceonline.com/dictionary/skill

sister

http://www.ldoceonline.com/dictionary/sister

professor

http://www.ldoceonline.com/dictionary/professor

operation

http://www.ldoceonline.com/dictionary/operation

crime

http://www.ldoceonline.com/dictionary/crime

stage

http://www.ldoceonline.com/dictionary/stage

authority

http://www.ldoceonline.com/dictionary/authority

design

http://www.ldoceonline.com/dictionary/design

sort

http://www.ldoceonline.com/dictionary/sort

one

http://www.ldoceonline.com/dictionary/one

knowledge

http://www.ldoceonline.com/dictionary/knowledge

gun

http://www.ldoceonline.com/dictionary/gun

station

http://www.ldoceonline.com/dictionary/station

strategy

http://www.ldoceonline.com/dictionary/strategy

truth

http://www.ldoceonline.com/dictionary/truth

song

http://www.ldoceonline.com/dictionary/song

example

http://www.ldoceonline.com/dictionary/example

environment

http://www.ldoceonline.com/dictionary/environment

leg

http://www.ldoceonline.com/dictionary/leg

public

http://www.ldoceonline.com/dictionary/public

executive

http://www.ldoceonline.com/dictionary/executive

set

http://www.ldoceonline.com/dictionary/set

rock

http://www.ldoceonline.com/dictionary/rock

note

http://www.ldoceonline.com/dictionary/note

manager

http://www.ldoceonline.com/dictionary/manager

help

http://www.ldoceonline.com/dictionary/help

network

http://www.ldoceonline.com/dictionary/network

science

http://www.ldoceonline.com/dictionary/science

memory

http://www.ldoceonline.com/dictionary/memory

card

http://www.ldoceonline.com/dictionary/card

seat

http://www.ldoceonline.com/dictionary/seat

cell

http://www.ldoceonline.com/dictionary/cell

trial

http://www.ldoceonline.com/dictionary/trial

expert

http://www.ldoceonline.com/dictionary/expert

spring

http://www.ldoceonline.com/dictionary/spring

firm

http://www.ldoceonline.com/dictionary/firm

Democrat

http://www.ldoceonline.com/dictionary/Democrat

radio

http://www.ldoceonline.com/dictionary/radio

management

http://www.ldoceonline.com/dictionary/management

ball

http://www.ldoceonline.com/dictionary/ball

talk

http://www.ldoceonline.com/dictionary/talk

theory

http://www.ldoceonline.com/dictionary/theory

impact

http://www.ldoceonline.com/dictionary/impact

statement

http://www.ldoceonline.com/dictionary/statement

charge

http://www.ldoceonline.com/dictionary/charge

direction

http://www.ldoceonline.com/dictionary/direction

weapon

http://www.ldoceonline.com/dictionary/weapon

employee

http://www.ldoceonline.com/dictionary/employee

peace

http://www.ldoceonline.com/dictionary/peace

base

http://www.ldoceonline.com/dictionary/base

pain

http://www.ldoceonline.com/dictionary/pain

play

http://www.ldoceonline.com/dictionary/play

measure

http://www.ldoceonline.com/dictionary/measure

interview

http://www.ldoceonline.com/dictionary/interview

chair

http://www.ldoceonline.com/dictionary/chair

fish

http://www.ldoceonline.com/dictionary/fish

camera

http://www.ldoceonline.com/dictionary/camera

structure

http://www.ldoceonline.com/dictionary/structure

politics

http://www.ldoceonline.com/dictionary/politics

bit

http://www.ldoceonline.com/dictionary/bit

weight

http://www.ldoceonline.com/dictionary/weight

candidate

http://www.ldoceonline.com/dictionary/candidate

production

http://www.ldoceonline.com/dictionary/production

trip

http://www.ldoceonline.com/dictionary/trip

evening

http://www.ldoceonline.com/dictionary/evening

conference

http://www.ldoceonline.com/dictionary/conference

unit

http://www.ldoceonline.com/dictionary/unit

style

http://www.ldoceonline.com/dictionary/style

adult

http://www.ldoceonline.com/dictionary/adult

range

http://www.ldoceonline.com/dictionary/range

past

http://www.ldoceonline.com/dictionary/past

edge

http://www.ldoceonline.com/dictionary/edge

writer

http://www.ldoceonline.com/dictionary/writer

trouble

http://www.ldoceonline.com/dictionary/trouble

challenge

http://www.ldoceonline.com/dictionary/challenge

fear

http://www.ldoceonline.com/dictionary/fear

shoulder

http://www.ldoceonline.com/dictionary/shoulder

institution

http://www.ldoceonline.com/dictionary/institution

sea

http://www.ldoceonline.com/dictionary/sea

dream

http://www.ldoceonline.com/dictionary/dream

bar

http://www.ldoceonline.com/dictionary/bar

property

http://www.ldoceonline.com/dictionary/property

stuff

http://www.ldoceonline.com/dictionary/stuff

detail

http://www.ldoceonline.com/dictionary/detail

method

http://www.ldoceonline.com/dictionary/method

magazine

http://www.ldoceonline.com/dictionary/magazine

hotel

http://www.ldoceonline.com/dictionary/hotel

soldier

http://www.ldoceonline.com/dictionary/soldier

cause

http://www.ldoceonline.com/dictionary/cause

bag

http://www.ldoceonline.com/dictionary/bag

heat

http://www.ldoceonline.com/dictionary/heat

fall

http://www.ldoceonline.com/dictionary/fall

marriage

http://www.ldoceonline.com/dictionary/marriage

surface

http://www.ldoceonline.com/dictionary/surface

purpose

http://www.ldoceonline.com/dictionary/purpose

pattern

http://www.ldoceonline.com/dictionary/pattern

skin

http://www.ldoceonline.com/dictionary/skin

agent

http://www.ldoceonline.com/dictionary/agent

owner

http://www.ldoceonline.com/dictionary/owner

machine

http://www.ldoceonline.com/dictionary/machine

gas

http://www.ldoceonline.com/dictionary/gas

generation

http://www.ldoceonline.com/dictionary/generation

cancer

http://www.ldoceonline.com/dictionary/cancer

item

http://www.ldoceonline.com/dictionary/item

reality

http://www.ldoceonline.com/dictionary/reality

coach

http://www.ldoceonline.com/dictionary/coach

Mrs

http://www.ldoceonline.com/dictionary/Mrs

yard

http://www.ldoceonline.com/dictionary/yard

violence

http://www.ldoceonline.com/dictionary/violence

investment

http://www.ldoceonline.com/dictionary/investment

discussion

http://www.ldoceonline.com/dictionary/discussion

finger

http://www.ldoceonline.com/dictionary/finger

garden

http://www.ldoceonline.com/dictionary/garden

collection

http://www.ldoceonline.com/dictionary/collection

task

http://www.ldoceonline.com/dictionary/task

partner

http://www.ldoceonline.com/dictionary/partner

kitchen

http://www.ldoceonline.com/dictionary/kitchen

consumer

http://www.ldoceonline.com/dictionary/consumer

shot

http://www.ldoceonline.com/dictionary/shot

budget

http://www.ldoceonline.com/dictionary/budget

painting

http://www.ldoceonline.com/dictionary/painting

scientist

http://www.ldoceonline.com/dictionary/scientist

agreement

http://www.ldoceonline.com/dictionary/agreement

capital

http://www.ldoceonline.com/dictionary/capital

mouth

http://www.ldoceonline.com/dictionary/mouth

victim

http://www.ldoceonline.com/dictionary/victim

newspaper

http://www.ldoceonline.com/dictionary/newspaper

threat

http://www.ldoceonline.com/dictionary/threat

responsibility

http://www.ldoceonline.com/dictionary/responsibility

attorney

http://www.ldoceonline.com/dictionary/attorney

score

http://www.ldoceonline.com/dictionary/score

account

http://www.ldoceonline.com/dictionary/account

break

http://www.ldoceonline.com/dictionary/break

audience

http://www.ldoceonline.com/dictionary/audience

dinner

http://www.ldoceonline.com/dictionary/dinner

vote

http://www.ldoceonline.com/dictionary/vote

debate

http://www.ldoceonline.com/dictionary/debate

citizen

http://www.ldoceonline.com/dictionary/citizen

majority

http://www.ldoceonline.com/dictionary/majority

wind

http://www.ldoceonline.com/dictionary/wind

mission

http://www.ldoceonline.com/dictionary/mission

customer

http://www.ldoceonline.com/dictionary/customer

speech

http://www.ldoceonline.com/dictionary/speech

option