Vocabulary List

 
ability
 • ความสามารถ: ความมีฝีมือ, ความมีทักษะ, สมรรถภาพ [Lex2]
 • พรสวรรค์: ที่คงอยู่ตลอดไป [Lex2]
 • (อะบิล\' ลิที) n. ความสามารถ -able adj. ###S. talent,competence,aptitude) [Hope]
 • (n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ [Nontri]
 • /AH0 B IH1 L AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
able
 • ที่มีความสามารถที่จะทำได้[Lex2]
 • ที่มีทักษะดี: เก่ง, มีฝีมือ [Lex2]
 • สามารถ[Lex2]
 • (เอ\' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์ ###S. skilled [Hope]
 • (adj) สามารถ,เก่ง,หลักแหลม [Nontri]
 • /EY1 B AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
about
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • ใกล้กับ[Lex2]
 • ทั่วๆ: ในที่ต่างๆ [Lex2]
 • ในทิศทางตรงข้าม[Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • แพร่หลาย[Lex2]
 • รอบ[Lex2]
 • (อะเบาทฺ\') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว ###S. regarding, concerning, around [Hope]
 • (adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ [Nontri]
 • /AH0 B AW1 T/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
above
 • ข้างบน: เหนือ [Lex2]
 • ดังกว่าเสียงอื่น[Lex2]
 • ด้านเหนือ: ในทิศเหนือ [Lex2]
 • ดีเกินกว่า[Lex2]
 • ที่มีอำนาจมากกว่า[Lex2]
 • มากกว่า[Lex2]
 • ยากเกินกว่า[Lex2]
 • เหนือกว่า: สูงกว่า [Lex2]
 • (อะบัฟว\') adv.,prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า ###S. overhead, aloft [Hope]
 • (adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน [Nontri]
 • /AH0 B AH1 V/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
accept
 • เชื่อ: ยอมรับว่าจริง [Lex2]
 • ต้อนรับ: ยอมรับเข้ากลุ่ม [Lex2]
 • ทำให้ผ่านกระบวนการ[Lex2]
 • ยอมทน[Lex2]
 • ยอมรับการตำหนิ: รับผิดชอบ [Lex2]
 • รับ: ยอมรับ, รับเอามา [Lex2]
 • รับคำเชิญ[Lex2]
 • รับภาระ: รับช่วง, รับเอา [Lex2]
 • เห็นด้วย: เห็นด้วยกับ, ยอมรับ, ยินยอม [Lex2]
 • (แอคเซพทฺ\') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n. ###S. agree) [Hope]
 • (vt) ยอมรับ,รับ [Nontri]
 • /AE0 K S EH1 P T/ [CMU]
 • /AH0 K S EH1 P T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
according
 • ที่ยอมรับร่วมกัน: ที่เห็นด้วย, ที่เห็นพ้องต้องกัน [Lex2]
 • (อะคอร์\' ดิง) adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ ###S. depending) [Hope]
 • (adj) สอดคล้อง,ตาม [Nontri]
 • /AH0 K AO1 R D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [accord]
 • การตกลงร่วมกัน: การยอมรับร่วมกัน [Lex2]
 • ข้อตกลง: สนธิสัญญา, สัญญา [Lex2]
 • ความกลมกลืน: ความสอดคล้อง [Lex2]
 • เห็นด้วย: ยอมตกลงกัน, มีความเห็นสอดคล้อง [Lex2]
 • ให้: มอบ, ทำให้ [Lex2]
 • (อะคอร์ด\') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน ###S. concede, admit, allow, [Hope]
 • (n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน [Nontri]
 • (vi,vt) สอดคล้อง,เห็นด้วย,ยินยอม,ให้ [Nontri]
 • /AH0 K AO1 R D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
account
 • การคำนวณ[Lex2]
 • การบรรยาย: การอธิบาย [Lex2]
 • ทำรายการบัญชี: ทำบัญชีรายรับรายจ่าย [Lex2]
 • บัญชี: บัญชีรายรับ-รายจ่าย, รายการบัญชี [Lex2]
 • บัญชีเงินฝาก: บัญชีธนาคาร [Lex2]
 • พิจารณา: ประเมินค่า [Lex2]
 • รายงาน: บันทึก, ประวัติ, เรื่องราว [Lex2]
 • (อะเคานทฺ\') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา ###S. description, narrative, consider, regard, rate) [Hope]
 • (n) บัญชี [Nontri]
 • (vi) นับว่า,ถือว่า,เห็นว่า [Nontri]
 • (vt) กำจัด,ให้เหตุผล,เป็นเหตุให้ [Nontri]
 • /AH0 K AW1 N T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
across
 • ข้าม: ข้ามพรมแดน [Lex2]
 • ข้าม[Lex2]
 • ตลอด: ทั่ว [Lex2]
 • ตามขวาง: ขวาง, แนวนอน [Lex2]
 • (อะครอส\') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน ###S. athwart) [Hope]
 • (adv) ไขว้,ตัดผ่าน,ขวาง [Nontri]
 • (pre) ข้าม,พาด,ขวาง,ผ่าน [Nontri]
 • /AH0 K R AO1 S/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
act
 • กฎหมาย[Lex2]
 • การกระทำ: พฤติกรรม [Lex2]
 • การทำหน้าที่: การปฏิบัติหน้าที่ [Lex2]
 • การแสร้งทำ: มารยา [Lex2]
 • ทำหน้าที่เป็น: เป็นเสมือน, ทำหน้าที่เสมือน [Lex2]
 • บันทึกที่เป็นทางการ[Lex2]
 • ปฏิบัติตัว: ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว [Lex2]
 • ผู้แสดง[Lex2]
 • พฤติกรรมส่วนตัว (คำไม่เป็นทางการ): ลักษณะนิสัย [Lex2]
 • สิ่งที่กระทำด้วยความตั้งใจ[Lex2]
 • แสดง: รับบท, แสดงเป็น [Lex2]
 • แสร้งทำ[Lex2]
 • องก์ (ละคร): เหตุการณ์ในละคร [Lex2]
 • (แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ ###S. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme [Hope]
 • (n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร) [Nontri]
 • (vi,vt) ปฏิบัติ,แสดง,กระทำ,แกล้งทำ,เล่นละคร [Nontri]
 • /AE1 K T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
action
 • การกระทำ: ปฏิบัติการ [Lex2]
 • การเคลื่อนไหว[Lex2]
 • การดำเนินคดี[Lex2]
 • การทำงานของเครื่องจักร[Lex2]
 • การรบ[Lex2]
 • ความกระฉับกระเฉง: ความกระตือรือร้น [Lex2]
 • เริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์): คำพูดใช้ในเวลาเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละฉาก [Lex2]
 • เหตุการณ์ในนิยายหรือภาพยนตร์: ฉากในนิยายหรือภาพยนตร์ [Lex2]
 • อากัปกิริยา: ท่าทาง [Lex2]
 • อิทธิพล: อำนาจ, ฤทธิ์ [Lex2]
 • (แอค\' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ [Hope]
 • (n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง [Nontri]
 • /AE1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
activity
 • การกระตือรือร้น: การกระทำอย่างมีชีวิตชีวา [Lex2]
 • การกระทำ: กิจกรรม [Lex2]
 • การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกริยาเคมี[Lex2]
 • (แอคทีฟ\' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม ###S. action, pursuit) [Hope]
 • (n) กิจกรรม,การงาน [Nontri]
 • /AE0 K T IH1 V AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
actually
 • อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง: ตามความเป็นจริง [Lex2]
 • (แอค\' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง ###S. really) [Hope]
 • (adv) ตามจริง [Nontri]
 • /AE1 K CH AH0 W AH0 L IY0/ [CMU]
 • /AE1 K SH L IY0/ [CMU]
 • /AE1 K CH L IY0/ [CMU]
 • /AE1 K SH AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
add
 • คิดผลรวม: รวม, คิดยอดรวม [Lex2]
 • เติมส่วนผสม: เพิ่มส่วนผสม [Lex2]
 • ทำให้รุนแรงขึ้น: เสริม, เพิ่ม [Lex2]
 • นำเข้า: เผยแพร่ [Lex2]
 • พูดต่อ: พูดเติม, พูดเพิ่ม [Lex2]
 • รวม: เชื่อม [Lex2]
 • (แอด) vt.,vi. เติม,บวก,เพิ่ม,เสริม,พูดเติม. [Hope]
 • (vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม [Nontri]
 • /AE1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
address
 • เขียนชื่อที่อยู่: จ่าถึง [Lex2]
 • คำปราศรัย: สุนทรพจน์, กระแสพระราชดำรัส [Lex2]
 • จัดการปัญหา[Lex2]
 • ปราศรัย[Lex2]
 • หลักแหล่ง: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, ที่อยู่ [Lex2]
 • (n. อะเดรส\' , แอด\' เดรส; -vi. อะเดรส\') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย, [Hope]
 • (n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่ [Nontri]
 • (vt) กล่าวกับ,จ่าหน้าซองถึง [Nontri]
 • /AE1 D R EH2 S/ [CMU]
 • /AH0 D R EH1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
administration
 • การจัดแบ่งทรัพย์สินที่ดิน (ของผู้ตายหรือของบริษัท)[Lex2]
 • การบริหาร: การจัดการ [Lex2]
 • การบริหารรัฐกิจ[Lex2]
 • คณะบริหาร: คณะจัดการ [Lex2]
 • เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ[Lex2]
 • ระยะเวลาการบริหารงาน (ด้านการเมือง)[Lex2]
 • (n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร [Nontri]
 • /AE0 D M IH2 N AH0 S T R EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
admit
 • จุได้ (จำนวนคน): มีที่ว่างสำหรับ [Lex2]
 • ยอมรับ: รับ, ยอมรับความจริง [Lex2]
 • ยอมให้เข้า: รับเข้าไว้ [Lex2]
 • สารภาพ: รับสารภาพ, ยอมรับผิด [Lex2]
 • อนุญาตให้เข้า: ปล่อยให้เข้าไป, ยอมให้เข้าไป [Lex2]
 • (แอสดมิท\') vt.,vi. ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj. ###S. let in, concede) [Hope]
 • (vi,vt) อนุญาตให้เข้า,ยอมรับ,รับ [Nontri]
 • /AH0 D M IH1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
adult
 • เป็นผู้ใหญ่: โตเต็มที่, โตเต็มวัย [Lex2]
 • ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ[Lex2]
 • ผู้ใหญ่: คนหรือสัตว์ที่โตเต็มวัย [Lex2]
 • สำหรับผู้ใหญ่[Lex2]
 • (อะดัลทฺ\' , แอด\' ดัลทฺ) adj.,n. ผู้ใหญ่,โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n. ###S. mature) [Hope]
 • (n) ผู้ใหญ่ [Nontri]
 • /AH0 D AH1 L T/ [CMU]
 • /AE1 D AH0 L T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
affect
 • กระทบ: ส่งผล, มีผลต่อ [Lex2]
 • ทำให้กระทบจิตใจ: ทำให้กระทบความรู้สึก, กินใจ [Lex2]
 • ทำให้เป็นโรค[Lex2]
 • ชอบที่จะ (ใส่, ทำ)[Lex2]
 • แสร้งทำ[Lex2]
 • (vi.,vt. อะเฟคทฺ\'; -n. เอฟ\' แฟคทฺ, อะเฟคท\'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์ [Hope]
 • (vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง [Nontri]
 • /AH0 F EH1 K T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
after
 • ภายหลัง: หลังจาก, หลัง, ต่อมา [Lex2]
 • ภายหลัง: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่ [Lex2]
 • หลังจาก[Lex2]
 • (อาฟ\' เทอะ,แอฟ\' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง. ###S. later, then, behind ###A. before, prior to) [Hope]
 • (adj) ภายหลัง,หลังจาก [Nontri]
 • (adv) ภายหลัง,ทีหลัง,หลังจาก,หลัง [Nontri]
 • (con) หลังจาก,ภายหลัง,ทีหลัง [Nontri]
 • /AE1 F T ER0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
again
 • เช่นเคย: เช่นเดิม [Lex2]
 • ในอีกด้านหนึ่ง[Lex2]
 • เพิ่มจากที่กล่าวไปแล้ว: นอกจากนี้ [Lex2]
 • อีกครั้ง: อีก, อีกแล้ว, ใหม่, ซ้ำสอง [Lex2]
 • (อะเกน\') adv. อีก,ใหม่, อีกที, อนึ่ง ###S. anew, once more) [Hope]
 • (adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง [Nontri]
 • /AH0 G EH1 N/ [CMU]
 • /AH0 G EY1 N/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
against
 • เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์[Lex2]
 • ดูขัดแย้งกับ: ดูขัดกับ [Lex2]
 • ต่อต้าน: สู้กับ [Lex2]
 • ต้าน: ทวน, ทวนน้ำ [Lex2]
 • ทาบ: พิง, พาด, แนบ [Lex2]
 • ปกป้องจาก[Lex2]
 • ปะทะกับ: กระทบกับ [Lex2]
 • เป็นข้อเสียของ[Lex2]
 • เปรียบเทียบกับ[Lex2]
 • ฝืน: ฝ่าฝืน, ขัด, ตรงกันข้ามกับ [Lex2]
 • เพื่อใช้คืนให้กับ[Lex2]
 • (อะเกนสฺทฺ\') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม ###S. counter or contrary to) [Hope]
 • (pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม [Nontri]
 • /AH0 G EH1 N S T/ [CMU]
 • (in) // [OALD]
age
 • การเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย: นิติภาวะ [Lex2]
 • ความแก่[Lex2]
 • ช่วงชีวิต: ช่วง, ช่วงวัย [Lex2]
 • ทำให้แก่ขึ้น: ทำให้อายุเพิ่มขึ้น [Lex2]
 • มีอายุเพิ่มขึ้น: มีอายุมากขึ้น, แก่ขึ้น [Lex2]
 • ระดับการพัฒนา[Lex2]
 • รุ่น[Lex2]
 • สมัย: ยุคสมัย, ยุค [Lex2]
 • อายุ[Lex2]
 • เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา[Lex2]
 • (เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม ###S. lifetime, period, ripen, grow) [Hope]
 • (n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย [Nontri]
 • /EY1 JH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
agency
 • บริษัทตัวแทน[Lex2]
 • สำนักงานตัวแทน: หน่วยงานบริการ [Lex2]
 • หน่วยงานราชการ[Lex2]
 • หน้าที่: การปฏิบัติงาน [Lex2]
 • (เอ\'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง ###S. organization, office, means) [Hope]
 • (n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ [Nontri]
 • /EY1 JH AH0 N S IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
agent
 • ตัวกระทำ: สารที่ส่งผล, สารที่ทำให้เกิดปฏิกริยาเคมี [Lex2]
 • ตัวแทน: ผู้แทน, เอเย่นต์ [Lex2]
 • ผู้กระทำ[Lex2]
 • พนักงานของรัฐ[Lex2]
 • วิถีทาง: พาหะ [Lex2]
 • สายลับ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • (เอ\' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ###S. performer) [Hope]
 • (n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ [Nontri]
 • /EY1 JH AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
ago
 • ที่ผ่านมาแล้ว: แต่ก่อน, เมื่อก่อน, ในอดีต [Lex2]
 • (อะโก\') adj.,adv. แต่ก่อน, มาแล้ว (gone) [Hope]
 • (adv) ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน [Nontri]
 • /AH0 G OW1/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
agree
 • เข้ากัน: ลงรอยกัน, ไปด้วยกันได้, เหมาะกับ [Lex2]
 • ตกลง: ยอมรับ, ยินยอม [Lex2]
 • ตัดสิน[Lex2]
 • ยอมรับ: ยอมรับความจริง [Lex2]
 • ลงรอยกัน: สอดคล้องกัน [Lex2]
 • เห็นด้วย: เห็นพ้อง [Lex2]
 • (อะกรี\') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv. ###S. concur, comply, assent [Hope]
 • (vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้ [Nontri]
 • /AH0 G R IY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
agreement
 • การเห็นพ้อง: การเห็นด้วย, การเห็นชอบร่วมกัน, การยอมรับร่วมกัน [Lex2]
 • ข้อตกลง: ความตกลง, ความยินยอม, ความเห็นพ้อง [Lex2]
 • ความสอดคล้องทางไวยากรณ์: ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา [Lex2]
 • คำสัญญา: สัญญา, หนังสือสัญญา [Lex2]
 • (อะกรี\' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน ###S. pact, consent, alliance) [Hope]
 • (n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา [Nontri]
 • /AH0 G R IY1 M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
ahead
 • ก่อนหน้านี้[Lex2]
 • ด้านหน้า[Lex2]
 • แต้มนำไป: ชนะไป [Lex2]
 • ในอนาคต: ต่อไป [Lex2]
 • ไปข้างหน้า: ขึ้นหน้าไป, ออกหน้า [Lex2]
 • ล้ำหน้า[Lex2]
 • (adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า [Nontri]
 • /AH0 HH EH1 D/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
air
 • การเดินทางโดยเครื่องบิน[Lex2]
 • เกี่ยวกับจักรราศี[Lex2]
 • คุณสมบัติเฉพาะ: ลักษณะเฉพาะ [Lex2]
 • เครื่องปรับอากาศ: เครื่องทำความเย็น [Lex2]
 • ท่วงทำนอง: ทำนอง, เพลง [Lex2]
 • ท้องฟ้า: อวกาศ [Lex2]
 • บรรยากาศ: กลิ่นอาย [Lex2]
 • ประกาศ: แสดง [Lex2]
 • ปล่อยให้อากาศเข้า: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ [Lex2]
 • ลม: ลมอ่อน ๆ, ลมเย็น [Lex2]
 • ออกอากาศ: กระจายเสียง [Lex2]
 • ออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์: ถ่ายทอด [Lex2]
 • อากาศ: บรรยากาศ [Lex2]
 • (แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj. [Hope]
 • (n) อากาศ,ท่าทาง,อาการ,ทำนอง [Nontri]
 • /EH1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
all
 • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
 • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
 • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
 • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
 • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
 • /AO1 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
allow
 • แบ่งสรร[Lex2]
 • ยอมรับ: รับ [Lex2]
 • สำรอง: กันไว้, สงวน [Lex2]
 • ให้เงิน: ให้ยืมเงิน [Lex2]
 • อนุญาต: ยินยอม, ปล่อย, ยอม [Lex2]
 • (อะเลา\') vt.,vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย,เพื่อให้ ###S. permit, confess ###A. refuse, deny, withhold) [Hope]
 • (vt) อนุญาต,ให้,ยกให้,ให้อภัย [Nontri]
 • /AH0 L AW1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
almost
 • เกือบจะ: เกือบ, จวนจะ, จวนเจียน, จวน, แทบจะ, เกือบถึง [Lex2]
 • (แอล\' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately) [Hope]
 • (adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ [Nontri]
 • /AO1 L M OW2 S T/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
alone
 • โดยลำพัง: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง [Lex2]
 • (อะโลน\') adj.,adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n. ###S. unique, single, solitary, isolated ###A. befriended, together) [Hope]
 • (adj,adv) โดยลำพัง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,เดี่ยว,เอกา [Nontri]
 • /AH0 L OW1 N/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
along
 • คล้ายกับ[Lex2]
 • คู่กันกับ: ขนานไปกับ, ไปข้างๆ [Lex2]
 • ด้วย: กับ, มากับ [Lex2]
 • ต่อไป: ไปข้างหน้า [Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (อะลอง\') prep. ตาม (ถนน,ทาง) , ระหว่าง, ร่วมด้วย, ด้วยกัน, สาย (เวลา) , เป็นเพื่อนชายมาด้วย. -all along ตลอดเวลา ###S. through) [Hope]
 • (adv) ร่วมด้วย,ด้วยกัน,พร้อมด้วย,ต่อไป [Nontri]
 • (pre) ตาม [Nontri]
 • /AH0 L AO1 NG/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
already
 • แล้ว: ที่เกิดแล้วก่อนหน้านี้, เรียบร้อย, เรียบร้อยแล้ว [Lex2]
 • (ออลเรด\' ดี) adj. อยู่แล้ว, เสียแล้ว,แล้ว, เรียบร้อยแล้ว ###S. before now, by now) [Hope]
 • (adv) เรียบร้อยแล้ว,แล้ว [Nontri]
 • /AO0 L R EH1 D IY0/ [CMU]
 • /AO0 R EH1 D IY0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
also
 • เช่นกัน: เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, ด้วย [Lex2]
 • ยิ่งกว่านั้น: ยิ่งไปกว่านั้น [Lex2]
 • ด้วย,เช่นเดียวกัน [LongdoEN]
 • เอาล่ะ, แล้ว [LongdoDE]
 • (ออล\' โซ) adv. ด้วย,อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ ###S. and, besides [Hope]
 • (adv) ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน [Nontri]
 • /AO1 L S OW0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
  [conjurer]
 • ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น[Lex2]
 • ผู้ที่ร่ายมนต์[Lex2]
 • (คอน\'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน ###S. magician [Hope]
 • (n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล [Nontri]
 • (n) // [OALD]
although
 • ถึงแม้ว่า: แม้นว่า, ถึงแม้, ทั้งที่, ทั้งๆ, ทั้งๆ ที่ [Lex2]
 • (ออล\' โธ) conj. ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม ###S. though, even though [Hope]
 • (con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม [Nontri]
 • /AO2 L DH OW1/ [CMU]
 • (cc) // [OALD]
always
 • ตลอดเวลา: ตลอดไป [Lex2]
 • เสมอ: เสมอๆ, ทุกคราว, ทุกครั้ง, ทุกที, เป็นประจำ, บ่อยๆ [Lex2]
 • (ออล\' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด ###S. eternally, perpetually) [Hope]
 • (adv) เสมอ,นิจสิน,ทุกเวลา,ตลอดเวลา,เป็นประจำ,ตลอดไป [Nontri]
 • /AO1 L W EY2 Z/ [CMU]
 • /AO1 L W IY0 Z/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
American
 • เกี่ยวกับอเมริกา: เกี่ยวกับชาวอเมริกา, เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา [Lex2]
 • คนอเมริกา: ชาวอเมริกา, คนอเมริกัน [Lex2]
 • (อะเม\' ริกัน) adj. เกี่ยวกับสหรัฐ-อเมริกาหรือทวีปอเมริกา. -n. ชาวอเมริกา, ชาวทวีปอเมริกา, อินเดียแดง -Americanism n. [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา [Nontri]
 • (n) ชาวอเมริกา,ชาวสหรัฐ [Nontri]
 • /AH0 M EH1 R AH0 K AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
among
 • ท่ามกลาง: ในจำนวน, ในระหว่าง, ในพวก, ในหมู่ [Lex2]
 • (อะมัง\') prep. ในระหว่าง, ในหมู่, ในจำพวก, ระหว่าง (surrounded by) [Hope]
 • (pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง [Nontri]
 • /AH0 M AH1 NG/ [CMU]
 • (in) // [OALD]
amount
 • จำนวนรวม[Lex2]
 • มีผลรวม: มีจำนวนรวม [Lex2]
 • (อะเมานทฺ\') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ ###S. total, sum [Hope]
 • (n) ผลรวม,จำนวน,ปริมาณ [Nontri]
 • (vi) มีราคา,รวมเป็น,รวมเงิน [Nontri]
 • /AH0 M AW1 N T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
analysis
 • การวิเคราะห์: การพิเคราะห์, การนำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ [Lex2]
 • จิตวิเคราะห์: การวิเคราะห์ทางจิตใจ [Lex2]
 • ผลการวิเคราะห์[Lex2]
 • (อะแนล\' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค ###S. anatomization, dissection) [Hope]
 • (n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์ [Nontri]
 • /AH0 N AE1 L AH0 S AH0 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) // [OALD]
animal
 • เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา[Lex2]
 • เกี่ยวกับสัตว์: ซึ่งเกิดจากสัตว์ [Lex2]
 • คนที่หยาบคาย: คนที่โหดร้ายทารุณคล้ายสัตว์ [Lex2]
 • สัตว์[Lex2]
 • (แอน\' นิเมิล) n. สัตว์, คนที่คล้ายสัตว์, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, คนที่โหดร้ายคล้ายสัตว์. -adj. เกี่ยวกับสัตว์. -animalic, animalian adj. ###S. creature, beast ###A. human) [Hope]
 • (n) สัตว์ [Nontri]
 • /AE1 N AH0 M AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
another
 • ที่ไม่ใช่อันเดียวกัน: ที่เป็นอันอื่น [Lex2]
 • สิ่งอื่น: อีกอันที่แตกต่างกัน [Lex2]
 • อีก: อีกหนึ่ง [Lex2]
 • (อะนา\' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า ###S. substitute, alternative) [Hope]
 • (adj) อื่น,อีก,อย่างอื่น [Nontri]
 • (n) สิ่งอื่น,อย่างอื่น,คนอื่น [Nontri]
 • /AH0 N AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
answer
 • การตอบคำถาม[Lex2]
 • การโต้ตอบ[Lex2]
 • แก้ตัวในศาล: แก้ต่างในศาล [Lex2]
 • คำแก้ต่างในศาล[Lex2]
 • คำตอบ[Lex2]
 • ตอบ: ให้คำตอบ [Lex2]
 • ตอบสนอง[Lex2]
 • โต้ตอบ[Lex2]
 • ทำให้บรรลุตามความต้องการ[Lex2]
 • บรรลุจุดประสงค์[Lex2]
 • รับ (โทรศัพท์)[Lex2]
 • วิธีแก้ปัญหา[Lex2]
 • สิ่งที่โต้ตอบ: สิ่งที่ตอบสนอง [Lex2]
 • (อาน\' เซอะ) n.,vt.,vi. คำตอบ, ผลลัพธ์, คำแก้ตัว, คำสนอง, ตอบ, สนอง, แก้ตัว. [Hope]
 • (n) คำตอบ,ผลลัพธ์,คำแก้ตัว [Nontri]
 • (vt) ตอบ,แก้ตัว [Nontri]
 • /AE1 N S ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
anyone
 • ใครๆ: ทุกๆ คน, ใครต่อใคร [Lex2]
 • (เอน\'นีวัน) pron.= anybody [Hope]
 • (n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด [Nontri]
 • /EH1 N IY0 W AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
anything
 • ใดๆ: สิ่งต่างๆ, บางสิ่งบางอย่าง [Lex2]
 • ในทุกๆ ทาง (มักใช้ในเชิงปฏิเสธ)[Lex2]
 • (เอน\'นีธิง) pron.,adv. อะไรก็ตาม,ชนิดใดก็ตาม,ทุกสิ่งทุกอย่าง [Hope]
 • (n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง [Nontri]
 • /EH1 N IY0 TH IH2 NG/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
appear
 • ดูเหมือนจะ: ดูเหมือนว่า [Lex2]
 • ปรากฏตัว: แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น [Lex2]
 • ปรากฏตัวต่อสาธารณะ[Lex2]
 • ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในศาล[Lex2]
 • พิมพ์จำหน่าย[Lex2]
 • (อะเพียร์\') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น ###S. arise, emerge) [Hope]
 • (vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น [Nontri]
 • /AH0 P IH1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
apply
 • ใช้: นำมาใช้, ประยุกต์ใช้, ใช้ประโยชน์, ปรับใช้, ดัดแปลง [Lex2]
 • ทา: ไล้, ฉาบ, ป้าย [Lex2]
 • ทำงานหนัก[Lex2]
 • นำมาใช้กับ[Lex2]
 • (อะไพล\') vt.,vi. ใช้,ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์,แผ่บน,สมัคร,ขอ,ร้องเรียน, บอกกล่าว, [Hope]
 • (vi) สมัครงาน,ร้องเรียน,ขอ,ร้องขอ,บอกกล่าว [Nontri]
 • (vt) ใช้,ประยุกต์,นำมาใช้ [Nontri]
 • /AH0 P L AY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
approach
 • การเข้าใกล้[Lex2]
 • เข้าใกล้[Lex2]
 • เข้าตีสนิท: เข้าหา [Lex2]
 • คล้าย: ใกล้จะ, ใกล้เคียง, เกือบจะเป็น [Lex2]
 • ความคล้ายกัน[Lex2]
 • ปฎิบัติต่อ: จัดการ [Lex2]
 • วิธีการทำให้ถึงจุดหมาย[Lex2]
 • สิ่งที่คล้ายกัน[Lex2]
 • (อะโพรช\') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near) [Hope]
 • (n) การเข้าใกล้,วิธีการเข้าไป [Nontri]
 • (vi,vt) เข้าใกล้,เข้าหา,ประชิด,ทาบทาม,เข้าถึง [Nontri]
 • /AH0 P R OW1 CH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
area
 • บริเวณ: พื้นที่ [Lex2]
 • พื้นผิว[Lex2]
 • ย่าน: แถบ, บริเวณ, แถว, ละแวก, ถิ่น, อาณาบริเวณ [Lex2]
 • (แอ\'เรีย) n. พื้นที่, เนื้อที่,อาณาบริเวณ, เขต,สาขาวิชา ###S. section,space, field, zone) [Hope]
 • (n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา [Nontri]
 • /EH1 R IY0 AH0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
argue
 • โต้เถียง: โต้แย้ง, เถียง [Lex2]
 • ให้เหตุผล: อ้างเหตุผล [Lex2]
 • ให้เหตุผล: อ้างเหตุผล, อภิปราย [Lex2]
 • (อาร์\'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n. ###S. debate) [Hope]
 • (vi,vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม [Nontri]
 • /AA1 R G Y UW0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
arm
 • แขน[Lex2]
 • แขนเสื้อ[Lex2]
 • ที่วางแขน[Lex2]
 • สาขา[Lex2]
 • สิ่งที่คล้ายแขน (ในด้านรูปร่างและหน้าที่): สิ่งที่ยื่นออกมาคล้ายแขน [Lex2]
 • ติดอาวุธ: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ [Lex2]
 • เตรียมอุปกรณ์[Lex2]
 • อาวุธ[Lex2]
 • |der, pl. Arme| แขน [LongdoDE]
 • abbr. Armenian [Hope]
 • (n) แขน,เท้าแขน,อาวุธ,ตราประจำตระกูล [Nontri]
 • (vi,vt) เตรียมพร้อม,เตรียมรบ,คุมเชิง,ติดอาวุธ,เตรียมป้องกัน [Nontri]
 • /AA1 R M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
around
 • ใกล้ๆ: ไม่ไกลนัก [Lex2]
 • โดยประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • ที่มีชีวิตอยู่: หลายแห่ง [Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • รอบๆ: โดยรอบ [Lex2]
 • (อะเราน์ดฺ\') adv.,prep. รอบ, อ้อมรอบ,อ้อมผ่าน,อยู่รอบ ๆ , วกกลับ, กลับ,ผ่าน [Hope]
 • (adj) รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ [Nontri]
 • (pre) ประมาณ,รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ [Nontri]
 • /ER0 AW1 N D/ [CMU]
 • /ER0 AW1 N/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
arrive
 • เกิด: กำเนิด [Lex2]
 • แก้ปัญหาได้: หาทางออกได้ [Lex2]
 • ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ): ถึง [Lex2]
 • มาถึง: ถึง, ส่งถึง [Lex2]
 • มีใช้: ปรากฏ [Lex2]
 • เริ่มต้น: เริ่ม [Lex2]
 • (อะไรว\') vi. มาถึง,มา,บรรลุถึง,ปรากฎ,ขึ้นฝั่ง -arriver n. ###S. come ###A. depart [Hope]
 • (vi) มาถึง,ไปถึง,บรรลุถึง,ปรากฏ [Nontri]
 • /ER0 AY1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
art
 • ความสามารถ: ทักษะ [Lex2]
 • ทักษะทางศิลปะ[Lex2]
 • ที่เกี่ยวกับงานศิลป์[Lex2]
 • ผลงานทางศิลปะ: ศิลปกรรม, งานศิลปะ, งานศิลป์ [Lex2]
 • ศิลป์: ศิลป [Lex2]
 • |die, pl. Arten| ประเภท, ชนิด [LongdoDE]
 • (n) ศิลปะ,ฝีมือ,ความสามารถ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์ [Nontri]
 • /AA1 R T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (n) // [OALD]
article
 • ข้อย่อย: ข้อ, มาตรา, อนุมาตรา [Lex2]
 • คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ทำสัญญา: ทำข้อตกลงกัน, ผูกมัดด้วยข้อตกลง [Lex2]
 • บทความ[Lex2]
 • สิ่งของ: เครื่องใช้, ของ, สิ่ง, พัสดุ, วัสดุ, วัตถุ, ผลิตภัณฑ์, ข้าวของ [Lex2]
 • (อาร์\'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด ###S. item, object, piece,essay) [Hope]
 • (n) บทความ,สิ่งของ,คำนำหน้านาม [Nontri]
 • /AA1 R T AH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
artist
 • คนที่เจ้าเล่ห์ (คำสแลง)[Lex2]
 • นักแสดง[Lex2]
 • ผู้ที่มีทักษะ: ผู้มีฝีมือ [Lex2]
 • ศิลปิน: ช่างเขียน, จิตรกร [Lex2]
 • (อาร์\'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร,นักแสดง,ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept) [Hope]
 • (n) ศิลปิน,จิตรกร,ช่างฝีมือ,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ [Nontri]
 • /AA1 R T AH0 S T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
ask
 • ขอร้อง: ขอ [Lex2]
 • เชิญ: เชื้อเชิญ [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์ [Lex2]
 • ถาม[Lex2]
 • บอกราคา: เสนอราคาที่ต้องการ, ขอราคา [Lex2]
 • (อาสคฺ) n. คนแรกที่เทพเจ้าสร้างจากไม้ ash (นิยายในประเทศสแกนดิเนเวียน) . -S... [Hope]
 • (vi,vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ [Nontri]
 • /AE1 S K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
assume
 • ทึกทักเอา: คิดว่าเป็นจริง [Lex2]
 • ยอมรับ: รับผิดชอบ [Lex2]
 • รับ: รับเอา [Lex2]
 • แสร้ง: เสแสร้งเป็น [Lex2]
 • (อะซูม\') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง ###S. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure) [Hope]
 • (vt) สมมุติ,สันนิษฐาน,ทึกทัก [Nontri]
 • /AH0 S UW1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
attack
 • การโจมตี[Lex2]
 • บุก: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี [Lex2]
 • เริ่มทำอย่างกระตือรือร้น[Lex2]
 • วิจารณ์[Lex2]
 • (อะแทค\') vt.,vi.,n. โจมตี,เข้าตี,ทำร้าย,เล่นงาน,ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ,ลงมือทำ,เริ่มขึ้น,เริ่มต้น,ข่มขืน, พยายามข่มขืน [Hope]
 • (vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน [Nontri]
 • /AH0 T AE1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
attention
 • การคำนึงถึง: การพิจารณาอย่างสนใจ [Lex2]
 • การรักษาที่เหมาะสม: การปฏิบัติที่สมควร, การดูแล [Lex2]
 • การเอาอกเอาใจ: การกระทำอย่างรักใคร่ [Lex2]
 • ความสนใจ: ความตั้งใจ [Lex2]
 • (อะเทน\'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว [Hope]
 • (n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล [Nontri]
 • /AH0 T EH1 N SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
attorney
 • ทนาย: ทนายความ, นักกฎหมาย, นิติกร [Lex2]
 • (อะเทอ\'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ [Hope]
 • (n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อัยการ [Nontri]
 • /AH0 T ER1 N IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
audience
 • ผู้ชม: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง [Lex2]
 • (ออ\'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ ###S. congregation, assembly, public, readership) [Hope]
 • (n) การฟัง,ผู้ฟัง [Nontri]
 • /AA1 D IY0 AH0 N S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
author
 • ประพันธ์: เขียนหนังสือ, แต่งหนังสือ, เขียน [Lex2]
 • ผู้เขียน: นักประพันธ์, นักเขียน, ผู้แต่ง [Lex2]
 • ผู้คิดสร้าง: ผู้สร้าง [Lex2]
 • (ออ\'เธอร์) n. ผู้ประพันธ์,นักเขียน,ผลงานประพันธ์,ผู้สร้างสรรค์. -vt. ประพันธ์. [Hope]
 • (n) ผู้แต่ง,ผู้เขียน [Nontri]
 • /AO1 TH ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
authority
 • ผู้ที่รอบรู้[Lex2]
 • ผู้มีอำนาจ: เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ [Lex2]
 • ฝ่ายบริหาร: สำนักงาน, เจ้าหน้าที่บริหาร [Lex2]
 • อำนาจในการสั่งการ: อำนาจ, อำนาจหน้าที่ [Lex2]
 • (ออธอ\'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก [Hope]
 • (n) อำนาจ,เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,ต้นตำรับ [Nontri]
 • /AH0 TH AO1 R AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
available
 • ใช้ประโยชน์ได้: ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ [Lex2]
 • มีอยู่: ที่หาง่าย [Lex2]
 • (อะเวล\'ละเบิล) adj. เหมาะที่ใช้,มี,หาได้,หาง่าย,ใช้ประโยชน์ได้,เท่าที่จะหาได้,กำไร. -availability,-availableness n. ###S. accessible, obtainable [Hope]
 • (adj) หาง่าย,หาได้,ใช้เป็นประโยชน์ได้ [Nontri]
 • /AH0 V EY1 L AH0 B AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
avoid
 • หลีกเลี่ยง: หลบเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลบ [Lex2]
 • (อะวอยด์\') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ. [Hope]
 • (vt) เลี่ยง,หลีกเลี่ยง,หลีกหนี [Nontri]
 • /AH0 V OY1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
away
 • โดยไม่หยุด: อย่างต่อเนื่อง [Lex2]
 • ที่ไม่ได้เล่นในถิ่นของตน (กีฬา)[Lex2]
 • ในทิศทางอื่น[Lex2]
 • ในที่อื่น[Lex2]
 • ไปที่อื่น: ไปทางอื่น, ไปทิศอื่น, ไปจาก [Lex2]
 • ไม่อยู่: ที่จากไป [Lex2]
 • หมดไป[Lex2]
 • (อะเวย์\') adj.,adv. ไปเสีย,ไป,จากไป,หมดไป ###S. elsewhere,absent,gone) [Hope]
 • (adv) ไม่อยู่,ไป,ออกห่าง,พ้นไป,หมดไป [Nontri]
 • /AH0 W EY1/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
baby
 • เด็กทารก: เด็กแรกเกิด, เด็กอ่อน [Lex2]
 • ลูกอ่อนของสัตว์: สัตว์แรกเกิด [Lex2]
 • ตามใจ: เอาอกเอาใจ, ประคบประหงม [Lex2]
 • เครื่องยนต์กลไก[Lex2]
 • (เบ\'บี่) {babied,babying,babies} n. ทารก,ผู้เยาว์,หญิงที่มีเสน่ห์ vt. ทำยังกับเป็นเด็กเล็ก ๆ ,เอาใจ,โอ๋,ใช้ด้วยความระมัดระวัง ###SW. babyhood n. ดูbaby babyish adj. ดูbaby ###S. babe [Hope]
 • (n) ทารก,เด็กอ่อน [Nontri]
 • /B EY1 B IY0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
back
 • หลัง (ส่วนของร่างกาย): แผ่นหลัง [Lex2]
 • กระดูกสันหลัง[Lex2]
 • ส่วนหลัง: ด้านหลัง, ส่วนท้าย, ด้านท้าย [Lex2]
 • พนักเก้าอี้: ที่พิง, พนักพิง [Lex2]
 • กองหลัง[Lex2]
 • ถอยหลัง: ถอย (รถ) [Lex2]
 • สนับสนุน: หนุนหลัง, ผลักดัน [Lex2]
 • เดินทางกลับ: กลับมา [Lex2]
 • หันหลังพิงกัน: หันหลังชิด [Lex2]
 • เขียนสลักหลัง: สลักหลัง (เช็ค), เขียนบันทึกกำกับ [Lex2]
 • วางเดิมพัน[Lex2]
 • ซึ่งผ่านมาแล้ว[Lex2]
 • ค้างชำระ: ค้างจ่าย [Lex2]
 • ซึ่งอยู่ด้านหลัง[Lex2]
 • กลับคืนไปที่เดิม (หรือสภาพเดิม)[Lex2]
 • หันไปข้างหลัง[Lex2]
 • หวนกลับคืนมา: ย้อนกลับ [Lex2]
 • ตอบกลับ: ตอบรับ, ตอบโต้ [Lex2]
 • ผ่านมา: ผ่านมาแล้ว, ในอดีต [Lex2]
 • (แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน ###S. rear -Conf. re- [Hope]
 • (adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง [Nontri]
 • (adv) ถอยหลัง,ย้อนหลัง,กลับ [Nontri]
 • (n) หลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง [Nontri]
 • (vt) สนับสนุน,หนุนหลัง,ถือหาง,วางเดิมพัน [Nontri]
 • /B AE1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
bad
 • ต่ำกว่ามาตรฐาน: ีไม่เป็นที่ยอมรับบ [Lex2]
 • เลว: ชั่ว, เลวทราม, ชั่วช้า, แย่, ไม่ดี, เลวร้าย, เป็นอันตราย [Lex2]
 • (งาน, การกระทำ) ไม่เป็นที่น่าพอใจ[Lex2]
 • ไม่มีความสุข: ไม่พอใจ, ผิดหวัง [Lex2]
 • ความไม่ดี: ความชั่ว, ความเลว [Lex2]
 • |das, pl. Bäder| อ่างอาบน้ำ ซึ่งอาจหมายถึง ห้องอาบน้ำ [LongdoDE]
 • (แบด) adj. เลว,ร้าย ###S. evil ###A. upright -Conf. bade,ill [Hope]
 • (adj) ชั่ว,ไม่ดี,ผิดศีลธรรม,เลว [Nontri]
 • /B AE1 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
bag
 • ย่าม: ถุง [Lex2]
 • ความมั่งคั่ง: ความร่ำรวย, ความล่ำซำ [Lex2]
 • กระเป๋าถือ: กระเป๋าถือสตรี [Lex2]
 • จำนวนสิ่งของที่กระเป๋าสามารถจะบรรจุได้[Lex2]
 • หญิงไร้เสน่ห์: ผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์ [Lex2]
 • ฐาน[Lex2]
 • ใส่ถุง: เอาใส่กระเป๋า [Lex2]
 • บวม: พอง, รอยโป่ง [Lex2]
 • ฆ่าหรือจับ (ในการล่าสัตว์)[Lex2]
 • ห้อย: แขวน [Lex2]
 • ฆ่า: ล่าเหยื่อ [Lex2]
 • (แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง ###S. pouch [Hope]
 • (n) ถุง,กระสอบ,กระเป๋าถือ,ย่าม [Nontri]
 • (vt) ใส่ถุง,ห่อ [Nontri]
 • /B AE1 G/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
ball
 • ลูกบอล[Lex2]
 • สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม: ลูกบอล, ก้อนกลม, ลูกลักษณะกลมๆ [Lex2]
 • การขว้างบอล[Lex2]
 • ส่วนของร่างกายที่มีลักษณะกลม[Lex2]
 • ลูกตา[Lex2]
 • ทำให้เป็นรูปกลม: จับก้อนเป็นลูกบอล [Lex2]
 • งานบอล: งานเลี้ยง [Lex2]
 • งานลีลาศ: งานราตรีสโมสร, สโมสรสันนิบาต [Lex2]
 • (บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข ###SW. baller n. คำที่มีความหมายเหม [Hope]
 • (n) ลูกบอล,ลูกฟุตบอล,ลูกหนัง,การเต้นรำ,งานรื่นเริง,งานบอล [Nontri]
 • /B AO1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
bank
 • ธนาคาร[Lex2]
 • เงินที่ได้จากการเล่นการพนัน: เงินพนัน [Lex2]
 • ที่เก็บข้อมูล อาหารหรือเลือดเพื่อใช้ตอนฉุกเฉิน: สิ่งที่สำรองเอาไว้ [Lex2]
 • เอาเงินฝากธนาคาร: เอาเงินเข้าธนาคาร [Lex2]
 • สะสม[Lex2]
 • ตลิ่ง: ชายฝั่ง, เขื่อน, ฝั่ง [Lex2]
 • หาดตื้นๆ (ใต้น้ำทะเล): ที่ตื้นเขิน [Lex2]
 • ที่ลาดชัน: การลาดเอียง [Lex2]
 • ทิวยาว: เทือก, แถว, แนว [Lex2]
 • เอามากอง: ทำให้เป็นกอง [Lex2]
 • ทำให้เอียง: (เครื่องบิน) เอียงเล็กน้อย [Lex2]
 • ใส่ขี้เถ้าลงในไฟเพื่อให้ความร้อนลดลงและไหม้ช้า[Lex2]
 • |die, pl. Banken| ธนาคาร [LongdoDE]
 • (แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร ###S. mass [Hope]
 • (n) ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,ธนาคาร [Nontri]
 • /B AE1 NG K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
bar
 • ลูกกรง: แท่ง, ซี่ [Lex2]
 • แท่งสบู่[Lex2]
 • อุปสรรค: เครื่องกีดขวาง, สิ่งกีดขวาง [Lex2]
 • ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม: ร้านเหล้า, บาร์ [Lex2]
 • เคาน์เตอร์ในร้านอาหาร[Lex2]
 • ห้องขัง: กรงขัง, กรง [Lex2]
 • แถบ: เส้น, ลำ, ริ้ว [Lex2]
 • อาชีพทนายความ: เกี่ยวกับด้านกฎหมาย [Lex2]
 • กลอนประตู[Lex2]
 • บัลลังก์ศาล: ที่พิจารณาคดี, คอก [Lex2]
 • สันดอน[Lex2]
 • สะกัดกั้น: ขัดขวาง, ต่อต้าน [Lex2]
 • ใส่กลอนประตู[Lex2]
 • ขัดขวาง[Lex2]
 • (บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน [Hope]
 • (n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์ [Nontri]
 • (vt) สกัดกั้น,กีดกั้น,ขวาง,ห้าม [Nontri]
 • /B AA1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
base
 • พื้นฐาน: รากฐาน, ส่วนที่ต่ำที่สุด [Lex2]
 • ฐานทัพ: ฐานที่มั่น [Lex2]
 • จุดศูนย์กลาง[Lex2]
 • วางรากฐาน[Lex2]
 • มาจากรากฐาน[Lex2]
 • ประจำการ[Lex2]
 • ด่าง: น้ำยารักษาสี [Lex2]
 • ต่ำช้า: เลวทราม, ชั่ว, ร้าย, เลวร้าย, เลวทราม [Lex2]
 • คุณภาพไม่ดี: เสื่อม [Lex2]
 • |die, pl. Basen| เบส, ด่าง [LongdoDE]
 • (เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา) ###SW. baseness n. ###S. mean ###A. noble -Conf. basis [Hope]
 • (adj) ต่ำต้อย,ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว [Nontri]
 • (n) ฐาน,ราก,หลัก,ที่ตั้ง,ที่มั่น,พื้น [Nontri]
 • /B EY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
beat
 • ใจเต้น: หอบ, ใจสั่น [Lex2]
 • ทำให้พ่ายแพ้: เอาชนะ [Lex2]
 • ตี: เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน [Lex2]
 • (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ: หอบ, (ใจ) เต้น, เต้นเป็นจังหวะ [Lex2]
 • ตีไข่: ตีหรือคนให้เข้ากัน [Lex2]
 • มาถึงหรือทำบางสิ่งเร็วกว่า[Lex2]
 • หลีกเลี่ยงการล่าช้า[Lex2]
 • กระพือปีก[Lex2]
 • จังหวะ[Lex2]
 • เสียง (ตีกลอง): เสียงเคาะ [Lex2]
 • การลาดตระเวน[Lex2]
 • เหนื่อยมาก: เพลีย, อ่อนแรง, ซูบ [Lex2]
 • (บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน [Hope]
 • (n) การตี,ความชนะ,จังหวะ,การเต้น [Nontri]
 • (vt) ตี,ตบ,ทุบ,เฆี่ยน,หวด,ฟาด,ซัด,ปราบ,ชนะ [Nontri]
 • /B IY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
beautiful
 • สวยงาม: งาม, งดงาม, สดสวย [Lex2]
 • ดีมาก: ยอดเยี่ยม [Lex2]
 • (บิว\'ทิฟูล) adj. สวยงาม,ดี,เลิศ ###S. pretty ###A. ugly [Hope]
 • (adj) สวยงาม,งาม,สวย,ดี,เลิศ [Nontri]
 • /B Y UW1 T AH0 F AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
because
 • เพราะว่า: ด้วยเหตุที่ [Lex2]
 • (บิคอซ\') conj.,adv. เพราะ,เป็น,เพราะ,เพราะเหตุว่า -Conf. because of,that [Hope]
 • (con) เพราะ,เพราะว่า,เป็นเพราะ,เหตุเพราะ,เพราะเหตุว่า [Nontri]
 • /B IH0 K AO1 Z/ [CMU]
 • /B IH0 K AH1 Z/ [CMU]
 • (cc) // [OALD]
become
 • กลายเป็น: เปลี่ยนเป็น [Lex2]
 • ดูสวยงาม: งดงาม [Lex2]
 • เหมาะสม: เหมาะสมกับ, เข้ากับ [Lex2]
 • (บิคัม\') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู ###S. happen,befit [Hope]
 • (vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ [Nontri]
 • /B IH0 K AH1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
bed
 • เตียงนอน: ที่สำหรับนอน, หมอน, ฟูก [Lex2]
 • การนอนหลับ[Lex2]
 • การมีเพศสัมพันธ์[Lex2]
 • แปลงหรือร่อง (ปลูกผัก / ต้นไม้): แปลงที่ดิน, ร่อง [Lex2]
 • พื้นดินก้นทะเล แม้น้ำหรือทะเลสาบ[Lex2]
 • พื้นที่ใต้ทะเลที่มีหอยฝังตัวอยู่[Lex2]
 • ฐานของถนนหรือรางรถไฟ: แท่น [Lex2]
 • ชั้นหิน: แนวหิน [Lex2]
 • ฝังลงไป[Lex2]
 • มีเพศสัมพันธ ์(คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ทำให้เป็นชั้น[Lex2]
 • (เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ ###S. bedstead [Hope]
 • (n) ที่นอน,เตียง,แท่น,พื้นล่าง,ฐาน [Nontri]
 • (vt) ให้ที่นอน [Nontri]
 • /B EH1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
before
 • ก่อน[Lex2]
 • ก่อนหน้านี้เมื่อ[Lex2]
 • เร็วกว่า[Lex2]
 • ก่อนหน้านี้[Lex2]
 • อยู่หน้า: หน้า, ตรงหน้า [Lex2]
 • อยู่ข้างหน้า: อยู่หน้า [Lex2]
 • (บิฟอร์\') adv.,prep.,conj. ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า,ตรงหน้า,กว่า,ในอนาคต,คอยอยู่,ภายใต้อิทธิพลของ ###S. ahead [Hope]
 • (adv) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างหน้า [Nontri]
 • (con) ก่อน,ข้างหน้า,ในอนาคต [Nontri]
 • (pre) ก่อน,ตรงหน้า,ข้างหน้า,หน้า [Nontri]
 • /B AH0 F AO1 R/ [CMU]
 • /B IY2 F AO1 R/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
begin
 • เริ่ม: เริ่มต้น [Lex2]
 • ขึ้นต้น: ตั้งต้น [Lex2]
 • เกิดขึ้น: ก่อตั้ง [Lex2]
 • (บิกิน\') {began,begun,beginning,begins} vi.,vt. เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ ###SW. beginner n. ###S. initiate -Conf. start [Hope]
 • (vi,vt) เริ่มต้น,เริ่ม,ตั้งต้น,แต่แรก,ลงมือ [Nontri]
 • /B IH0 G IH1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
behavior
 • พฤติกรรม: การกระทำตัว, พฤติการณ์, การแสดงอาการ, ท่าที [Lex2]
 • (บิเฮฟ\'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที ###S. manners [Hope]
 • /B AH0 HH EY1 V Y ER0/ [CMU]
behind
 • ข้างหลัง[Lex2]
 • ล้าหลังกว่า: ช้ากว่า, ตามหลัง [Lex2]
 • ที่ค้างชำระเงิน: ชำระเงิน [Lex2]
 • เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว[Lex2]
 • ที่เหลืออยู่[Lex2]
 • ซ่อนเร้นอยู่ภายใน: ไม่เปิดเผย, แฝง [Lex2]
 • ช้า (ใช้กับนาฬิกา)[Lex2]
 • สนับสนุน: อยู่เบื้องหลัง [Lex2]
 • (บิไฮดฺ\') adv.,prep. ข้างหลัง,หลัง,ล้าหลังกว่า,ช้ากว่า n. ผู้สนับสนุน,ก้น ###S. aback -Conf. at the back of [Hope]
 • (adv) ล้าหลัง,ช้ากว่า [Nontri]
 • (n) ผู้หนุนหลัง,ผู้สนับสนุน,ผู้อยู่เบื้องหลัง [Nontri]
 • (pre) หลัง,ข้างหลัง [Nontri]
 • /B AH0 HH AY1 N D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
believe
 • เชื่อ[Lex2]
 • เชื่อว่าพูดจริง: ถือว่า [Lex2]
 • เชื่อถือ: มั่นใจ, เชื่อมั่น [Lex2]
 • ศรัทธา: เลื่อมใส [Lex2]
 • (บิลิฟว\') {believed,believing,believes} vt. เชื่อ,มั่นใจใน,ศรัทธา,เชื่อว่า,เข้าใจว่า ###SW. believable adj. ดูbelieve believer n. ดูbelieve ###S. postulate,hold ###A. disbelieve,doubt [Hope]
 • (vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน [Nontri]
 • /B AH0 L IY1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
benefit
 • ผลประโยชน์: ข้อได้เปรียบ [Lex2]
 • เงินสงเคราะห์: เงินช่วยเหลือ, เงินส่วนเพิ่ม, เงินชดเชยการประกัน [Lex2]
 • มีประโยชน์ต่อ: มีผลดีต่อ [Lex2]
 • ได้รับประโยชน์: ได้รับผลดี [Lex2]
 • เงินที่ได้จากประกันชีวิต[Lex2]
 • การแสดงเพื่อการกุศล: การแข่งขันเพื่อการกุศล [Lex2]
 • (เบน\'นิฟิท) {benefitted,benefitting,benefits} n. ผลประโยชน์ vt. เป็นประโยชน์ต่อvi. ได้รับผลประโยชน์ ###S. favour [Hope]
 • (vi) ได้รับผลดี,ได้รับประโยชน์,ได้กำไร [Nontri]
 • (vt) ให้คุณ,เป็นประโยชน์ต่อ,เป็นผลดีกับ [Nontri]
 • /B EH1 N AH0 F IH2 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
best
 • ดีที่สุด[Lex2]
 • เหมาะสมที่สุด[Lex2]
 • สิ่งที่ดีที่สุด[Lex2]
 • เอาชนะ: ชนะ, เหนือกว่า [Lex2]
 • บุคคลที่ดีที่สุด[Lex2]
 • ดีที่สุด, -ที่สุด [LongdoDE]
 • (เบสทฺ) {bested,besting,bests} adj.,adv. ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด,มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้,ชนะ,ดีกว่า ###S. outdo ###A. lose [Hope]
 • (adj,adv) ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,เยี่ยมที่สุด [Nontri]
 • (n) สิ่งที่ดีที่สุด,สิ่งที่เหมาะสมที่สุด [Nontri]
 • /B EH1 S T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
better
 • ดีกว่า[Lex2]
 • ดีขึ้น (สภาพร่างกาย): ฟื้นตัว, ทุเลา, ค่อยยังชั่ว, คลี่คลาย, กระเตื้อง [Lex2]
 • ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น: เหนือกว่า, พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น [Lex2]
 • มาตรฐานหรือคุณภาพที่ดีกว่า[Lex2]
 • เรื่องราวที่ค่อนข้างดี (เงื่อนไข, การกระทำ)[Lex2]
 • เป็นที่ชอบหรือพึงพอใจมากกว่า[Lex2]
 • ปรับปรุง: ทำให้ดียิ่งขึ้น [Lex2]
 • พัฒนาตัวเอง[Lex2]
 • ผู้ที่เหนือกว่า: ผู้ที่ดีกว่า [Lex2]
 • (เบท\'เทอะ) {bettered,bettering,betters} adj.,adv. ดีกว่า,ดีขึ้น,ส่วนใหญ่,ใหญ่กว่า,สุขภาพดีขึ้น vi. ทำให้ดีขึ้น,ชนะ,ดีกว่า n. สิ่งที่ดีกว่า,การเจริญขึ้น,ภาวะที่ดีขึ้น,ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ ###S. preferable,superior -Conf. had better,w [Hope]
 • (adj) ดีขึ้น,ดีกว่า [Nontri]
 • (n) คนที่ดีกว่า,นักพนัน [Nontri]
 • (vt) ทำให้ดีขึ้น,ทำให้ดีกว่า [Nontri]
 • /B EH1 T ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
between
 • อยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง: อยู่ในระหว่าง [Lex2]
 • สิ่งที่รวมกัน[Lex2]
 • เปรียบเทียบระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง[Lex2]
 • กำหนดตัวเลือกระหว่างสิ่งสองสิ่ง[Lex2]
 • ในระหว่างนั้น: ระหว่าง [Lex2]
 • (บิทวีน\') prep.,adv. ระหว่าง,ในระหว่าง,อยู่กลาง,ระหว่างระยะ,เชื่อม,สัมพันธ์กับ,คั่นกลาง,ระคน ###SW. betweenness n. ###S. amidst,mid,betwixt -Conf. between each [Hope]
 • (adv) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง,คั่นกลาง,ขวางกลาง [Nontri]
 • (pre) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง [Nontri]
 • /B AH0 T W IY1 N/ [CMU]
 • /B IY0 T W IY1 N/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
beyond
 • ที่อยู่ไกลออกไป: ยังไกลออกไป [Lex2]
 • ที่เหนือกว่า (แสดงถึงขอบเขต, ข้อจำกัด): มากกว่า [Lex2]
 • อยู่ทางนั้น: เลยออกไป, ถัดออกไป, ไกลออกไป (ใช้แสดงตำแหน่งหรือทิศทาง) [Lex2]
 • ที่ที่อยู่ไกล: ที่ที่ห่างไกล, สุดขอบฟ้า [Lex2]
 • นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถาม)[Lex2]
 • ช้ากว่า (แสดงถึงเวลา): หลัง [Lex2]
 • (บิยอนดฺ\') prep. พ้น,ไกลจาก,โพ้น,อยู่ทางนั้น,ถัดไป,หลัง (เวลา) ,มากกว่า,เหนือกว่า,เหนือ,นอกจาก n. the beyond สิ่งที่อยู่ไกลมาก -Phr. (the great beyond ชาติหน้า) [Hope]
 • (adv) ถัดไป,นอกจาก [Nontri]
 • (pre) ไกลจาก,พ้นจาก,โพ้น,เหนือ [Nontri]
 • /B IH0 AA1 N D/ [CMU]
 • /B IY2 AO1 N D/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
big
 • ใหญ่: ยิ่งใหญ่ [Lex2]
 • มีความสำคัญหรือมีอิทธิพล[Lex2]
 • ขี้คุย: ขี้โม้ [Lex2]
 • มีชื่อ: ขึ้นชื่อ [Lex2]
 • เติบโตแล้ว: เป็นผู้ใหญ่ [Lex2]
 • มีพลังมาก: ทรงพลัง, มีอำนาจสูง [Lex2]
 • ใจกว้าง: ใจดี [Lex2]
 • ประสบความสำเร็จ[Lex2]
 • (บิก) adj. ใหญ่,ร่างใหญ่,มาก ###SW. biggish adj. ใหญ่,ร่างใหญ่,มาก bigness n. ความใหญ่ ###S. large ###A. small -Conf. size,large,great [Hope]
 • (adj) ใหญ่,เต้ย,เขื่อง,มาก,สำคัญ [Nontri]
 • /B IH1 G/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
bill
 • ใบแจ้งหนี้: ใบสำคัญเก็บเงิน [Lex2]
 • แจ้งหนี้: วางบิล [Lex2]
 • ธนบัตร[Lex2]
 • ร่างกฎหมาย: ร่างพระราชบัญญัติ, ร่างรัฐธรรมนูญ [Lex2]
 • อธิบายหรือให้รายละเอียด[Lex2]
 • ปากนก: ปากเป็ด, ปากไก่ [Lex2]
 • ใบปลิว: ใบโฆษณา [Lex2]
 • รายการ: โปรแกรม [Lex2]
 • (บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด [Hope]
 • (n) บิล,ใบเสร็จ,ธนบัตร,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,ใบแจ้งความ,พระราชบัญญัติ,ร่างญัตติ [Nontri]
 • /B IH1 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
billion
 • พันล้าน[Lex2]
 • (บิล\'เยิน) n.,adj. หนึ่งพันล้าน (สหรัฐอเมริกา) ,หนึ่งล้านล้าน (อังกฤษ) ###SW. billionth adj.,n. [Hope]
 • (n) พันล้าน(ในอเมริกาและฝรั่งเศส),หนึ่งล้านล้าน(ในอังกฤษ) [Nontri]
 • /B IH1 L Y AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
bit
 • ดอกสว่าน[Lex2]
 • เหล็กที่ขวางปากม้าสำหรับดึงบังเหียน[Lex2]
 • ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆ[Lex2]
 • หน่วยวัดความจุข้อมูล: บิต [Lex2]
 • (บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ [Hope]
 • (n) ของเล็กน้อย,เหรียญเล็กๆ,ชิ้นอาหาร,เศษ,การกัด [Nontri]
 • (vt) pt ของ bite [Nontri]
 • /B IH1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [bite]
 • กัด: ขบ, งับ [Lex2]
 • (แมลง) ต่อย: กัด [Lex2]
 • รอยกัด: แผลที่ถูกกัด [Lex2]
 • หนึ่งคำอาหาร[Lex2]
 • (ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ ###S. nibble [Hope]
 • (n) การกัด,ความคม,ส่วนที่กัดออก,ชิ้นอาหาร [Nontri]
 • (vt) กัด,กิน,ตอด,ขบ,ต่อย [Nontri]
 • /B AY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
black
 • ดำ: สีดำ [Lex2]
 • ผิวดำ[Lex2]
 • มืด: มืดมัว, ไม่สว่าง [Lex2]
 • ไร้ความหวัง: สิ้นหวัง, มืดมน [Lex2]
 • ชั่วร้าย[Lex2]
 • สีดำ[Lex2]
 • คนผิวดำ[Lex2]
 • ทำให้ดำ[Lex2]
 • (แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท [Hope]
 • (adj) ดำ,มืด,มืดมน,สีดำ,เศร้าใจ [Nontri]
 • (n) คนผิวดำ,สิ่งที่มีสีดำ [Nontri]
 • /B L AE1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
blood
 • เลือด: โลหิต [Lex2]
 • การนองเลือด: การเสียเลือดเนื้อ [Lex2]
 • นำกองทหารให้ออกรบเป็นครั้งแรก[Lex2]
 • สายเลือด: สายโลหิต [Lex2]
 • ชายหนุ่ม[Lex2]
 • (บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in [Hope]
 • (n) เลือด,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,บรรพบุรุษ [Nontri]
 • /B L AH1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
blue
 • สีฟ้า: สีน้ำเงิน [Lex2]
 • เศร้าใจ: เสียใจ [Lex2]
 • กลายเป็นสีน้ำเงิน: เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน [Lex2]
 • หยาบโลน: ลามก [Lex2]
 • เคร่งครัด: เคร่ง [Lex2]
 • (บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน ###SW. bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด [Hope]
 • (adj) สีน้ำเงิน,ฟกช้ำ,เศร้า [Nontri]
 • /B L UW1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
board
 • แผงวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้า[Lex2]
 • อาหาร[Lex2]
 • กระดาน[Lex2]
 • คณะกรรมการ[Lex2]
 • ขึ้น (ยานพาหนะ) โดยเป็นผู้โดยสาร[Lex2]
 • (บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น [Hope]
 • (n) กระดาน,กระดาษแข็ง,ที่พัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บริหาร [Nontri]
 • /B AO1 R D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
body
 • ร่างกาย: สรีระ [Lex2]
 • ใจความสำคัญของงานเขียน: เนื้อเรื่อง [Lex2]
 • ศพ: ซากศพ [Lex2]
 • กลุ่มคน[Lex2]
 • ส่วนประกอบหลักของสิ่งต่าง ๆ[Lex2]
 • ส่วนประกอบหลักของยานพาหนะ[Lex2]
 • (บอด\'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง ###S. physique [Hope]
 • (n) ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ลำต้น [Nontri]
 • /B AA1 D IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
book
 • หนังสือ[Lex2]
 • จอง: บุ๊ค, จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า [Lex2]
 • บันทึกข้อหา: เขียนใบสั่ง [Lex2]
 • (บุค) n. หนังสือ v.จอง, การจอง [Hope]
 • (n) หนังสือ,ตำรา,สมุด,คัมภีร์ [Nontri]
 • (vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก [Nontri]
 • /B UH1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
born
 • ี่เป็นมาโดยกำเนิด: ติดตัวมาตั้งแต่เกิด [Lex2]
 • (บอร์น) adj. กำเนิด,แต่กำเนิด,โดยกำเนิด -Phr. (born yesterday ไร้เรียงสา,ไร้ประสบการ) -Conf. borne [Hope]
 • (adj) โดยกำเนิด,ตั้งแต่เกิด [Nontri]
 • (vt) pp ของ bear [Nontri]
 • /B AO1 R N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
both
 • ทั้งสอง[Lex2]
 • เหมือนๆ กัน: เท่าๆกัน [Lex2]
 • (โบธ) adj.,adv. ทั้งสอง น -pron. อีกอย่างด้วย,อีกคนด้วย conj. เหมือนกัน,คล้ายกัน,เท่ากัน -Conf. each,and,as well as,either [Hope]
 • (adj) ทั้งสอง,ทั้งคู่ [Nontri]
 • /B OW1 TH/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
box
 • กล่อง: หีบ, ลัง, กลัก, คอก [Lex2]
 • ใส่กล่อง[Lex2]
 • ที่นั่งคนขับรถม้า[Lex2]
 • ช่องสี่เหลี่ยม[Lex2]
 • คอกสำหรับคนดูในโรงละคร[Lex2]
 • ตบ: ตี, ต่อยที่หู [Lex2]
 • การตบ (ด้วยมือ): การตี, การต่อย [Lex2]
 • ต่อยมวย[Lex2]
 • การต่อย: การตบ [Lex2]
 • ต้นไม้ชนิดหนึ่ง[Lex2]
 • ต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำเครื่องแกะสลักและไม้บรรทัด[Lex2]
 • โทรทัศน์[Lex2]
 • ช่องคลอด[Lex2]
 • ทวารหนัก[Lex2]
 • (บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู [Hope]
 • (n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย [Nontri]
 • (vt) ใส่หีบ,ใส่กล่อง,บรรจุหีบ,ชกมวย [Nontri]
 • /B AA1 K S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
boy
 • เด็กชาย: พ่อหนู, เด็กผู้ชาย [Lex2]
 • บ๋อย: บริกร [Lex2]
 • เด็กผู้ชาย [LongdoEN]
 • (บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก ###S. youngster [Hope]
 • (n) เด็กชาย,ลูกชาย,เด็กหนุ่ม,คนใช้ผู้ชาย,บ๋อย,นักการ,เด็กฝึกงาน [Nontri]
 • /B OY1/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
break
 • ทำลาย[Lex2]
 • แตก: หัก [Lex2]
 • ละเมิด: ฝ่า, ฝ่าฝืน, ขัดขืน, ล่วงละเมิด [Lex2]
 • ล่มจม: ล้มละลาย [Lex2]
 • แยก: แหก, แหวก [Lex2]
 • พัก[Lex2]
 • หยุด[Lex2]
 • แตก[Lex2]
 • เกิดขึ้น[Lex2]
 • การหยุด: การหยุดพัก [Lex2]
 • การแยก[Lex2]
 • การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน[Lex2]
 • การแตกหัก[Lex2]
 • กระจัดกระจาย[Lex2]
 • (หุ้น) ตก[Lex2]
 • (เสียง) แตก[Lex2]
 • กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา break: แตกหัก [Lex2]
 • กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา break: แตกหัก [Lex2]
 • (เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้ [Hope]
 • (vi,vt) แตก,หัก,พัง,เสีย,หยุด,ทุบ,ต่อย [Nontri]
 • /B R EY1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
bring
 • พามา: พา [Lex2]
 • พาไป: นำไป, นำไปส่ง [Lex2]
 • ไปเอามา[Lex2]
 • นำไปสู่: พาไปสู่ [Lex2]
 • ขนย้าย: ขนส่ง [Lex2]
 • (บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให้,นำมาให้,พามา,นำมาสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำออกมาแสดง,นำเสนอ,ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน,โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด,นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้) [Hope]
 • (vt) นำมา,เอามา,พามา,ยกมา,ทำให้เกิด [Nontri]
 • /B R IH1 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
brother
 • พี่ชายหรือน้องชาย[Lex2]
 • (บรา\'เธอะ) n. พี่ชายหรือน้องชาย,พี่น้องร่วมชาติ,เพื่อนร่วมงาน,บุคคลร่วมอาชีพ,บาทหลวง,ภราดร, เจษฎาจารย์ [Hope]
 • (n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง [Nontri]
 • /B R AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
budget
 • งบประมาณ: เงินตรา, กองทุน, เงิน, ทุน, เงินสะสม, งบประมาณ [Lex2]
 • (บัด\'เจท) budgetted,budgetting,budgets} n. งบประมาณ,งบประมาณแผ่นดิน,ถุงเล็ก. vt. ทำงบประมาณ ###SW. budgetary adj. ดูbudget budgeter n. ดูbudget [Hope]
 • (adj) ถูก,ประหยัด,ไม่แพง [Nontri]
 • (vi) ให้งบประมาณ,ทำงบประมาณ [Nontri]
 • /B AH1 JH AH0 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
build
 • สร้าง: สถาปนา [Lex2]
 • (บิลดฺ) {built,built,building,builds} v. สร้าง,ก่อสร้าง,ก่อ,ปลูก,สถาปนา,สร้างสรรค,เพิ่ม,ทำให้แข็งแรง n. การก่อสร้าง,ร่างที่ดี ###S. erect ###A. demolish [Hope]
 • (n) โครงร่าง,รูปร่าง,ร่าง,แบบ [Nontri]
 • (vt) ทำ,สร้าง,ร่าง,ก่อ,ปลูก,ก่อสร้าง,สถาปนา [Nontri]
 • /B IH1 L D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
building
 • ตึก: อาคาร, สิ่งก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง, เรือน, โรง [Lex2]
 • ธุรกิจก่อสร้าง[Lex2]
 • การก่อสร้าง[Lex2]
 • ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง[Lex2]
 • (บิล\'ดิง) n. สิ่งก่อสร้าง,การก่อสร้างอาคาร,ตึก,สำนักงาน [Hope]
 • (n) การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ตึก,อาคาร,โรงเรือน [Nontri]
 • /B IH1 L D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [build]
 • สร้าง: สถาปนา [Lex2]
 • (บิลดฺ) {built,built,building,builds} v. สร้าง,ก่อสร้าง,ก่อ,ปลูก,สถาปนา,สร้างสรรค,เพิ่ม,ทำให้แข็งแรง n. การก่อสร้าง,ร่างที่ดี ###S. erect ###A. demolish [Hope]
 • (n) โครงร่าง,รูปร่าง,ร่าง,แบบ [Nontri]
 • (vt) ทำ,สร้าง,ร่าง,ก่อ,ปลูก,ก่อสร้าง,สถาปนา [Nontri]
 • /B IH1 L D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
business
 • ธุรกิจ: การค้า [Lex2]
 • ผู้สนับสนุน[Lex2]
 • หน้าที่: ธุระ, ภารกิจ, กิจธุระ, กิจ, งาน, หน้าที่การงาน [Lex2]
 • เจ๋ง: ยอดไปเลย, เยี่ยม, ยอดเยี่ยม [Lex2]
 • (บิซ\'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า [Hope]
 • (n) ความยุ่ง,ความวุ่นวาย,งานยุ่ง [Nontri]
 • (n) ธุรกิจ,การงาน,กิจธุระ,การค้า,อาชีพ [Nontri]
 • /B IH1 Z N AH0 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
but
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
buy
 • ซื้อ[Lex2]
 • การซื้อ: การต่อรอง, การแลกเปลี่ยน [Lex2]
 • (บาย) {bought,bought,buying,buys} v. ซื้อ,ซื้อของ,ได้มา,เช่า,รับบริการ,ให้สินบน,ไถ่ตัว. n. การซื้อ,สิ่งที่ซื้อ ###S. procure -Conf. spend [Hope]
 • (vt) ซื้อ,จับจ่าย,จ่าย(ของ) [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
call
 • การมาเยี่ยม[Lex2]
 • การเรียก: การตะโกนเรียก [Lex2]
 • การสนทนาทางโทรศัพท์[Lex2]
 • ความต้องการ[Lex2]
 • โทรศัพท์ไปหา[Lex2]
 • เรียก: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก [Lex2]
 • เรียกว่า[Lex2]
 • สัญญาณ[Lex2]
 • (คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ ###S. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น [Hope]
 • (vt) ร้อง,ร้องเรียก,เรียกหา,มาหา,เยี่ยมเยียน,โทรศัพท์ [Nontri]
 • /K AO1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
camera
 • กล้องถ่ายภาพ[Lex2]
 • (แคม\'เมอระ) n. กล้องถ่ายรูป,เครื่องจับภาพของโทรทัศน -Phr. (in camera ส่วนตัว) ###SW. cameral adj. [Hope]
 • (n) กล้องถ่ายรูป [Nontri]
 • /K AE1 M ER0 AH0/ [CMU]
 • /K AE1 M R AH0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
campaign
 • การรณรงค์: การกระทำการหรือวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย [Lex2]
 • การหาเสียง: การหาเสียงของพรรคการเมือง [Lex2]
 • (แคมเพน\') {campaigned,campaigning,campaigns} vi.,n. (การ) รณรงค์,แข่งขัน ###SW. campaigner n. ดูcampaign [Hope]
 • (n) การณรงค์,การรบ,การต่อสู้,การรณรงค์ [Nontri]
 • /K AE0 M P EY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
can
 • กระป๋อง[Lex2]
 • คุก (คำสแลง)[Lex2]
 • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
 • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
 • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
 • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
 • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
 • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
 • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
 • /K AE1 N/ [CMU]
 • /K AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
cancer
 • มะเร็ง[Lex2]
 • โรคมะเร็ง[Lex2]
 • (แคน\'เซอะ) n. มะเร็ง,เนื้อร้าย,ความหายนะ,ชื่อกลุ่มดาวร,เส้นที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร ###SW. cancerous adj. ###S. blight [Hope]
 • (n) มะเร็ง,เนื้อร้าย [Nontri]
 • /K AE1 N S ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (n) // [OALD]
candidate
 • ผู้ท้าชิง: ผู้แข่งขัน [Lex2]
 • ผู้สมัคร[Lex2]
 • (แคน\'ดิเดท) n. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง,ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน ###SW. candidature,candidacy n. [Hope]
 • (n) ผู้สมัคร,ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง [Nontri]
 • /K AE1 N D AH0 D EY0 T/ [CMU]
 • /K AE1 N AH0 D AH0 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
capital
 • ข้อได้เปรียบ[Lex2]
 • คนร่ำรวย[Lex2]
 • ดีเยี่ยม[Lex2]
 • ที่เป็นหลัก: ที่เป็นส่วนสำคัญ [Lex2]
 • เมืองหลวง[Lex2]
 • ศูนย์กลางของกิจกรรมบางอย่าง[Lex2]
 • (แคพ\'พิเทิล) n. เมืองหลวง,ตัวเขียนใหญ่,ทุน,พวกนายทุน,หัวเสา,ยอดเสา adj. เกี่ยวกับทุน,สำคัญมาก,พื้นฐาน,เกี่ยวกับเมืองหลวง,เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต,มีโทษถึงตาย -Conf. capitol [Hope]
 • (adj) มหันต์,อุกฉกรรจ์,สำคัญ,มีโทษถึงตาย,โต,มาก [Nontri]
 • (n) เมืองหลวง,นครหลวง,ทุนทรัพย์,เงินทุน [Nontri]
 • /K AE1 P AH0 T AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
car
 • รถยนต์: รถ, พาหนะ [Lex2]
 • (คาร์) n. รถ,ตู้รถ ###S. motorcar [Hope]
 • (n) รถยนต์ [Nontri]
 • /K AA1 R/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
card
 • บัตรที่บรรจุข้อมูลทางตัวเลขหรือการเงิน: บัตรที่บรรจุข้อมูลทางตัวเลขหรือการเงิน เช่น บัตรเอทีเอ็ม บัตรเติมเงินสำหรับโทรศัพท์ บั [Lex2]
 • บัตรประจำตัว[Lex2]
 • บัตรภาพ (ที่เก็บสะสม)[Lex2]
 • บัตรรายการ: บัตรเรียงดรรชนี [Lex2]
 • บัตรแสดงรายการไวน์ (ในภัตตาคาร)[Lex2]
 • บัตรอวยพร[Lex2]
 • บันทึกคะแนน (ในสกอร์การ์ดในกีฬากอล์ฟ): จดแต้ม [Lex2]
 • ใบเหลืองหรือใบแดง (ในกีฬาฟุตบอล)[Lex2]
 • โปสการ์ด[Lex2]
 • แผงหรือแผ่นวงจร (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า): การ์ด, แผ่นการ์ด [Lex2]
 • ไพ่: ไพ่ (ใช้เล่นเกม, แข่งขัน, หรือทำนายโชคชะตา) [Lex2]
 • รายการอาหาร: เมนู [Lex2]
 • แสดงบัตร (ประจำตัว)[Lex2]
 • แปรงขนหรือเส้นใย[Lex2]
 • แปรงสำหรับแปรงเส้นใยให้เรียบ[Lex2]
 • อุปกรณ์แปรงขนสักหลาด[Lex2]
 • ตัวตลก[Lex2]
 • (คาร์ด) n. บัตร,คนตลก,ไพ่,แผนการ,การดำเนินการ vt. ใส่บัตร,ให้บัตร,ติดบนบัตร,เขียนลงบนบัตร [Hope]
 • (n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ [Nontri]
 • /K AA1 R D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
care
 • การดูแล: การปกป้อง [Lex2]
 • ความระมัดระวัง[Lex2]
 • ความห่วงใย[Lex2]
 • ดูแล: ปกป้อง [Lex2]
 • ห่วงใย[Lex2]
 • (แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก ###S. attention [Hope]
 • (n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา [Nontri]
 • (vi) เป็นห่วง,ดูแล,เอาใจใส่,ระวังรักษา,กังวล,รัก,ชอบ [Nontri]
 • /K EH1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
career
 • อาชีพ: การงาน [Lex2]
 • (คะเรียร\'์) {careered,careering,careers} n. อาชีพ,งานการ vi.แล่นอย่างรวดเร็ว,วิ่งอย่างรวดเร็ว ###S. pursuit [Hope]
 • (n) อาชีพ,งานการ,การวิ่งเต้น [Nontri]
 • (vi) วิ่งเต้น,ปลิว,ประกอบอาชีพ [Nontri]
 • /K ER0 IH1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
carry
 • การขนส่ง[Lex2]
 • ขนส่ง: บรรทุก [Lex2]
 • ขยายไปสู่[Lex2]
 • จดทะเบียน: ลงทะเบียน [Lex2]
 • ชักนำทางความรู้สึก[Lex2]
 • เดินทาง[Lex2]
 • ตั้งครรภ์: ท้อง, อุ้มท้อง [Lex2]
 • ถือไว้: หอบไว้ [Lex2]
 • บรรจุ: ใส่ [Lex2]
 • บอกข่าว: แจ้งข่าว, แจ้งข้อมูล [Lex2]
 • แบก: แบกรับ, รับ [Lex2]
 • ประพฤติ: ปฎิบัติตัว [Lex2]
 • เป็นสื่อนำ: นำพาไป [Lex2]
 • พก[Lex2]
 • มี (โทษ, ค่าปรับ)[Lex2]
 • ยึด (รองรับน้ำหนัก)[Lex2]
 • ระยะ[Lex2]
 • ส่ง (จดหมาย)[Lex2]
 • สนับสนุน: ค้ำจุน [Lex2]
 • (แค\'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป [Hope]
 • (vt) ขน,นำไป,แบก,ถือ,หิ้ว,สะพาย,บรรทุก,ขนส่ง [Nontri]
 • /K AE1 R IY0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
case
 • คดี: ข้อคดี, คดีความ [Lex2]
 • คนที่ไม่ปกติ[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่เป็นกรณีศึกษา[Lex2]
 • ปัญหา[Lex2]
 • เรื่องราว[Lex2]
 • เหตุการณ์: สถานการณ์ [Lex2]
 • เหตุผลสนับสนุน: ข้อสนับสนุน [Lex2]
 • กรอบ[Lex2]
 • กล่องเล็กๆ[Lex2]
 • จำนวนคู่หนึ่ง[Lex2]
 • ตรวจสอบ[Lex2]
 • ปลอกหมอน[Lex2]
 • ปูพื้น[Lex2]
 • ใส่กล่อง[Lex2]
 • (เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู - [Hope]
 • (n) กรณี,คดี,เรื่อง,ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,คนไข้,หีบของ,กล่อง,ซอง [Nontri]
 • /K EY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
catch
 • การจับ[Lex2]
 • เกี่ยว[Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • จับ: ตะครุบ, ฉวยจับ [Lex2]
 • จับได้[Lex2]
 • ชะงัก[Lex2]
 • ดึงดูด[Lex2]
 • ดู[Lex2]
 • ได้ยิน[Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • ติดไฟ[Lex2]
 • ตี[Lex2]
 • ทำให้แน่น[Lex2]
 • มาทัน (รถไฟ ฯลฯ)[Lex2]
 • รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส[Lex2]
 • สิ่งที่จับได้[Lex2]
 • สิ่งที่ทำทำติดอยู่ เช่น กลอนประตู[Lex2]
 • หลอกลวง[Lex2]
 • อุปสรรคหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่[Lex2]
 • (n) ที่จับ,สิ่งที่จับได้,เหยื่อ,หลุมพราง [Nontri]
 • (vt) จับ,เกาะ,คว้า,ตะครุบ,ฉวย,ได้รับ,พบ,สบ(ตา),โดยสาร,ไปทัน [Nontri]
 • /K AE1 CH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
cause
 • ทำให้เกิด: ก่อให้เกิด [Lex2]
 • สาเหตุ[Lex2]
 • หัวเรื่องของการอภิปราย[Lex2]
 • เหตุผลที่ดี: เหตุผลที่เหมาะ [Lex2]
 • (คอซ) {caused,causing,causes) n. สาเหตุ,จุดประสงค์,มูลฟ้อง,สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt. ทำให้เกิดขึ้น,ก่อให้เกิด,ให้,ทำให้ ###S. motive [Hope]
 • (n) สาเหตุ,ต้นเหตุ,ชนวน,มูลเหตุ [Nontri]
 • (vt) ก่อให้เกิด,เป็นชนวน,เป็นสาเหตุ,เป็นต้นเหตุ [Nontri]
 • /K AA1 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
cell
 • เซลล์: หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต [Lex2]
 • เซลล์ไฟฟ้า[Lex2]
 • โพรงหรือช่องเล็กๆ[Lex2]
 • หน่วยเล็กๆในหน่วยใหญ่ เช่น กลุ่มเล็กๆในพรรคการเมือง[Lex2]
 • ห้องเล็กๆ[Lex2]
 • อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ[Lex2]
 • (เซลล์) n. เซลล์,ห้องเล็ก ๆ ,กุฎิ,กลุ่มเล็ก ๆ ,ห้องขังนักโทษ,ช่องหนึ่ง ๆ ในหม้อแบตเตอรี่,อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้า,ช่องในรังผึ้ง,กล่อง,ตลับ ###S. compartment [Hope]
 • (n) ตัวเซลล์,ห้องขัง,กรง,กุฏิ,ห้องเล็ก,รู,โพรงเล็กๆ,หม้อไฟฟ้า [Nontri]
 • /S EH1 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
center
 • กลาง[Lex2]
 • คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง[Lex2]
 • จุดสำคัญ[Lex2]
 • ต้นเหตุ: ที่มา [Lex2]
 • ผู้เล่นในแดนกลาง[Lex2]
 • มุ่งความสนใจไปยัง[Lex2]
 • ศูนย์กลาง: ใจกลาง, แกนกลาง [Lex2]
 • ศูนย์การค้า[Lex2]
 • ศูนย์เฉพาะกิจ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม[Lex2]
 • ศูนย์รวมความสนใจ: จุดสนใจ [Lex2]
 • ศูนย์รวมเซลล์ประสาท[Lex2]
 • สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม: ศูนย์รวม, ใจกลาง, จุดรวม, จุดศูนย์รวม, ที่รวม [Lex2]
 • อยู่ตรงกลาง: อยู่กึ่งกลาง [Lex2]
 • (เซน\'เทอะ) n.,vi.,vt. ดูcentre [Hope]
 • (n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ [Nontri]
 • (vt) ตั้งอยู่ตรงกลาง,รวมอยู่ [Nontri]
 • /S EH1 N T ER0/ [CMU]
 • /S EH1 N ER0/ [CMU]
central
 • เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง[Lex2]
 • จุดศูนย์รวมของการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์[Lex2]
 • ซึ่งอยู่ตรงกลางหรือใกล้ตรงกลาง[Lex2]
 • ที่เป็นศูนย์กลาง[Lex2]
 • สำคัญ: ที่สำคัญ [Lex2]
 • (เซน\'ทรัล) adj. ใจกลาง,สำคัญ -n. สำนักงานระบบชุมสายโทรศัพท์ ###S. middle ###A. outer ###SW. centrality n. [Hope]
 • (adj) ใจกลาง,เกี่ยวกับศูนย์กลาง,ส่วนกลาง,สำคัญ,เป็นหัวใจ,ตรงกลาง [Nontri]
 • /S EH1 N T R AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
century
 • 100 ดอลล่าร์ (คำสแลง)[Lex2]
 • จำนวนหนึ่งร้อย[Lex2]
 • ศตวรรษ[Lex2]
 • (เซน\'ชิวรี) n. ศตวรรษ,หนึ่งร้อยปี,หนึ่งร้อยชิ้น,กองร้อยทหารโรมัน,กองร้อย, [Hope]
 • (n) ศตวรรษ,ร้อยปี,หนึ่งร้อย [Nontri]
 • /S EH1 N CH ER0 IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
certain
 • แน่นอน: แน่ใจ, มั่นใจ [Lex2]
 • บ้าง[Lex2]
 • บางอย่าง[Lex2]
 • ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้: หนีไม่พ้น [Lex2]
 • ไว้ใจได้[Lex2]
 • สมาชิกที่เจาะจงจำนวนหนึ่ง[Lex2]
 • (เซอ\'เทิน) adj. แน่ใจ,แน่นอน,ไม่มีพลาด,บ้าง ###SW. certainly adv. -Conf. sure [Hope]
 • (adj) แน่ใจ,แน่ๆ,แน่นอน,เที่ยง [Nontri]
 • /S ER1 T AH0 N/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
certainly
 • อย่างแน่นอน: อย่างแน่ใจ, อย่างไม่มีข้อสงสัย [Lex2]
 • (adv) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ [Nontri]
 • /S ER1 T AH0 N L IY0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
chair
 • เก้าอี้: ม้านั่ง, ที่นั่ง [Lex2]
 • ดำรงตำแหน่งประธาน: ทำหน้าที่ในฐานะประธาน [Lex2]
 • ตำแหน่งประธาน[Lex2]
 • ตำแหน่งศาสตราจารย์[Lex2]
 • นั่งเก้าอี้[Lex2]
 • (แชร์) n. เก้าอี้,ตำแหน่งการงาน ###S. seat [Hope]
 • (n) เก้าอี้,ตำแหน่ง [Nontri]
 • /CH EH1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
challenge
 • กระตุ้น[Lex2]
 • การท้าทาย[Lex2]
 • ท้าทาย[Lex2]
 • เรียกร้อง[Lex2]
 • สิ่งที่ท้าทาย[Lex2]
 • (แชล\'ลินจฺ) v.,n. (การ) ท้า,ท้าทาย,ท้าดวล,ขอประลองฝีมือ,เรียกร้อง,แสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง [Hope]
 • (n) การท้าทาย,คำท้า,การขอดวล,การร้องถาม [Nontri]
 • (vt) ท้าทาย,ท้าดวล,เรียกร้อง [Nontri]
 • /CH AE1 L AH0 N JH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
chance
 • การเสี่ยง: ความเสี่ยง [Lex2]
 • เกิดขึ้นโดยบังเอิญ[Lex2]
 • ความเป็นไปได้: ความน่าจะเป็น [Lex2]
 • โชค: โอกาส [Lex2]
 • โดยบังเอิญ[Lex2]
 • โอกาส[Lex2]
 • |die, pl. Chancen| โอกาส [LongdoDE]
 • (ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ###S. happening,risk,opening,happen [Hope]
 • (n) โอกาส,หนทาง,ลู่ทาง,ช่องทาง,อุปัทวเหตุ,โชค,เหตุบังเอิญ [Nontri]
 • (vi) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,ประจวบเหมาะ,พอดี [Nontri]
 • /CH AE1 N S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
change
 • การต่อรถ (หรือรถไฟ)[Lex2]
 • การแทนที่[Lex2]
 • ของแปลกใหม่[Lex2]
 • ความเปลี่ยนแปลง: ความผันแปร [Lex2]
 • เงินทอน[Lex2]
 • เงินย่อย (ที่แลกมา)[Lex2]
 • ต่อรถ (หรือรถไฟ)[Lex2]
 • ทำให้แตกต่าง[Lex2]
 • เปลี่ยน[Lex2]
 • เปลี่ยนความเร็ว[Lex2]
 • เปลี่ยนเสื้อ[Lex2]
 • แลกเงินย่อย[Lex2]
 • แลกเปลี่ยน: แลก [Lex2]
 • แลกเปลี่ยนเงินตรา[Lex2]
 • เศษสตางค์[Lex2]
 • สิ่งทดแทน[Lex2]
 • (เชนจฺ) vt.,vi. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยน -n. การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนใหม่,เงินปลีก,เงินทอน,สถานที่ซื้อขาย,สิ่งที่ถูกเปลี่ยน ###S. alter,replace [Hope]
 • (n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอน [Nontri]
 • (vt) แลกเปลี่ยน,ผลัด,ย้าย,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุง [Nontri]
 • /CH EY1 N JH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
character
 • คนที่มีนิสัยไม่เหมือนใคร: คนแปลก, คนนิสัยประหลาดๆ [Lex2]
 • คุณลักษณะ: คุณประโยชน์ [Lex2]
 • ชื่อเสียงดี: ชื่อเสียง [Lex2]
 • ตัวแสดง: ผู้สวมบทบาท [Lex2]
 • ที่แสดงบทบาท: ที่สวมบท, ที่สวมบทบาท [Lex2]
 • นิสัย: ลักษณะ, บุคลิก, ลักษณะนิสัย, อุปนิสัย [Lex2]
 • บทบาทในละคร: บทบาท, บทบาทในภาพยนตร์ [Lex2]
 • ใบรับรองงาน: ใบรับรองงานจากนายจ้าง [Lex2]
 • สถานภาพ: สถานะ, ตำแหน่ง [Lex2]
 • สลักอักษร: แกะสลักอักษร [Lex2]
 • อักษร: อักขระ, สัญลักษณ์, ตัวอักษร [Lex2]
 • (แค\'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์ ###SW. characterisation,characterization n. [Hope]
 • (n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร [Nontri]
 • /K EH1 R IH0 K T ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
charge
 • กล่าวหา: กล่าวโทษ, ใส่ความ [Lex2]
 • ข้อกล่าวหา: คำกล่าวหา [Lex2]
 • ความดูแล: หน้าที่, สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ [Lex2]
 • ค่าใช้จ่าย[Lex2]
 • ค่าธรรมเนียม[Lex2]
 • คำสั่ง: คำชี้แจง [Lex2]
 • จ่ายเงินโดยตัดจากบัญชี: จ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิต [Lex2]
 • โจมตี: จู่โจม [Lex2]
 • ชำระเงิน[Lex2]
 • ตราประจำบนโล่: ตรา [Lex2]
 • เต็มไปด้วย: มากไปด้วย, ปกคลุมด้วย [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • ทำให้รับหน้าที่: ทำให้แบกรับภาระหน้าที่, มอบหมายให้ [Lex2]
 • บรรจุ (กระสุน)[Lex2]
 • ใบแจ้งหนี้: ใบเรียกเก็บเงิน [Lex2]
 • ประจุไฟฟ้า: ขั้วไฟฟ้า [Lex2]
 • ประทับตรา: ติดตรา [Lex2]
 • ผัดหนี้: ติดเงินไว้ก่อน, ติดหนี้ [Lex2]
 • ผู้ที่อยู่ในความดูแล: คนที่อยู่ในความดูแล [Lex2]
 • ฟ้อง: ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี [Lex2]
 • ภาระ: ความรับผิดชอบ [Lex2]
 • มอบ: ส่งมอบ [Lex2]
 • ยืม (หนังสือ): ยืมหนังสือจากห้องสมุด [Lex2]
 • รับภาระ[Lex2]
 • เรียกเก็บ[Lex2]
 • เรียกเก็บเงิน: เรียบเก็บค่าใช้จ่าย [Lex2]
 • ลงบันทึกการยืม: ลงบันทึกการยืมหนังสือ (จากห้องสมุด) [Lex2]
 • ส่งเข้าองค์การหรือสถาบันเฉพาะกาล[Lex2]
 • สั่ง: สั่งให้ [Lex2]
 • อัดแน่นอยู่ในใจ: อัดแน่น, อัดอยู่ในจิตใจ [Lex2]
 • อัดไฟ: ชาร์จไฟ [Lex2]
 • (ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ [Hope]
 • (n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ,ภาระ,ค่าธรรมเนียม,มูลค่า,การฟ้องร้อง [Nontri]
 • (vi) คิดราคา,กล่าวหา,ฟ้อง,บรรจุ,มอบหมาย,มอบให้ทำ [Nontri]
 • /CH AA1 R JH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
check
 • การเข้ากีดขวาง: การเข้าสกัด [Lex2]
 • การตรวจสอบ: การเช็ค, การตรวจสภาพ [Lex2]
 • การทดสอบ[Lex2]
 • การหยุด: การหยุดอยู่กับที่ [Lex2]
 • ขีดกากบาท[Lex2]
 • เช็ค: หนังสือตราสาร [Lex2]
 • ตรวจสอบ[Lex2]
 • ตรวจสอบ: ตรวจ, เช็ค [Lex2]
 • แตก: ร้าว [Lex2]
 • ทำสัญลักษณ์[Lex2]
 • ทำให้เจริญเติบโตช้าลง: ทำให้โตช้า [Lex2]
 • ใบเสร็จ[Lex2]
 • ฝาก: ฝากของ [Lex2]
 • รอย: รอยร้าวเล็กๆ [Lex2]
 • รุกฆาต[Lex2]
 • ลายหมากรุก: ตาหมากรุก [Lex2]
 • สำรวจให้แน่ใจ: ดูให้แน่ใจ [Lex2]
 • สิ่งที่เหนี่ยวรั้งจิตใจ[Lex2]
 • หยุดกระทันหัน: หยุดชะงัก [Lex2]
 • หยุดยั้ง: ยับยั้ง, ควบคุม [Lex2]
 • (เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ [Hope]
 • (n) การตรวจสอบ,เครื่องหมายถูก,เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่าย [Nontri]
 • (vt) ทำให้ชะงัก,ดึง,ทำให้หยุด,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตรวจสอบ [Nontri]
 • /CH EH1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
child
 • คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก[Lex2]
 • เด็ก[Lex2]
 • ลูก[Lex2]
 • (ไชดฺ) n. เด็ก,ทายาท,ผลิตผล,-with child ตั้งครรภ์ มีบุตร ###S. yougster -pl children [Hope]
 • (n) เด็ก,ทารก,ลูก,บุตรหลาน [Nontri]
 • /CH AY1 L D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
choice
 • การเลือก[Lex2]
 • ทางเลือก: ตัวเลือก [Lex2]
 • ที่มีคุณภาพดี: ชั้นดี, ชั้นเยี่ยม [Lex2]
 • ส่วนที่ดีที่สุด: ส่วนประกอบที่ดีที่สุด [Lex2]
 • สิ่งที่ถูกเลือก: ผู้ที่ถูกเลือก [Lex2]
 • ดีเยี่ยม[Lex2]
 • (ชอยซฺ) n. การเลือก,สิ่งที่ถูกเลือก,ทางเลือก,ความพิถีพิถัน,เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม,เด่นที่สุด,ซึ่งเลือกสรรแล้ว,คัดเลือก ###SW. choiceness n. ดูchoice -Phr. (at choice เลือกได้ตามชอบใจ) [Hope]
 • (n) สิ่งที่เลือก,ทางเลือก,โอกาสในการเลือก [Nontri]
 • /CH OY1 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
choose
 • เลือก: คัดเลือก, เลือกสรร, คัด [Lex2]
 • เลือก[Lex2]
 • (ชูส) (chose,chosen,choosing,chooses) vt. เลือก,คัดเลือก,สมัคร. vi. เลือก,เลือกสรร,ชอบ. -Phr. (cannot choose but ต้อง,จำต้อง,ก็เลยต้อง) . -Phr. (choose up คัดเลือกคนเล่นลงสนาม) ###SW. chooser n. ดูchoose choosingly adv. ดูchoose คำที่มีค [Hope]
 • (vi,vt) เลือก,คัดเลือก,เลือกสรร,สมัครใจ,ตัดสิน,ตกลงใจ [Nontri]
 • /CH UW1 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
church
 • โบสถ์[Lex2]
 • (เชิร์ชฺ) {churched,churching,churchs} n. โบสถ์,วัด,ศาสนจักร,ฝ่ายศาสนจักร,การไปโบสถ์,การบวชเป็นพระ vt. นำเข้าประกอบพิธีศาสนาในโบสถ์. [Hope]
 • (n) โบสถ์,ศาสนจักร,การสวดมนต์,การฟังเทศน์,การบวชเรียน [Nontri]
 • /CH ER1 CH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
citizen
 • ประชาชน: พลเมือง [Lex2]
 • (ซิท\'ทิเซิน) n. พลเมือง,ชาวเมือง,ประชากร ###SW. citizenly adj. [Hope]
 • (n) ประชากร,ชาวเมือง,พลเมือง,ประชาชน,คนในบังคับ [Nontri]
 • /S IH1 T AH0 Z AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
city
 • พลเมืองทั้งหมด[Lex2]
 • เมือง[Lex2]
 • (ซิท\'ที) n. กรุงนคร,เมืองใหญ่,เมือง,หัวเมือง,นครรัฐ,เขต -Phr. (the Holy City กรุงเยรูซาเลม) [Hope]
 • (n) เมือง,พระนคร,กรุง,นคร,เทศบาลเมือง [Nontri]
 • /S IH1 T IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
civil
 • ที่เกี่ยวกับพลเมือง[Lex2]
 • ที่มีวัฒนธรรม[Lex2]
 • (ซิฟ\'เวิล) adj. เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง,ประชากร) อย่างพลเมืองที่ดี,เกี่ยวกับคดีแพ่ง,มีอารยธรรม,มีมารยาท,ไม่เกี่ยวกับศาสนา [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับพลเมือง,ในฐานะพลเมือง,ของพลเมือง,สุภาพ [Nontri]
 • /S IH1 V AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
claim
 • การเรียกร้อง[Lex2]
 • เรียกร้อง[Lex2]
 • อ้าง: กล่าวอ้าง [Lex2]
 • (เคลม) vt.,n. (การ) เรียกร้อง,อ้างสิทธิ,อ้าง,สิทธิเรียกร้อง,สิทธิ,สิทธิเรียกร้อง,สิ่งที่เรียกร้อง [Hope]
 • (n) สิทธิ,คำร้อง,การเรียกร้องสิทธิ์,การอ้างสิทธิ [Nontri]
 • (vt) อ้างสิทธิ,เรียกร้องสิทธิ์,ยืนยัน [Nontri]
 • /K L EY1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
class
 • จัดแบ่งหมวดหมู่: จัดกลุ่ม [Lex2]
 • ชนชั้น[Lex2]
 • ชั้นเรียน[Lex2]
 • ที่ดีเยี่ยม[Lex2]
 • ประเภทหรือชนิด[Lex2]
 • (คลาส) {classed,classing,classes} n. ชั้น,ชนชั้น,วรรณะ,ประเภท,ชนิด,จำพวก,ระดับ,ยอดเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,พวกชนชั้นสูง,ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด [Hope]
 • (n) ประเภท,ขั้น,จำพวก,วรรณะ,ชนิด,ชั้นเรียน,ท่าทาง [Nontri]
 • (vt) แบ่งประเภท,จัดพวก,แบ่งชั้น [Nontri]
 • /K L AE1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
clear
 • กลายเป็นชัดเจน[Lex2]
 • เคลียร์ริ่งเช็ค[Lex2]
 • ชัดเจน[Lex2]
 • ทำให้ชัดเจน[Lex2]
 • ทำให้สะอาด[Lex2]
 • ที่เข้าใจง่าย[Lex2]
 • ที่ไม่มีเมฆหรือหมอก[Lex2]
 • ที่รับรู้ได้ดี[Lex2]
 • อย่างชัดเจน[Lex2]
 • อย่างทั้งหมด[Lex2]
 • (เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่ [Hope]
 • (adj) กระจ่าง,แจ่มแจ้ง,ใส,สว่าง,ไม่ขุ่น,ชัดเจน [Nontri]
 • (vt) ทำให้กระจ่าง,ทำให้หมด,ปราบ,เก็บกวาด,ขจัด,ปัดกวาด [Nontri]
 • /K L IH1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
clearly
 • อย่างชัดเจน[Lex2]
 • adv. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,แน่นอน -Conf. clear [Hope]
 • /K L IH1 R L IY0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
close
 • ใกล้[Lex2]
 • จบ[Lex2]
 • ทำให้จบ[Lex2]
 • ที่คล้ายกัน: ที่แตกต่างกันน้อยมาก [Lex2]
 • ที่มีความใกล้ชิดกัน[Lex2]
 • ปิด[Lex2]
 • (โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด [Hope]
 • (adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ [Nontri]
 • (n) การปิด,การจบ,การยุติ,การสิ้นสุด,การเลิก,การลงเอย [Nontri]
 • (vt) ปิด,จบ,อวสาน,สิ้น,เลิก,ยุติ,ลงเอย [Nontri]
 • /K L OW1 S/ [CMU]
 • /K L OW1 Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
coach
 • ครูฝึกกีฬา[Lex2]
 • ครูพิเศษ: ครูส่วนตัว [Lex2]
 • ชั้นโดยสารราคาถูก (รถไฟ, เครื่องบิน)[Lex2]
 • ตู้โดยสารในขบวนรถไฟ[Lex2]
 • ทำหน้าที่เป็นครูฝึก[Lex2]
 • ฝึกกีฬาให้: สอนกีฬาให้ [Lex2]
 • รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่[Lex2]
 • รถยนต์ขนาดเล็กราคาถูก[Lex2]
 • (โคชฺ) {coached,coaching,coaches} n. รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่,รถยนต์โดยสาร,รถไฟโดยสารชั้นถูกที่สุด,เครื่องบินโดยสารชั้น2,บัตรโดยสารชั้น 2 ของเครื่องบิน,ผู้ฝึกนักกีฬา,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว v. ฝึก,ฝึกสอน. ###S. trainer,tutor [Hope]
 • (n) รถม้า,รถโดยสาร,รถไฟ,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว,โค้ช [Nontri]
 • (vt) สอน,ฝึก,ฝึกสอน [Nontri]
 • /K OW1 CH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
cold
 • กะทันหัน: โดยไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า [Lex2]
 • ไข้หวัด: หวัด, โรคหวัด [Lex2]
 • ความหนาวเย็น: ความหนาว, ความเย็น [Lex2]
 • โดยสิ้นเชิง: ทั้งสิ้น [Lex2]
 • เย็น (น้ำ, เครื่องดื่ม)[Lex2]
 • เย็นชา: เยือกเย็น, ไร้ความรู้สึก, เฉยเมย, ไม่แยแส [Lex2]
 • เย็นตา (สี)[Lex2]
 • หนาว (อากาศ): หนาวจัด, เย็น, เย็นยะเยือก [Lex2]
 • อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา[Lex2]
 • (โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน ###S. wintry abbr. chronic obstructive lung disease [Hope]
 • (adj) หนาว,เย็น,ไม่แยแส,เฉยเมย,เย็นชา [Nontri]
 • (n) ความหนาว,ความเย็น,หวัด [Nontri]
 • /K OW1 L D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
collection
 • การเก็บรวบรวม: การสะสม [Lex2]
 • การชุมนุม: การรวมกลุ่ม [Lex2]
 • การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง: การรวมกัน [Lex2]
 • การเรี่ยไรเงิน: การขอบริจาคเงิน, การเก็บเงิน [Lex2]
 • งานศิลปะในพิพิธภัณฑ์[Lex2]
 • เงินเรี่ยไร: เงินบริจาค [Lex2]
 • สิ่งของที่รวบรวมไว้: สิ่งของที่นำมากองรวมกันไว้ [Lex2]
 • สิ่งที่สะสมไว้: ของสะสม [Lex2]
 • (คะเลค\'เชิน) n. การสะสม,การรวบรวม,เงินสะสม,สิ่งที่เก็บรวบรวมไว้,การจัดเก็บ,การเรียกเก็บ,เงินที่เรี่ยไรมา [Hope]
 • (n) การเก็บ,การสะสม,การรวบรวม,เงินสะสม [Nontri]
 • /K AH0 L EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
college
 • คุก (คำสแลง)[Lex2]
 • วิทยาลัย: โรงเรียนเฉพาะสาขาวิชา [Lex2]
 • (คอล\'ลิจฺ) n. วิทยาลัย,สมาคมหรือบริษัท [Hope]
 • (n) วิทยาลัย,โรงเรียนเอกชน [Nontri]
 • /K AA1 L IH0 JH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
color
 • ข้ออ้าง: คำกล่าวอ้าง [Lex2]
 • ความมีสีสัน: สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส [Lex2]
 • คุณภาพที่เด่นชัด[Lex2]
 • คุณภาพเสียง[Lex2]
 • ทาสี: ระบายสี, ย้อมสี [Lex2]
 • ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี: ใบหน้ามีเลือดฝาด [Lex2]
 • เปลี่ยนสี[Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ (ความคิด)[Lex2]
 • เม็ดสี: รงควัตถุ, สีย้อม [Lex2]
 • ลักษณะภายนอก: คุณลักษณะ [Lex2]
 • ศิลปะการใช้สี[Lex2]
 • สี[Lex2]
 • สีผิวของชนที่ไม่ใช่คนผิวขาว[Lex2]
 • สีผิวที่มีสุขภาพดี[Lex2]
 • สีสันต่างๆ[Lex2]
 • หน้าแดง[Lex2]
 • (คัล\'เลอะ) n. สี,สารสี,รงควัตถุ,ธง ###S. hue,pigment,flag [Hope]
 • /K AH1 L ER0/ [CMU]
 • /K AO1 L ER0/ [CMU]
come
 • เกิดขึ้น: ปรากฏ [Lex2]
 • ถึง (ยาวมาถึง): มาถึง [Lex2]
 • เป็น: กลายเป็น [Lex2]
 • มา: มาถึง, มาแล้ว [Lex2]
 • มาจาก (ภูมิลำเนา, บ้านเกิด): เกิดใน [Lex2]
 • ถึงจุดสุดยอด[Lex2]
 • (คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ ###SW. Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง) [Hope]
 • (vi) มา,บรรลุถึง,เข้ามา,ปรากฏ [Nontri]
 • /K AH1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
commercial
 • เกี่ยวกับการค้า[Lex2]
 • โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ[Lex2]
 • ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไร: เป็นการค้า [Lex2]
 • สำหรับนักธุรกิจ[Lex2]
 • (คะเมอ\'เชิล) adj. เกี่ยวกับการค้า,เป็นการค้า,ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไรได้,ไม่บริสุทธิเต็มที่ (ชนิดของสารเคมี) ,สำหรับนักธุรกิจ -n. การโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์หรือทีวี [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับการค้าขาย,เชิงพาณิชย์,เชิงการค้า [Nontri]
 • /K AH0 M ER1 SH AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
common
 • ที่เกิดขึ้นทุกวัน[Lex2]
 • ที่เป็นของส่วนรวม[Lex2]
 • ที่ร่วมกัน[Lex2]
 • (คอม\'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n. ###SW. commons n.,pl. คนสามัญ,สมาชิกสภาล่าง,ห้องอาหารขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย) ###S. habitual,ordinary,usual -Conf. mutu [Hope]
 • (adj) สามัญ,ธรรมดา,ชั้นต่ำ,ไพร่,เลวทราม,สามานย์ [Nontri]
 • (n) ทุ่งว่าง,ทุ่งสาธารณะ,ห้องอาหารขนาดใหญ่ [Nontri]
 • /K AA1 M AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
community
 • ชุมชน[Lex2]
 • สังคม[Lex2]
 • (คะมิว\'นิที) n. ชุมชน,สังคม,กลุ่ม,คณะ,สหคาม,สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช และสัตว์ของเขตหนึ่ง,ลักษณะร่วม,ลักษณะที่เหมือนกัน ###SW. Phr. (the community ชุมชน,สังคม,ประชาคม) ###S. society,public ###A. polarity,duality [Hope]
 • (n) ประชาคม,สังคม,ชุมชน,คณะ,กลุ่ม [Nontri]
 • /K AH0 M Y UW1 N AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
company
 • กลุ่มคน[Lex2]
 • แขกผู้มาเยี่ยม[Lex2]
 • ความเป็นเพื่อน[Lex2]
 • (คัม\'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง,วงสมาคม,การสังคม,การคบค้า,บริษัท,คณะ,หมู่,แขก,กองร้อย ###S. association,body [Hope]
 • (n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ [Nontri]
 • /K AH1 M P AH0 N IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
compare
 • เปรียบเทียบ[Lex2]
 • (คัมแพร์ \') {compared,comparing,compares} vt .เปรียบเทียบ,เทียบเคียง,อุปมา. vi. เทียบได้กับ,สู้ได้,เทียบได้กับ,การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง. ###SW. comparer n. ดูcompare -Conf. contrast [Hope]
 • (vt) เปรียบเทียบ,เทียบเคียง,อุปมา [Nontri]
 • /K AH0 M P EH1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
computer
 • คอมพิวเตอร์[Lex2]
 • ผู้คำนวณ[Lex2]
 • คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย) [LongdoEN]
 • (คัมพิว\'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ,ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์ [Hope]
 • (n) เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ [Nontri]
 • /K AH0 M P Y UW1 T ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
concern
 • เกี่ยวข้องกับ[Lex2]
 • ความกังวล[Lex2]
 • ความสัมพันธ์[Lex2]
 • ทำให้กังวล[Lex2]
 • มีความสัมพันธ์[Lex2]
 • เรื่องที่สำคัญกับบุคคลหนึ่ง: เรื่องราว [Lex2]
 • (คันเซิร์น\') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท ###S. affect,involve,pertain [Hope]
 • (n) ความเป็นห่วง,ความกังวล,ธุระ,ห้างร้าน,บริษัท [Nontri]
 • (vt) เกี่ยวข้อง,พัวพัน,ทำให้สนใจ,ทำให้เป็นห่วง,ทำให้เป็นกังวล [Nontri]
 • /K AH0 N S ER1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
condition
 • ความเจ็บป่วย[Lex2]
 • เงื่อนไข[Lex2]
 • ปัจจัยแวดล้อม[Lex2]
 • สถานะภาพทางสังคม[Lex2]
 • สภาวะ[Lex2]
 • สุขภาพ[Lex2]
 • (คันดิช\'เชิน) n. เงื่อนไข,สภาพ,สภาวะ,ฐานะ. vt. กำหนด,ตกลง,กำหนดเงื่อนไข,ทำให้ชินกับสิ่งแวดล้อม vi. กำหนดเงื่อนไข [Hope]
 • (n) ภาวะ,สภาพ,เงื่อนไข,ข้อแม้,ข้อจำกัด [Nontri]
 • (vt) วางเงื่อนไข,จำกัด,ตกลง [Nontri]
 • /K AH0 N D IH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
conference
 • การสัมมนา[Lex2]
 • (คอน\'เฟอเรินซฺ) n. การประชุม,สมาคมทีมกีฬา,การชุมนุมกันของกลุ่มนักกีฬา หรือคณะสงฆ์หรืออื่น ๆ ###S. parley,colloquy [Hope]
 • (n) การประชุม,การปรึกษาหารือ,การชุมนุม [Nontri]
 • /K AA1 N F ER0 AH0 N S/ [CMU]
 • /K AA1 N F R AH0 N S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
Congress
 • การพบปะกัน[Lex2]
 • การมีเพศสัมพันธ์[Lex2]
 • (คอง\'เกรส) {congressed,congressing,congresses} n. รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,การชุมนุม,การสังวาส. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม ###SW. congressional adj. ดูcongress congressionalist n. ดูcongress ###S. council,assembly,concourse, [Hope]
 • (n) ที่ประชุม,รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,สภาคองเกรส [Nontri]
 • /K AA1 NG G R AH0 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
consider
 • พิจารณา: คิดอย่างละเอียด [Lex2]
 • (คันซิด\'เดอะ) {considered,considering,considers} vt. พิจารณา,ครุ่นคิด,คิด,คำนึงถึง ###SW. considerer n. ดูconsider ###S. examine,ponder [Hope]
 • (vt) คิด,คำนึงถึง,นึกถึง,พิจารณา,สนใจ [Nontri]
 • /K AH0 N S IH1 D ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
consumer
 • ผู้บริโภค: ผู้ซื้อ [Lex2]
 • (คันซู\'เมอะ) n. ผู้บริโภค,สิ่งผลาญ,ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ [Hope]
 • (n) ผู้บริโภค [Nontri]
 • /K AH0 N S UW1 M ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
contain
 • จำกัด[Lex2]
 • จุ: บรรจุ [Lex2]
 • ประกอบด้วย[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • ยับยั้ง: ควบคุมความรู้สึก [Lex2]
 • (คันเทน\') {contained,containing,contains} vt. บรรจุ,จุ,มี,ยับยั้ง,จำกัด,จำกัดวง [Hope]
 • (vt) บรรจุ,มีอยู่,จำกัดวง [Nontri]
 • /K AH0 N T EY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
continue
 • ดำเนินต่อไป[Lex2]
 • เริ่มอีกครั้ง[Lex2]
 • (คันทิน\'นิว) {continued,continuing,continues} vi. ติดต่อ,ต่อเนื่อง vt. ทำให้ต่อเนื่อง,. ###SW. continuable adj. ดูcontinue continuedly adv. ดูcontinue continuedness n. ดูcontinue continuer n. ดูcontinue continuingly adv. ดูcontinue [Hope]
 • (vi) ยืดเยื้อ,สืบเนื่อง,ต่อไป,ติดต่อ [Nontri]
 • (vt) ทำเรื่อยไป,ทำต่อไป,ทำให้ยืดออกไป [Nontri]
 • /K AH0 N T IH1 N Y UW0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
control
 • การจำกัด[Lex2]
 • ควบคุมดูแล[Lex2]
 • เครื่องควบคุม[Lex2]
 • จัดการ: กำกับ [Lex2]
 • ตรวจสอบ[Lex2]
 • ทักษะ[Lex2]
 • ผู้ควบคุม[Lex2]
 • มาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลอง[Lex2]
 • สถานที่ที่ใช้ในการควบคุม[Lex2]
 • อำนาจในการควบคุม[Lex2]
 • (คันโทรล\') {controlled,controlling,controls} vt.,n. (การ) ควบคุม,มีอำนาจเหนือ,บังคับ,บังคับบัญชา,ยับยั้ง ###SW. controllability n. ดูcontrol controllableness n. ดูcontrol ###S. hold,rule,restraint [Hope]
 • (n) การควบคุม,การบังคับบัญชา,การบังคับ,อำนาจ,การบงการ [Nontri]
 • (vt) ควบคุม,บังคับบัญชา,บังคับ,บงการ,มีอำนาจเหนือ [Nontri]
 • /K AH0 N T R OW1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
cost
 • ความเสียหาย[Lex2]
 • ค่าใช้จ่าย: จำนวนเงินที่ต้องใช้ [Lex2]
 • คำนวณเงินที่ต้องการ[Lex2]
 • ต้นทุน[Lex2]
 • ทำให้สิ้นเปลือง: ทำให้สูญเสีย [Lex2]
 • มีมูลค่า: มีราคาเท่ากับ [Lex2]
 • มีราคาแพง[Lex2]
 • (คอสทฺ) {cost,cost,costing,costs} n. ทุน,ต้นทุน,ทุนที่ซื้อมา,ค่าโสหุ้ย,ค่าใช้จ่าย,ค่าตอบแทน,ค่าเสียหาย,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า,เป็นราคา,ต้องใช้,ต้องเสีย vi. หมดเปลือง,สิ้นเปลือง,หาค่าประเมิน -Conf. [Hope]
 • (n) ราคา,ค่าโสหุ้ย,ทุน,มูลค่า,ต้นทุน,ค่าใช้จ่าย,ค่าเสียหาย [Nontri]
 • (vt) มีราคา,เป็นมูลค่า,ทำให้ต้องเสีย [Nontri]
 • /K AA1 S T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
could
 • กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can: สามารถ [Lex2]
 • (คูด) v. อดีตกาลของ can [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ can [Nontri]
 • /K UH1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
country
 • เกี่ยวกับชีวิตชนบท: บ้านนอก, ลูกทุ่ง [Lex2]
 • ประชาชนในประเทศ[Lex2]
 • ประเทศ[Lex2]
 • พื้นที่ทำการเกษตร[Lex2]
 • ภูมิลำเนา: ถิ่นที่อยู่ [Lex2]
 • (คัน\'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับบ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับชนบท [Nontri]
 • (n) ประเทศ,รัฐ,บ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่,ภูมิลำเนา,บ้านเกิดเมืองนอน [Nontri]
 • /K AH1 N T R IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
couple
 • คนสองคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน[Lex2]
 • คู่สามีภรรยา[Lex2]
 • ทำให้เชื่อมต่อ[Lex2]
 • มีเพศสัมพันธ์[Lex2]
 • สองสิ่งที่คล้ายกัน[Lex2]
 • สิ่งที่เชื่อมติดกัน[Lex2]
 • (คัพ\'เพิล) {coupled,coupling,couples} n. คู่,สอง,คู่สามีภรรยา vt. ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,พ่วง,ทำให้เป็นสามีภรรยากัน vi. ร่วมเป็นคู่,ร่วมประเวณี ###S. link,join ###SW. couplement n. -Conf. pair [Hope]
 • (n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว [Nontri]
 • (vt) ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,รวมเป็นคู่,ผูกเข้าคู่กัน,พ่วง [Nontri]
 • /K AH1 P AH0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
course
 • ช่วงเวลา[Lex2]
 • ท่องเที่ยวไป[Lex2]
 • แนวทางปฏิบัติ: แนวความคิด, แนวคิด [Lex2]
 • ลำดับของเหตุการณ์[Lex2]
 • วิ่งอย่างรวดเร็ว[Lex2]
 • เส้นทาง: แนวทาง, วิถีทาง [Lex2]
 • หลักสูตร: วิชา, กระบวนวิชา [Lex2]
 • อาหารจานหนึ่ง: จานหนึ่ง, ชุดหนึ่ง (อาหาร) [Lex2]
 • n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย) [LongdoFR]
 • (คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่ [Hope]
 • (n) เส้นทางเดินเรือ,ทางเดิน,หลักสูตร,กระบวนวิชา,อาหารมื้อหนึ่ง [Nontri]
 • (vt) ติดตาม,ไล่ตาม,แล่น,ไหล,วิ่ง [Nontri]
 • /K AO1 R S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
court
 • คฤหาสน์[Lex2]
 • จีบ: เกี้ยวพาราสี [Lex2]
 • ถนนสายสั้นๆ[Lex2]
 • ที่เปิดโล่ง[Lex2]
 • ศาล: ศาลยุติธรรม, ที่ตัดสินความ [Lex2]
 • สนาม: สนามสำหรับเล่นกีฬา [Lex2]
 • สภา: คณะกรรมการบริหาร [Lex2]
 • เสี่ยง[Lex2]
 • (คอร์ท) {courted,courting,courts} n. สนาม,ลาน,ศาล,คณะกรรมการบริหาร,ราชสำนัก,สภา,การเกี้ยว,การประจบ,การแส่หาเรื่อง vt.,vi. เกี้ยว,ประจบ,จีบ,แส่หาเรื่อง -Phr. (the Court of St. Jame\'s ราชสำนักอังกฤษ) [Hope]
 • (n) ศาล,ลาน,สนาม,ราชสำนัก,พระราชฐาน,สภา,การเกี้ยว,การจับ [Nontri]
 • /K AO1 R T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
cover
 • คลุม: ครอบ, ครอบคลุม, ปกคลุม [Lex2]
 • แต่งกาย: แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า [Lex2]
 • ทำงานแทน[Lex2]
 • ที่บังตา: ที่บัง [Lex2]
 • ปกป้อง: คุ้มกัน [Lex2]
 • ปกหนังสือ[Lex2]
 • ปิดบัง: ซ่อนเร้น [Lex2]
 • ปู: พอก, ปะ, โปะ, ปูด้วย, เททับด้วย [Lex2]
 • ผ้าคลุม: ผ้าห่ม [Lex2]
 • ฝา: ฝาครอบ, ที่ปิด, ฝาปิด [Lex2]
 • ฟักไข่: กกไข่ [Lex2]
 • รวมถึง: คลอบคลุมถึง [Lex2]
 • สถานที่ซ่อน[Lex2]
 • สิ่งที่ปกป้อง[Lex2]
 • สิ่งป้องกันการกระแทก[Lex2]
 • ห่ม: ใส่เสื้อผ้าให้, คลุมเสื้อผ้าให้ [Lex2]
 • ให้ข่าว: สืบข่าวสำหรับน.ส.พ. [Lex2]
 • (คัฟ\'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก, [Hope]
 • (n) ปก,ที่ปิด,ฝาครอบ,ปลอก,ผ้าคลุมเตียง,เงินประกัน [Nontri]
 • (vt) ปิด,กลบ,ครอบ,คลุม,ปิดบัง,ป้องกัน,กก(ไข่) [Nontri]
 • /K AH1 V ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
create
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • สร้าง[Lex2]
 • สร้างสรรค์: ประดิษฐ์ [Lex2]
 • (ครีเอท\') {created,creating,creates} vt. สร้าง,สร้างสรรค์,ประดิษฐ์ขึ้น,ก่อให้เกิดขึ้น,ทำให้เกิดขึ้น,แต่งตั้ง vt. ทำในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ adj. ซึ่งสร้างขึ้น ###SW. createdness n. ดูcreate ###S. make,originate [Hope]
 • (vt) สร้าง,ก่อ,ประดิษฐ์,รังสรรค์,ตั้ง,ทำให้เกิดขึ้น [Nontri]
 • /K R IY0 EY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
crime
 • การกระทำที่ผิดศีลธรรม[Lex2]
 • อาชญากรรม[Lex2]
 • (ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย ###S. offense,tort,violation [Hope]
 • (n) คดีอาญา,อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา [Nontri]
 • /K R AY1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
cultural
 • ทางวัฒนธรรม[Lex2]
 • ทางศิลปะ[Lex2]
 • (คัล\'เชอะเริล) adj. เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับเพาะปลูก [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับการเพาะปลูก [Nontri]
 • /K AH1 L CH ER0 AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
culture
 • การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก[Lex2]
 • การพัฒนา: การปรับปรุง [Lex2]
 • การเพาะเชื้อจุลินทรีย์[Lex2]
 • คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน[Lex2]
 • ค่านิยมและความเชื่อ[Lex2]
 • วัฒนธรรม[Lex2]
 • (คัล\'เชอะ) n. วัฒนธรรม,การอบรม,การเลี้ยง,การปลูกฝัง,การเพาะกาย,การเพาะใจ,การเพาะปลูก,การเพาะเลี้ยง,ผลิตผลการเพาะปลูก,เชื้อจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงขึ้น [Hope]
 • (n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม [Nontri]
 • /K AH1 L CH ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
cup
 • การแข่งขันกีฬา[Lex2]
 • ความจุหนึ่งถ้วยตวง (เท่ากับ 237 มิลลิลิตร)[Lex2]
 • โชคชะตา[Lex2]
 • ถ้วย[Lex2]
 • ถ้วยรางวัล[Lex2]
 • ถือไว้ในอุ้งมือ[Lex2]
 • ทำเป็นรูปถ้วย[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งถ้วย[Lex2]
 • ลักษณะคล้ายถ้วย[Lex2]
 • ส่วนของชุดชั้นในสตรีที่รับเต้านม[Lex2]
 • ส่วนของพืชที่เป็นรูปถ้วย[Lex2]
 • หลุมกอล์ฟ[Lex2]
 • (คัพ) n. ถ้วย,ถ้วยกีฬา,ปริมาณความจุหนึ่งถ้วย [Hope]
 • (n) ถ้วย,ถ้วยกีฬา,เหล้า,ยาดอง,เบ้า,กระเปาะ [Nontri]
 • /K AH1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
current
 • กระแสเงิน[Lex2]
 • กระแสน้ำ: กระแสลม [Lex2]
 • ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน: ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ [Lex2]
 • แนวโน้ม[Lex2]
 • เป็นที่ยอมรับ[Lex2]
 • อัตราการไหลของกระแสไฟ[Lex2]
 • (เคอ\'เรินทฺ) n.,adj. แพร่หลาย,เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป,ปัจจุบัน,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,ทั่ว ๆ ไป n. กระแสน้ำ,กระแสลม,กระแสไฟฟ้า,ความเร็วของกระแส [Hope]
 • (adj) ประจำวัน,ทั่วๆ ไป,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,แพร่หลาย [Nontri]
 • (n) กระแส,ความเห็น,กระแสน้ำ,กระแสลม [Nontri]
 • /K ER1 AH0 N T/ [CMU]
 • /K ER1 N T/ [CMU]
 • /K AA1 R AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
customer
 • ลูกค้า: ผู้ซื้อ [Lex2]
 • (คัส\'เทิมเมอะ) n. ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ผู้จ่ายตลาด,คนเข้าร้าน,ผู้ว่าจ้าง [Hope]
 • (n) ผู้บริโภค,ลูกค้า,ผู้ซื้อ [Nontri]
 • /K AH1 S T AH0 M ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
cut
 • การขาดเรียน[Lex2]
 • การลดลง[Lex2]
 • ขาดเรียน (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • คมพอ (ที่จะตัดได้)[Lex2]
 • ง่ายต่อการหั่น[Lex2]
 • จ้วงแทง[Lex2]
 • ฉบับตัดต่อ (ภาพยนตร์)[Lex2]
 • ตัด[Lex2]
 • ตัดต่อ[Lex2]
 • ถูกบาด: ถูกแล่ [Lex2]
 • ทรงผม[Lex2]
 • ทำให้เป็นแผล[Lex2]
 • แบบเสื้อ[Lex2]
 • เป็นทางลัด[Lex2]
 • แผลถูกบาด[Lex2]
 • รอยตัด: รอยเฉือน [Lex2]
 • ลดปริมาณลง[Lex2]
 • (คัท) {cutted,cutting,cuts} v. ตัด,หั่น,ฟัน,แล่ n. การตัด,การหั่น,การฟัน,บาดแผล,ชิ้นที่ถูกตัดออก,ปริมาณที่ถูกตัดออก,adj. ซึ่งถูกตัด, [Hope]
 • (n) การตัด,การหั่น,การฟัน,การลดราคา,การขาดเรียน [Nontri]
 • (vt) ตัด,หั่น,ฟัน,ตัดราคา,ตัดสัมพันธ์,หยุดการแสดง,หนีเรียน [Nontri]
 • /K AH1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
dark
 • คล้ำ: เข้ม, (สี)แก่ [Lex2]
 • ความมืด: ความมืดมิด, ที่มืด, มุมมืด, เงามืด, การปราศจากแสง [Lex2]
 • ช่วงเวลาดึก: กลางคืน, ตอนดึก, เวลาดึก, เวลาค่ำ [Lex2]
 • ชั่วร้าย: ชั่วช้า, ป่าเถื่อน [Lex2]
 • มืด: มืดมิด, มืดมน, มืดครึ้ม [Lex2]
 • ลึกลับ: คลุมเครือ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น, ไม่ชัดเจน [Lex2]
 • สลดใจ: ไม่เบิกบาน, หมดหวัง, ใจคอเหี่ยวแห้ง, หดหู่, ซึมเซา, หม่นหมอง [Lex2]
 • (ดาร์ค) adj. มืด,มืดมน,มัว,ดำคล้ำ,ซ่อนเร้น,เร้นลับคลุมเครือ,ชั่วช้า n. ความมืด,กลางคืน,ที่มืด,สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด. ###SW. darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark ###S. dim, [Hope]
 • (adj) มืด,ดำ,มืดมน,มืดมัว,คล้ำ,แก่,ลึกลับ,เคลือบคลุม [Nontri]
 • (n) ความมืด,ที่มืด,เวลากลางคืน,ความลึกลับ,สีดำ [Nontri]
 • /D AA1 R K/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
data
 • ข้อมูล: ตัวเลข, สถิติ [Lex2]
 • (เด\'ทะ,ดา\'ทะ) n. พหูพจน์ของ datum [Hope]
 • (n) ข้อมูล,ตัวเลข,สถิติ,สิ่งที่รู้ [Nontri]
 • /D EY1 T AH0/ [CMU]
 • /D AE1 T AH0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
daughter
 • ลูกสาว: ธิดา, บุตรี [Lex2]
 • (ดอ\'เทอะ) n. ลูกสาว,ธิดา,บุตรี [Hope]
 • (n) ลูกสาว,บุตรี,ธิดา [Nontri]
 • /D AO1 T ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
day
 • กลางวัน: เวลากลางวัน [Lex2]
 • ช่วงเวลา: เวลา [Lex2]
 • วัน: 24 ชั่วโมง, เวลาหนึ่งวัน [Lex2]
 • (เด) n. กลางวัน,วัน,สมัย,ยุค. -Phr. (day in day out ทุกวันต่อเนื่องกันตลอดไป) ###S. age [Hope]
 • (n) กลางวัน,วัน,ทิวา,ยุค,สมัย [Nontri]
 • /D EY1/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
dead
 • คนตาย (พหูพจน์): ผู้ตาย [Lex2]
 • เฉื่อยชา: เงื่องหงอย, อยู่นิ่งๆ, เกียจคร้าน [Lex2]
 • ซึ่งไม่เคลื่อนไหว: แน่นิ่ง, ซึ่งหยุดนิ่ง, ซึ่งไม่ไหวติง, ซบเซา, เฉื่อยชา, นิ่ง [Lex2]
 • ซึ่งไม่ใช้แล้ว (ภาษา): ซึ่งสูญสิ้น, ซึ่งตายไปแล้ว, ซึ่งเลิกใช้แล้ว [Lex2]
 • ซึ่งไม่มีผิดพลาด: ซึ่งไม่พลาด, ซึ่งแม่นยำ [Lex2]
 • ซึ่งไม่มีเสียงสะท้อน (ห้อง): ซึ่งไม่มีเสียงก้อง [Lex2]
 • ซึ่งไร้ความรู้สึก: ซึ่งไม่ตอบสนอง [Lex2]
 • ดับ (ไฟ): ซึ่งไม่ทำงาน, เสีย, หมด (เช่น แบตเตอรี่, ไฟ เป็นต้น) [Lex2]
 • ตรง[Lex2]
 • ตายแล้ว: ซึ่งไม่มีชีวิต, ถึงแก่กรรม, ดับ [Lex2]
 • แท้จริง: เต็มที่, สมบูรณ์, ทั้งหมด [Lex2]
 • สงบเงียบ: เงียบเชียบ, สงัด [Lex2]
 • สนิท (จอด)[Lex2]
 • สูญพันธุ์: สาบสูญ, สูญสิ้น [Lex2]
 • เหน็ดเหนื่อย: ซึ่งหมดแรง, เหนื่อยมาก, เมื่อยล้า [Lex2]
 • เหมือนตาย: เหมือนไม่มีชีวิต, ราวกับตาย, ราวกับสิ้นชีวิต [Lex2]
 • แห้งแล้ง: เสื่อมสภาพ [Lex2]
 • อย่างทันที: อย่างฉับพลัน, อย่างทันทีทันใด [Lex2]
 • อย่างแน่นอน: อย่างแท้จริง, อย่างมาก, อย่างที่สุด, ทั้งหมด [Lex2]
 • (เดด) adj.ตาย,สิ้นลมหายใจ,ไม่มีชีวิต,ไม่มีความรู้สึก,ทื่อ,จืดชืด,โดยสิ้นเชิง,แม่นยำ,กะทันหัน,ตรง,จริง ๆ ,ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,อย่างกะทันหัน n. คนตาย ###S. deceased [Hope]
 • (adj) ตาย,ดับ,สิ้นลม,สูญสิ้น,แน่นอน,ทั้งสิ้น,ตายด้าน,เป็นหมัน [Nontri]
 • (adj) โดยถ่องแท้,แน่นอน,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง,อย่างกะทันหัน [Nontri]
 • (n) คนตาย,ผู้ตาย,ความหนาว [Nontri]
 • /D EH1 D/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
deal
 • การแจกจ่าย: การจัดสรร, การแบ่งปัน [Lex2]
 • การแจกไพ่: ถึงกำหนดต้องรับหรือวางไพ่ [Lex2]
 • การซื้อขาย: การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรก [Lex2]
 • จัดการ: เตรียมการ, ดำเนินงาน, จัดเตรียม, ประสานงาน [Lex2]
 • แจกไพ่[Lex2]
 • ชุดของไพ่ซึ่งอยู่ในมือ: ไพ่ในมือ [Lex2]
 • ติดต่อธุรกิจ: ค้าขาย, ตกลงซื้อขาย, ทำความตกลง, ทำการติดต่อ [Lex2]
 • ปฏิบัติตัว: ทำ, ทำตาม, กระทำ, ปฏิบัติ, ประพฤติ [Lex2]
 • ปริมาณมาก: จำนวนมาก [Lex2]
 • แผ่นกระดานทำด้วยต้นไม้จำพวกสน (มีขนาดของต่างๆ กัน)[Lex2]
 • (ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย [Hope]
 • (n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่ [Nontri]
 • (vi,vt) เกี่ยวข้อง,ติดต่อด้วย,จำหน่าย,แจก,แบ่งปัน,ปฏิบัติ,ค้าขาย,จัดการ [Nontri]
 • /D IY1 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
death
 • การตาย: การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, การสิ้นชีวิต, การสิ้นใจ [Lex2]
 • การทำลาย: การถูกทำลาย [Lex2]
 • การสาบสูญ[Lex2]
 • การสิ้นสุด: การยุติ, การจบสิ้น, การถูกทำลาย, การดับ [Lex2]
 • ความตาย: มรณกรรม, การสิ้นชีวิต, การเสียชีวิต [Lex2]
 • (เดธ) n. ความตาย,มรณกรรม,ภาวะที่ตาย,การดับ,การถูกทำลาย to death สุดเหวี่ยงอย่างยิ่ง ###SW. deathful adj. ดูdeath ###S. end [Hope]
 • (n) ความตาย,ความสูญสิ้น,การดับสูญ,มรณกรรม [Nontri]
 • /D EH1 TH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
debate
 • การโต้วาที: การอภิปราย, การโต้แย้ง, การถกเถียง [Lex2]
 • การพิจารณา: การใช้ดุลยพินิจ, การไตร่ตรอง, การใคร่ครวญ, การวินิจฉัย [Lex2]
 • โต้แย้ง: ถกเถียง, โต้เถียง, อภิปราย, ขัดแย้ง [Lex2]
 • พิจารณา: ใช้ดุลยพินิจ, ศึกษา, ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง [Lex2]
 • (ดิเบท\') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถกเถียง,อภิปราย,พิจารณา,ชิงชัย,ต่อสู้ ###S. argue [Hope]
 • (n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที [Nontri]
 • (vt) ถกเถียง,โต้แย้ง,ต่อต้าน,ชิงชัย,โต้วาที,อภิปราย [Nontri]
 • /D AH0 B EY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
decade
 • กลุ่มที่ประกอบด้วยสิบ[Lex2]
 • ทศวรรษ: รอบสิบปี, สิบปี, ระยะเวลา 10 ปี [Lex2]
 • ระยะเวลา 10 ปี[Lex2]
 • (เดค\'เคด) n. ระยะเวลา 10 ปี,กลุ่มที่ประกอบด้วย10 ###SW. decadal adj. ดูdecade [Hope]
 • (n) ทศวรรษ,รอบสิบปี [Nontri]
 • /D EH0 K EY1 D/ [CMU]
 • /D EH1 K EY0 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
decide
 • ตัดสินใจ: ตกลงใจ, ชี้ขาด [Lex2]
 • (ดิไซดฺ\') vt. ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตัดสิน,ชี้ขาด vi. ตัดสิน,ชี้ขาด ###S. determine ###A. waver [Hope]
 • (vi,vt) ตัดสินใจ,ชี้ขาด,ตกลงใจ [Nontri]
 • /D AH0 S AY1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
decision
 • การตัดสินใจ: การตกลงใจ, การกำหนด, การสรุป [Lex2]
 • คำพิพากษา: คำตัดสิน, การพิพากษา [Lex2]
 • (ดิซิส\'เชิน) n. การตัดสินใจ,สิ่งที่ได้ตัดสินใจ,ข้อตกลงใจ,ญัตติ,ความแน่วแน่ ###S. resolve [Hope]
 • (n) การตกลงใจ,การตัดสินใจ,การปลงใจ,คำตัดสิน [Nontri]
 • /D AH0 S IH1 ZH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
deep
 • เข้ม (เช่น สี, แสง): คล้ำ, จัด [Lex2]
 • ซึ่งมีใจจดจ่อ: หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง [Lex2]
 • ดึกมาก[Lex2]
 • ต่ำ (เสียง): ทุ้ม [Lex2]
 • มาก: อย่างยิ่ง [Lex2]
 • ลึก (เช่น ตู้ลึก): มิติการวัดจากด้านหน้าไปด้านหลัง [Lex2]
 • ลึก (เช่น บ่อลึก): ไกลเข้าไปด้านใน [Lex2]
 • ลึก (เช่น บ่อลึก): ลึกจากผิวหน้า, ลึกจากด้านนอก [Lex2]
 • ลึกซึ้ง (เช่น ความคิด, ความรู้): ล้ำลึก (ฉลาด) [Lex2]
 • ลึกมาก[Lex2]
 • ลึกลับ (เช่น บุคคล): ซ่อนความรู้สึก [Lex2]
 • ลึกๆ (เช่น หายใจ, ถอนหายใจ): เต็มที่ [Lex2]
 • สนิท (หลับ): ลึก (หลับ) [Lex2]
 • ส่วนลึก: ระยะลึก [Lex2]
 • หนา[Lex2]
 • อย่างห่างไกล: อย่างลึกมาก (ป่า) [Lex2]
 • (ดีพ) adj.,adv. ลึก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง,มาก,เหลือเกิน,ห่างไกล,อยู่ตามเส้นขอบ,มีใจจดจ่อ,ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ,ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด [Hope]
 • (adj) ลึก,ลึกซึ้ง,เข้ม,สุดซึ้ง,ห่างไกล [Nontri]
 • /D IY1 P/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
defense
 • กองทัพบก: กองทัพ [Lex2]
 • การคุ้มครอง: การปกป้อง, การคุ้มกัน, การอารักขา [Lex2]
 • คำให้การ: คำแก้ตัว, คำอ้างเหตุผล, คำแก้ต่าง, การแสดงหลักฐาน, หลักฐาน, การเป็นพยาน [Lex2]
 • ทนายฝ่ายจำเลย[Lex2]
 • ฝ่ายรับ (ทางกีฬา): ฝ่ายตั้งรับ [Lex2]
 • สิ่งคุ้มกัน: วิธีป้องกัน, เครื่องกั้นขวาง, ด่าน, ปราการ [Lex2]
 • (ดิเฟนซฺ\') n. ดูdefence ###SW. defenseness n. ดูdefence [Hope]
 • (n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง [Nontri]
 • /D AH0 F EH1 N S/ [CMU]
degree
 • ความเข้มข้น: ความแตกต่าง [Lex2]
 • ปริญญา[Lex2]
 • ระดับ: ขั้น, ลำดับ, ฐานะ, ช่วง [Lex2]
 • องศา (หน่วยวัดมุมทางเราขาคณิต)[Lex2]
 • องศา (หน่วยวัดอุณหภูมิ) (ทางฟิสิกส์)[Lex2]
 • (ดีกรี\') n. ปริญญา,ขั้น,ระดับ,ขีด,ขั้น,องศา,ความหนักเบา,ฐานะ ###S. order [Hope]
 • (n) ระดับ,ขั้น,ปริญญา,องศา,ขนาด [Nontri]
 • /D IH0 G R IY1/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
Democrat
 • นักประชาธิปไตย: ผู้นิยมการปกครองในระบบประชาธิปไตย [Lex2]
 • สมาชิกพรรคเดโมแครต (ของประเทศอเมริกา)[Lex2]
 • (เดม\'มะแครท) n. ผู้นิยมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย,สมาชิกพรรคเดมโมแครท [Hope]
 • (n) ผู้นิยมระบอบประชาธิปไตย [Nontri]
 • /D EH1 M AH0 K R AE2 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
democratic
 • เกี่ยวกับประชาธิปไตย: เกียวกับความเสมอภาค [Lex2]
 • (เดมมะแครท\'ทิค,เคิล) adj. เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคม [Hope]
 • (adj) ประชาธิปัตย์,เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาค [Nontri]
 • /D EH2 M AH0 K R AE1 T IH0 K/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
describe
 • ทำเป็นรูปร่างในอากาศ (คำทางการ): วาดภาพในอากาศ [Lex2]
 • บรรยาย: เล่า, พรรณนา, บอก, แถลง, ระบุ [Lex2]
 • (ดิสไครบ์\') vt. พรรณนา,บรรยาย,อ่าน,บอก,แถลง,ระบุ,วาด,ทำแผนภูมิ. ###SW. describable adj. ดูdescribe describer n. ดูdescribe ###S. relate [Hope]
 • (vt) พรรณนา,แถลง,บอก,วาด,บรรยาย,อธิบาย [Nontri]
 • /D AH0 S K R AY1 B/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
design
 • การประดิษฐ์: การสร้างสรรค์, การออกแบบ [Lex2]
 • โครงการ: แผนการ [Lex2]
 • จุดประสงค์: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, เป้าหมาย [Lex2]
 • แบบ: พิมพ์เขียว, แบบบ้าน, ภาพร่าง [Lex2]
 • ลาย: ลวดลาย, งานศิลป์ [Lex2]
 • ออกแบบ: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์ [Lex2]
 • (ดิไซนฺ\') v. ออกแบบ,วางแผน,มุ่งหมาย,คิด,กำหนด,ประสงค์. ###SW. designed adj. n. แบบ, [Hope]
 • (n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์ [Nontri]
 • (vt) ออกแบบ,คิด,กำหนด,เตรียมแผนการ,มุ่งหมาย,เจตนา [Nontri]
 • /D AH0 Z AY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
despite
 • ถึงอย่างไรก็ตาม: จะอย่างไรก็ตาม [Lex2]
 • (ดิสไพทฺ\') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า) [Hope]
 • (n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง [Nontri]
 • (pre) ถึงแม้ว่า,ถึงอย่างไรก็ตาม [Nontri]
 • /D IH2 S P AY1 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
detail
 • รายละเอียด: ข้อปลีกย่อย, ส่วนย่อย, ส่วนเล็กๆ น้อยๆ [Lex2]
 • อธิบายโดยละเอียด: ทำโดยละเอียด, ชี้แจงรายละเอียด [Lex2]
 • (ดี\'เทล) n. รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย,ส่วนย่อย vt. แจ้งรายละเอียด,แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฎิบัติการพิเศษ [Hope]
 • (n) รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย [Nontri]
 • (vt) แจกแจงรายละเอียด,กล่าวโดยละเอียด [Nontri]
 • /D AH0 T EY1 L/ [CMU]
 • /D IY1 T EY0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
determine
 • กำหนด: ระบุ [Lex2]
 • ค้นความจริงอย่างแน่วแน่: มุ่งมั่นค้นหา [Lex2]
 • ตัดสินใจ: ตกลงใจ, ลงความเห็น [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ: กระตุ้น [Lex2]
 • สิ้นสุด: ยุติ [Lex2]
 • (ดิเทอร์\'มิน) vt. กำหนด,ตัดสินใจ,ตกลงใจ,ตั้งใจ,ยุติ,ทำให้สิ้นสุด vi. ตกลงใจ. ###SW. determinable adj. determinability n. ###S. decide [Hope]
 • (vi,vt) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตั้งใจ,กำหนด,แสดงผล [Nontri]
 • /D AH0 T ER1 M AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
develop
 • บุกเบิก: เริ่มต้น, ริเริ่ม [Lex2]
 • พัฒนา: เติบโต, เจริญ, วิวัฒนาการ [Lex2]
 • พัฒนา: ทำให้เติบโต, ทำให้เจริญ, ทำให้ดีขึ้น, วิวัฒนาการ [Lex2]
 • ให้รายละเอียด: ขยายความ [Lex2]
 • (ดีเวล\'เลิพ) {developed,developing,develops} vt. พัฒนา,ทำให้เจริญ,ทำให้ปรากฎชัดขึ้นมา,ล้างรูป,ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้นมาตามลำดับ. vi. พัฒนา,วิวัฒนา ###SW. developability n. ดูdevelop ###S. mature [Hope]
 • (vi) พัฒนา,ก้าวหน้า,เจริญ,ล้างรูป,ล้างฟิล์ม [Nontri]
 • /D IH0 V EH1 L AH0 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
development
 • การเจริญเติบโต: การพัฒนา, ความก้าวหน้า, พัฒนาการ, วิวัฒนาการ [Lex2]
 • (ดิเวล\'เลิพเมินทฺ) n. ความก้าวหน้า,การพัฒนา,พัฒนาการ,วิวัฒนาการ,ภาวะที่ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้น ###S. growth,evolution [Hope]
 • (n) การพัฒนา,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,วิวัฒนาการ,การล้างฟิล์ม [Nontri]
 • /D IH0 V EH1 L AH0 P M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
die
 • ตาย: สิ้นอายุขัย, หมดอายุ [Lex2]
 • พินาศ: ย่อยยับ, หายนะ, ล่มจม [Lex2]
 • หยุด: หยุดทำงาน [Lex2]
 • แม่พิมพ์ตอกโลหะ[Lex2]
 • ลูกเต๋า: สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า [Lex2]
 • คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเพศหญิง หรือพหูพจน์ (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ) [LongdoDE]
 • (ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยุด,หยุดทำงาน,อวสาน,พินาศ,สงบลง,สลายตัว,ทรมาน,ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย. ###SW. Id. (die hard ดื้อรั้น) n. ลูกเต๋า,สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า,แม่พิมพ์,แบบเหล็ก,เบ้าเท vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies,dice [Hope]
 • (n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์,แม่พิมพ์,เบ้าหล่อ [Nontri]
 • (vi) ตาย,สิ้นอายุขัย,อวสาน,พินาศ,หมดอายุ,หยุด [Nontri]
 • /D AY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
difference
 • ข้อโต้แย้ง: การทะเลาะเบาะแว้ง, ความขัดแย้ง [Lex2]
 • ความแตกต่าง: ข้อแตกต่าง, ความต่าง [Lex2]
 • ทำให้แตกต่าง: แยกความแตกต่าง [Lex2]
 • (ดิฟ\'เฟอเรินซฺ) n. ความแตกต่าง,ข้อแตกต่าง,จำนวนแตกต่างกัน. vt. ทำให้แตกต่าง,แบ่งแยกข้อแตกต่าง ###S. distinction [Hope]
 • (n) ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน [Nontri]
 • /D IH1 F ER0 AH0 N S/ [CMU]
 • /D IH1 F R AH0 N S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
different
 • ต่างกัน: ผิดแปลก, แตกต่างกัน [Lex2]
 • ไม่ธรรมดา: ไม่ปกติ, ผิดปกติ, ผิดธรรมดา [Lex2]
 • หลากหลาย[Lex2]
 • (ดิฟ\'เฟอเรินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน,หลากหลาย,ผิดปกติ\' ###S. dissimilar [Hope]
 • (adj) ซึ่งแตกต่าง,หลากหลาย,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน [Nontri]
 • /D IH1 F ER0 AH0 N T/ [CMU]
 • /D IH1 F R AH0 N T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
difficult
 • ยาก: ลำบาก, ยุ่งยาก, ลำเค็ญ, ทุกข์ยาก [Lex2]
 • (ดิฟ\'ฟะคัลทฺ) adj. ยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน,ดื้อรั้น ###S. hard ###A. easy [Hope]
 • (adj) ยาก,ยุ่งยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน [Nontri]
 • /D IH1 F AH0 K AH0 L T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
dinner
 • งานเลี้ยงอาหารค่ำ: อาหารมื้อที่จัดเป็นเกียรติแก่บุคคลเนื่องในโอกาสสำคัญ [Lex2]
 • อาหารมื้อเย็น: อาหารเย็น, ข้าวเย็น, อาหารค่ำ [Lex2]
 • (ดิน\'เนอะ) n. อาหารมื้อเย็น,อาหารมื้อค่ำ [Hope]
 • (n) อาหารเย็น,อาหารมื้อค่ำ [Nontri]
 • /D IH1 N ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
direction
 • การควบคุม: การจัดการ [Lex2]
 • คำสั่ง[Lex2]
 • ทิศทาง: แนวโน้ม [Lex2]
 • คำสั่ง คำแนะนำ (ให้ปฏิบัติหรือให้ทำ) [LongdoEN]
 • (ดิเรค\'เชิน,ไดเรค\'เชิน) n.การชี้ทาง,ทิศทาง,การบัญชา,การควบคุม,การเล็ง,การจ่าหน้าซอง,การมุ่งหมาย,ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ ###S. way,aim [Hope]
 • (n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง [Nontri]
 • /D ER0 EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • /D IY0 R EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • /D AY0 R EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • /D IH0 R EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
director
 • กรรมการบริษัท (ทางธุรกิจ)[Lex2]
 • ผู้กำกับ (ทางภาพยนตร์)[Lex2]
 • ผู้อำนวยการ (ทางธุรกิจ): ผู้จัดการ, ผู้บริหาร [Lex2]
 • วาทยากร (ทางดนตรี): ผู้นำวงดนตรี, ผู้ควบคุมวงดนตรี [Lex2]
 • (ดิเรค\'เทอะ,ไดเรค\'เทอะ) n. ผู้อำนวยการ,ผู้ชี้ทาง,ผู้แนะนำ,ผู้บัญชา,ผู้ส่ง,ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์,หัวหน้าวงดนตรี [Hope]
 • (n) ผู้อำนวยการ,ผู้บัญชา,ผู้แนะนำ,ผู้กำกับการแสดง [Nontri]
 • /D ER0 EH1 K T ER0/ [CMU]
 • /D AY0 R EH1 K T ER0/ [CMU]
 • /D IY0 R EH1 K T ER0/ [CMU]
 • /D IH0 R EH1 K T ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
discover
 • ค้นพบ: เจอ, พบ, ค้นหา, ตรวจพบ, ทำให้รู้กันทั่ว [Lex2]
 • (ดิสคัฟ\'เวอะ) vt. ค้นพบ,มองออก,เปิดเผย. ###SW. discoverable adj. ดูdiscover discoverer n. ดูdiscover ###S. discern ###A. miss [Hope]
 • (vt) พบ,ค้นพบ,เปิดเผย [Nontri]
 • /D IH2 S K AH1 V ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
discuss
 • สนทนา: แลกเปลี่ยนความเห็น, ปรึกษาหารือ, อภิปราย, ถกเถียง, ถกปัญหา [Lex2]
 • (ดิสคัส\') {discussed,discussing,discusses} vt. อภิปราย,โต้ตอบ,สาธยาย. ###SW. discusser n. ดูdiscuss ###S. debate,argue [Hope]
 • (vt) อภิปราย,สาธยาย,พิจารณา,โต้เถียง,โต้ตอบ,สนทนา [Nontri]
 • /D IH2 S K AH1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
discussion
 • การสนทนา: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย [Lex2]
 • (ดิสคัส\'เชิน) n. การอภิปราย,การโต้แย้งหาเหตุผล [Hope]
 • (n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ [Nontri]
 • /D IH2 S K AH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
disease
 • ปัญหา: ภัยสังคม [Lex2]
 • โรคภัยไข้เจ็บ: โรค, การเจ็บไข้ได้ป่วย, ความเจ็บป่วย [Lex2]
 • (ดิซีซ\') n. โรค ###S. sickness [Hope]
 • (n) เชื้อโรค,โรค [Nontri]
 • /D IH2 Z IY1 Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
do
 • จัดการ: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม [Lex2]
 • เดินทาง: วิ่ง [Lex2]
 • พอเพียง: เหมาะสมกัน [Lex2]
 • มีพอเพียง: เหมาะสม [Lex2]
 • ลงโทษ[Lex2]
 • เลียนแบบ[Lex2]
 • แวะเยี่ยม: แวะเที่ยว [Lex2]
 • ศึกษา: ทำงาน, เรียนรู้ [Lex2]
 • เสพยา[Lex2]
 • (ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ [Hope]
 • (vt) กระทำ,ทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,ก่อให้เกิด,แสดงท่า,มีอาการ [Nontri]
 • /D UW1/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
doctor
 • ซ่อม: ซ่อมแซม [Lex2]
 • ดุษฎีบัณฑิต: ผู้ได้รับปริญญาเอก [Lex2]
 • ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวง[Lex2]
 • แพทย์: หมอ [Lex2]
 • รักษา: เยียวยา [Lex2]
 • (n) หมอ,แพทย์,ดอกเตอร์ [Nontri]
 • /D AA1 K T ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
dog
 • คนน่าเบื่อ (คำไม่เป็นทางการ): คนหัวโบราณ, คนเชย, คนน่ารังเกียจ [Lex2]
 • ตะแกรงเหล็ก: ตะแกรงเหล็กในเตาไฟ [Lex2]
 • ไล่ตาม: ติดตาม, ตามหลัง, ไล่กวด [Lex2]
 • สุนัข: หมา, สัตว์ตระกูลสุนัข [Lex2]
 • ผู้หญิงที่น่าเกลียด[Lex2]
 • สุนัข, หมา [LongdoEN]
 • (ดอก) {dogged,dogging,dogges} n. สุนัข,หมา,ชายที่น่าชัง vt. ติดตาม,ตามหลัง,ไล่ตาม. -Phr. (go to the dogs เสื่อม,เสื่อมโทรม) . [Hope]
 • (n) สุนัข,หมา [Nontri]
 • /D AO1 G/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
door
 • ประตู: ทางเข้าออก, ช่องทาง [Lex2]
 • (ดอร์,โดร์) n. ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน,บ้านที่มีประตูริมทาง,วิธีการ -Id. (show someone the door ขอให้ออกไปได้) ###S. doorway,means [Hope]
 • (n) ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน [Nontri]
 • /D AO1 R/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
down
 • การลดต่ำลง[Lex2]
 • ดื่มรวดเดียว: รีบดื่ม [Lex2]
 • ทำให้ตกลงมา[Lex2]
 • น้อยลง: ลดลง [Lex2]
 • ไปทางใต้: ลงใต้ [Lex2]
 • ลงข้างล่าง: ข้างล่าง, ด้านล่าง, ต่ำลง [Lex2]
 • ลงไปตาม: ไปตามทาง [Lex2]
 • หน้าเศร้า (คำไม่เป็นทางการ): ไ่ม่เบิกบาน, ซึมเศร้า [Lex2]
 • ขนอ่อน: ขนละเอียด [Lex2]
 • ทุ่งหญ้าบนเนิน[Lex2]
 • (ดาวนฺ) {downed,downing,downs} adv.,adj.,prep. ข้างล่าง,อยู่ข้างล่าง,ลงข้างล่าง,ลง -Phr. (down and out ไม่มีเพื่อน,ไม่มีเงิน,ไม่มีอนาคต) n. การเคลื่อนลง,การลดลง vi.,vt. (ทำให้) ลง ###S. dejected,fell,descent [Hope]
 • (adj) ข้างล่าง,ต่ำ,ลงมา,กดลง [Nontri]
 • (n) ขนนุ่ม,ขนอ่อน,ที่โล่ง,เนิน [Nontri]
 • (vt) ตก,วางลง,ลดลง,ลงมา,ตกต่ำ [Nontri]
 • /D AW1 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
draw
 • ชัก: ดึง, ลาก [Lex2]
 • ดึงดูดความสนใจ[Lex2]
 • ดูด[Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • ถอนเงิน: ถอน [Lex2]
 • ร่างเอกสาร[Lex2]
 • วาดภาพ: ร่างภาพ, วาดรูป [Lex2]
 • วิธีการเล่นฟุตบอลแบบหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งดึงดูด[Lex2]
 • สิ่งที่สุ่มดึงออกมา: สิ่งที่เลือกออกมา [Lex2]
 • สูดลมเข้าปอด: สูดควันเข้าปอด [Lex2]
 • (ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น [Hope]
 • (n) การจับฉลาก,การดึง,การลาก,ความเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น [Nontri]
 • (vi,vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,ลาก,ดึง,ล่อใจ,ชักจูง,ดึงดูด,เคลื่อนตัว [Nontri]
 • /D R AO1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
dream
 • ความฝัน: จิตนาการ, ความคิดฝัน, ความใฝ่ฝัน, ความทะเยอทะยาน [Lex2]
 • ฝัน: เพ้อฝัน [Lex2]
 • (ดรีม) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. ปรารถนา,สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi.,vt. ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน) . -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา. ###SW. dreamer n. dreaminglyadv. ###S. illusion,fantasy,vis [Hope]
 • (n) ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความนึกฝัน [Nontri]
 • (vi) ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน [Nontri]
 • /D R IY1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
drive
 • การขับรถ: การขับขี่ [Lex2]
 • การตี (ลูกกอล์ฟ)[Lex2]
 • การผลักดัน: แรงขับ, แรงผลักดัน [Lex2]
 • ขับรถ: ขับขี่, เดินทางโดยรถยนต์ [Lex2]
 • ถนน[Lex2]
 • บังคับ: ควบคุม [Lex2]
 • พยายาม: ออกแรง, กระตุ้น [Lex2]
 • (ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) [Hope]
 • (n) การขับรถ,แรงขับ,แรงกระตุ้น,ความพยายาม,พลังงาน [Nontri]
 • (vt) ขับรถ,ขับ,ไล่,กระตุ้น,ผลักไส,ผลักดัน,ต้อน [Nontri]
 • /D R AY1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
drop
 • การทิ้ง: การปล่อย, การตก, การหล่น [Lex2]
 • ตก: ย้อย, หล่น, ลง, จม [Lex2]
 • ทำคะแนน: ทำแต้ม [Lex2]
 • ทำเสียงต่ำลง[Lex2]
 • น้อยลง: ลดลง [Lex2]
 • มองข้าม: มองผ่าน [Lex2]
 • แย่ลง: อ่อนแอ [Lex2]
 • โยนทิ้ง: ทิ้ง, ปล่อย, หย่อน [Lex2]
 • เลิก: ยกเลิก, หยุด [Lex2]
 • เลิกคบหา[Lex2]
 • ส่งของหรือผู้โดยสาร: ส่งจดหมาย [Lex2]
 • หยดน้ำ[Lex2]
 • (ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,หยดยา,ลูกตุ้ม,การตกลง vi.,vt. (ทำให้) หยดลง,หย่อนลง,ตก,จมลง,สิ้นสุด,ถอน,ยุติ,หายไป,หมอบ,ตกต่ำลง,ถอยหลัง,เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง,ไม่ครบ,ไม่ถึง) [Hope]
 • (n) หยด,การตก,หยาด,ลูกตุ้ม,ของเล็กน้อย [Nontri]
 • (vi) หยด,ตก,หย่อนลง,เคลื่อนต่ำลง,จมลง,ยุติ,สิ้นสุด [Nontri]
 • (vt) เลิก,ทำตก,ปลด,ส่งข่าวคราว,ทำให้จมลง [Nontri]
 • /D R AA1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
drug
 • ยา: โอสถ, ผลิตภัณฑ์, สารเสพติด [Lex2]
 • ให้ยา: วางยา, ผสมยาในอาหาร / เครื่องดื่ม [Lex2]
 • (ดรัก) {drugged,drugging,drugs} n. ยา,ผลิตภัณฑ์ยา,เครื่องยา,ยาเสพติด vt. ผสมกับยา,ทำให้ติดยา [Hope]
 • (n) ยา,ยาเสพติด,เครื่องยา [Nontri]
 • (vt) ให้ยา,ทำให้ติดยา,ผสมยา [Nontri]
 • /D R AH1 G/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
during
 • ในระหว่าง[Lex2]
 • (เดียว\'ริง) prep. ระหว่างเวลา,ในระหว่าง [Hope]
 • (pre) ระหว่าง,ในระหว่าง [Nontri]
 • /D UH1 R IH0 NG/ [CMU]
 • /D Y UH1 R IH0 NG/ [CMU]
 • /D ER1 IH0 NG/ [CMU]
 • (in) // [OALD]
each
 • แต่ละ: คนละ, ทีละคน, ทีละหนึ่ง, หนึ่งต่อหนึ่ง [Lex2]
 • แต่ละ: คนละ, ทีละคน, หนึ่งต่อหนึ่ง [Lex2]
 • (อีช) adj. แต่ละ,คนละ,ละ,อันละ,สิ่งละ,เล่มละ,ทุก. -pron. แต่ละ -adv. แต่ละ [Hope]
 • (adj) ทุก,แต่ละ,ละ,คนละ,สิ่งละ,อันละ [Nontri]
 • (pro) แต่ละ,คนละ,อันละ,สิ่งละ,ทุกสิ่ง,ทุกคน [Nontri]
 • /IY1 CH/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
early
 • ก่อนเวลาที่กำหนดไว้: แต่หัวค่ำ [Lex2]
 • แต่แรก: ยุคแรก, สมัยก่อน, แต่กาลก่อน, แรก, แต่ต้น, ตอนต้น [Lex2]
 • (เออร์\'ลี) adv. เช้า,แต่เช้า,แต่หัวค่ำ,เร็ว,ก่อน -adj. ยุคแรก ###SW. earliness n. ดูearly ###S. first ###A. late [Hope]
 • (adj) ก่อน,แต่แรก,มาก่อน,แรก,ตอนต้น,เร็ว,แต่ก่อน [Nontri]
 • (adv) แต่เช้าตรู่,แต่หัวค่ำ,แต่หัววัน [Nontri]
 • /ER1 L IY0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
east
 • เกี่ยวกับทิศตะวันออก: ที่อยู่ทางตะวันออก [Lex2]
 • ทิศตะวันออก: บุริมทิศ, บูรพาทิศ, บูรพา [Lex2]
 • (อีสทฺ) n.,adj. ทิศตะวันออก,ภาคตะวันออก, -Phr. (the East ประเทศแถวตะวันออกไกลหรือกลาง) ###SW. eastness n. ดูeast [Hope]
 • (adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางทิศบูรพา,ทางซีกตะวันออก,ทางภาคตะวันออก [Nontri]
 • (n) ทิศตะวันออก,ทิศบูรพา,ซีกตะวันออก,ภาคตะวันออก [Nontri]
 • /IY1 S T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
easy
 • ง่าย: ง่ายดาย, ไม่ลำบาก [Lex2]
 • ไม่เข้มงวด[Lex2]
 • ไม่มีพิธีรีตรอง: สบายๆ [Lex2]
 • (อี\'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก) ###S. light ###A. difficult [Hope]
 • (adj) ง่าย,สบาย,สะดวก,ไม่ลำบาก,ไม่เร่งรีบ [Nontri]
 • /IY1 Z IY0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
eat
 • กัดกิน: กัดกร่อน, กร่อน [Lex2]
 • กิน: ทาน, รับประทาน [Lex2]
 • ใช้หรือบริโภคไปจำนวนมาก (คำสแลง)[Lex2]
 • ทำลาย[Lex2]
 • ทำให้เบื่อ (คำสแลง): ทำให้รำคาญ (คำสแลง) [Lex2]
 • (อีท) vt. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน,กัดกิน,ทำลาย vi. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน n. อาหาร -Phr. (eat one\'s words ถอนคำพูด,ยอมรับว่าผิด) ###S. consume [Hope]
 • (vt) กิน,รับประทาน,ทาน,แดก,ยัด [Nontri]
 • /IY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
economic
 • เกี่ยวกับเศรษฐกิจ: ในทางเศรษฐศาสตร์ [Lex2]
 • (อีคะนอม\'มิค,เอคคะนอม\'มิค) adj. เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์,เกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์,ในทางเศรษฐกิจ,ในเรื่องเงิน [Nontri]
 • /EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K/ [CMU]
 • /IY2 K AH0 N AA1 M IH0 K/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
economy
 • ความมัธยัสถ์: การประหยัด, ความขี้เหนียว [Lex2]
 • ที่ราคาถูกกว่า: ที่ประหยัดกว่า [Lex2]
 • ระบบ[Lex2]
 • เศรษฐกิจ: รายได้ [Lex2]
 • (อีคอน\'นะมี) n. เศรษฐกิจ,การประหยัด,รายได้,การเคหะ. adv. โดยสารชั้นประหยัด ###S. frugality [Hope]
 • (n) ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ [Nontri]
 • /IH0 K AA1 N AH0 M IY0/ [CMU]
 • /IY0 K AA1 N AH0 M IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
edge
 • ขอบ: ริม, เส้นขอบ [Lex2]
 • ขอบหน้าผา[Lex2]
 • เขยิบ: เคลื่อนที่ทีละน้อย [Lex2]
 • คมมีด[Lex2]
 • ความแข็งแรง: ความกระฉับกระเฉง [Lex2]
 • ติดขอบ: ใส่ขอบ [Lex2]
 • ทำให้คม[Lex2]
 • EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution) เป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2.75G ในเครือข่ายโทรศัพท์ คล้ายกับระบบ GPRS แต่มีความเร็วที่สูงกว่าคือที่ประมาณ 300 KB [LongdoEN]
 • (เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ [Hope]
 • (n) ขอบ,ริม,ปาก,สัน,คมมีด,ข้าง,ความคม,เหลี่ยมเขา [Nontri]
 • (vt) หลบหลีก,เลี่ยง,เขยิบ,เคลื่อน,ทำให้คม [Nontri]
 • /EH1 JH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
education
 • การศึกษา: การเรียน, การให้ความรู้ [Lex2]
 • (เอดจุเค,\'เชิน) n. การศึกษา,การสั่งสอน,การฝึกฝน,คุรุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ ###SW. educational adj. ดูeducation ###S. schooling,training [Hope]
 • (n) การสั่งสอน,การอบรม,การศึกษา,ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ [Nontri]
 • /EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • /EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
effect
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เกิด, บังเกิดผล, ออกฤทธิ์ [Lex2]
 • ความตั้งใจ[Lex2]
 • ความรู้สึกที่เกิดขึ้น: ความรู้สึกจากสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน [Lex2]
 • ผลกระทบ: ผล [Lex2]
 • (อิเฟคทฺ\') {effected,effecting,effects} n. ผล,อิทธิพล, ปรากฎการณ์ที่ลวงตา,ความหมาย,ทรัพย์สิน vt. ทำให้เกิดผล,ทำให้เกิด. ###SW. effectible adj. ดูeffect -Phr. (of no effect ไร้ผล) -Phr. (take effect ทำให้เกิดผล) -S... [Hope]
 • (n) ผล,ผลกระทบ,ประสิทธิภาพ,อิทธิพล,ปรากฏการณ์,ทรัพย์สิน [Nontri]
 • (vt) ทำให้เกิดผล,ยังผล,แสดงผล [Nontri]
 • /AH0 F EH1 K T/ [CMU]
 • /IY1 F EH0 K T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
effort
 • ความพยายาม[Lex2]
 • (เอฟ\'เฟิร์ท) n. ความพยายาม,ความมานะ,ความอุตสาหะ,การทดลองที่ยากลำบาก,กำลังของเครื่องจักร,ผลของความพยายาม ###S. exertion,attempt [Hope]
 • (n) ความพยายาม,ความมุมานะ,ความพากเพียร,ความอุตสาหะ [Nontri]
 • /EH1 F ER0 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
eight
 • เลขแปด: จำนวนแปด, แปด [Lex2]
 • (เอท) n.,adj. แปด, [Hope]
 • (n) แปด,เลขแปด,จำนวนแปด,ไพ่รูปแปด [Nontri]
 • /EY1 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
either
 • เช่นกัน: ด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน [Lex2]
 • ถ้าไม่...ก็...: หรือว่า [Lex2]
 • อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสอง[Lex2]
 • (ไอ\'เธอะ,อี\'เธอะ) adj.,pron. แต่ละ,อันละ,ชิ้นละ,อันใดอันหนึ่ง (ของ2อัน) -conj. ถ้าไม่...ก็...หรือว่า adj. ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน [Hope]
 • (adj) ทุก,แต่ละ,อันละ,ชิ้นละ [Nontri]
 • (con) ไม่อันใดก็อันหนึ่ง,ถ้าไม่...ก็...,หรือว่า [Nontri]
 • (pro) ไม่อันใดก็อันหนึ่ง,อย่างใดอย่างหนึ่ง,หนึ่งในระหว่างสอง [Nontri]
 • /IY1 DH ER0/ [CMU]
 • /AY1 DH ER0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
election
 • การเลือก: การคัดสรร [Lex2]
 • (อีเลค\'เชิน) n. การเลือกตั้ง,การคัดเลือก,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง,การเลือกโดยพระผู้เป็นเจ้า ###S. selection [Hope]
 • (n) การคัดเลือก,การเลือกตั้ง,การเลือก,สิทธิการเลือกตั้ง [Nontri]
 • /AH0 L EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
else
 • ที่แตกต่าง[Lex2]
 • อย่างแตกต่าง[Lex2]
 • อื่นๆ: อย่างอื่น, อื่นๆอีก [Lex2]
 • (เอลซฺ) adv. อื่นอีก,อื่น,มิฉะนั้น,ถ้าไม่เช่นนั้น adj. อื่น,อย่างอื่น,อีก -or else มิฉะนั้นแล้ว [Hope]
 • (adj) อื่น,อีก,อื่นอีก,อย่างอื่นอีก [Nontri]
 • (adv) นอกจากนี้,นอกเหนือจากนั้น,มิฉะนั้น,ถ้าไม่เช่นนั้น [Nontri]
 • /EH1 L S/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
employee
 • ลูกจ้าง: พนักงาน [Lex2]
 • (เอมพลอย\'อี,เอมพลอยอี\') n. ลูกจ้าง ###S. employe [Hope]
 • (n) ลูกจ้าง,พนักงาน,ผู้ถูกว่าจ้าง [Nontri]
 • /EH0 M P L OY1 IY0/ [CMU]
 • /AH0 M P L OY1 IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
end
 • ขอบเขต: เขตจำกัด [Lex2]
 • ความตาย[Lex2]
 • ตอนจบ: อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการต่อโทรศัพท์), ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด, [Lex2]
 • ทำให้สิ้นสุด: ทำให้จบ, ทำให้เลิก [Lex2]
 • เป้าหมาย: วัตถุประสงค์ [Lex2]
 • มีผลสรุป[Lex2]
 • ส่วนที่เหลือ: ส่วนที่ตกค้าง, ซาก, เศษ [Lex2]
 • ส่วนปลายของวัตถุ[Lex2]
 • (เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก [Hope]
 • (n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ [Nontri]
 • (vt) ทำให้จบ,ลงเอย,ลงท้าย,ยุติ,ทำลาย,ฆ่า [Nontri]
 • /EH1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
energy
 • ความกระตือรือร้น: ความมีชีวิตชีวา, ความกระฉับกระเฉง [Lex2]
 • พลังงาน: กำลัง, พลังงาน, พละกำลัง, เรี่ยวแรง [Lex2]
 • (เอน\'เนอจี) n. พลังงาน,พลัง,กำลังงาน,กำลังความสามารถ,พลังวิชา ###S. vim [Hope]
 • (n) กำลัง,พลังงาน,พลัง,กำลังวังชา [Nontri]
 • /EH1 N ER0 JH IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
enjoy
 • ได้ใช้ตามสิทธิ์อย่างเต็มที่[Lex2]
 • เพลิดเพลินกับ: สนุก, สนุกสนาน, รื่นเริง, สำราญ [Lex2]
 • (เอนจอย\') {enjoyed,enjoying,enjoys} v. ชอบ,พอใจ, สนุก, สำราญใจ. [Hope]
 • (vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้พอใจ [Nontri]
 • /EH0 N JH OY1/ [CMU]
 • /AH0 N JH OY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
enough
 • จำนวนที่พอเพียง: ความพอเพียง [Lex2]
 • พอเพียง: พอ, พอสมควร, เพียงพอ [Lex2]
 • พอเพียง: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, พอยอมรับได้ [Lex2]
 • พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ): หยุด! [Lex2]
 • (อีนัฟ\') adj.,adv. พอ,พอเพียง -n. ปริมาณหรือจำนวนที่พอเพียง,ความพอเพียง. -interj. พอแล้ว! หยุด! ดีแล้ว! ###S. adequate [Hope]
 • (adj) พอเพียง,พอ,พอต้องการ,เพียงพอ [Nontri]
 • (adv) อย่างพอเพียง,อย่างพอ,อย่างเพียงพอ [Nontri]
 • /AH0 N AH1 F/ [CMU]
 • /IY0 N AH1 F/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
enter
 • เข้า: เข้ามา, เข้าสู่ [Lex2]
 • เข้าร่วม: เข้าไปมีส่วนร่วม, เป็นสมาชิก [Lex2]
 • นำขึ้นเสนออย่างเป็นทางการ[Lex2]
 • ใส่ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์: บันทึกลงไปในหนังสือ [Lex2]
 • (เอน\'เทอะ) v. เข้า,เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม.,แทง,สอด,ร่วม,เป็นสมาชิก,ลงทะเบียน,สมัครเข้าเป็น,ยื่น,เสนอ, -Phr. (enter into เริ่ม) ###SW. enterable adj. enterer n. [Hope]
 • (vt) เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม [Nontri]
 • /EH1 N T ER0/ [CMU]
 • /EH1 N ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
entire
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล [Lex2]
 • (เอนไท\'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด. ###SW. entireness n. ดูentire ###S. complete [Hope]
 • (adj) ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ครบถ้วน,ทุกส่วน [Nontri]
 • /EH0 N T AY1 ER0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
environment
 • สภาพแวดล้อม: สภาวะแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม [Lex2]
 • สิ่งแวดล้อม [LongdoEN]
 • (เอนไว\'เรินเมินทฺ) n. สิ่งแวดล้อม,ภาวะสิ่งแวดล้อม,การโอบล้อม, ภาวะที่ถูกหุ้มห่อ,สิ่งที่หุ้มห่อ ###SW. environmental adj. ดูenvironment ###S. surroundings, [Hope]
 • (n) สิ่งแวดล้อม,สภาพแวดล้อม,ภาวะแวดล้อม,การโอบล้อม [Nontri]
 • /AH0 N V AY1 R AH0 N M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
environmental
 • /AH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N T AH0 L/ [CMU]
 • /AH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
especially
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ [Lex2]
 • (อีสเพส\'เชิลลี) adv. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง [Hope]
 • (adv) โดยเฉพาะ,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,อย่างพิเศษ [Nontri]
 • /AH0 S P EH1 SH L IY0/ [CMU]
 • /AH0 S P EH1 SH AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
establish
 • สร้าง: สถาปนา, ก่อตั้ง, จัดตั้ง [Lex2]
 • แสดงให้เห็น: พิสูจน์ [Lex2]
 • (อีสแทบ\'ลิช) vt. สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,ตั้งมั่น,กำหนด,บัญญัติ,ทำให้เป็นที่ยอมรับ,พิสูจน์ ###SW. establisher n. ดูestablish [Hope]
 • (vt) สถาปนา,ตั้ง,จัดตั้ง,ก่อตั้ง,กำหนด,สร้าง [Nontri]
 • /AH0 S T AE1 B L IH0 SH/ [CMU]
 • /IY0 S T AE1 B L IH0 SH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
even
 • (จำนวน) เท่ากัน[Lex2]
 • (เลข) คู่[Lex2]
 • ทำให้เท่ากัน: เสมอกัน [Lex2]
 • ทำให้เท่ากัน: ทำให้เสมอกัน [Lex2]
 • แม้กระทั่ง: แม้แต่ [Lex2]
 • ยิ่งไปกว่านั้น[Lex2]
 • เรียบ: เสมอกัน [Lex2]
 • สงบ: เงียบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น [Lex2]
 • (อี\'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi [Hope]
 • (adj) สม่ำเสมอ,เสมอกัน,เป็นคู่,เท่า,พอดี,คงที่,เรียบ [Nontri]
 • (adv) แม้แต่,แม้ว่า,ยิ่งกว่านั้น [Nontri]
 • (vt) ทำให้เรียบ,ทำให้เสมอกัน,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุล [Nontri]
 • /IY1 V AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
evening
 • ตอนเย็น: ตอนเย็นๆ, เย็นย่ำ [Lex2]
 • (อีฟว\'นิง) n. ตอนเย็น,เวลาเย็น,สายัณห์,ตอนค่ำ,ตอนกลางคืน,ระยะที่เสื่อมลงของชีวิต,ช่วงสุดท้าย,งานราตรีสโมสร adj. เกี่ยวกับตอนเย็น ###S. dusk [Hope]
 • (n) เวลาเย็น,ตอนเย็น,ยามเย็น,ยามสายัณห์,ตอนค่ำ,เวลาพลบค่ำ [Nontri]
 • /IY1 V N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [even]
 • (จำนวน) เท่ากัน[Lex2]
 • (เลข) คู่[Lex2]
 • ทำให้เท่ากัน: เสมอกัน [Lex2]
 • ทำให้เท่ากัน: ทำให้เสมอกัน [Lex2]
 • แม้กระทั่ง: แม้แต่ [Lex2]
 • ยิ่งไปกว่านั้น[Lex2]
 • เรียบ: เสมอกัน [Lex2]
 • สงบ: เงียบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น [Lex2]
 • (อี\'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi [Hope]
 • (adj) สม่ำเสมอ,เสมอกัน,เป็นคู่,เท่า,พอดี,คงที่,เรียบ [Nontri]
 • (adv) แม้แต่,แม้ว่า,ยิ่งกว่านั้น [Nontri]
 • (vt) ทำให้เรียบ,ทำให้เสมอกัน,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุล [Nontri]
 • /IY1 V AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
event
 • การแข่งขันกีฬา[Lex2]
 • ผลลัพธ์ (คำโบราณ): ผลที่ได้, ผล [Lex2]
 • เหตุการณ์สำคัญ[Lex2]
 • ผลการฟ้องร้อง [LongdoEN]
 • (อีเวนทฺ\') n. เหตุการณ์,เหตุการณ์สำคัญ,กรณี,ผลที่เกิดขึ้น,ผลที่ตามมา,การแข่งขัน. -Phr. (at all events จะอย่างไรก็ตาม) -Phr. (in the event ถ้า) [Hope]
 • (n) เหตุการณ์,กรณี,ผลที่เกิด,การแข่งขัน [Nontri]
 • /IH0 V EH1 N T/ [CMU]
 • /IY0 V EH1 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
ever
 • เคย: เท่าที่เคยมา [Lex2]
 • ตลอด: เสมอๆ [Lex2]
 • (เอฟ\'เวอะ) adv. ตลอดไป,ไม่มีที่สิ้นสุด,เรื่อยไป ###S. always [Hope]
 • (adv) เสมอ,เคย,แต่เดิม,ตลอดไป,ตลอดกาล,เรื่อยไป,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด [Nontri]
 • /EH1 V ER0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
every
 • แต่ละ: ทุกๆ [Lex2]
 • ทั้งหมด[Lex2]
 • (เอฟว\'รี) adj. ทุก ๆ ,แต่ละ,ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน) ###S. each,all possible [Hope]
 • (adj) ทุกๆ,แต่ละ,ทั้งหมด [Nontri]
 • /EH1 V ER0 IY0/ [CMU]
 • /EH1 V R IY0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
everybody
 • ทุกคน: ทุกท่าน [Lex2]
 • pron. ทุกคน [Hope]
 • (n) ทุกคน [Nontri]
 • /EH1 V R IY0 B AA2 D IY0/ [CMU]
 • (prp) // [OALD]
everyone
 • ทุกคน: ทุกท่าน [Lex2]
 • pron. ทุกคน [Hope]
 • (n) ทุกคน [Nontri]
 • /EH1 V R IY0 W AH2 N/ [CMU]
 • (prp) // [OALD]
everything
 • ทุกสิ่งทุกอย่าง[Lex2]
 • สิ่งที่มีความสำคัญที่สุด: คนที่สำคัญที่สุด [Lex2]
 • (n) ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด [Nontri]
 • /EH1 V R IY0 TH IH2 NG/ [CMU]
 • (prp) // [OALD]
evidence
 • พิสูจน์หลักฐาน: พิสูจน์ว่า, แสดงให้เห็น [Lex2]
 • หลักฐาน: พยานหลักฐาน [Lex2]
 • หลักฐาน [LongdoEN]
 • (เอฟ\'วิเดินซฺ) n. หลักฐาน,ความชัดแจ้ง. -Phr. (in evidence ชัดแจ้ง) . vt. ทำให้ชัดแจ้ง, พิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐาน ###S. proof [Hope]
 • (n) หลักฐาน,ข้อแสดง,พยานหลักฐาน,พยานบุคคล [Nontri]
 • (vt) เป็นหลักฐาน,ทำให้ชัดเจน,ทำให้ชัดแจ้ง,ปรากฏชัดเจน [Nontri]
 • /EH1 V AH0 D AH0 N S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
exactly
 • อย่างถูกต้อง: อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด [Lex2]
 • (อิคแซคทฺ\'ลี) adv. อย่างแน่นอน,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อยู่พอทีเดียว,เท่านั้น [Hope]
 • /IH0 G Z AE1 K T L IY0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
example
 • ตัวอย่าง: แบบอย่าง [Lex2]
 • (อิกแซม\'เพิล) {exampled,exampling,examples} n. ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่) ###S. model, lesson [Hope]
 • (n) ตัวอย่าง,แบบอย่าง,แบบฉบับ,อุทาหรณ์ [Nontri]
 • /IH0 G Z AE1 M P AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
executive
 • เกี่ยวกับการบริหาร: เกี่ยวกับการดำเนินการ [Lex2]
 • ผู้บริหาร: นักบริหาร, ผู้มีอำนาจบริหาร [Lex2]
 • (เอคเซค\'คิวทิฟว) n. ผู้บริหาร,นักบริหาร adj. เกี่ยวกับการปฎิบัติให้ลุล่วงไปด้วยดี,เกี่ยวกับการบังคับตามกฎหมาย,เกี่ยวกับการบริหาร ###S. directing [Hope]
 • (adj) ฝ่ายบริหาร,เกี่ยวกับการปฏิบัติ,เกี่ยวกับการบริหาร [Nontri]
 • (n) ผู้บริหารงาน,นักบริหาร,กรรมการบริษัท [Nontri]
 • /IH0 G Z EH1 K Y AH0 T IH0 V/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
exist
 • มีชีวิต: รอดชีวิต, มีชีวิตอยู่ [Lex2]
 • มีอยู่[Lex2]
 • (เอคซิสทฺ\') {existed,existing,exists} vi. ดำรงอยู่,มีอยู่,คงอยู่ ###S. live [Hope]
 • (vi) ดำรงอยู่,คงอยู่,อยู่,มีจริง,มีชีวิตอยู่ [Nontri]
 • /IH0 G Z IH1 S T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
expect
 • คาดว่า: คาดหวัง, คาดการณ์, คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายว่า, หวังว่า, ปรารถนาว่า [Lex2]
 • ตั้งครรภ์ (คำที่ไม่เป็นทางการ): ท้อง, ตั้งท้อง [Lex2]
 • (อิคซฺเพคทฺ\') {expected,expecting,expects} vt. คาดหมาย,คาดว่า vi. ตั้งครรภ์. ###SW. expectable adj. expectably adv. [Hope]
 • (vt) คาดหวัง,คาดหมาย,คาดคิด,เข้าใจว่า,คอยท่า [Nontri]
 • /IH0 K S P EH1 K T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
experience
 • ประสบการณ์: ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความรู้จากประสบการณ์ [Lex2]
 • มีประสบการณ์: ได้รับประสบการณ์, ประสบกับ, พบกับ [Lex2]
 • (อิคซฺเพีย\'เรียนซฺ) n. ประสบการณ์,ความชัดเจน,vt. ประสบ,พบ,รู้สึก. ###S. exposure [Hope]
 • (n) ความเคยชิน,ประสบการณ์,ความเจนจัด [Nontri]
 • (vt) รู้สึก,ประสบ,พบเห็น,เคยชิน [Nontri]
 • /IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
expert
 • ซึ่งเชี่ยวชาญ: ซึ่งมีความชำนาญ, ซึ่งมีประสบการณ์ [Lex2]
 • ผู้เชี่ยวชาญ: ผู้ชำนาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, ผู้มีประสบการณ์ [Lex2]
 • |der, pl. Experten| ผู้ชำนาญ [LongdoDE]
 • (เอค\'ซฺเพิร์ทฺ) adj. ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีประสบการณ์ adj. เกี่ยวกับความชำนาญ. ###SW. expertness n. ###S. master [Hope]
 • (adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,ช่ำชอง,จัดเจน [Nontri]
 • (n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญ,ผู้ช่ำชอง,ผู้จัดเจน [Nontri]
 • /EH1 K S P ER0 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
explain
 • อธิบาย: ชี้แจง, ขยายความ [Lex2]
 • (เอคซฺ\'เพลน) {explained,explaining,explains} v. อธิบาย,ชี้แจง [Hope]
 • (vt) อธิบาย,ชี้แจง,บรรยาย [Nontri]
 • /IH0 K S P L EY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
eye
 • การมองเห็น: สายตา [Lex2]
 • การแสดงความรู้สึก[Lex2]
 • ความคิดเห็น[Lex2]
 • ความสนใจ: ความใส่ใจ [Lex2]
 • ดวงตา: ตา, นัยน์ตา, ลูกตา [Lex2]
 • มองดู[Lex2]
 • รูเข็ม[Lex2]
 • (อาย) n. ตา,นัยน์ตา,จักษุ,สายตา,การดู,การจ้อง,ความตั้งใจ,ความคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทางลม,ตาของหน่อพืช,จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง,สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู,ดูแล,เพ่งเล็ง) -pl. eyes,eyen ###S. observe,wa [Hope]
 • (n) นัยน์ตา,จักษุ,การมอง,การมองเห็น,สายตา,ทัศนะ,ความคิด,ช่อง [Nontri]
 • (vt) มองดู,แลเห็น,มองเห็น,จ้อง,เพ่งดู [Nontri]
 • /AY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
face
 • ใบหน้า: ใบหน้า, หน้าตา [Lex2]
 • สีหน้า[Lex2]
 • พื้นผิว: ผิวสัมผัส, ด้านหน้า [Lex2]
 • รูปลักษณ์: ลักษณะภายนอก [Lex2]
 • ชื่อเสียง[Lex2]
 • เผชิญหน้า: เผชิญ, พบ, เจอ [Lex2]
 • หันหน้าออกไปทาง: หันหน้าไปทาง [Lex2]
 • มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด[Lex2]
 • (เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one\'s face โดยตรง) vi. หันหน [Hope]
 • (n) หน้า,โฉมหน้า,ผิวหน้า,ชื่อเสียง,การเผชิญหน้า [Nontri]
 • (vt) เผชิญหน้า,หันหน้าไปทาง,หงาย(ไพ่),เหลียว,ฉาบ [Nontri]
 • /F EY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
fact
 • ความจริง: ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง [Lex2]
 • ส่วนของข้อมูล[Lex2]
 • (แฟคทฺ) n. ความจริง,ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง) ###SW. factful adj. ###S. reality [Hope]
 • (n) ข้อเท็จจริง,ความเป็นจริง [Nontri]
 • /F AE1 K T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
factor
 • ปัจจัย: ตัวประกอบ, ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ [Lex2]
 • ตัวประกอบ (ทางคณิตศาสตร์)[Lex2]
 • ระดับต่างๆ ในระบบที่ใช้วัดมาตรฐาน[Lex2]
 • (แฟค\'เทอะ) n. ปัจจัย,เหตุ,กรณี,ตัวคูณ,ตัวหาร,ผู้แทนบริษัท. vt. แสดงว่าเป็นผลคูณ. ###SW. factorial n.,adj. factorable adj. factorship n. ###S. agent [Hope]
 • (n) ส่วนประกอบ,ปัจจัย,ส่วนย่อย,เหตุ,กรณี [Nontri]
 • /F AE1 K T ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
fail
 • ล้มเหลว: ประสบความล้มเหลว, เพลี่ยงพล้ำ, ผิดพลาด, เหลว, ไม่ผ่านการพิจารณา, เจ๊ง, พัง, เสีย, ตก, ไม่ได้ผล [Lex2]
 • ้ผิดหวัง[Lex2]
 • ้สอบไม่ผ่าน: สอบตก [Lex2]
 • (เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห [Hope]
 • (vi) ล้มเหลว,ไม่สำเร็จ,ไม่เกิดผล,ไม่สามารถ,สอบตก [Nontri]
 • /F EY1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
fall
 • สะดุดล้ม: เดินโซเซจนล้ม [Lex2]
 • ร่วง: ตก, ล้ม, หล่น [Lex2]
 • ตกลง: ต่ำลง, ลดลง, น้อยลง [Lex2]
 • สูญเสีย (ทางวรรณคดี): ตาย, โดนยิง [Lex2]
 • มีขึ้น: จัดขึ้น [Lex2]
 • แพ้: ถูกโค่นล้ม, โดนยึดอำนาจ [Lex2]
 • การตก: การร่วง, การหล่น [Lex2]
 • การลดลง: การลดต่ำลง, ความตกต่ำ, การเสื่อม [Lex2]
 • ฤดูใบไม้ร่วง[Lex2]
 • (ฟอล) {fell,fallen,falling,falls} vi. ตก,ร่วง,หล่น,ล้ม,ลด,ถอย,เหินห่าง,สูญเสีย,ตาย,พังลง,เสื่อม, (แสง) ส่อง,เกิดปรากฎ,กลายเป็น,ผิดหวัง,เคลื่อนลง. vt. ล้ม (ต้นไม้) -Phr. (fall short ไม่เพียงพอ) . -Phr. (all due ถึงกำหนด) . -n. การตก,การร่วง,การลด,การถอย,การเ [Hope]
 • (n) การตก,การร่วงหล่น,ความเสื่อม,การล้ม,ฤดูใบไม้ร่วง,น้ำตก [Nontri]
 • (vi) ตก,หล่น,ร่วง,เคลื่อนลง,เกิดขึ้น,ปรากฏ,หกล้ม,ตาย,ผิดหวัง [Nontri]
 • /F AA1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
family
 • ครอบครัว: วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, เครือญาติ, สายเลือด, สมาชิกในครอบครัว [Lex2]
 • (แฟม\'มิลี) n. ครอบครัว,ตระกูล,สกุล,พันธ์,วงศ์ญาติ,ลูก,ลูกหลาน ###S. house,class,group,kin [Hope]
 • (n) ครอบครัว,สกุล,ตระกูล,วงศ์ตระกูล [Nontri]
 • /F AE1 M AH0 L IY0/ [CMU]
 • /F AE1 M L IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
far
 • ไกล: ห่าง, ห่างไกล [Lex2]
 • อย่างมาก: มาก [Lex2]
 • (ระยะเวลา) ห่างไกล: ไกล, ห่าง, ยาวนาน [Lex2]
 • (ระยะทาง) ไกล: ห่างไกล, กว้างไกล [Lex2]
 • (ฟาร์) adv. ไกล,ห่าง,มาก,ทีเดียว -Phr. (by far มาก,เป็นปริมาณมาก.) ###SW. Phr. (far and away มาก) . farness n. [Hope]
 • (adj,adv) ห่างไกล,ห่าง,ไกล,ไกลห่าง [Nontri]
 • /F AA1 R/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
fast
 • เร็ว: ว่องไว, รวดเร็ว, เร่งรีบ [Lex2]
 • แน่น: ติด, ติดแน่น, ยึดแน่น [Lex2]
 • อย่างรวดเร็ว: อย่างเร่งรีบ, อย่างไม่ชักช้า [Lex2]
 • อย่างมั่นคง: อย่างแน่นอน, อย่างติดแน่น [Lex2]
 • จำกัดอาหาร: งดอาหาร, อดอาหาร, ถือศีลอด [Lex2]
 • ช่วงเวลาอดอาหาร: การอดอาหาร [Lex2]
 • เกือบจะ เช่น Der Kuchen ist fast fertig. ขนมเค้กเกือบเสร็จแล้ว [LongdoDE]
 • (ฟาสทฺ) vi.,n. (การ) อดอาหาร,กินเจ adj. เร็ว,เดินเร็ว,แน่น,ติด,ด้าน,ตื้อ,มั่นคง,ซื่อสัตย์,ไม่ตก (สี) ,สนิท (หลับ) -adv. แน่น,สนิท (หลับ) ,เร็ว. -Phr. (fast asleep หลับสนิท) . [Hope]
 • (adj) รวดเร็ว,ด่วน,เร็ว,แน่น,แข็ง,จดจ่อ,ดื้อ,มั่นคง [Nontri]
 • (adv) โดยเร็ว,โดยสิ้นเชิง,รวดเร็ว,แน่น [Nontri]
 • (n) การอดอาหาร,การลดอาหาร,การกินเจ [Nontri]
 • (vi) อดอาหาร,ลดอาหาร,กินมังสวิรัติ [Nontri]
 • /F AE1 S T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
father
 • บิดา: พ่อ, คุณพ่อ, พ่อเลี้ยง, พ่อบุญธรรม [Lex2]
 • พระในศาสนาคริสต์: บาทหลวง, หลวงพ่อ [Lex2]
 • ผู้ก่อตั้ง: ผู้ให้กำเนิด, ผู้ริเริ่ม [Lex2]
 • เป็นพ่อ: ยอมรับเป็นพ่อ [Lex2]
 • ก่อตั้ง: ริเริ่ม [Lex2]
 • บาทหลวง [LongdoEN]
 • (ฟา\'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร [Hope]
 • (n) พ่อ,บิดา,ผู้ก่อตั้ง,ผู้ปกครอง,หลวงพ่อ,บาทหลวง [Nontri]
 • /F AA1 DH ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
fear
 • ความกลัว: ความเกรงกลัว, ความตกใจ [Lex2]
 • กลัว: ตระหนกตกใจ, เกรงกลัว, หวาดหวั่น [Lex2]
 • ทำให้กลัว: ทำให้หวั่นเกรง [Lex2]
 • (เฟียร์) n. ความกลัว,สิ่งที่กลัว vt. กลัว,หวาดกลัว [Hope]
 • (n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต [Nontri]
 • (vt) กลัว,หวาดกลัว,เกรงกลัว,วิตกกังวล,ไม่กล้า [Nontri]
 • /F IH1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
federal
 • สหพันธรัฐ: สหรัฐ, สหพันธ์, สหภาพ [Lex2]
 • เกี่ยวกับสหพันธรัฐ[Lex2]
 • (เฟด\'เดอเริล) adj. สหพันธ์,สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สันนิบาต,พันธมิตร,กลาง [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับสหพันธ์,เกี่ยวกับสันนิบาต,เกี่ยวกับพันธมิตร [Nontri]
 • /F EH1 D ER0 AH0 L/ [CMU]
 • /F EH1 D R AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
feel
 • รู้สึก: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ [Lex2]
 • รู้สึกถึง: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ [Lex2]
 • ความรู้สึก: ประสาทสัมผัส, การสัมผัส [Lex2]
 • (ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one\'s way ไปข้างหน้าระมัดระวัง) ###S. sense,perceive,touch [Hope]
 • (vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ [Nontri]
 • /F IY1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
feeling
 • ความรู้สึก: อารมณ์, การรับรู้, ประสาทสัมผัส [Lex2]
 • ความคิด: ความคิดเห็น, ทัศนคติ, ความเชื่อ [Lex2]
 • ความเข้าใจ: ความรัก, ความเห็นใจ, ความเมตตา [Lex2]
 • การสัมผัส: การแตะ, การคลำ [Lex2]
 • อ่อนไหวง่าย: รับรู้ได้ง่าย [Lex2]
 • (ฟีล\'ลิง) n. ความรู้สึก,ความคิดเห็น,ความรู้สึกสัมผัส,อารมณ์,จิตใจ,ความเห็นใจ,ความสำนึก. adj. ไว (ความรู้สึก) ,เห็นใจ,มีอารมณ์. ###SW. feelingly adv. feelingness n. ###S. sensation [Hope]
 • (n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น [Nontri]
 • /F IY1 L IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [feel]
 • รู้สึก: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ [Lex2]
 • รู้สึกถึง: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ [Lex2]
 • ความรู้สึก: ประสาทสัมผัส, การสัมผัส [Lex2]
 • (ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one\'s way ไปข้างหน้าระมัดระวัง) ###S. sense,perceive,touch [Hope]
 • (vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ [Nontri]
 • /F IY1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
few
 • น้อย: ไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย [Lex2]
 • จำนวนไม่มาก: จำนวนน้อย [Lex2]
 • จำนวนน้อย: จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, นิดหน่อย [Lex2]
 • (ฟิว) adj. น้อย (เกิน1) ,ไม่มาก (แต่เกิน1) สองสาม -Phr. (no fewer than ไม่น้อยกว่า) . -Phr. (some few จำนวนเล็กน้อย) -n. จำนวนเล็กน้อย,จำนวนน้อย. -Phr. (quite a few จำนวนมาก,มาก) . -Phr. (the few จำนวนจำกัด) . -pron. จำนวนน้อย. ###SW. fewness n. [Hope]
 • (adj) เล็กน้อย,ไม่มาก,น้อย,สอง-สาม [Nontri]
 • (n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,จำนวนเล็กน้อย [Nontri]
 • /F Y UW1/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
field
 • ทุ่งนา: สนาม, ทุ่ง, ที่โล่ง, อาณาเขต [Lex2]
 • วงการ: แวดวง, สาขา, แผนก, ฝ่าย [Lex2]
 • รับลูกบอล: เก็บลูก, รับลูก [Lex2]
 • (ฟีลดฺ) {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่,สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พื้น,ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล,คริคเก๊ต) ###S. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record) [Hope]
 • (n) ทุ่ง,สนาม,ทุ่งหญ้า,ทุ่งนา,สนามรบ,สมรภูมิ,ขอบเขต,แผนก [Nontri]
 • /F IY1 L D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
fight
 • การต่อสู้: สงคราม, ศึก, การแข่งขัน, การประชันขันแข่ง [Lex2]
 • ต่อสู้: ต่อต้าน, สู้รบ, ทำสงคราม, เข้าปะทะ, โจมตี [Lex2]
 • ต่อสู้: ต่อต้าน, สู้รบ, ทำสงคราม, ปะทะ, โจมตี [Lex2]
 • (ไฟทฺ) {fought,fought,fighting,fights} n. การต่อสู้,การสู้รบ,ยุทธการ,การแข่งขัน,การดิ้นรน,การชกมวย vi.,vt. ต่อสู้,สู้,สู้รบ,เอาชนะ,ชกต่อยกับ ###S. battle [Hope]
 • (n) การต่อสู้,การสู้รบ,การชกมวย,การแข่งขัน,ยุทธการ,การดิ้นรน [Nontri]
 • (vi,vt) ต่อสู้,สู้รบ,ทำศึก,ประจัญบาน,ต่อยมวย [Nontri]
 • /F AY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
figure
 • ตัวเลข: จำนวนเลข, จำนวนเต็ม [Lex2]
 • รูปภาพ: รูป, ภาพ, ภาพร่าง, ภาพเหมือน, งานศิลปะ, รูปปั้น [Lex2]
 • รูปร่าง: รูปทรง, ร่างกาย, ทรวดทรง, ส่วนสัด [Lex2]
 • บุคคลสำคัญ[Lex2]
 • บุคลิกภาพ: ลักษณะท่าทาง, บคลิกลักษณะ [Lex2]
 • การใช้อุปมาอุปมัย: ถ้อยคำสำนวนโวหาร, ความเปรียบ [Lex2]
 • เป็นส่วนสำคัญ: มีส่วนร่วม [Lex2]
 • คิดคำนวน: ประเมิน, คาดคะเน [Lex2]
 • จินตนาการ: ฝันถึง, นึกถึง, วาดรูป, วาดภาพ [Lex2]
 • (ฟิก\'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน. [Hope]
 • (n) ตัวเลข,สถิติ,ภาพ,วิธีพูด,เครื่องหมาย,จำนวน,รูปร่าง,รูปสลัก,รูปหล่อ [Nontri]
 • (vt) นึก,คิด,กะ,ไตร่ตรอง,คำนวณ,แสดงเป็นรูป [Nontri]
 • /F IH1 G Y ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
fill
 • เติม: เพิ่ม, ถม, กลบ, ใส่, บรรจุ, กรอก, บันทึกลง, ทำให้เต็ม, กรอก, เติมในช่องว่าง [Lex2]
 • แต่งตั้ง: บรรจุ, ว่าจ้าง, เลือกให้ดำรงตำแหน่ง [Lex2]
 • (ฟิล) {filled,filling,fills} vt. ทำให้เต็ม,เติมเต็ม,บรรจุ,บรรจุเต็ม,เพิ่มให้ครบ,เต็มไปด้วย,อัดเต็ม,อัด,จุก,ถม,จดจ่อ,เลี้ยงให้อิ่ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ. vi. เต็ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ. ###SW. fill out ทำให้ใหญ่หรืออ้วน -Phr. (fill in กรอก,บันทึกลง) [Hope]
 • (vt) ทำให้เต็ม,บรรจุ,เติม,เพิ่ม,ทำให้แน่น,ทำให้อิ่มแปล้ [Nontri]
 • /F IH1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
film
 • ภาพยนตร์: หนัง, ฟิล์มถ่ายภาพ, ฟิล์มถ่ายรูป, ฟิล์มหนัง [Lex2]
 • แผ่นพลาสติกบางสำหรับห่อของ[Lex2]
 • เยื่อบางๆ: เนื้อเยื่อบางๆ [Lex2]
 • ฝ้า: สิ่งที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ, สิ่งที่เคลือบอยู่ [Lex2]
 • ถ่ายภาพยนตร์: ถ่ายหนัง, ถ่ายรูป, ถ่ายภาพ, ถ่ายทำ, บันทึกภาพ [Lex2]
 • เคลือบ: เคลือบด้วยฟิล์ม [Lex2]
 • |der, pl. Filme| ฟิล์ม แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพ [LongdoDE]
 • |der, pl. Filme| ภาพยนต์ [LongdoDE]
 • (ฟิล์ม) n. ฟิล์ม,เยื่อหุ้ม,เยื่อบาง,หมอกบาง,ฝ้า,ฟิล์มถ่ายรูป,ฟิล์มภาพยนตร์,ภาพยนตร์. vt. เอาฟิล์มหุ้ม,ถ่ายภาพยนตร์,ฉายภาพยนตร์. vi. ปกคลุมด้วยฟิล์ม [Hope]
 • (n) เยื่อหุ้ม,เยื่อบาง,ฟิล์ม,ภาพยนตร์,ฝ้า [Nontri]
 • (vt) คลุมด้วยเยื่อบาง,ถ่ายภาพยนตร์,ถ่ายหนัง,ฉายหนัง [Nontri]
 • /F IH1 L M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
final
 • สุดท้าย[Lex2]
 • ที่สิ้นสุด: ขั้นสุดท้าย [Lex2]
 • (ไฟ\'เนิล) adj. สุดท้าย,ในที่สุด,เด็ดขาด,เป็นการสรุป. n. สิ่งสุดท้าย,ตอนจบ [Hope]
 • (adj) สุดท้าย,ในที่สุด,ที่สุด,จบ,ขั้นท้าย [Nontri]
 • (n) ขั้นท้าย,ตอนจบ,ฉากสุดท้าย,อวสาน [Nontri]
 • /F AY1 N AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
finally
 • ในที่สุด: จนแล้วจนรอด, ในท้ายที่สุด, ท้ายที่สุด [Lex2]
 • (ไฟ\'เนิลลี) adv. ในที่สุด,ในบั้นปลาย,โดยสรุป,โดยเด็ดขาด ###S. ultimately [Hope]
 • (adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย [Nontri]
 • /F AY1 N AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
financial
 • ทางการเงิน: เกี่ยวกับการเงิน, เกี่ยวกับการคลัง [Lex2]
 • (adj) เกี่ยวกับเงินทุน,ในทางการเงิน [Nontri]
 • /F AH0 N AE1 N SH AH0 L/ [CMU]
 • /F AY2 N AE1 N SH AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
find
 • พบ (โดยบังเอิญ): เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ [Lex2]
 • หา: ค้นหา, ตามหา [Lex2]
 • สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ[Lex2]
 • พบ (ยังมีอยู่): ดำรงอยู่ [Lex2]
 • รู้สึก (ความพึงพอใจ): สัมผัสรู้, สำนึก [Lex2]
 • ตัดสิน (ในศาล): ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น [Lex2]
 • (ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น. ###SW. find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search [Hope]
 • (vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก [Nontri]
 • /F AY1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
fine
 • ดี: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นดี, วิเศษ [Lex2]
 • สบายดี (สุขภาพ): สุขสบาย [Lex2]
 • อากาศแจ่มใส: ท้องฟ้าสดใส [Lex2]
 • ดี (ยอมรับได้): น่าพอใจ, พอใช้ได้ [Lex2]
 • ละเอียด: ประณีต, ละเอียดลออ [Lex2]
 • บาง: เรียวบาง, แบบบาง [Lex2]
 • สวยงาม: งาม, ชวนมอง [Lex2]
 • น่าพึงพอใจ[Lex2]
 • ปรับเป็นเงิน[Lex2]
 • ค่าปรับ: เงินค่าปรับ [Lex2]
 • (ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ, [Hope]
 • (adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง [Nontri]
 • (n) ค่าปรับ,ค่าสินไหม,ค่าปรับไหม [Nontri]
 • (vt) ปรับ [Nontri]
 • /F AY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
finger
 • นิ้วมือ[Lex2]
 • แตะด้วยนิ้ว: สัมผัสด้วยนิ้ว, ลูบ, ไล้ [Lex2]
 • ใช้นิ้วมือเล่นดนตรี: ดีด, เล่น(ดนตรี)ด้วยนิ้ว [Lex2]
 • ส่วนที่สวมใส่นิ้วของถุงมือ[Lex2]
 • ส่วนที่ยื่นออกมามีลักษณะคล้ายนิ้วมือ[Lex2]
 • แจ้งเบาะแสเรื่องผิดกฎหมายให้ตำรวจรู้ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • |der, pl. Finger| นิ้วมือ [LongdoDE]
 • (ฟิง\'เกอะ) n. นิ้วมือ,ความยาวเป็นนิ้วมือ (ประมาณ4 นิ้ว) ,ความกว้างของนิ้วมือ (เป็นหน่วยวัด) ,สิ่งที่คล้ายนิ้วมือ,ส่วนที่ยื่นออกของเครื่องจักร. -Phr. (put one\'s finger on ระบุ,ชี้บ่ง) vt. แตะด้วยนิ้ว,เล่น (ดนตรี) ด้วยนิ้ว. vt. ใช้นิ้วมือเล่น. คำศัพท์ย่อย: [Hope]
 • (n) นิ้วมือ [Nontri]
 • /F IH1 NG G ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
finish
 • เสร็จ: เสร็จสิ้น [Lex2]
 • จบ: ยุติ, สำเร็จ [Lex2]
 • ตอนจบ: บทสรุป, ตอนอวสาน, วาระสุดท้าย [Lex2]
 • กิน (จนหมด): จัดการอาหาร (จนหมด) [Lex2]
 • ชักเงา: เคลือบเงา, ขัดผิวให้เงา [Lex2]
 • พื้นผิวที่เคลือบไว้หรือเนื้อของไม้หรือโลหะ[Lex2]
 • (ฟิน\'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอาชนะได้สิ้นเชิง,ทำลาย,ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย,ความตาย,ความเกลี้ยงเกลา,ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา,ความมันเป็นเงา,ลาย,พื้นหน้าเคลือบเงา ###SW. fi [Hope]
 • (n) การสิ้นสุด,ความเกลี้ยงเกลา,ตอนจบ,วาระสุดท้าย,ความมันเงา [Nontri]
 • (vt) ทำให้เสร็จ,สิ้นสุด,ลงท้าย,หมด,ยุติ [Nontri]
 • /F IH1 N IH0 SH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
fire
 • เพลิง: ไฟ, กองไฟ, เปลวไฟ, เปลวเพลิง, อัคคี [Lex2]
 • จุดไฟ: ก่อไฟ [Lex2]
 • เติมเชื้อเพลิง[Lex2]
 • ติด (เครื่องยนต์)[Lex2]
 • ยิง: ลั่น, เหนี่ยว (ไกปืน) [Lex2]
 • การยิงปืนพร้อมๆกัน: การรัวปืน [Lex2]
 • ไล่ออก: ไล่ออกจากงาน, เลิกจ้าง [Lex2]
 • ปลุกเร้า: กระตุ้นอารมณ์ [Lex2]
 • ความกระตือรือร้น: ความรู้สึกแรงกล้า, ความเร่าร้อน [Lex2]
 • (ไฟ\'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั [Hope]
 • (n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง [Nontri]
 • (vt) จุดไฟ,เผาไหม้,ยิงปืน,ทำให้ระเบิด,กระตุ้นอารมณ์,ไล่ออก [Nontri]
 • /F AY1 ER0/ [CMU]
 • /F AY1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
firm
 • แข็ง: ไม่นิ่ม [Lex2]
 • ทำให้แข็งแรง: ทำให้แข็ง [Lex2]
 • หนักแน่น: แน่น, ไม่สั่น [Lex2]
 • แน่วแน่: เหนียวแน่น, ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง [Lex2]
 • มั่นคง: แน่นหนา, แข็งแกร่ง [Lex2]
 • อย่างมั่นคง: อย่างเด็ดขาด, อย่างหนักแน่น [Lex2]
 • เด็ดขาด: เข้มงวด, เฉียบขาด, ใจแข็ง [Lex2]
 • ทรงตัว (ค่าเงิน, หุ้น)[Lex2]
 • แข็งค่าขึ้น (ค่าเงิน, หุ้น): ปรับตัวขึ้น [Lex2]
 • บริษัท: ห้างหุ้นส่วน, ธุรกิจ [Lex2]
 • (เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv. ###SW. firmness n. [Hope]
 • (adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง [Nontri]
 • (n) ห้างร้าน,ห้างหุ้นส่วน,บริษัท,กงสี,ร้านค้า [Nontri]
 • /F ER1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
first
 • ที่หนึ่ง: หนึ่ง, แรก, แรกสุด, อันดับหนึ่ง [Lex2]
 • อย่างแรก: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก [Lex2]
 • คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง[Lex2]
 • (เฟิร์สทฺ) adj. แรก,ที่หนึ่ง,adv. ก่อน,เป็นครั้งแรก,เป็นอันดับแรก,ข้อที่ 1,สมัครใจ. [Hope]
 • (adj) เริ่ม,แรก,ก่อน,สำคัญที่สุด,ที่หนึ่ง,เอก,ต้น [Nontri]
 • (adv) เป็นครั้งแรก,ที่หนึ่ง,ก่อน,เป็นอันดับแรก,แรกเริ่ม [Nontri]
 • (n) ตอนแรก,ชั้นหนึ่ง,วันที่หนึ่ง,ประการแรก,อันดับหนึ่ง [Nontri]
 • /F ER1 S T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
fish
 • ปลา: เนื้อปลา, มัจฉา [Lex2]
 • จับปลา (ด้วยอุปกรณ์): หาปลา, ตกปลา, ตีอวน [Lex2]
 • จับปลา: หาปลา, ตกปลา [Lex2]
 • ค้นหา: ล้วง, ค้น [Lex2]
 • ผู้หญิง[Lex2]
 • (ฟิช) {fished,fishing,fishes} n. ปลา,เนื้อปลา,สัตว์น้ำ,บุคคล,คนอ่อนหัด vt. ตกปลา,จับปลา,ล้วงออก,ดึงออก,ค้นหา -Phr. (fish in troubled waters ฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์) -pl. ###SW. fish,fishes [Hope]
 • (n) ปลา [Nontri]
 • (vi) ตกปลา,หาปลา,จับปลา [Nontri]
 • (vt) ดึงออกมา,ล้วงออกมา,เกี่ยว,ตกเบ็ด [Nontri]
 • /F IH1 SH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
five
 • ห้า: จำนวนห้า, เลขห้า [Lex2]
 • เกี่ยวกับจำนวนห้า[Lex2]
 • กลุ่มคนหรือของที่มีห้าจำนวน[Lex2]
 • (ไฟฟฺ) n.,adj. ห้า -take five หยุดพัก (สัก5นาที) . [Hope]
 • (adj) ห้า [Nontri]
 • (n) ห้า,เลขห้า,จำนวนห้า [Nontri]
 • /F AY1 V/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
floor
 • ชั้นอาคาร: ชั้นของตึก [Lex2]
 • พื้น: พื้นห้อง [Lex2]
 • ทำให้งง: ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้สับสน [Lex2]
 • คว่ำ (คู่ต่อสู้ในการชกมวย): ล้ม [Lex2]
 • ระดับต่ำสุด (รายได้, ราคา)[Lex2]
 • (ฟลอร์) n. พื้น,พื้นห้อง,กัน (ทะเล,ถ้ำ,น้ำ) ,ชั้นอาคาร,ชั้นต่ำสุด,ชั้นพื้นฐาน vt. ปูพื้น,ทำให้ล้มลง,ทำให้สับสน,ทำให้งง. -Phr. (take the floor อภิปราย) ###S. level,stage [Hope]
 • (n) พื้น,ก้นทะเล,ชั้นของตึก [Nontri]
 • (vt) ปูพื้น,ชนะ,ทำให้ล้มลง,ทำให้งง [Nontri]
 • /F L AO1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
fly
 • บิน: เหาะ, ลอย [Lex2]
 • เดินทางโดยเครื่องบิน[Lex2]
 • บังคับเครื่องบิน[Lex2]
 • ทำให้ลอยในอากาศ เช่น ว่าว[Lex2]
 • ขนส่งทางอากาศ: ส่งไปรษณียภัณฑ์หรือสิ่งของทางอากาศ [Lex2]
 • ผ่านไปอย่างรวดเร็ว (เวลา, ฤดูกาล): ล่วง [Lex2]
 • หลบหนี: หนี, เผ่น [Lex2]
 • พุ่งไปอย่างรวดเร็ว: ปราด, โผ, รีบเร่ง, แล่น [Lex2]
 • ผ้าใบปิดเต็นท์[Lex2]
 • ปลิวสะบัด (ธง): โบกสะบัด [Lex2]
 • ชักธงขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเป็นสัญญาณ[Lex2]
 • แมลงวัน[Lex2]
 • ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ): หลักแหลม, มีไหวพริบ [Lex2]
 • (ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บิน,ขับ (เครื่องบิน) ,เหาะ,ปลิว,ล่องลอยในอากาศ,หนี,ช่วงระยะการบิน,แมลงวัน,แมลงปลอมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อปลา adj. ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ว่องไว [Hope]
 • (n) แมลงวัน,แมลง,ด้วง [Nontri]
 • (vi) บิน,เหาะ,หนีไป,ปลิว,กระเด็น,ล่องลอย [Nontri]
 • (vt) ทำให้บินได้,หลบหน้า,ชักว่าว,ขับเครื่องบิน,ชักธง,ขนส่งทางอากาศ [Nontri]
 • /F L AY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
focus
 • จุดรวมแสง: จุดโฟกัส, จุดรวมแสงจากเลนส์ [Lex2]
 • จุดสนใจ: จุดศูนย์รวม, จุดสำคัญ, จุดหลัก, หัวใจ [Lex2]
 • เพ่งความสนใจ: สนใจ [Lex2]
 • ปรับ (ภาพ) ให้เห็นชัดเจน: เพ่ง, เล็ง, โฟกัส [Lex2]
 • (โฟ\'คัส) {focused,focusing,focuses} n.โฟกัส,จุดรวมแสง,จุดความสนใจ,จุดศูนย์รวม,จุดแรกเริ่มของโรค. vt. ทำให้รวมกันที่จุดหนึ่ง,ทำให้รวมแสง,เพ่งความคิด. vi. รวมกันที่จุดหนึ่ง,รวมแสง ###S. hub,center,eye,heart -pl. focuses,foci [Hope]
 • (n) จุดโฟกัส,จุดรวมแสง,จุดศูนย์รวม,จุดสนใจ [Nontri]
 • (vt) ทำให้รวมแสง,สำรวม,เพ่งความคิด [Nontri]
 • /F OW1 K AH0 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
follow
 • ตาม: เดินตาม, ติดตาม, เจริญรอยตาม, ตามอย่าง [Lex2]
 • ไล่ตาม: ติดตาม, ตามหลัง [Lex2]
 • ปฏิบัติตาม: เชื่อฟัง, ทำตาม [Lex2]
 • การติดตาม: การติดตามผล, การไล่ตาม [Lex2]
 • สนใจติดตาม (เรื่อง, ข่าวสาร)[Lex2]
 • เข้าใจ (คำอธิบาย, ความหมาย)[Lex2]
 • เป็นผลมาจาก[Lex2]
 • เลียนแบบ: เอาอย่าง, พยายามทำให้เหมือน [Lex2]
 • (ฟอล\'โล) vt. ติดตาม,ตาม,ตามหลัง,ยอมตาม,ทำตาม,มองตาม,ลอกตาม,เอาอย่าง,เดินไปตาม,เชื่อฟัง,เนื่องมาจาก,เป็นผลสืบเนื่องจาก,ดำเนินต่อไป,เข้าใจ vi. ต่อมา,เป็นผลสืบเนื่องมาจาก,รับใช้,ตามไป. -Phr. (follow up ติดตามอย่างใกล้ชิด.) ###SW. followable adj. [Hope]
 • (vt) ทำตาม,ตามหลัง,เชื่อฟัง,ติดตาม,เนื่องมาจาก [Nontri]
 • /F AA1 L OW0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
food
 • อาหาร: โภชนาการ, สิ่งบริโภค, อาหารการกิน, ของกิน [Lex2]
 • (ฟูด) n. อาหาร,โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหารใจ. ###SW. foodless adj. foodlessness n. ###S. fare,nutriment,support [Hope]
 • (n) อาหาร,โภชนาหาร,ของบริโภค,ของกิน [Nontri]
 • /F UW1 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
foot
 • เท้า: ตีน, บาทา [Lex2]
 • ส่วนล่าง: ฐาน, ตีน, โคน, เชิง [Lex2]
 • หน่วยวัดความยาวเท่ากับ 12 นิ้ว: หน่วยวัดความยาวเป็นฟุต [Lex2]
 • (ฟุท) n. เท้า,ฝีเท้า,ตีน,บาท,หน่วยความยาวเป็นฟุต (0.48 เซนติเมตร) ,ทหารราบ,ส่วนที่คล้ายเท้า,จังหวะในโคลง,บาท,แท่นเหยียบของจักรเย็บผ้า,ส่วนที่อยู่ล่างสุด,ส่วนที่นอนก้น,ตะกอน,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับส่วนบนหรือยอด [Hope]
 • (n) เท้า,ตีน,บาทา,ทหารราบ,จังหวะในโคลง [Nontri]
 • (vi) เดินเท้า,ย่ำ,เต้นรำ [Nontri]
 • /F UH1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
force
 • กำลัง: แรง, กำลังแรง, พลัง [Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพล[Lex2]
 • หน่วยวัดความแรงของลม[Lex2]
 • อำนาจในการชักจูง: อำนาจในการโน้มน้าว [Lex2]
 • ความรุนแรง: การบังคับ, การข่มขู่บังคับ [Lex2]
 • บังคับ: บีบคั้น, บีบบังคับ, ยัดเยียด [Lex2]
 • กองทหาร: กองทัพ, กองกำลัง [Lex2]
 • งัด: บิด, กระชาก, ดึง [Lex2]
 • ฝืน: ฝืนใจ [Lex2]
 • ยัดเยียด: บังคับให้รับ [Lex2]
 • (ฟอร์ส) n. กำลัง,แรง,พลัง,อำนาจ,อิทธิพล,ผลบังคับทางกฎหมาย,พลังจิต,กองกำลัง,กองทัพ,กลุ่ม,คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่,มีผล) . vt. บังคับ,ผลักดัน,บีบบังคับ,รุน,ดัน,ยัด,เร่ง. vi. บากบั่น,บุกเบิก,ไปด้วยกำลัง. ###SW. able adj. force [Hope]
 • (n) แรง,อำนาจ,การบังคับ,กำลัง,พละกำลัง,กองทัพ,อิทธิพล [Nontri]
 • (vt) บังคับ,ขับเคี่ยว,คาดคั้น,ฝืนใจ,ดัน,รุน [Nontri]
 • /F AO1 R S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
foreign
 • เกี่ยวกับต่างประเทศ: เกี่ยวกับต่างชาติ [Lex2]
 • (ฟอร์\'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย. ###SW. foreignly adv. foreignness n. ###S. alien [Hope]
 • (adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น [Nontri]
 • /F AO1 R AH0 N/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
forget
 • ลืม: จำไม่ได้, ลืมเลือน, หลงลืม [Lex2]
 • (ฟอร์เกท\') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) . ###SW. forgettable adj. forgetter n. ###S. lose [Hope]
 • (vi,vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ [Nontri]
 • /F ER0 G EH1 T/ [CMU]
 • /F AO0 R G EH1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
form
 • รูปทรง: รูปร่าง, สัณฐาน [Lex2]
 • รูปแบบ[Lex2]
 • สร้างเป็นรูปเป็นร่าง: ก่อแบบ, ประกอบเป็นรูปเป็นร่าง [Lex2]
 • เป็นรูปเป็นร่าง[Lex2]
 • แบบฟอร์ม[Lex2]
 • สร้างขึ้น: พัฒนาขึ้น [Lex2]
 • จัดลำดับ: จัดเเถว, จัดเรียง [Lex2]
 • ระดับความสามารถ: ฝีมือ, ความเก่ง, ความสามารถ [Lex2]
 • แม่พิมพ์: แบบพิมพ์ [Lex2]
 • พฤติกรรม: ความประพฤติ [Lex2]
 • แบบแผน: แบบแผน [Lex2]
 • รูปภาษา (ทางภาษาศาสตร์): แบบคำพูด [Lex2]
 • ม้านั่งยาว (ที่ไม่มีพนัก)[Lex2]
 • เกี่ยวกับรูปแบบ[Lex2]
 • |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม [LongdoDE]
 • |die, pl. Formen| แม่แบบ [LongdoDE]
 • (ฟอร์ม) {formed,forming,forms} n. รูปแบบ,รูปร่าง,แบบฟอร์ม,ระดับ,ความสามารถ,ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง,ก่อรูปแบบ,ผลิต,ประกอบ,ทำ,จัด,เรียง,จัดแถว,จัดตั้ง,คิด,เกิดความคิด. vi. เป็นรูปเป็นร่างขึ้น,กลายเป็น,จัดขึ้น [Hope]
 • (n) รูป,แบบ,ชนิด,ลักษณะ,ทรวดทรง,สัณฐาน,ระเบียบ,พิธี [Nontri]
 • (vt) ทำขึ้น,สร้าง,ก่อ,ประกอบ,ประดิษฐ์,จัดตั้ง,เพาะ,ปลูก [Nontri]
 • /F AO1 R M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
former
 • ก่อน: ก่อนหน้านี้ [Lex2]
 • (ฟอร์\'เมอะ) adj. แต่ก่อน,ก่อน,อันก่อน,สมัยก่อน n. ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,เครื่องก่อ [Hope]
 • (adj) แต่ก่อน,ครั้งหนึ่ง,ก่อน,อดีต,สมัยก่อน,เมื่อก่อน [Nontri]
 • (n) อันก่อน,กรณีแรก,ประเด็นแรก,ประการแรก,ข้อแรก [Nontri]
 • /F AO1 R M ER0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
forward
 • โดยไปข้างหน้า: โดยอยู่ข้างหน้า, โดยล้ำหน้า [Lex2]
 • ก้าวหน้า: คืบหน้า [Lex2]
 • ซึ่งไปข้างหน้า[Lex2]
 • เกี่ยวกับอนาคตข้างหน้า: เกี่ยวกับวันข้างหน้า [Lex2]
 • ตำแหน่งกองหน้า: กองหน้า, ผู้เล่นกองหน้า [Lex2]
 • ส่งต่อ (จดหมาย)[Lex2]
 • สนับสนุน: ส่งเสริม [Lex2]
 • (ฟอร์\'เวิร์ด) adv. ไปข้างหน้า,ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,ก้าวหน้า,ล้ำหน้า,ล่วงหน้า. adj. เร็ว,ไว,ไปข้างหน้า,เกี่ยวกับอนาคต,กล้า,รุนแรง. n. กองหน้า. vt. ส่งไป,ส่งออก,ส่งล่วงหน้า,สิ่งต่อ,สนับสนุน,เร่ง,เร่งรัด,เย็บเล่มหนังสือ ###S. help, [Hope]
 • (adj) ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,แก่แดด,ทะลึ่ง,เร็ว,ไว [Nontri]
 • (adv) ไปข้างหน้า,ล้ำหน้า,ต่อไป,ก้าวหน้า,ล่วงหน้า [Nontri]
 • (vt) ทำต่อไป,ส่งออก,ส่งต่อไป,ล่วงหน้า,เร่งรัด [Nontri]
 • /F AO1 R W ER0 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
four
 • สี่[Lex2]
 • จำนวนสี่[Lex2]
 • (ฟอร์,โฟร์) n.,adj. สี่ -Phr. (on all fours คลาน) . -Phr. (a fourเรือกรรเชียง4) . -Phr. (form foursจัดเป็น4แถว) [Hope]
 • (adj) สี่ [Nontri]
 • (n) สี่,เลขสี่,เครื่องยนตร์สี่สูบ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
free
 • ซึ่งเป็นอิสระ: โดยเสรี, ไม่มีข้อจำกัด [Lex2]
 • ปลดปล่อย: ปล่อย, ทำให้เป็นอิสระ [Lex2]
 • ขจัด: กำจัด, ปลดเปลื้อง [Lex2]
 • ทำให้ปลอดจากสิ่งกีดขวาง: ทำให้มีสิทธิเสรีภาพ [Lex2]
 • แจกฟรี: ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า [Lex2]
 • อย่างให้เปล่า: อย่างไม่ต้องเสียเงิน, อย่างไม่คิดมูลค่า [Lex2]
 • อิสระ [LongdoEN]
 • (ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย,ทั่วไป,ปราศจาก,หลวม,ว่าง,ปลอด,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ ###SW. freeness n. คำที่มีความหมายเห [Hope]
 • (adj) อิสระ,ให้เปล่า,ว่าง,ปลอด [Nontri]
 • (vt) ทำให้เป็นอิสระ,ทำให้เป็นไทย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ [Nontri]
 • /F R IY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
friend
 • มิตร: เพื่อน, สหาย, เกลอ, มิตรสหาย, พวกพ้อง [Lex2]
 • (เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน ###SW. friendless adj. friendlessness n. -S... [Hope]
 • (n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ [Nontri]
 • /F R EH1 N D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
front
 • ด้านหน้า: แถวหน้า, ส่วนหน้า [Lex2]
 • ข้างหน้า: ด้านหน้า, แถวหน้า, เบื้องหน้า [Lex2]
 • เผชิญหน้า: หันหน้าเข้าหา [Lex2]
 • หน้าแรก (หนังสือ)[Lex2]
 • (ฟรันทฺ) n.,adj.,interj. หน้า,ข้างหน้า,ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้า,รับมือ,ต่อต้าน ###S. anterior,face [Hope]
 • (adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,หน้า [Nontri]
 • (n) หน้าผาก,ตอนหน้า,แนวหน้า,แนวรบ,ส่วนหน้า,โฉมหน้า [Nontri]
 • (vt) เผชิญหน้า,,รับมือ,ต่อต้าน [Nontri]
 • /F R AH1 N T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
full
 • เต็ม: เต็มที่ [Lex2]
 • ซึ่งสมบูรณ์: ซึ่งครบถ้วน [Lex2]
 • (ฟูล) adj. เต็มไปด้วย,เต็มadv. แท้จริง,แน่นอน,vt. ทำให้เต็ม. vi. เต็ม,มีอยู่เต็ม. n. สภาพสูงสุด,สภาพเต็มที่. -Phr. (in full เต็มที่ ไม่ได้ย่อ) . ###SW. fullness n. fully adv. ###S. entire,maximum,satiated,dense [Hope]
 • (adj) เต็ม,ทั้งสิ้น,แน่น,คับ,เต็มเปี่ยม,สมบูรณ์,ครบถ้วน,ทั้งหมด [Nontri]
 • (n) ความครบถ้วน,ความบริบูรณ์,ความพร้อมมูล,ความเต็มเปี่ยม,ความเต็มที่ [Nontri]
 • /F UH1 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
fund
 • ของที่สำรองไว้[Lex2]
 • ทุน: เงินทุน, เงินสะสม [Lex2]
 • กองทุน (องค์กร, หน่วยงาน)[Lex2]
 • หาทุนให้: เก็บเป็นกองทุน, จัดหาเงินให้ [Lex2]
 • จัดหาเงินไว้ใช้หนี้[Lex2]
 • (ฟันดฺ) {funded,funding,funds} n. เงินทุน,ทุน vt. ให้ทุน,จัดหาทุนแก่,ให้เงินแก่ [Hope]
 • (n) เงินทุน,มูลนิธิ,ทุน,กองทุน,ใบกู้เงิน,เงินฝาก [Nontri]
 • (vt) ตั้งกองทุน,ให้เงินทุน,จัดทุนแก่ [Nontri]
 • /F AH1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
future
 • อนาคต[Lex2]
 • (ฟิว\'เชอะ) n. อนาคต,ภายภาคหน้า,เวลาภายหน้า,อนาคตกาล,สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต,การซื้อขายล่วงหน้า. adj. อนาคต,ภายหน้า,ต่อไป,ภายหลัง. ###SW. futuristic adj. futuristically adv. [Hope]
 • (adj) อนาคต, ภายหน้า,ต่อไป,ข้างหน้า [Nontri]
 • (n) อนาคต,ภายหน้า,กาลข้างหน้า,ภายภาคหน้า [Nontri]
 • /F Y UW1 CH ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
game
 • กีฬา: การละเล่น, การแข่งขัน, เกม [Lex2]
 • แต้มคะแนนที่ทำให้ชนะการแข่งขัน[Lex2]
 • กฎการแข่งขัน: กติกาในเกมกีฬา [Lex2]
 • กลเม็ด: กลวิธี, กล [Lex2]
 • สัตว์ป่าที่ถูกล่าเพื่อการกีฬา[Lex2]
 • กล้าได้กล้าเสีย: กล้าเสี่ยง, กล้า [Lex2]
 • เล่นพนัน: พนัน [Lex2]
 • (เกม) {gamed,gaming,games} n. กีฬา,เกม,เนื้อสัตว์ที่ล่ามา,สิ่งที่ตามล่า -Phr. (play the game เล่นอย่างยุติธรรม,เล่นตามกติกา) . adj. เกี่ยวกับสัตว์ที่ล่า,อย่างนักกีฬา,กล้าได้กล้าเสีย,เต็มใจเล่น. vi. เล่นพนัน,พนัน,ขันต่อ. vt. พนันหมด,เสียพนัน คำศัพท์ย่อย [Hope]
 • (adj) เป็นนักเลง,ราวกับนักกีฬา,กล้าได้กล้าเสีย [Nontri]
 • (n) การละเล่น,เกม,เครื่องเล่น,กีฬา,สัตว์ที่ถูกล่า,การแข่งขัน,กลวิธี [Nontri]
 • /G EY1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
garden
 • สวน: ไร่, อุทยาน [Lex2]
 • ทำสวน: ทำไร่ [Lex2]
 • (การ์\'เดิน) n. สวน,สวนสาธารณะ,อุทยานสาธารณะ,ไร่ผัก vi.,vt. ปลูกสวน,ทำสวน. [Hope]
 • (n) สวน,อุทยาน,สวนสาธารณะ [Nontri]
 • (vi) ทำสวน,ปลูกสวน [Nontri]
 • /G AA1 R D AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
gas
 • ก๊าซ: แก๊ซ, น้ำมันเชื้อเพลิง [Lex2]
 • เติมแก๊ซ: ปล่อยแก๊ซ [Lex2]
 • ฆ่าด้วยแก๊ส[Lex2]
 • พูดไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ): พูดเหลวไหล [Lex2]
 • เหล้า (ราคาถูก): สุรา [Lex2]
 • (แกส) n. แก๊ส,ดูgasoline. vt. ใส่แก๊ส. vi. ปล่อยแก๊สออกมา, ###SW. gas up เติมน้ำมันเบนซินลงในถัง ###S. vapour,air [Hope]
 • (n) ก๊าซ,ควัน,ไอพิษ,ลม,อากาศธาตุ [Nontri]
 • /G AE1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
general
 • ทั่วไป: ไม่เฉพาะเจาะจง, ไม่จำกัด [Lex2]
 • นายพล: แม่ทัพ [Lex2]
 • (เจน\'เนเริล) adj. ทั่วไป,โดยทั่วไป n. เรื่องทั่วไป,นายพล,สาธารณชน. -Phr. (in general โดยทั่วไป) m ###S. universal,common ###A. local,exact [Hope]
 • (adj) ทั่วไป,กว้างๆ,ธรรมดา,โดยปกติ [Nontri]
 • (n) พลเอก,แม่ทัพ,นายพล,สาธารณชน [Nontri]
 • /JH EH1 N ER0 AH0 L/ [CMU]
 • /JH EH1 N R AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
generation
 • การแพร่พันธุ์: การกำเนิด [Lex2]
 • ยุค: ชั่วอายุ, ชั่วคน, รุ่นอายุ, รุ่น [Lex2]
 • คนรุ่นราวคราวเดียวกัน: คนรุ่นเดียวกัน [Lex2]
 • (เจนเนอเร\'เชิน) n. การกำเนิด,การก่อให้เกิด,การแพร่พันธุ์,ยุค,สมัย,ปูน,ชั้นอายุ,รุ่น. ###SW. generational adj. [Hope]
 • (n) การให้กำเนิด,การแพร่พันธุ์,ชั่วอายุคนหนึ่ง,ยุคสมัย,รุ่น [Nontri]
 • /JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
get
 • ได้: ได้รับ, รับ [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง [Lex2]
 • เจริญ: พัฒนา [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • มาถึง: ไปถึง, บรรลุ [Lex2]
 • ทำให้พอใจ[Lex2]
 • ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้ [LongdoEN]
 • เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว [LongdoEN]
 • (เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) . [Hope]
 • (vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้ [Nontri]
 • (vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค) [Nontri]
 • /G EH1 T/ [CMU]
 • /G IH1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
girl
 • เด็กผู้หญิง: เด็กสาว, เพื่อนหญิง [Lex2]
 • (เกิร์ล) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,คนรัก (ของผู้ชาย) ,ผู้หญิง [Hope]
 • (n) เด็กหญิง,เด็กผู้หญิง,หญิงสาว [Nontri]
 • /G ER1 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
give
 • ให้: ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้ [Lex2]
 • แสดง[Lex2]
 • (กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้ [Hope]
 • (vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง [Nontri]
 • /G IH1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
glass
 • แก้ว: สิ่งที่ทำด้วยแก้ว, กระจก, แก้วน้ำ [Lex2]
 • แว่นตา[Lex2]
 • (กลาส) n. แก้ว,กระจก,เลนส์,แว่นขยาย,เครื่องแก้ว,หนึ่งถ้วยแก้ว adj. ซึ่งทำด้วยแก้ว vt. ติดกระจก,สะท้อน ###SW. glasses n.,pl. แว่นตา, [Hope]
 • (adj) ซึ่งทำด้วยแก้ว,ซึ่งประดับด้วยแก้ว [Nontri]
 • (n) แก้ว,แว่นตา,เลนส์,แว่นขยาย,ตู้กระจก,กระจก [Nontri]
 • /G L AE1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
go
 • ไป: ไป, เคลื่อนไป, ออกไปถึง, มาถึง [Lex2]
 • ผ่านไป (เวลา): ล่วงเลยไป [Lex2]
 • บรรลุ[Lex2]
 • เลิก: ทิ้ง, กำจัด, จบสิ้น [Lex2]
 • หมด: ถูกใช้หมด, หมดอายุ [Lex2]
 • ลาออก[Lex2]
 • ส่งเสียง[Lex2]
 • หมากล้อม[Lex2]
 • (โก) {went,gone,going,goes} vi. ไป,เคลื่อนไป,จากไป,กลายเป็น,กระทำ,บรรลุ, vt. อดทน,อดกลั้น,พนัน n. การไป,พลังงาน,กำลังวังชา,ความพยายาม,ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป,อดทน,อดกลั้น) ###S. pass,move,proceed [Hope]
 • (vi) ไป,เดิน,ล่องไป,เที่ยวไป,วิ่ง,แล่น,เคลื่อนไหว,ก้าวหน้า,เจริญ [Nontri]
 • /G OW1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
goal
 • ประตู[Lex2]
 • จุดมุ่งหมาย: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์, จุดหมายปลายทาง [Lex2]
 • (โกล) n. เป้าหมาย,ประตูฟุตบอล ###S. aim,end [Hope]
 • (n) จุดหมายปลายทาง,หลักชัย,ประตูฟุตบอล,เป้าหมาย [Nontri]
 • /G OW1 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
good
 • ดี[Lex2]
 • เหมาะสม: ถูกต้อง [Lex2]
 • เก่ง: ฉลาด, มีความสามารถ [Lex2]
 • ซึ่งเชี่ยวชาญ: ซึ่งชำนาญ [Lex2]
 • มีน้ำใจ: ใจดี [Lex2]
 • มีเกียรติ[Lex2]
 • น่าพอใจ: น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, มีชื่อเสียง [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • แท้จริง: ไม่ปลอม [Lex2]
 • ความดีงาม: ความดี, ผลประโยชน์, คุณธรรม [Lex2]
 • (กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา ###SW. goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย,ดี -adv. ดี. -S... [Hope]
 • (adj) ดี,ถูก,เก่ง,ใจดี,เป็นประโยชน์,ใช้ได้,เหมาะสม [Nontri]
 • (n) ความดี,คุณประโยชน์,ผลประโยชน์ [Nontri]
 • /G UH1 D/ [CMU]
 • /G AH0 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
government
 • รัฐบาล: คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร [Lex2]
 • (กัฟ\'เวิร์เมินทฺ) n. รัฐบาล,การปกครอง ###SW. governmental adj. ###S. order,rule control ###A. anarchy,chaos [Hope]
 • (n) รัฐบาล,คณะปกครอง,การปกครอง,เขตปกครอง,การควบคุม [Nontri]
 • /G AH1 V ER0 M AH0 N T/ [CMU]
 • /G AH1 V ER0 N M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
great
 • ดีมาก: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ [Lex2]
 • สำคัญ: โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่ [Lex2]
 • ยาวนาน: นาน [Lex2]
 • คำอุทานแสดงความพอใจ[Lex2]
 • (เกรท) adj. ใหญ่,ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ,คนที่มีชื่อเสียง. ###SW. greatness n. ###S. large,huge,excellent [Hope]
 • (adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก [Nontri]
 • /G R EY1 T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
green
 • สีเขียว[Lex2]
 • มีสีเขียว: ซึ่งเขียวชอุ่ม [Lex2]
 • ยังไม่สุก (ผลไม้): ดิบ [Lex2]
 • พื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม: พื้นที่สีเขียว [Lex2]
 • กลายเป็นสีเขียว[Lex2]
 • อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา [LongdoEN]
 • (กรีน) adj. สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ประกอบด้วยผัก,ยังไม่สุก,ยังไม่โตเต็มที่,อ่อนหัด,ไร้ประสบการณ์,ใหม่,สด,เร็ว ๆ นี้,ขีด,ซึ่งถูกฆ่าใหม่ ๆ ,ไม่ติดไฟ. n. สีเขียว,วัตถุสีเขียว,ทุ่งหญ้าสีเขียว,ใบไม้สด ๆ ,กิ่งไม้และใบไม้ที่ใช้เป็นอาหาร. ###S. li [Hope]
 • (adj) สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ยังไม่สุก,ยังอ่อน,ใหม่,สด [Nontri]
 • (n) สีเขียว,สนามหญ้า,ทุ่งหญ้าสีเขียว,ใบไม้ [Nontri]
 • /G R IY1 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
ground
 • ผิวดิน: ผิวโลก, พื้นดิน, พื้น [Lex2]
 • สนาม[Lex2]
 • เหตุผล: สาเหตุ [Lex2]
 • หัวเรื่อง: เรื่อง [Lex2]
 • พื้นหลัง: ภูมิหลัง [Lex2]
 • ก้นทะเล / แม่น้ำ / ทะเลสาบ[Lex2]
 • วางที่พื้น: วางพื้น [Lex2]
 • ให้พื้นฐาน: ฝึกสอนพื้นฐานให้ [Lex2]
 • สร้าง: ก่อตั้ง [Lex2]
 • ต่อสายดิน: ต่อสายลงพื้น [Lex2]
 • ให้ร่อนลง (เครื่องบิน): ลงจอด, ลงสู่พื้น [Lex2]
 • กระทบพื้น: ถึงพื้น [Lex2]
 • ี่กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ grind: ี [Lex2]
 • กริยารูปอดีตของ grind แปลว่า บด ลับ(มีด)เช่น Mix together ground ham and ground pork with other ingredients. [LongdoEN]
 • (เกราดฺ) n. พื้น,พื้นดิน,ดิน,ที่ดิน,สนาม,สถานที่,บริเวณ,เขต,เรื่องราว,หัวเรื่อง,ท้องน้ำ,ท้องทะเล,ก้นน้ำ,หลักฐาน,พื้นฐาน,เหตุ,ที่มั่น,หลักฐานอ้างอิง,ที่มั่น. v. กริยาช่อง 2 และ 3ของgrind adj. บดเป็นผง,บดแล้ว -above ground มีชีวิต. -below ground ตายและฝัง. -h [Hope]
 • (n) พื้นดิน,ดิน,มูลฐาน,ที่มั่น,หลักฐาน,รากฐาน,ที่ดิน [Nontri]
 • (vt) ติดแน่น,วางรากฐาน,ลงหลัก,ตั้งมั่น,ปัก [Nontri]
 • (vt) pt และ pp ของ grind [Nontri]
 • /G R AW1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [grind]
 • บด: ขยี้, โม่ [Lex2]
 • ลับ: ขูด, เสียดสี [Lex2]
 • ทำงานหนัก[Lex2]
 • งานที่น่าเบื่อ: งานหนัก [Lex2]
 • เด็กเรียน[Lex2]
 • (ไกรดฺ) {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (การ) ฝน,บด,โม่,ถูอย่างแรง,บรรเลงเพลงดังลั่น,กดขี่,เคี่ยวเข็ญ,รบกวน,เสียงฝน,งานหนัก,นักเรียนที่ขยันมากผิดปกติ,ระบำส่ายตะโพก. ###SW. grindable adj. grindingly adv. ###S. cr [Hope]
 • (vt) โม่,ป่น,บด,ลับ(มีด),ขบ(ฟัน),เจียระไน,ฝน,ถู [Nontri]
 • /G R AY1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
group
 • กลุ่ม: คณะ, พวก, ฝ่าย, หมู่, เหล่า [Lex2]
 • รวมกลุ่ม: จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม [Lex2]
 • ี่รวมกลุ่ม: จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม [Lex2]
 • (กรูพ) n.,v. (จัดเป็น) กลุ่ม,หมู่,พวก,เหล่า,ชุด,ฝูง [Hope]
 • (n) หมู่,พวก,กลุ่ม,ฝูง,เหล่า,ชุด [Nontri]
 • (vt) เข้าหมู่,เข้าพวก,เข้ากลุ่ม,แบ่งพวก [Nontri]
 • /G R UW1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
grow
 • เติบโต: เจริญเติบโต, งอกงาม [Lex2]
 • พัฒนา: แผ่ขยาย [Lex2]
 • ปลูก: เพาะ, เลี้ยง [Lex2]
 • ทำให้เจริญเติบโต: ทำให้งอกงาม, ทำให้เป็นผู้ใหญ่, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้โตขึ้น [Lex2]
 • (โกร) vi.,vt. (ทำให้) เจริญ,เจริญงอกงาม,งอกขึ้น,ผุดขึ้น,เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น. ###S. increase,thrive,cultivate ###A. decrease,fail [Hope]
 • (vi,vt) เติบโต,ขึ้น,เจริญเติบโต,งอกงาม,ผุดขึ้น,ปลูก,เพาะปลูก [Nontri]
 • /G R OW1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
growth
 • การเจริญเติบโต: การเป็นผู้ใหญ่, สิ่งที่งอกขึ้น [Lex2]
 • การพัฒนา: การขยายตัว, การเพิ่มขึ้น, การแพร่กระจาย [Lex2]
 • แหล่งกำเนิด[Lex2]
 • (โกรธ) n. การเจริญเติบโต,สิ่งที่เจริญเติบโตแล้ว,สิ่งที่งอกขึ้น,เนื้องอก,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา adj. ซึ่งเจริญเติบโต ###S. development,increase,product [Hope]
 • (n) ความเจริญงอกงาม,ความเจริญ,ความเจริญเติบโต [Nontri]
 • /G R OW1 TH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
guess
 • เดา: เก็ง, ทาย, เสี่ยงทาย, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • คิดว่า: เข้าใจว่า [Lex2]
 • การคาดการณ์: การเดา, การทาย, การคาดคะเน [Lex2]
 • (เกส) vt.,vi.,n. (การ) เดา,คาดคะเน,ทาย,คิดว่า,เข้าใจว่า ###SW. guesser n. guessingly adv. ###S. believe [Hope]
 • (n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม [Nontri]
 • (vi,vt) เดา,คาดคะเน,สุ่ม,ทาย,เข้าใจว่า,คิดว่า [Nontri]
 • /G EH1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
gun
 • ปืน[Lex2]
 • ยิง: ยิงด้วยปืน [Lex2]
 • (กัน) n. ปืน,อาวุธปืน,กระบอกฉีด,ท่อลม,นักล้วง vi. ล่าด้วยปืน,ยิงด้วยปืน vt. ยิงด้วยปืน,ทำให้เร็วขึ้น,เร่งความเร็ว,เติมน้ำมัน ###SW. gun for ค้นหาเพื่อทำอันตรายหรือเพื่อฆ่า [Hope]
 • (n) ปืน,กระบอกฉีด,ท่อน้ำมัน,ท่อลม [Nontri]
 • (vt) ยิงปืน,ลั่นไก [Nontri]
 • /G AH1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
guy
 • คนนั้น: พ่อหนุ่ม, คนนี้, หมอนั่น, เจ้านั่น [Lex2]
 • เชือกรัด: สายรัด [Lex2]
 • เยาะเย้ย: หัวเราะเยาะ, ล้อเลียน [Lex2]
 • คน (ปกติใช้เรียกผู้ชาย)[Lex2]
 • (ไก) n. เจ้าหมอนี่หมอโน่น,คนนั้นคนนี้,คนที่แต่งตัวประหลาด. vt. หัวเราะเยาะ [Hope]
 • /G AY1/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
hair
 • ผม: ขน [Lex2]
 • เส้นผม: เส้นขน [Lex2]
 • (แฮร์) n. ผม,ขน,ผ้าขนสัตว์,จำนวนน้อยมาก,ขนาดเล็กมาก,เศษ [Hope]
 • (n) ผม,ขน [Nontri]
 • /HH EH1 R/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
half
 • ครึ่ง (จำนวน): กึ่ง, กึ่งหนึ่ง, ครึ่งหนึ่ง [Lex2]
 • ครึ่งหนึ่ง: กึ่งหนึ่ง [Lex2]
 • ที่เป็นครึ่งหนึ่ง: ครึ่ง, ส่วนหนึ่ง [Lex2]
 • ผู้เล่นกองหลัง (กีฬา)[Lex2]
 • เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา[Lex2]
 • (ฮาล์ฟ) n. ครึ่ง,ครึ่งเวลาของการแข่งขัน,ครึ่งรอบ,ครึ่งเกม,ครึ่งเทอม,ครึ่งปีการศึกษา,ซีกหนึ่งของโลก,กองหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่ทั้งหมด. -Phr. (go halves แบ่งเท่า ๆ กัน) adj. กึ่งหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่เต็มที่,ไม่สมบูรณ์ -pl. Halves [Hope]
 • (adj) ครึ่ง,กึ่ง,ซีกหนึ่ง,ส่วนหนึ่ง [Nontri]
 • /HH AE1 F/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
hand
 • การควบคุม: อำนาจ [Lex2]
 • การปรบมือ[Lex2]
 • ขาไพ่: ฝ่าย [Lex2]
 • เข็มนาฬิกา[Lex2]
 • คนงาน[Lex2]
 • ความช่วยเหลือ[Lex2]
 • ความมีส่วนร่วม[Lex2]
 • ความสามารถ: ความชำนาญ [Lex2]
 • จูง[Lex2]
 • ผู้เชี่ยวชาญ[Lex2]
 • ไพ่ที่ถืออยู่บนมือ[Lex2]
 • มือ: หัตถ์, กร [Lex2]
 • ลายมือ (การเขียนหนังสือ)[Lex2]
 • ลูกเรือ[Lex2]
 • ส่ง (ด้วยมือ): ส่งให้, ยื่นให้ [Lex2]
 • อิทธิพล[Lex2]
 • |die, pl. Hände| มือ [LongdoDE]
 • (แฮนดฺ) n. มือ,กำมือ -Phr. (at hand ใกล้,แค่เอื้อม) [Hope]
 • (n) มือ,กำมือ,เข็มนาฬิกา,ข้าง,ลูกจ้าง,คนงาน,อำนาจ,ความชำนาญ,ฝีมือ [Nontri]
 • (vt) จับ,จูง,ถือ,หิ้ว,พยุง,ส่งให้,มอบ,ยื่น [Nontri]
 • /HH AE1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
hang
 • แขวน: ห้อย [Lex2]
 • ฆ่าด้วยการแขวนคอ[Lex2]
 • (แฮง) {hungซhanged,hanging,hangs} vt. แขวน,ห้อย,เกาะ,เหนี่ยว,ยึด,ติด,แขวนคอ vi. แขวน,ห้อย,ยืดเยื้อ,แกว่ง,ลังเล,สองจิตสองใจ,ค้าง,เกาะ,ยังคง. -Phr. (hang around (about) อ้อยอิง,เถลไถล) n. ท่าแขวน ###S. depend,suspend [Hope]
 • (vt) แขวน,ห้อย,โหน,เกาะ,จับ,เหนี่ยว [Nontri]
 • /HH AE1 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
happen
 • ปรากฏ: เกิดขึ้น, อุบัติ, อุบัติขึ้น [Lex2]
 • พบโดยบังเอิญ: เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, บังเอิญเกิดขึ้น [Lex2]
 • (แฮพ\'เพิน) vi. ปรากฎ,บั้งเกิดขึ้น,เกิดขึ้น,อุบัติขึ้น ###S. occur,bechance,fall [Hope]
 • (vi) เกิดขึ้น,บังเอิญ,อุบัติขึ้น,ปรากฏขึ้น [Nontri]
 • /HH AE1 P AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
happy
 • โชคดี: มีโชค [Lex2]
 • มีความสุข: เป็นสุข, สำราญ, สบาย, เบิกบาน, รื่นเริง, สุขใจ [Lex2]
 • (แฮพ\'พี) adj. สุข,สบาย ###S. mirthful [Hope]
 • (adj) สุขใจ,สบายใจ,เบิกบาน,ยินดี,เป็นสุข [Nontri]
 • /HH AE1 P IY0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
hard
 • (อากาศ) รุนแรง: หนัก [Lex2]
 • แข็ง[Lex2]
 • แข็งกระด้าง: ดุดัน, ไร้เมตตา [Lex2]
 • โดยใช้สมาธิ[Lex2]
 • โดยแรง: อย่างแรง [Lex2]
 • เต็มไปด้วยปัญหา[Lex2]
 • ที่ต้องใช้ความพยายามมาก[Lex2]
 • เป็นจริง: แท้จริง [Lex2]
 • ยาก: ลำบาก [Lex2]
 • อย่างใช้ความพยายามมาก: อย่างทรหด [Lex2]
 • (ฮาร์ด) adj. แข็ง,แน่น,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,ดุเดือด,เลว,ทนไม่ได้,เข้มงวด,ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด,เสียใจจริง ๆ ,ใกล้,ใกล้ชิด,มากเกิน,ใกล้ชิด, [Hope]
 • (adj) หนัก,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,แข็ง,ทรหด,แน่น [Nontri]
 • (adv) อย่างแข็งขัน,อย่างเต็มกำลัง,อย่างเต็มที่,อย่างหนัก,อย่างยากลำบาก [Nontri]
 • /HH AA1 R D/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
head
 • ควบคุม: ดูแล, จัดการ [Lex2]
 • จุดวิกฤต[Lex2]
 • มุ่งหน้าไป: มุ่งไปทาง [Lex2]
 • ศีรษะ: หัว [Lex2]
 • สมอง: ความคิด [Lex2]
 • ส่วนบน: ส่วนยอด [Lex2]
 • สำคัญที่สุด: ชั้นหนึ่ง, ชั้นนำ, ที่หนึ่ง [Lex2]
 • หัวหน้า: ผู้นำ [Lex2]
 • (เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one\'s head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ [Hope]
 • (adj) สำคัญ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้นๆ,เป็นยอด,ชั้นนำ,ข้างหน้า [Nontri]
 • (n) ศีรษะ,หัว,ยอด,หัวหน้า,ประมุข,สมอง,สติปัญญา,ความคิด,หัวข้อ [Nontri]
 • (vi) มุ่งหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปยัง,ออกเดินทาง [Nontri]
 • (vt) นำ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้น,ขึ้นหน้า,จ่าหน้า [Nontri]
 • /HH EH1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
health
 • สภาพร่างกาย: สุขภาพ [Lex2]
 • (เฮลธฺ) n. สุขภาพ,การอวยพรให้สุขสบาย,ความแข็งแรง,กำลังวังชา [Hope]
 • (n) สุขภาพ,ร่างกาย,ความสมบูรณ์,ความแข็งแรง,กำลังวังชา [Nontri]
 • /HH EH1 L TH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
hear
 • ได้ยิน: ได้ยินเสียง [Lex2]
 • ฟัง[Lex2]
 • (เฮียร์) {heard,hearing,hears} vt. ฟัง,ได้ยิน,สดับ,รับฟัง,ได้ยินมาว่า,พิจารณา. vi. ฟัง,ได้ยิน. ###SW. hearable adj. hearer n. ###S. heed,listen [Hope]
 • (vi,vt) ได้ยินมาว่า,ได้ฟัง,สดับ,รับฟัง,ทราบ [Nontri]
 • /HH IH1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
heart
 • ความรัก: ความเอ็นดู [Lex2]
 • จิตใจ: ส่วนลึกของจิตใจ, ความรู้สึก [Lex2]
 • ไพ่โพแดง[Lex2]
 • ส่วนสำคัญ: ใจกลาง, แก่น [Lex2]
 • หัวใจ (อวัยวะ)[Lex2]
 • หัวใจ\n [LongdoEN]
 • (ฮาร์ท) n. หัวใจ,หน้าอก,แก่น,ไส้,จุดสำคัญ,ความกล้าหาญ,ความรู้สึก,ความรัก,ส่วนในสุด,จิตใจ,สุขภาพจิต,สิ่งที่เป็นรูปหัวใจ, (ไพ่) โพแดง vt. ติดที่หัวใจ,สนับสนุน ###S. love,courage,core,center [Hope]
 • (n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ [Nontri]
 • /HH AA1 R T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
heat
 • ความฉุนเฉียว: ความโกรธ, ความตื่นเต้น [Lex2]
 • ความร้อน[Lex2]
 • อุณหภูมิความร้อน[Lex2]
 • รอบการแข่งขันกีฬาในลักษณะที่ผู้ชนะจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งในรอบที่สูงๆ ขึ้นไปได้ [LongdoEN]
 • (ฮีท) n. ความร้อน,ความรุนแรง,กำหนัด,ฤดูกำหนัด vt. ทำให้ร้อน,ทำให้อุ่น,เร้าอารมณ์,ทำให้ตื่นเต้น [Hope]
 • (n) ความร้อน,ความเผ็ดร้อน,ความเร่าร้อน,ความรุนแรง,อุณหภูมิ [Nontri]
 • (vi) ร้อนขึ้น,อุ่น,ตกมัน,ฉุนเฉียว,เดือด,เร่าร้อน,ตื่นเต้น [Nontri]
 • /HH IY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
heavy
 • (คน) ซึ่งตัวใหญ่ ช้า และซุ่มซ่าม[Lex2]
 • (งาน) ยาก: (งาน) ลำบาก [Lex2]
 • ซึ่งมีจำนวนมาก[Lex2]
 • นักแสดงที่เล่นบทร้าย: ตัวโกง [Lex2]
 • เศร้า: เซื่องซึม, หงอย [Lex2]
 • หนัก: ซึ่งมีน้ำหนักมาก [Lex2]
 • (เฮฟ\'วี) adj. หนัก,ขนาดหนัก,ใหญ่มาก,เพียบ,หนา,ดก,อุ้ยอ้าย,จำนวนมาก,มาก,สำคัญมาก,ลึกซึ้ง,รุนแรง (พายุ) ,เป็นภาระมาก,ดีมาก [Hope]
 • (adj) หนัก,รุนแรง,ทึบ,สงัด,หนา,มืดมัว,ดก,คับคั่ง,เพียบ [Nontri]
 • /HH EH1 V IY0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
help
 • การช่วย: การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การส่งเสริม, การสนับสนุน [Lex2]
 • คนที่ช่วยเหลือ: สิ่งที่ช่วยเหลือ [Lex2]
 • ช่วย: ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, จุนเจือ, เกื้อกูล, ส่งเสริม, สงเคราะห์ [Lex2]
 • เสิร์ฟ (อาหาร): บริการ [Lex2]
 • (เฮลพฺ) v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ ###S. aid,assist ###A. resist,destroy [Hope]
 • (n) ความช่วยเหลือ,ความสงเคราะห์,การส่งเสริม [Nontri]
 • (vt) ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ส่งเสริม,เอื้อเฟื้อ [Nontri]
 • /HH EH1 L P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
here
 • ที่นี่: ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้ [Lex2]
 • (เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ ###SW. here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
 • (adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้ [Nontri]
 • /HH IH1 R/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
herself
 • ตัวเธอเอง: ตัวเธอเอง [Lex2]
 • (เฮอร์เซลฟฺ\') pron. ตัวเธอเอง [Hope]
 • (pro) ตัวเธอเอง,ตัวหล่อนเอง [Nontri]
 • /HH ER0 S EH1 L F/ [CMU]
 • (prp) // [OALD]
high
 • (ภูเขา, ตึก) สูง[Lex2]
 • (สระ) เสียงสูง[Lex2]
 • ก้าวหน้า[Lex2]
 • เกียร์สูง[Lex2]
 • ซึ่งอยู่สูง[Lex2]
 • ดี[Lex2]
 • ที่สูง: เนินสูง [Lex2]
 • แพง[Lex2]
 • เมา (ยา, สุรา) (คำแสลง)[Lex2]
 • ร่าเริง: เบิกบาน [Lex2]
 • รุนแรง (ลม): จัด [Lex2]
 • (ไฮ) adj. สูง,รุนแรง,ใหญ่,แพง,จริงจัง,หยิ่ง,โอหัง,เบิกบานใจ,ไกล,รวย,ฟุ่มเฟือย,เมาแล้ว, adv. สูง,แพง,หรูหรา. ###S. lofty [Hope]
 • (adj) สูง,สำคัญ,เลิศ,รุนแรง,เต็มที่,ยิ่ง,เป็นหัวหน้า [Nontri]
 • (adv) สูง,อย่างยิ่ง,อย่างแรง,อย่างเต็มที่,แพง,หรูหรา [Nontri]
 • /HH AY1/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
himself
 • ตัวของเขา (ผู้ชาย) เอง: ตัวเขาเอง, เขาเอง [Lex2]
 • (ฮิม\'เซลฟฺ) pron. เขาเอง,ตัวเขาเอง [Hope]
 • (pro) ตัวเขาเอง [Nontri]
 • /HH IH2 M S EH1 L F/ [CMU]
 • (prp) // [OALD]
history
 • ประวัติศาสตร์: ความเป็นมา, พงศาวดาร [Lex2]
 • (ฮิล\'ทรี) n. ประวัติศาสตร์ ###S. record,chronicle,annals,past [Hope]
 • (n) ประวัติศาสตร์,พงศาวดาร,เรื่องราว,เหตุการณ์ในอดีต [Nontri]
 • /HH IH1 S T ER0 IY0/ [CMU]
 • /HH IH1 S T R IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
hit
 • การตี: การต่อย, การชก [Lex2]
 • เกิดขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ฆ่า (ทางอาชญากรรม): ทำฆาตกรรม [Lex2]
 • ชน: กระทบ, ปะทะ, กระแทก [Lex2]
 • ได้แต้ม (ทางกีฬา): ทำแต้มได้ [Lex2]
 • ตี: ต่อย, ทุบ [Lex2]
 • มาถึง (คำสแลง): ไปถึง [Lex2]
 • มีผลกระทบ[Lex2]
 • ทำได้สำเร็จ: บรรลุ [Lex2]
 • (ฮิท) vt. ตี,ต่อย,ชก,โจมตี,ฟัน,แทง,ชน,ตำ,ทำให้ได้รับ,ทำให้โดน,ตีได้สำเร็จ,ร้องขอ,บรรจุบังเอิญพบ,มาถึง,ตกลง,เดาถูก,เริ่มเดินทาง,ถูกใจ,ถูกรสนิยม,ปะทะ,ชน,ปรากฎขึ้น. ###SW. hit it off เข้ากันได้กับ n. การปะทะ,การชน,การตี,การต่อย,การชก คำที่มีค [Hope]
 • (n) การตี,การชน,การขว้างปา,การทำร้าย,การปะทะ [Nontri]
 • (vt) ตี,ต่อย,ขว้างปา,ทำร้าย,ชน,กระทบกระทั่ง [Nontri]
 • /HH IH1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
hold
 • กอด[Lex2]
 • การควบคุม: การดูแล, การครอบงำ, การครอบคลุม, การจับ, การเกาะ, การเกาะกุม [Lex2]
 • การจับไว้: การคว้าไว้ [Lex2]
 • การทำให้หยุดชะงัก: การทำให้ล่าช้า [Lex2]
 • เก็บเอาไว้: สงวนไว้, รักษาไว้ [Lex2]
 • เกาะติด: ยึดติด [Lex2]
 • ครอบครอง: เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • คุก[Lex2]
 • จัดเตรียม: เตรียมการ, จัดแจง [Lex2]
 • จับไว้: คว้าไว้, กำไว้ [Lex2]
 • เชื่อว่า: เข้าใจว่า [Lex2]
 • ทำให้ล่าช้า: ทำให้หยุดชะงัก [Lex2]
 • บรรจุ: บรรทุก, ใส่ได้ [Lex2]
 • พันธนาการ[Lex2]
 • อดกลั้น: กลั้น [Lex2]
 • ระวางบรรทุกสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน: พื้นที่ที่ใช้เก็บสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน [Lex2]
 • (โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,เกาะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ครอบงำ,จับใจ,ทำให้หยุด,ถือว่า,เข้าใจว่ามีความรู้สึก,อ้าง,ยก,หยิบยก,คุก,ที่รองรับ,ป้อม,ห้องเก็บสินค้า ###S. grasp,persist ###A. relea [Hope]
 • (n) การถือ,ที่ยึด,ที่จับ,ที่เก็บสินค้าใต้ท้องเรือ [Nontri]
 • (vt) ถือ,จับ,ยึด,เกาะ,มี,บรรจุ,มัด,ครอบครอง,เก็บ,เหนี่ยวรั้ง [Nontri]
 • /HH OW1 L D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
home
 • บ้าน: ที่อยู่, บ้านเรือน, อาคารที่พัก, บ้านพัก [Lex2]
 • ภายในครัวเรือน: ในบ้าน [Lex2]
 • มุ่งไปที่บ้าน[Lex2]
 • (โฮม) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บ้าน,เรือน,ที่พัก,ที่อยู่อาศัย,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน,ประเทศของตน,ถิ่นกำเนิด,สถานสงเคราะห์,ฐาน,ศูนย์กลาง. adv. ไปบ้าน ###S. residence,centre [Hope]
 • (n) บ้านเรือน,ที่อยู่อาศัย,ถิ่นกำเนิด [Nontri]
 • /HH OW1 M/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
hope
 • ความหวัง[Lex2]
 • หวัง: คาดหวัง, มีความหวัง, ปรารถนา, คาด [Lex2]
 • (โฮพ) n. ความหวัง,ความปรารถนา,สิ่งที่หวังไว้,ตัวเก็ง vt.,vi. หวัง,คาดหมาย,ปรารถนา,ไว้วางใจ ###S. expectation [Hope]
 • (n) ความหวัง,การเก็ง [Nontri]
 • (vi) หวัง,เก็ง,คาดหมาย,ปรารถนา [Nontri]
 • /HH OW1 P/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
hospital
 • โรงพยาบาล: โรงหมอ, ร.พ. [Lex2]
 • (ฮอส\'พิเทิล) n. โรงพยาบาล [Hope]
 • (n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,สถานสงเคราะห์ [Nontri]
 • /HH AA1 S P IH2 T AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
hot
 • ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ): เก่ง, ดีเยี่ยม [Lex2]
 • ซึ่งได้รับความนิยม: ฮิต [Lex2]
 • น่าตื่นเต้น (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เผ็ด[Lex2]
 • ร้อน[Lex2]
 • รุนแรง[Lex2]
 • ใหม่ (คำไม่เป็นทางการ): สดๆร้อนๆ, ร้อนๆ [Lex2]
 • (ฮอท) n. ร้อน,เร่าร้อน,ใจร้อน,เผ็ดร้อน,มีความรู้สึกรุนแรง,เต็มไปด้วยราคะ,ใหม่สุด,ใหม่เอี่ยม,ใกล้ชิด,ซึ่งติดตามอย่างใกล้ชิด,เป็นที่นิยมมาก,ตลก,แปลกประหลาด,น่าตื่นเต้นที่สุด,น่าสนใจที่สุด,เร้าอารมณ์มาก (ดนตรี) ###S. burning,torrid,p [Hope]
 • (adj) ร้อน,เผ็ด,ถึงพริกถึงขิง,สดๆร้อนๆ,เร่าร้อน,ใจร้อน [Nontri]
 • /HH AA1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
hotel
 • โรงแรม[Lex2]
 • (โฮเทล\') n. โรงแรม [Hope]
 • (n) โรงแรม [Nontri]
 • /HH OW0 T EH1 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
hour
 • ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง: ช่วงเวลาสั้นๆ [Lex2]
 • ชั่วโมง: เวลา [Lex2]
 • (เอา\'เออะ) n. ชั่วโมง,60นาที,เวลาหนึ่งเวลาใด,ปัจจุบัน,เวลาทำงาน,ระยะทางเดินหนึ่งชั่วโมง adj. เกี่ยวกับชั่วโมง [Hope]
 • (n) ชั่วโมง,ยาม,คราว,เวลา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
house
 • คนดูในโรงภาพยนตร์[Lex2]
 • ครอบครัว: ตระกูล [Lex2]
 • จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่: ให้ที่อยู่, มีซ่อนไว้, พำนัก, หลบซ่อน [Lex2]
 • บ้าน: ที่อยู่ [Lex2]
 • สภา[Lex2]
 • (n.,adj. เฮาซฺ,vt.,vi. เฮาซ) n. บ้าน,เรือน,โรง,โรงเรือน,ครอบครัว,สถาบัน,รัฐสภา,วงศ์ตระกูล,ห้องโถง,ช่อง vt. ให้ที่อยู่อาศัย,มี,ซ่อนไว้. vi. พำนัก,หลบซ่อน,อยู่. adj. เกี่ยวกับบ้าน ###S. dwelling [Hope]
 • (n) บ้าน,ที่พัก,สำนัก,สถานที่,ครอบครัว,รัฐสภา [Nontri]
 • (vt) เอาไว้ในบ้าน,ให้ที่พัก,บรรจุ,ซ่อนไว้ [Nontri]
 • /HH AW1 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
how
 • เท่าไร: เท่าใด, เพียงใด, แค่ไหน, อย่างไร, เช่นไร [Lex2]
 • (เฮา) adv. อย่างไร,อย่างไรบ้าง,ยังไง,ด้วยเหตุผลใด,อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร,อะไร,อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?) [Hope]
 • (adv) อย่างไร,โดยวิธีใด,แค่ไหน,อะไร [Nontri]
 • /HH AW1/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
however
 • ไม่ว่าจะ … ขนาดไหน: แม้จะ … เพียงใดก็ตาม [Lex2]
 • อย่างไรก็ตาม: แม้กระนั้น, โดยวิธีใดก็ตาม, อย่างไรก็ดี [Lex2]
 • (เฮาเอฟ\'เวอะ) adv. อย่างไรก็ตาม,แม้ว่า,ยังคง,แต่กระนั้นก็ดี,อย่างไร conj. อย่างไรก็ตาม ###S. nevertheless [Hope]
 • (adv) อย่างไรก็ดี,อย่างไรก็ตาม,กระนั้นก็ดี,แม้ว่า [Nontri]
 • /HH AW2 EH1 V ER0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
huge
 • ใหญ่โต: เบ้อเร่อ, ใหญ่, มหึมา [Lex2]
 • (ฮิวจฺ) adj. ใหญ่มาก,ใหญ่โต,มหึมา,มหาศาล. ###SW. hugely adv. hugeness n. [Hope]
 • (adj) ใหญ่โต,เบ้อเร่อ,มหึมา,มหาศาล [Nontri]
 • /HH Y UW1 JH/ [CMU]
 • /Y UW1 JH/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
human
 • เกี่ยวกับคน: เกี่ยวกับมนุษย์ [Lex2]
 • มนุษย์: คน, คนเรา [Lex2]
 • (ฮิว\'เมิน) adj. เกี่ยวกับมนุษย์,เห็นอกเห็นใจคน,มีมนุษยธรรม. -n. มนุษย์ ###S. manlike,mortal,person,man [Hope]
 • (adj) เป็นมนุษย์,เกี่ยวกับมนุษย์,อย่างมนุษย์ [Nontri]
 • /HH Y UW1 M AH0 N/ [CMU]
 • /Y UW1 M AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
hundred
 • หนึ่งร้อย: 100 [Lex2]
 • n. ร้อย,เลขร้อย [Hope]
 • (adj) ร้อย [Nontri]
 • /HH AH1 N D R AH0 D/ [CMU]
 • /HH AH1 N ER0 D/ [CMU]
 • /HH AH1 N D ER0 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
husband
 • ควบคุม[Lex2]
 • สามี: พ่อบ้าน, ควบคุม [Lex2]
 • ้สามี: ผัว [Lex2]
 • อดออม: ประหยัด [Lex2]
 • (ฮัช\'เบินดฺ) n. สามี vt. ควบคุม,ใช้อย่างประหยัด,เป็นสามี,แต่งงาน,หาสามีให้,ไถ (นาเพาะปลูก.) ###SW. husbander n. ###S. spouse [Hope]
 • (n) สามี,ผัว,พ่อบ้าน [Nontri]
 • (vt) ดูแล,เป็นสามีของ,เพาะปลูก,ควบคุม [Nontri]
 • /HH AH1 Z B AH0 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
idea
 • ความคิด: ความนึกคิด, ความคิดเห็น, ความเชื่อ, แง่คิด, มุมมอง, มโนคติ [Lex2]
 • แผนการ: โครงการ [Lex2]
 • (ไอเดีย\') n. ความคิด,มโนคติ ###S. image,concept [Hope]
 • (n) ความคิด,ความคิดเห็น,มโนคติ,ความเชื่อ [Nontri]
 • /AY0 D IY1 AH0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
identify
 • ระบุชื่อ: ชี้ตัว, แสดงตัว, ชันสูตร, พิสูจน์ [Lex2]
 • (ไอเดน\'ทิไฟ) vt. ชี้ตัว,หาเอกลักษณ์,บอกชื่อ,จำแนกแยกแยะ,พิสูจน์เอกลักษณ์. ###SW. identifiable adj. identifiableness n. identifier n. ###S. recognize,name [Hope]
 • (vt) ทำให้เหมือนกัน,ชันสูตร(ศพ),ชี้ตัว(จำเลย) [Nontri]
 • /AY0 D EH1 N T AH0 F AY2/ [CMU]
 • /AY0 D EH1 N AH0 F AY2/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
if
 • ถ้า: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่ [Lex2]
 • (อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต [Hope]
 • (con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก [Nontri]
 • /IH1 F/ [CMU]
 • /AH0 F/ [CMU]
 • (cc) // [OALD]
image
 • นึกฝัน: วาดภาพ, นึกคิด [Lex2]
 • ภาพสะท้อน (เช่น ในกระจก, เลนส์)[Lex2]
 • มโนภาพ: ภาพนึกคิด, ภาพในความคิด [Lex2]
 • รูปปั้น: รูปบูชา, รูปแทน, สิ่งแทน [Lex2]
 • รูปภาพ: ภาพถ่าย [Lex2]
 • (อิม\'มิจฺ) n. รูปภาพ,รูปจำลอง,รูปถ่าย,รูปปั้น,รูปจำลอง,ภาพ,ภาพบนจอ,ภาพในใจ,รูปแบบ,ภาพถอด,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,ภาพพจน์,มโนภาพ,จินตนาการ,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,รูปบูชา vt. วาดภาพ,นึกภาพในใจ,คิดคะนึง,สะท้อนภาพ,แสดงเครื่องหมาย,เหมือนกับ [Hope]
 • (n) รูป,เงา,รูปแบบ,ภาพ,ภาพพจน์ [Nontri]
 • (vt) ทำให้มีเงา,วาดภาพ,เป็นรูป,แสดงเครื่องหมาย [Nontri]
 • /IH1 M AH0 JH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
imagine
 • คิดสรุปเอาเอง: นึกเอาเอง, คาดคิด [Lex2]
 • จินตนาการ: นึกฝัน, นึกคิด [Lex2]
 • มีจินตนาการ: นึกฝัน, นึกคิด [Lex2]
 • (อิแมจ\'จิน) v. จินตนาการ,นึกเอาเอง,วาดมโนภาพ,นึกคิด,วางแผน,คาดการณ์ [Hope]
 • (vi,vt) นึกฝัน,เข้าใจ,คิด,คาดการณ์,จินตนาการ [Nontri]
 • /IH2 M AE1 JH AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
impact
 • การอัด: การชน [Lex2]
 • ผลกระทบ: ผลสะท้อน [Lex2]
 • ส่งผลกระทบ: มีผลกระทบ [Lex2]
 • (อิม\'แพคทฺ) n. การกระทบ,การปะทะ,แรงกระทบ,แรงปะทะ,ผลกระทบ,อิทธิพล,ผล. vt. กระทบ,ปะทะ,อัดแน่น. vi. มีผลต่อ,กระทบ,ปะทะ ###S. shock,collision [Hope]
 • (vi) ประกัน,สะเทือน,กระทบ,ปะทะ [Nontri]
 • /IH2 M P AE1 K T/ [CMU]
 • /IH1 M P AE0 K T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
important
 • สำคัญ[Lex2]
 • (อิมพอร์\' เทินทฺ) adj. สำคัญ, มีความหมาย, เด่น, โอหัง, ยะโส, มีอิทธิพลมาก, มีอำนาจมาก, มีฐานะสูง, ใหญ่โต, มากมาย. ###SW. importantly adv. ###S. subtantial, serious [Hope]
 • (adj) สำคัญ,เด่น,ใหญ่โต,โอหัง,ยโส,มากมาย [Nontri]
 • /IH2 M P AO1 R T AH0 N T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
improve
 • ดีขึ้น: ปรับปรุง, ทุเลา [Lex2]
 • ทำให้ดีขึ้น: ปรับปรุง [Lex2]
 • (อิมพรูฟช\') vt. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง, แก้ไข. -vi. ดีขึ้น, มีค่ามากขึ้น. ###SW. improve on (upon) ปรับปรุง, แก้ไข. improvable adj. improvability, improvableness n. improver n. ###S. incautious [Hope]
 • (vi) ดีขึ้น,มีพัฒนา [Nontri]
 • (vt) ปรับปรุง,พัฒนา,บำรุง,แก้ไข [Nontri]
 • /IH2 M P R UW1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
include
 • ประกอบด้วย: รวมเข้า, รวมเข้าไว้, รวม, รวมถึง, รวมทั้ง [Lex2]
 • (อินคลูด\') vt. ประกอบด้วย, รวมอยู่, ใส่ไว้ใน, คลุมถึง, นับรวมเข้า. ###SW. includable, includible adj. ###S. incorporate [Hope]
 • (vt) มี,ประกอบด้วย,ครอบคลุมถึง,รวมถึง [Nontri]
 • /IH2 N K L UW1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
including
 • รวมทั้ง: รวมถึง, รวมเข้าด้วย [Lex2]
 • /IH2 N K L UW1 D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [include]
 • ประกอบด้วย: รวมเข้า, รวมเข้าไว้, รวม, รวมถึง, รวมทั้ง [Lex2]
 • (อินคลูด\') vt. ประกอบด้วย, รวมอยู่, ใส่ไว้ใน, คลุมถึง, นับรวมเข้า. ###SW. includable, includible adj. ###S. incorporate [Hope]
 • (vt) มี,ประกอบด้วย,ครอบคลุมถึง,รวมถึง [Nontri]
 • /IH2 N K L UW1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
increase
 • การเพิ่มขึ้น: การงอกเงย, การขยาย [Lex2]
 • จำนวนที่เพิ่มขึ้น[Lex2]
 • เพิ่ม: เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น [Lex2]
 • (อินคริส\') vt., vi. เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน. -n. (อิน\'ครีส) การเพิ่มมากขึ้น, การเพิ่มพูน, ผลจากการเพิ่มพูน, ผลิตผล, ผลกำไร, ดอกเบี้ย. ###SW. increasable adj. increasingly adv. increaser n. ###S. addition [Hope]
 • (n) การเพิ่ม,การทวีคูณ,สิ่งที่เพิ่ม,ดอกเบี้ย,ผลกำไร [Nontri]
 • (vi) เพิ่มขึ้น,ทวี,เพิ่มพูน [Nontri]
 • /IH2 N K R IY1 S/ [CMU]
 • /IH1 N K R IY2 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
indeed
 • อย่างแท้จริง: โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง [Lex2]
 • (อินดีด\') adv. จริง ๆ , โดยแท้จริง ###S. really, truly [Hope]
 • (adv) แน่นอนแล้ว,จริงๆ,โดยแท้จริงแล้ว [Nontri]
 • /IH2 N D IY1 D/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
indicate
 • ชี้ทาง: บอกทาง, บ่งบอก, ชี้ให้เห็น [Lex2]
 • แสดง: ให้สัญญาณของ, บ่งบอกถึง, ระบุ [Lex2]
 • (อิน\' ดะเคท) vt. ชี้บอก, ชี้แนะ, แสดง, ทำให้รู้. ###SW. indicatable, indicatory adj. ###S. betoken, imply) [Hope]
 • (vt) ชี้บอก,บ่งบอก,แสดง,ทำให้รู้ [Nontri]
 • /IH1 N D AH0 K EY2 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
individual
 • แต่ละบุคคล: ส่วนตัว, ส่วนบุคคล [Lex2]
 • บุคคล: ปัจเจกชน [Lex2]
 • (อินดะวิด\'จวล) n. ตัวบุคคล,คน ๆ เดียว,สิ่งมีชีวิตเดียว,ปัจเจกชน. adj. ตัวบุคคล,เฉพาะราย,ส่วนบุคคล,ส่วนตัว,ตัวต่อตัว,โดยลำพัง ###S. single,unique [Hope]
 • (adj) เฉพาะบุคคล,เฉพาะราย [Nontri]
 • (n) เอกชน,ปัจเจกชน,บุคคล [Nontri]
 • /IH2 N D AH0 V IH1 JH AH0 W AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
industry
 • ความอุตสาหะ (คำทางการและทางวรรณคดี): ความมานะ, ความพยายาม [Lex2]
 • ธุรกิจ: การพาณิชย์, การค้า [Lex2]
 • อุตสาหกรรม: ภาคอุตสาหกรรม [Lex2]
 • (อิน\'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร,ความอุตสาหะ,อุตสาหกรรม,ธุรกิจการค้าทั่วไป,เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป,การทำงานที่มีระบบ ###S. diligence [Hope]
 • (n) อุตสาหกรรม,ความพยายาม,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ [Nontri]
 • /IH1 N D AH0 S T R IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
information
 • ข่าวสาร: ข้อมูล, ความรู้ [Lex2]
 • |die, pl. Informationen| ข้อมูล [LongdoDE]
 • (อินฟอร์เม\'เชิน) n. ความรู้,ข่าว,ข้อมูล,การบอกข่าว,การให้ความรู้,สำนักงานสนเทศ. ###SW. informational adj. ###S. learning [Hope]
 • (n) การบอก,ข้อความ,ข่าว,ความรู้,เรื่องที่บอก,ข้อมูล [Nontri]
 • /IH2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • /IH2 N F AO1 R M EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
inside
 • ถูกจำคุก(คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ภายใน: ข้างใน [Lex2]
 • ภายใน: ภายในบ้าน, ภายในอาคาร, ภายในร่ม [Lex2]
 • วงใน: เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ในส่วนลึก, ในใจ [Lex2]
 • ส่วนใน: เครื่องใน, ลักษณะภายใน [Lex2]
 • ในคุก[Lex2]
 • (อินไซดฺ\') prep.,adv. ข้างใน,ภายใน,ด้านใน,ในร่ม,ลี้ลับ n. ส่วนใน,เครื่องใน,ลักษณะภายใน. ###SW. inside out กลับข้างในออก,กลับด้านในออก,โดยสมบรูณ์. [Hope]
 • (adj) ข้างใน,ภายใน,ด้านใน,ในร่ม [Nontri]
 • (adv) ข้างใน,ภายใน,ด้านใน [Nontri]
 • (n) ตอนใน,เครื่องใน,ส่วนใน,ลักษณะภายใน [Nontri]
 • /IH2 N S AY1 D/ [CMU]
 • /IH1 N S AY2 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
instead
 • แทน: แทนที่ [Lex2]
 • (อินสเทด\') adv. แทนที่,แทน. ###S. in place ,in preference [Hope]
 • (adv) แทนที่,แทน [Nontri]
 • /IH2 N S T EH1 D/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
institution
 • ธรรมเนียม: ขนบประเพณี, สิ่งที่ปฏิบัติกันมานาน [Lex2]
 • สถาบัน: องค์กรสำคัญๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ธนาคาร [Lex2]
 • (อินสทิทิว\'เชิน) n. สถาบัน,หน่วยงาน,สถานที่ตั้งของสถาบัน ###SW. institutional adj. [Hope]
 • (n) การจัดตั้งขึ้น,หน่วยงาน,สถาบัน [Nontri]
 • /IH2 N S T AH0 T UW1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
interest
 • ความดึงดูง[Lex2]
 • ความสนใจ: ความเอาใจใส่, ความอยากรู้อยากเห็น [Lex2]
 • ทำให้เกี่ยวข้อง: ทำให้เข้ามามีส่วนร่วม [Lex2]
 • ทำให้สนใจ[Lex2]
 • ผลประโยชน์: ดอกเบี้ย [Lex2]
 • (อิน\'เทอริสทฺ) n. ความสนใจ,เรื่องที่น่าสนใจ,บุคคลที่น่าสนใจ,ผลประโยชน์,สิทธิตามกฎหมาย,ลักษณะสำคัญ,ดอกเบี้ย,อาชีพ. vt. กระตุ้นความสนใจ,เกี่ยวข้อง,นำเข้ามาร่วม ###S. share,profit,attraction,attract,arouse [Hope]
 • (n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย [Nontri]
 • (vt) ทำให้สนใจ,ทำให้ทึ่ง,กระตุ้น(ความสนใจ) [Nontri]
 • /IH1 N T R AH0 S T/ [CMU]
 • /IH1 N T ER0 AH0 S T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
interesting
 • น่าสนใจ: น่าดึงดูดใจ [Lex2]
 • adj. น่าสนใจ,น่าเอาใจใส่,น่าทึ่ง. ###SW. interestingness n. ###S. attractive [Hope]
 • (adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่ [Nontri]
 • /IH1 N T R AH0 S T IH0 NG/ [CMU]
 • /IH1 N T ER0 AH0 S T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [interest]
 • ความดึงดูง[Lex2]
 • ความสนใจ: ความเอาใจใส่, ความอยากรู้อยากเห็น [Lex2]
 • ทำให้เกี่ยวข้อง: ทำให้เข้ามามีส่วนร่วม [Lex2]
 • ทำให้สนใจ[Lex2]
 • ผลประโยชน์: ดอกเบี้ย [Lex2]
 • (อิน\'เทอริสทฺ) n. ความสนใจ,เรื่องที่น่าสนใจ,บุคคลที่น่าสนใจ,ผลประโยชน์,สิทธิตามกฎหมาย,ลักษณะสำคัญ,ดอกเบี้ย,อาชีพ. vt. กระตุ้นความสนใจ,เกี่ยวข้อง,นำเข้ามาร่วม ###S. share,profit,attraction,attract,arouse [Hope]
 • (n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย [Nontri]
 • (vt) ทำให้สนใจ,ทำให้ทึ่ง,กระตุ้น(ความสนใจ) [Nontri]
 • /IH1 N T R AH0 S T/ [CMU]
 • /IH1 N T ER0 AH0 S T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
international
 • ระหว่างประเทศ: สากล, นานาชาติ, เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ, เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ [Lex2]
 • องค์กรระหว่างประเทศ[Lex2]
 • ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ [LongdoDE]
 • (อินเทอแนช\'เชินเนิล) adj. ระหว่างประเทศ ###SW. internationality n. [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับนานาชาติ,สากล,ระหว่างประเทศ,ทั่วโลก [Nontri]
 • /IH2 N T ER0 N AE1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
 • /IH2 N ER0 N AE1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
interview
 • การสัมภาษณ์[Lex2]
 • สัมภาษณ์: สนทนา, ซักถาม [Lex2]
 • (อิน\'เทอวิว) n. การสัมภาษณ์,การเข้าพบเพื่อสอบถาม,รายงานการสัมภาษณ์ vt. สัมภาษณ์ ###SW. interviewer n. ###S. parley,meeting [Hope]
 • (n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม [Nontri]
 • (vt) สัมภาษณ์,สนทนา,เจรจา,ไต่ถาม [Nontri]
 • /IH1 N T ER0 V Y UW2/ [CMU]
 • /IH1 N ER0 V Y UW2/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
into
 • กลายเป็น[Lex2]
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • เข้าไปใน[Lex2]
 • ตรงไปยัง: ตรงไปที่ [Lex2]
 • (อิน\'ทู) prep. เข้าไปข้างใน,เข้ามาข้างใน,เข้าไป,กลายเป็น,ไปยัง [Hope]
 • (pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น [Nontri]
 • /IH2 N T UW1/ [CMU]
 • /IH1 N T UW0/ [CMU]
 • /IH2 N T AH0/ [CMU]
 • (in) // [OALD]
investment
 • การลงทุน[Lex2]
 • เงินลงทุน[Lex2]
 • (อินเวสทฺ\'เมินทฺ) n. การลงทุน,เงินลงทุน,การมอบอำนาจหน้าที่,การมอบตำแหน่ง,สิ่งปกคลุม,เสื้อผ้าอาภรณ์ [Hope]
 • (n) การลงทุน,การซื้อหุ้น,เงินลงทุน,การให้,การมอบตำแหน่ง [Nontri]
 • /IH2 N V EH1 S T M AH0 N T/ [CMU]
 • /IH2 N V EH1 S M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
involve
 • เกี่ยวพัน: โยงใยถึง, ข้องเกี่ยว, พัวพัน [Lex2]
 • ทำให้พัวพัน: พาดพิงถึง, เกี่ยวข้อง, มีส่วนร่วม [Lex2]
 • (อินวอลว\') vt. รวมทั้ง,รวมถึง,ม้วนเข้า,ม้วนในห่อ,พับ,ล้อมรอบ. ###SW. involvement n. involver n. ###S. implicate [Hope]
 • (vt) รวมอยู่ด้วย,พาดพิงถึง,นำไปสู่,ก่อให้เกิด,พัวพัน,มีผลต่อ [Nontri]
 • /IH2 N V AA1 L V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
issue
 • การแจกจ่าย: การออกมา, การประกาศ [Lex2]
 • แจกจ่าย (เสื้อผ้า, อาหาร) แก่ทหาร[Lex2]
 • ฉบับ: ชุด, จำนวน [Lex2]
 • ตีพิมพ์: พิมพ์, จัดทำ [Lex2]
 • ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายหรือแจก: จัดทำ, พิมพ์ออกมา [Lex2]
 • ประเด็น: หัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณา [Lex2]
 • ปัญหา: ความวิตกกังวล [Lex2]
 • ผล: ผลประโยชน์, ผลสุดท้าย [Lex2]
 • ลูกหลาน: ผู้สืบสกุล [Lex2]
 • ไหลออก: ปรากฏออกมา, โผล่ออกมา [Lex2]
 • ออก (แถลงการณ์, ประกาศ)[Lex2]
 • (อิช\'ชิว) n. การปล่อยออกมา,การออกคำสั่ง,การตีพิมพ์ออกมา,สิ่งที่ปล่อยออก,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนหรือปริมาณที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้ง,ฉบับ,ชุด,คราว,ปัญหา,ผลที่เกิดขึ้น,บุตร,ทายาท,ทางออก,ผลผลิต,ผลกำไร. -Phr. (at issue ที่กำลังเป็นปัญหา ที่กำลังถกเถียงกัน) vt.,vi. ไหล [Hope]
 • (n) การออกไป,ปัญหา,ผลลัพธ์,ผลประโยชน์,การส่งออกไป,รุ่น,ชุด,ฉบับ [Nontri]
 • (vi) ไหลออกมา,ออกมา,เกิดผลขึ้น,ปล่อยออก [Nontri]
 • (vt) ส่งออกไป,ออกคำสั่ง,แจกจ่าย,เป็นผล,ตีพิมพ์ [Nontri]
 • /IH1 SH UW0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
item
 • ของ: สิ่งของ [Lex2]
 • ข่าว: รายงานข่าว [Lex2]
 • รายการ: รายการสิ่งของ; บัญชีรายการ [Lex2]
 • (ไอ\'เทิม) n. เรื่อง,อัน,ชิ้น,สิ่งของในรายการ,รายการในบัญชี,ข่าว,มาตรา,ข้อ. adv. ด้วย,เช่นเดียวกัน. vt. ลงรายการ,ลงบันทึก [Hope]
 • (n) เรื่อง,ข่าว,รายการ,ข้อ,ชิ้น,อัน [Nontri]
 • /AY1 T AH0 M/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
its
 • ของมัน[Lex2]
 • (อิทซฺ) pron. ของมัน. ดูitself [Hope]
 • (adj) ของมัน [Nontri]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /AH0 T S/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
itself
 • ตัวมันเอง[Lex2]
 • (อิทเซลฟฺ\') pron. ตัวมันเอง,ตัวของมันเอง,ตัวเอง,ตัวเดียว,คนเดียว,อันเดียว [Hope]
 • (pro) ตัวของมันเอง [Nontri]
 • /AH0 T S EH1 L F/ [CMU]
 • (prp) // [OALD]
job
 • การกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักทรัพย์ (คำแสลง)[Lex2]
 • ความรับผิดชอบ: หน้าที่ [Lex2]
 • งาน: อาชีพ, การทำมาหากิน [Lex2]
 • งาน: ชิ้นงาน [Lex2]
 • มอบหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย[Lex2]
 • (จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง [Hope]
 • (n) การงาน,งานเหมา,งานชิ้น,ภาระหน้าที่ [Nontri]
 • (vt) ขายส่ง,ให้เช่า,เหมาให้ทำ,มอบงาน [Nontri]
 • /JH AA1 B/ [CMU]
 • /JH OW1 B/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
join
 • เข้าร่วม: ร่วมวง, สมทบ, ร่วม [Lex2]
 • เข้าร่วมเป็นสมาชิก[Lex2]
 • เชื่อม: ต่อ, โยง, ประสาน [Lex2]
 • รวมเข้าด้วยกัน (ถนน, แม่น้ำ): บรรจบกัน [Lex2]
 • รอยต่อ: รอยเชื่อม, ข้อต่อ [Lex2]
 • มีส่วนร่วม: ประสมโรง [Lex2]
 • (จอยนฺ) {joined,joining,joins} vt.,vi.,n. (การ) เชื่อม,ติด,ต่อ,ร่วม ###S. connect,merge,unite [Hope]
 • (vt) รวม,เข้าร่วม,ต่อกัน,พบ,บรรจุ,เข้าเป็นสมาชิก [Nontri]
 • /JH OY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
just
 • ตอนนี้: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ [Lex2]
 • ถูกต้องตามกฎหมาย[Lex2]
 • ที่เป็นจริง: ที่เป็นของจริง [Lex2]
 • พอดี: ทีเดียว [Lex2]
 • เพิ่งจะ: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้ [Lex2]
 • เพียงแค่: เพียง, แค่ [Lex2]
 • ยุติธรรม: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร [Lex2]
 • อย่างหวุดหวิด: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน [Lex2]
 • (จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ [Hope]
 • (adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล [Nontri]
 • (adv) เพิ่งจะ,พอดี,เกือบจะ,เดี๋ยวนี้,แน่นอน [Nontri]
 • /JH AH1 S T/ [CMU]
 • /JH AH0 S T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
keep
 • เก็บ: เก็บรักษา, เก็บไว้, สงวนไว้, รักษา, พยุง, ประคอง [Lex2]
 • ควบคุม: คุม [Lex2]
 • ทำเรื่อยไป: ดำเนินต่อไป, ดำเนินเรื่อยไป [Lex2]
 • ป้องกัน[Lex2]
 • เลี้ยงดู: เลี้ยง, ดูแล [Lex2]
 • อาหารและที่พัก: ปัจจัยสี่ [Lex2]
 • (คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักตัว,ดำเนินกิจการ,ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้,การสนับสนุน,ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด,คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา [Hope]
 • (vt) เก็บ,ดูแล,รักษา,เลี้ยง,ระวัง,กักขัง [Nontri]
 • /K IY1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
key
 • กุญแจ: ประแจ, ลูกกุญแจ [Lex2]
 • คำเฉลย: คำไขของปัญหา, คำไข, คีย์ [Lex2]
 • ปรับ: แก้ไข [Lex2]
 • ระดับเสียง: ระดับเสียงของโน้ตดนตรี [Lex2]
 • สำคัญ: นัย, มีนัย, มีความหมาย, หลัก [Lex2]
 • ใส่กุญแจ[Lex2]
 • ใส่ข้อมูล: พิมพ์ข้อมูลเข้าเครื่องโดยใช้แป้นพิมพ์ [Lex2]
 • (คี) n. ลูกกุญแจ,กุญแจ,กุญแจไขรหัส,กุญแจไขปัญหา,คู่มือ,คำไขปัญหา,อุปกรณ์,หัวใจ,สิ่งสำคัญ,คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด,ระดับเสียง,น้ำเสียง,สลัก,หินโค้ง adj. สำคัญ,แก่นสาร,หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม,ใส่สลัก,ปรับ,ปรับสี,ปรับภาพ,ปรับเสียง,ใช [Hope]
 • (n) ลูกกุญแจ,เงื่อนไข,แป้นอักษร,หัวใจ,ระดับเสียง,สลัก,คู่มือ [Nontri]
 • /K IY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
kid
 • ซึ่งทำด้วยหนังแพะ[Lex2]
 • เด็ก (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • หนังลูกแพะ[Lex2]
 • พูดเล่น: แซว, พูดทีเล่นทีจริง, หยอกล้อ [Lex2]
 • (คิด) {kidded,kidding,kids} n. ลูกแพะ,หนังลูกแพะ,เด็ก,คนหนุ่มหรือคนสาว. v. ให้กำเนิด,ล้อ,หยอกเย้า,หลอก. ###SW. kidder n. kiddingly adv. kiddishness n. [Hope]
 • (n) ลูกแพะ,ลูกแหง่,เด็ก,คนหนุ่มสาว [Nontri]
 • /K IH1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
kill
 • การเข่นฆ่า: การฆ่า, การสังหาร, การฆ่าฟัน, การประหาร, การฆาตกรรม [Lex2]
 • ฆ่า: เข่นฆ่า, สังหาร, ฆ่าฟัน, สังหาร, ประหัตประหาร, ฆาตกรรม [Lex2]
 • ทำให้ตาย: ทำให้เสียชีวิต, เป็นเหตุให้ตาย, เป็นเหตุให้เสียชีวิต [Lex2]
 • (คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง) ###S. slay [Hope]
 • (vt) ฆ่า,ประหารชีวิต,ปราบ,กำจัด,หยุด,ทำลาย [Nontri]
 • /K IH1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
kind
 • ใจดี: ใจบุญ, เกื้อกูล, เมตตา, กรุณา [Lex2]
 • อ่อนโยน: นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เต็มไปด้วยความเอาใจใส่ [Lex2]
 • ชนิด: ประเภท, พวก, ประการ, แบบ, พรรณ [Lex2]
 • |das, pl. Kinder| เด็ก [LongdoDE]
 • |das, pl. Kinder| บุตร, ลูก [LongdoDE]
 • (ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา [Hope]
 • (adj) กรุณา,เมตตา,ใจดี,ปรานี [Nontri]
 • (n) ชนิด,จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,แบบ,พันธุ์,คุณสมบัติ [Nontri]
 • /K AY1 N D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
kitchen
 • ครัว: ห้องครัว, การครัว [Lex2]
 • (คิช\'เชิน) n. ครัว,ห้องครัว,เครื่องครัว,adj. เกี่ยวกับครัว, (ภาษา) ชั้นต่ำ [Hope]
 • (n) ครัว,ห้องครัว [Nontri]
 • /K IH1 CH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
know
 • เข้าใจ: ตระหนัก, ดูออก, มองออก [Lex2]
 • จำได้[Lex2]
 • รับทราบ: รับรู้ [Lex2]
 • รู้: รู้จัก, รู้ดี, ทราบ, เข้าใจ, ประจักษ์, รู้เรื่อง, ตระหนัก [Lex2]
 • รู้จัก: คุ้นเคย [Lex2]
 • เรียนรู้: รู้, มีประสบการณ์ [Lex2]
 • (โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน) ###S. un [Hope]
 • (vi,vt) รู้จัก,จำได้,เข้าใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ [Nontri]
 • /N OW1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
knowledge
 • ความรู้: ภูมิ, ความสามารถ, ความเข้าใจ [Lex2]
 • (นอล\'ลิดจฺ) n. ความรู้,ความคุ้นเคย,การเข้าใจ,ความตระหนัก,ข่าว ###S. learning [Hope]
 • (n) ความรู้,ความเข้าใจ,ความรู้จัก [Nontri]
 • /N AA1 L AH0 JH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
land
 • นำขึ้นบก[Lex2]
 • นำลงจอด (เครื่องบิน): บินลง, ร่อนลง, ลงสู่ [Lex2]
 • พื้นดิน: แผ่นดิน, ผืนดิน [Lex2]
 • พื้นที่ชนบท: พื้นที่ทำการเกษตร, พื้นที่ทำนาหรือไร่ [Lex2]
 • พื้นที่ที่มีขอบเขต: อาณาบริเวณ [Lex2]
 • อสังหาริมทรัพย์: ที่ดิน [Lex2]
 • อาณาจักร: ขอบเขตปกครอง, ดินแดน, เขต [Lex2]
 • |das| ชนบท เช่น auf dem Land wohnen [LongdoDE]
 • |das, pl. Länder| ประเทศ [LongdoDE]
 • (แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์) ###S. soil,g [Hope]
 • (n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง [Nontri]
 • (vi) ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,เทียบท่า,ลงดิน [Nontri]
 • (vt) เอาขึ้นบก,เอาขึ้นฝั่ง,นำไปถึง,ตั้งรกราก,จับจอง [Nontri]
 • /L AE1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
language
 • ภาษา[Lex2]
 • วิธีการสื่อสาร: คำพูด, ภาษาพูด [Lex2]
 • (แลง\'เกว็จฺ) n. ภาษา [Hope]
 • (n) ภาษา,ถ้อยคำ [Nontri]
 • /L AE1 NG G W AH0 JH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
large
 • ใหญ่: ใหญ่โต, กว้างขวาง, กว้าง [Lex2]
 • (ลาร์จฺ) adj. ใหญ่,ใหญ่โตมหึมา,ส่วนมาก,กว้าง,กว้างขวาง, (ลม) ดี. adv. อย่างใหญ่โต,อย่างมากมาย,อย่างคุยโว,ตามลม. n. -Phr. (at large อย่างอิสระ,เต็มที่,หลบหนี,มากมาย) -Phr. (in large มากมาย) ###SW. largeness n. ดูlarge คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
 • (adj) ใหญ่โต,มหึมา [Nontri]
 • /L AA1 R JH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
last
 • คนหรือสิ่งที่อยู่สุดท้าย: คนสุดท้าย [Lex2]
 • ครั้งล่าสุด: ล่าสุด [Lex2]
 • ช่วงสุดท้าย[Lex2]
 • ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว[Lex2]
 • ในที่สุด: โดยสรุป [Lex2]
 • เป็นไปได้น้อยที่สุด: เหมาะสมน้อยที่สุด [Lex2]
 • ล่าสุด: ครั้งล่าสุด, ที่ผ่านมา [Lex2]
 • สุดท้าย: หลังที่สุด, ท้ายสุด, หลังสุด [Lex2]
 • สุดท้าย: ท้ายสุด, หลังสุด [Lex2]
 • คงอยู่: อยู่, ยังคงดำเนินต่อไป [Lex2]
 • แบบที่มีรูปคล้ายเท้าคน (สำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า)[Lex2]
 • (ลาสทฺ) {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. สุดท้าย,ล่าสุด,สายสุด,โดยสรุป,ในที่สุด,ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว,ก่อนสิ้นชีพ,ที่สุด,อย่างยิ่ง,คนเดียว,โดดเดี่ยว,ล่าสุด,ใหม่เอี่ยม,แต่ละ n. คนสุดท้าย,ตอนจบ,ข้อสรุป v. ต่อไป,ต่อเนื่อง,ยืนหยัด,ทนทาน. คำศัพท์ย่อย: [Hope]
 • (adj) สุดท้าย,หลังสุด,ท้ายสุด,ปลาย,จบ,ตลอดไป,ถาวร,ล่าสุด [Nontri]
 • (adv) สุดท้าย,หลังสุด,ท้ายสุด,ล่าสุด,ในที่สุด [Nontri]
 • (vt) ทนอยู่ได้,คงทน,ยืดเยื้อ,ถาวร,มีอายุต่อไป [Nontri]
 • /L AE1 S T/ [CMU]
 • /L AO1 S T/ [CMU]
 • /L AE1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
late
 • ดึก: ค่ำ, มืด [Lex2]
 • ที่ผ่านมา[Lex2]
 • ที่เพิ่งเสียชีวิต[Lex2]
 • ล่าสุด[Lex2]
 • สาย: ล่าช้า, ช้ากว่าปกติ [Lex2]
 • (เลท) adj. สาย,ช้า,ล่า,ล่วงเลยมานาน,ดึก,ค่ำ,มืด,เร็ว ๆ นี้,อันก่อน,ไม่นานมานี้,เพิ่งตาย,อดีต,ภายหลัง,ตอนหลัง. -Phr. (of late เร็ว ๆ นี้) ###SW. lateness n. [Hope]
 • (adj) สาย,อันก่อน,อดีต,แก่,ช้า,ต่อมา,ทีหลัง [Nontri]
 • /L EY1 T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
later
 • ในภายหลัง: ต่อมา, ภายหลัง, ในไม่ช้า [Lex2]
 • (เล\'เทอะ) adj. adv. คุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบของ late [Hope]
 • /L EY1 T ER0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
  [late]
 • ดึก: ค่ำ, มืด [Lex2]
 • ที่ผ่านมา[Lex2]
 • ที่เพิ่งเสียชีวิต[Lex2]
 • ล่าสุด[Lex2]
 • สาย: ล่าช้า, ช้ากว่าปกติ [Lex2]
 • (เลท) adj. สาย,ช้า,ล่า,ล่วงเลยมานาน,ดึก,ค่ำ,มืด,เร็ว ๆ นี้,อันก่อน,ไม่นานมานี้,เพิ่งตาย,อดีต,ภายหลัง,ตอนหลัง. -Phr. (of late เร็ว ๆ นี้) ###SW. lateness n. [Hope]
 • (adj) สาย,อันก่อน,อดีต,แก่,ช้า,ต่อมา,ทีหลัง [Nontri]
 • /L EY1 T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
laugh
 • คนหรือเหตุการณ์ที่น่าหัวเราะหรือขบขัน (คำไม่เป็นทางการ): เรื่องตลก, เรื่องน่าขำขัน, เรื่องชวนหัว [Lex2]
 • ทำให้หัวเราะ: ทำให้หัวร่อ [Lex2]
 • เสียงหัวเราะ: เสียงฮา, เสียงขบขัน [Lex2]
 • หัวเราะ: หัวร่อ, ส่งเสียงหัวเราะ [Lex2]
 • (ลาฟ) {laughed,laughing,laughs} vi. หัวเราะ,ยิ้ม vt. หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย. n. การหัวเราะ -Phr. (laugh off พูดจาเยาะเย้ยเยาะ) . ###SW. laughter n. ###S. chuckle,snicker [Hope]
 • (n) เสียงหัวเราะ,การหัวเราะ [Nontri]
 • (vi) หัวเราะ [Nontri]
 • /L AE1 F/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
law
 • กฎหมาย: ระเบียบ, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, ข้อกำหนด, กฎข้อบังคับ [Lex2]
 • วิชากฎหมาย: นิติศาสตร์ [Lex2]
 • (ลอ) {lawed,lawing,laws} n. กฎหมาย,กฎ,กฎข้อบังคับ,คำสั่ง,วิชากฎหมาย,ความรู้ทางกฎหมาย,อาชีพกฎหมาย,หลักความประพฤติ,กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส,คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล) . vi.,vt. ดำเนินคดี,ฟ้องร้อง [Hope]
 • (n) กฎหมาย,ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ศีล,คำสั่ง [Nontri]
 • /L AA1/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
lawyer
 • ทนายความ: ทนาย, นิติกร, นักกฎหมาย [Lex2]
 • เป็นทนายความ[Lex2]
 • (ลอ\'เยอะ) n. ทนายความ,นักกฎหมาย [Hope]
 • (n) ทนายความ,หมอความ,นิติกร,นักกฎหมาย [Nontri]
 • /L AO1 Y ER0/ [CMU]
 • /L OY1 ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
lay
 • ก่อตั้ง: สร้าง, จัดตั้ง, วางราก [Lex2]
 • กำหนด (หน้าที่, โทษ,...): มอบหมาย [Lex2]
 • คลี่: ลาด, ปู [Lex2]
 • คู่นอน: คู่ร่วมสังวาส [Lex2]
 • จัดโต๊ะ: จัดเตรียมโต๊ะอาหาร [Lex2]
 • จัดวางให้เหมาะสม: วางให้เป็นระเบียบ [Lex2]
 • ท้าพนัน: วางเดิมพัน [Lex2]
 • ทำให้เรียบ[Lex2]
 • ทำให้อยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่ง[Lex2]
 • นำเสนอ: นำไปแจ้ง [Lex2]
 • ฝัง (ศพ)[Lex2]
 • วางไข่: ออกไข่ [Lex2]
 • วางลง: วาง, พาด [Lex2]
 • เสพสังวาส (คำสแลง): มีเพศสัมพันธ์ [Lex2]
 • อ้างเหตุผล: ให้เหตุผล [Lex2]
 • กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา lie[Lex2]
 • เกี่ยวกับฆราวาส: ไม่ใช่พระ [Lex2]
 • ไม่เชี่ยวชาญพิเศษ: ไม่มีความรู้พิเศษ [Lex2]
 • เรื่องเล่าหรือบทกลอนสั้นๆ: บทกวีสั้นๆ [Lex2]
 • (เล) {laid,laid,laying,lays} vt. วาง,ปู,พาด,ลาด,ปู,ปล่อย,ทา,ตีแผ่น,เผยแพร่,นำเสนอ,ฝัง,ลงราก,กำหนด,ตั้ง,วางแผน,วางโครง,ออกไข่,ทิ้งระเบิด,กำหนดโทษ,วางเดิมพัน,พนัน,กะ,วัด,กด,ระงับ,บรรเทา,มุ่งหมาย,เล็งปืน vi. วางไข่,ออกไข่,พนัน,วางเดิมพัน,ขันต่อ,วางโครงการ,นอ [Hope]
 • (adj) เป็นฆราวาส [Nontri]
 • (n) บทเพลง,กลอนสั้น,เรื่องเล่าสั้นๆ [Nontri]
 • (vi) pt ของ lie [Nontri]
 • (vt) วางลง,ออกไข่,จัด,กำหนด,วางเงินพนัน,ปู,ตีแผ่,เผยแพร่ [Nontri]
 • /L EY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [lie]
 • การหลอกลวง: การพูดโกหก [Lex2]
 • โกหก: พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก [Lex2]
 • คำโกหก: คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ [Lex2]
 • ได้รับผลโดยการโกหก[Lex2]
 • หลอกหลวง: หลอก [Lex2]
 • ตั้งอยู่: จอดอยู่, อยู่กับที่, อยู่ [Lex2]
 • ตำแหน่งที่ตั้งอยู่: การตั้งอยู่, การวางอยู่, การวาง [Lex2]
 • ตำแหน่งที่วางลูกกอลฟ์[Lex2]
 • ถูกฝังอยู่[Lex2]
 • ที่ซ่อน (ของสัตว์)[Lex2]
 • นอน: เอนลง, หมอบ, เอกเขนก [Lex2]
 • แผ่กว้าง: เหยียดยาว, ขยาย [Lex2]
 • ยังคงอยู่: มีอยู่ [Lex2]
 • วาง[Lex2]
 • (ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คำเท็จ,คำโกหก,ความเท็จ,การหลอกลวง,การพูดโกหก,สิ่งที่หลอกลวง,แย้ง. vi. พูดโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอนลง,เอกเขนก,วาง,พิง,พักแรม vt. ใช้วิธีการหลอกลวงแก่,ใช้วิธีการหลอกลวงทำให้ -Phr. (lie by หยุด) -S...fabrication [Hope]
 • (n) คำเท็จ,คำโกหก,การพูดโกหก,การพูดเท็จ [Nontri]
 • (vi) นอนลง,อยู่,พูดปด,โกหก,วางลง,หมอบ,พิง,เอกเขนก [Nontri]
 • /L AY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
lead
 • ก่อให้เกิด[Lex2]
 • การทิ้งไพ่นำ: การทิ้งไพ่ใบแรก [Lex2]
 • ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการค้นหา: ร่องรอย [Lex2]
 • ควบคุม: สั่งการ, อำนวยการ [Lex2]
 • เชือก (จูงสุนัข): เชือกนำทาง [Lex2]
 • ดำเนิน (ชีวิต): ใช้ชีวิต [Lex2]
 • ตัวเอก: นางเอก, พระเอก [Lex2]
 • ตำแหน่งนำ[Lex2]
 • นำ: นำหน้า, ขึ้นหน้า, อยู่หน้า [Lex2]
 • นำทางไป: นำ, พาไป, นำทาง, ทางนำไปสู่ [Lex2]
 • แบบอย่าง: ความเป็นผู้นำ [Lex2]
 • เป็นผู้นำ: เป็นหัวหน้า, นำ, เป็นคนสำคัญ, เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อความคิดหรือการกระทำ: ครอบงำ [Lex2]
 • ระยะห่างระหว่างที่หนึ่งกับที่สอง[Lex2]
 • สายนำไฟฟ้า: สายไฟ [Lex2]
 • สำคัญที่สุด: เป็นตัวหลัก, เป็นตัวเอก, เป็นตัวนำ [Lex2]
 • หัวข้อข่าว: หัวเรื่อง [Lex2]
 • ลูกปืน: ลูกตะกั่ว [Lex2]
 • สารตะกั่ว: ตะกั่ว, ธาตุตะกั่ว [Lex2]
 • ไส้ดินสอดำ[Lex2]
 • (ลีด) {led,led,leading,leads} vt. นำ,พา,จูง,ชักจูง,จูงให้,ทำให้เกิดขึ้น,ล่อให้เกิดขึ้น,นำหน้า,พูดนำ,สั่ง,บัญชา,เป็นหัวหน้า,เล็ง vi. เป็นตัวนำ,นำไปสู่,นำหน้า,นำทาง,โจมตี,เล่นก่อน n. ตำแหน่งนำ,การนำ,ผู้นำ,สิ่งนำ,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ตะกั่ว:Pb; -S...conduct,guide [Hope]
 • (adj) ทำด้วยตะกั่ว,ประกอบด้วยตะกั่ว [Nontri]
 • (n) ตะกั่ว,ลูกปืน,ตัวอย่าง,การนำ,การเล็งปืน,การโจมตี [Nontri]
 • (vt) นำ,พา,ล่อ,เป็นหัวหน้า,นำหน้า,พูดนำ,ดำเนินชีวิต,ชักจูง [Nontri]
 • /L EH1 D/ [CMU]
 • /L IY1 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
leader
 • ผู้นำ[Lex2]
 • (ลีด\'เดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,ผู้บัญชา,ผู้นำวงดนตรี,นักร้องนำ,ผู้สวดนำ,บทนำ,เรื่องเอก,ท่อน้ำ. [Hope]
 • (n) ผู้นำ,หัวหน้า,สายนำไฟฟ้า,ตัวนำแสดง,บทนำ,ผู้บัญชาการ [Nontri]
 • /L IY1 D ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
learn
 • ทราบ: รู้, ได้ยิน, รับรู้ [Lex2]
 • ท่องจำ: ท่อง, ฝึกฝน [Lex2]
 • เรียน: เรียนรู้, ศึกษา, เล่าเรียน, เข้าเรียน, ฝึกปรือ, ฝึกหัด [Lex2]
 • (เลิร์น) {learnt/learned,learning,learns} v. เรียน,เรียนรู้,ศึกษา,หาความรู้,รู้มาว่า,ได้ข่าวมาว่า,สั่งสอน. ###SW. learnable adj. ดูlearn learner n. ดูlearn [Hope]
 • (vi,vt) เรียน,ศึกษา,เล่าเรียน,รู้,ทราบ,หัด [Nontri]
 • /L ER1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
least
 • น้อยที่สุด: ต่ำที่สุด [Lex2]
 • อย่างน้อยที่สุด: อย่างต่ำที่สุด [Lex2]
 • (ลีสทฺ) adj. น้อยที่สุด,เล็กที่สุด,สำคัญน้อยที่สุด. n. สิ่งที่เล็กน้อย,จำนวนน้อยที่สุด,ปริมาณน้อยที่สุด. -Phr. (at least อย่างน้อยที่สุด) . adv. เล็กที่สุด,น้อยที่สุด ###S. slightest [Hope]
 • (adj) น้อยที่สุด,เล็กที่สุด [Nontri]
 • (n) ส่วนน้อยที่สุด,ปริมาณน้อยที่สุด,จำนวนน้อยที่สุด [Nontri]
 • /L IY1 S T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
leave
 • ทอดทิ้ง: ปล่อยไว้, ทิ้งไว้, ทิ้ง [Lex2]
 • ฝากไว้: ฝาก, ให้ไว้, มอบ, มอบไว้, มอบหมาย [Lex2]
 • เหลือ: เหลืออยู่, เหลือไว้ [Lex2]
 • ออกจาก: จาก [Lex2]
 • ออกเดินทาง[Lex2]
 • การลาหยุด: การลาพัก, การลา [Lex2]
 • การอนุญาต[Lex2]
 • การอำลา: การกล่าวลา [Lex2]
 • แตกใบอ่อน[Lex2]
 • (ลีฟว) {left,left,leaving,leaves} vt. จากไป,ออกจาก,จาก,ทิ้งไว้,เหลือไว้,หยุด,ยกเลิก,ไม่สนใจ,ปล่อย. vi. จากไป,ออกจาก. n. การอนุญาต,การอนุญาตให้ลา,ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา,การจากไป. -Phr. (leave off หยุด ทอดทิ้ง) [Hope]
 • (n) การอนุญาต,การจากไป,การลา [Nontri]
 • (vi) จากไป,ลาจาก,ออกไป,ร่ำลา,ลาหยุด [Nontri]
 • (vt) ทิ้ง,ออกจาก,เหลือไว้,ยกเลิก,ปล่อย [Nontri]
 • /L IY1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
left
 • ด้านซ้าย: ซ้ายมือ [Lex2]
 • ทางซ้ายมือ: ทางซ้าย [Lex2]
 • กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา leave[Lex2]
 • (เลฟทฺ) adj. ซ้าย,ข้างซ้าย,ด้านซ้าย,มือซ้าย,ทางซ้าย,ปีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย (นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์) n. ด้านซ้าย,สิ่งที่อยู่ทางซ้ายมือ,การหันซ้าย,การเลี้ยวซ้าย adv. ไปทางซ้าย v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ leave (จากไป,ลาจาก) -Phr. (the Left ผู้นิยมการปฏิรูประบบการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ,หมัดซ้าย [Hope]
 • (adj) ซ้าย [Nontri]
 • (n) ด้านซ้าย,ทางซ้าย,ปีกซ้าย,ซีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย [Nontri]
 • (vt) pt และ pp ของ leave [Nontri]
 • /L EH1 F T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [leave]
 • ทอดทิ้ง: ปล่อยไว้, ทิ้งไว้, ทิ้ง [Lex2]
 • ฝากไว้: ฝาก, ให้ไว้, มอบ, มอบไว้, มอบหมาย [Lex2]
 • เหลือ: เหลืออยู่, เหลือไว้ [Lex2]
 • ออกจาก: จาก [Lex2]
 • ออกเดินทาง[Lex2]
 • การลาหยุด: การลาพัก, การลา [Lex2]
 • การอนุญาต[Lex2]
 • การอำลา: การกล่าวลา [Lex2]
 • แตกใบอ่อน[Lex2]
 • (ลีฟว) {left,left,leaving,leaves} vt. จากไป,ออกจาก,จาก,ทิ้งไว้,เหลือไว้,หยุด,ยกเลิก,ไม่สนใจ,ปล่อย. vi. จากไป,ออกจาก. n. การอนุญาต,การอนุญาตให้ลา,ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา,การจากไป. -Phr. (leave off หยุด ทอดทิ้ง) [Hope]
 • (n) การอนุญาต,การจากไป,การลา [Nontri]
 • (vi) จากไป,ลาจาก,ออกไป,ร่ำลา,ลาหยุด [Nontri]
 • (vt) ทิ้ง,ออกจาก,เหลือไว้,ยกเลิก,ปล่อย [Nontri]
 • /L IY1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
leg
 • ขา[Lex2]
 • ขากางเกง[Lex2]
 • ขาเก้าอี้หรือขาโต๊ะ[Lex2]
 • เดินหรือวิ่งหนี[Lex2]
 • ผลัดหนึ่งในเกมการแข่งขันกีฬา[Lex2]
 • สาขา: กิ่งก้าน, แขนง [Lex2]
 • (เลก) {legged,legging,legs} n. ขา,ช่วงการเดินทางหรือเดินเรือ,นักต้ม vt. เคลื่อนด้วยเท้า พายด้วยเท้า -Phr. (pull one\'s leg ล้อเลียน) ###SW. leggy adj. [Hope]
 • (n) ขา [Nontri]
 • /L EH1 G/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
legal
 • เกี่ยวกับกฎหมาย: เกี่ยวกับศาลกฎหมาย [Lex2]
 • ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย[Lex2]
 • ถูกต้องตามกฎหมาย: ถูกกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย [Lex2]
 • (ลี\'เกิล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย,ตามกฎหมาย,แห่งนิตินัย. ###SW. legals n. สิทธิตามกฎหมาย,พันธบัตรที่นำมาลงทุนได้ตามกฎหมาย. [Hope]
 • (adj) ถูกกฎหมาย,เกี่ยวกับกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย [Nontri]
 • /L IY1 G AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
less
 • น้อยกว่า[Lex2]
 • น้อยกว่า: ลดลงกว่า [Lex2]
 • หักออก: ชักออก, ลบออก [Lex2]
 • ปราศจาก[Lex2]
 • (เลส) adv. น้อยกว่า,แทบจะไม่. adj. น้อยกว่า,เล็กน้อย,ไม่ใหญ่นัก,ไม่มากนัก. n. จำนวนที่น้อยกว่า. -prep. ลบออก,ปราศจาก [Hope]
 • (adj) น้อยกว่า,จ้อย,เล็กน้อย [Nontri]
 • (adv) น้อยลง,จ้อย,เล็กน้อย,แทบจะไม่ [Nontri]
 • (n) จำนวนที่น้อยกว่า [Nontri]
 • /L EH1 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
let
 • ปล่อยให้ผ่านไป[Lex2]
 • เป็นเหตุให้: ทำให้ [Lex2]
 • ให้เช่า: เช่า [Lex2]
 • อนุญาต: ให้, ยอม [Lex2]
 • จิ๋ว: เล็ก [Lex2]
 • (เลท) {let,let,let,letting,lets} vt. ให้,อนุญาต,ขอให้,ปล่อย,ทำให้เกิด vi. ให้เช่า. -Phr. (let alone ปล่อยตามลำพังไม่รบกวน.) -Phr. (let down ทำให้ผิดหวัง ทรยศ ละทิ้ง,ลดลง) [Hope]
 • (vt) ปล่อย,อนุญาต,บอก,ให้เช่า,เปิดเผย,ขอให้,จง [Nontri]
 • /L EH1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
letter
 • เขียนตัวอักษร: เขียนตัวหนังสือ [Lex2]
 • เขียนตัวอักษร[Lex2]
 • จดหมาย: สาร, หนังสือราชการ, เอกสาร, หนังสือ [Lex2]
 • ตัวอักษร: ตัวหนังสือ [Lex2]
 • (เลท\'เทอะ) n. จดหมาย,อักษร,ตัวหนังสือ,ตัวพยัญชนะ,แบบ,ตัวพิมพ์,ตัวเรียงพิมพ์,ศัพท์,สาส์น,หนังสือ,หนังอนุญาต ###SW. letters n. วรรณคดี,อาชีพนักประพันธ์,ความรู้ เครื่องหมาย [Hope]
 • (n) จดหมาย,ตัวอักษร,ตัวหนังสือ,เอกสาร,หนังสือ,ตัวพิมพ์ [Nontri]
 • (vt) เขียนหนังสือ,ร่างหนังสือ [Nontri]
 • /L EH1 T ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
level
 • คงที่: ไม่เปลี่ยนแปลง [Lex2]
 • เครื่องมือวัดระดับ[Lex2]
 • ทำให้เรียบ: ทำให้ราบ, ทำให้เสมอ, ทำให้ได้ระดับ [Lex2]
 • ระดับ (มาตรฐาน, คุณภาพ): ระดับชั้น [Lex2]
 • ระดับเดียวกัน: เสมอกัน, เท่ากัน [Lex2]
 • ระดับตามแนวราบ: แนวนอน, พื้นราบ, ระนาบ, พื้นเรียบ [Lex2]
 • ระดับตำแหน่ง[Lex2]
 • ราบเรียบ: แบนราบ, แบน, เรียบ [Lex2]
 • (เลฟ\'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ากัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้ได้ระดับ,ยกหรือลดระดับ,ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน,ชกล้มลง,ทำให้เสมอภาคกัน,ทำให้เข้ากัน (สี) ,เล็งเป้า,หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนานกับพื้น,บอกความจริง,adv. โดยแนวราบ,เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ) [Hope]
 • (adj) ได้ระดับ,ราบ,สม่ำเสมอ,คู่คี่,เท่ากัน [Nontri]
 • (n) ระดับ,พื้นราบ,ชั้น,ฐานะ,แนวราบ,แนวนอน [Nontri]
 • (vt) ทำให้ได้ระดับ,เล็งปืน,เพ่งเล็ง,ปรับให้เสมอ [Nontri]
 • /L EH1 V AH0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
lie
 • การหลอกลวง: การพูดโกหก [Lex2]
 • โกหก: พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก [Lex2]
 • คำโกหก: คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ [Lex2]
 • ได้รับผลโดยการโกหก[Lex2]
 • หลอกหลวง: หลอก [Lex2]
 • ตั้งอยู่: จอดอยู่, อยู่กับที่, อยู่ [Lex2]
 • ตำแหน่งที่ตั้งอยู่: การตั้งอยู่, การวางอยู่, การวาง [Lex2]
 • ตำแหน่งที่วางลูกกอลฟ์[Lex2]
 • ถูกฝังอยู่[Lex2]
 • ที่ซ่อน (ของสัตว์)[Lex2]
 • นอน: เอนลง, หมอบ, เอกเขนก [Lex2]
 • แผ่กว้าง: เหยียดยาว, ขยาย [Lex2]
 • ยังคงอยู่: มีอยู่ [Lex2]
 • วาง[Lex2]
 • (ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คำเท็จ,คำโกหก,ความเท็จ,การหลอกลวง,การพูดโกหก,สิ่งที่หลอกลวง,แย้ง. vi. พูดโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอนลง,เอกเขนก,วาง,พิง,พักแรม vt. ใช้วิธีการหลอกลวงแก่,ใช้วิธีการหลอกลวงทำให้ -Phr. (lie by หยุด) -S...fabrication [Hope]
 • (n) คำเท็จ,คำโกหก,การพูดโกหก,การพูดเท็จ [Nontri]
 • (vi) นอนลง,อยู่,พูดปด,โกหก,วางลง,หมอบ,พิง,เอกเขนก [Nontri]
 • /L AY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
life
 • ความมีชีวิตชีวา: ความร่าเริง, ความสนุกสนาน [Lex2]
 • ช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย: ตลอดชีวิต, ชั่วอายุ [Lex2]
 • ชีวประวัติ[Lex2]
 • ชีวิต[Lex2]
 • รูปแบบการดำเนินชีวิต: การดำรงชีวิต, วิถีชีวิต [Lex2]
 • สิ่งมีชีวิต[Lex2]
 • อายุการใช้งานของสิ่งของ[Lex2]
 • (ไลฟฺ) n. ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,การดำรงชีวิต,ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,ชีวประวัติ,ความยืดหยุ่น,ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต,สิ่งมีค่าของชีวิต,บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ,ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ ,โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง [Hope]
 • (n) ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,ความกระปรี้กระเปร่า [Nontri]
 • /L AY1 F/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
light
 • ความสว่าง[Lex2]
 • จุดไฟ: จุด, ติดไฟ, ก่อไฟ [Lex2]
 • ทำให้สว่าง: ให้ความสว่าง,ให้แสงสว่าง [Lex2]
 • ไฟฉาย[Lex2]
 • ไฟแช็ค: ไม้ขีดไฟ [Lex2]
 • ไฟหน้ารถ: ไฟรถยนต์ [Lex2]
 • สว่าง[Lex2]
 • สว่าง: เต็มไปด้วยแสงสว่าง, สุกใส [Lex2]
 • สัญญาณไฟ (จราจร): ไฟจราจร [Lex2]
 • แสงสว่าง[Lex2]
 • แหล่งกำเนิดแสง[Lex2]
 • ง่าย: ไม่ยากเย็น, ไม่หนักหนา [Lex2]
 • ที่ขึ้นฟู (อาหาร)[Lex2]
 • ที่มีน้ำหนักเบา: ที่มีน้ำหนักน้อย [Lex2]
 • ที่ย่อยง่าย: ที่ไม่หนักท้อง [Lex2]
 • ที่ให้พลังงานต่ำ (อาหาร)[Lex2]
 • บางเบา[Lex2]
 • เบาๆ อ่อนๆ (ลม, ฝน)[Lex2]
 • ไม่เคร่งเครียด: ผ่อนคลาย [Lex2]
 • อ่อน (สี): ซีด, จาง [Lex2]
 • (adj) สว่าง,อ่อนๆ,ง่าย,เบา,เล่นๆ,คล่องแคล่ว,นิดหน่อย [Nontri]
 • (n) แสงสว่าง,ไฟ,โคมไฟ,ตะเกียง,ความสว่าง,ไม้ขีดไฟ,ดวงไฟ,กลางวัน [Nontri]
 • (vi) จุดไฟ,เปิดไฟ,ลุกเป็นไฟ,จุดบุหรี่,มีชีวิตชีวา [Nontri]
 • (vt) ส่องแสง,จุดไฟ,เปิดไฟ,ฉายไฟ [Nontri]
 • /L AY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
likely
 • ท่าทางดูดี[Lex2]
 • น่าเชื่อถือ: น่าเป็นจริง [Lex2]
 • เป็นไปได้: น่าจะเป็นไปได้ [Lex2]
 • เป็นไปได้: น่าจะเป็นไปได้, มีท่าทางว่า, มีแนวโน้ม [Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร [Lex2]
 • (ไลคฺ\'ลี) adj. เป็นไปได้,น่าจะเป็นไปได้,เหมาะสม,สมควร,มีหวัง. ###SW. likeliness n. ดูlikely [Hope]
 • (adj) อาจเป็นไปได้,น่าจะ,มีทีท่าว่า [Nontri]
 • (adv) อาจเป็นไปได้,อาจจะ,น่าจะ [Nontri]
 • /L AY1 K L IY0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
line
 • การผลิตทีละมากๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม[Lex2]
 • ความสนใจในงานหรือกิจกรรม: สายงาน, อาชีพ, แวดวง [Lex2]
 • โครงร่าง: รูปร่าง [Lex2]
 • โคลงบรรทัดหนึ่ง: บาทหนึ่งของโคลง [Lex2]
 • จดหมายสั้นๆ: ข้อความ [Lex2]
 • เชือก: สายไฟ [Lex2]
 • เชื้อสาย: ตระกูล, วงศ์ตระกูล [Lex2]
 • แถว: คิว, แนว [Lex2]
 • ทางรถไฟ[Lex2]
 • ทำให้เป็นรอย: ทำให้มีริ้วรอย [Lex2]
 • ทิศทางในการเคลื่อนไหว[Lex2]
 • ธุรกิจการขนส่ง[Lex2]
 • แนวทาง: นโยบาย, วิถีทาง [Lex2]
 • รอยย่น: ริ้วรอย, รอยตีนกา [Lex2]
 • เรียงราย: เป็นแถว [Lex2]
 • ลากเส้น: วาดเส้น, เขียนเส้น [Lex2]
 • สายโทรศัพท์: สายโทรเลข [Lex2]
 • สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร[Lex2]
 • เส้น: สาย [Lex2]
 • เส้นทางคมนาคม: เส้นทางเดินรถ, เดินเรือ [Lex2]
 • เส้นบรรทัด: บรรทัด [Lex2]
 • เส้นแบ่งเขต: เส้นเขต, ขอบเขต, เขตแดน [Lex2]
 • เส้นศูนย์สูตร[Lex2]
 • เติม: แต่งเติม [Lex2]
 • ปกคลุม[Lex2]
 • ใส่ซับใน: บุ [Lex2]
 • กลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่วางจำหน่าย [LongdoEN]
 • (ไลนฺ) {lined,lining,lines} n. เส้น,สาย,เชือก,เส้นแบ่ง,เส้นระดับ,ลายเส้น,สายโทรเลข,สายโทรศัพท์,เส้นโลหะ,เส้นเขต,เส้นทางคมนาคม,เส้นโน้ตเพลง,เส้นวิ่ง,เส้นทางเดินรถเดินเรือ,สายการบิน,สายเบ็ด,สายเชือก,แถว,แนว,แนวหน้า,วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว,เรียงเป็นเส้นตรง, [Hope]
 • (n) เส้นตรง,แนว,เส้นทาง,แถว,สายโทรศัพท์,สายโลหิต,บรรทัด,เชือก [Nontri]
 • (vt) ตีเส้น,ขีดเส้น,บุ,ตั้งแถว,เรียงแถว [Nontri]
 • /L AY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
list
 • รายการ: บัญชี, รายชื่อ, บัญชีรายชื่อ, สารบัญ [Lex2]
 • ลงรายการ: ลงรายชื่อ, ลงบัญชี [Lex2]
 • ขอบผ้า: ริม, แถบ, ขอบ [Lex2]
 • ตัดออกเป็นแผ่นยาวๆ (ไม้)[Lex2]
 • ทำด้วยแถบหรือริ้วผ้า[Lex2]
 • ทำเป็นร่อง: ทำให้เป็นแนว [Lex2]
 • ไม้ที่ตัดเป็นแผ่นๆ: กระดานไม้ [Lex2]
 • ใส่ขอบ: ใส่บัว [Lex2]
 • การเอียงไปข้างหนึ่ง[Lex2]
 • ทำให้เอียงข้าง (เรือ)[Lex2]
 • เอียงข้าง (เรือ)[Lex2]
 • (ลิสทฺ) n.,v. (ลง) รายการ,รายชื่อ,บัญชีรายชื่อ,สารบาญ,รายชื่อหลักทรัพย์. [Hope]
 • (n) บัญชีรายชื่อ,รายการ,สารบาญ [Nontri]
 • (vt) ทำบัญชีรายชื่อ,ลงรายชื่อ,เอียง,ฟัง,ได้ยิน [Nontri]
 • /L IH1 S T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
listen
 • ฟัง: รับฟัง, คอยฟัง [Lex2]
 • (ลิส\'เซิน) {listened,.listening,listens} vi. ฟัง,ตั้งใจฟัง,เชื่อฟัง,คอยฟัง. vt. ฟัง,ได้ยิน ###SW. listenable adj. ดูlisten listener n. ดูlisten -Phr. (listen in แอบฟัง) ###S. hear ###A. ignore [Hope]
 • (vi) ฟัง,แอบฟัง,ดักฟัง,ตั้งใจฟัง [Nontri]
 • /L IH1 S AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
little
 • จำนวนเล็กน้อย[Lex2]
 • ใจแคบ: คับแคบ [Lex2]
 • แทบจะไม่[Lex2]
 • ไม่บ่อย[Lex2]
 • ไม่สำคัญ: เล็กน้อย [Lex2]
 • ระยะทางสั้น[Lex2]
 • ระยะเวลาสั้น[Lex2]
 • เล็ก[Lex2]
 • เล็กน้อย: น้อย, ไม่มาก [Lex2]
 • เล็กน้อย: นิดหน่อย [Lex2]
 • สั้นๆ (ช่วงเวลา): สักครู่, สักประเดี๋ยว [Lex2]
 • อ่อนกว่า: อายุน้อยกว่า [Lex2]
 • อายุน้อย[Lex2]
 • (ลิท\'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย) ###S. small, young, mean, weak [Hope]
 • (adj) เล็ก,เล็กน้อย,น้อย,นิดหน่อย,ต่ำต้อย [Nontri]
 • (n) สิ่งเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,ระยะเวลาสั้น [Nontri]
 • /L IH1 T AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
live
 • ดำเนินชีวิต: ใช้ชีวิต [Lex2]
 • ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า[Lex2]
 • ถ่ายทอดสด[Lex2]
 • ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในปัจจุบัน[Lex2]
 • ประสบ[Lex2]
 • มีชีวิต: คงอยู่, เป็นๆ, ไม่ตาย [Lex2]
 • มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ): เต็มไปด้วยชีวิตชีวา [Lex2]
 • มีชีวิตอยู่[Lex2]
 • ไม่ด้าน (กระสุน)[Lex2]
 • ยังคงมีชีวิตอยู่[Lex2]
 • ยังคงอยู่ (ชีวิต, การกระทำ, ความทรงจำ)[Lex2]
 • ยังชีพด้วย: ประทังชีวิตด้วย [Lex2]
 • ยังไม่ระเบิด[Lex2]
 • ยืดหยุ่นได้ (คำไม่เป็นทางการ): เด้งได้ [Lex2]
 • ลุก (ถ่านไฟ): คุแดง [Lex2]
 • สนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่: ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน [Lex2]
 • สว่าง (สี): สดใส [Lex2]
 • อาจปะทุได้อีก[Lex2]
 • อาศัย: อยู่, พัก [Lex2]
 • (adj) มีชีวิต,มีชีวิตชีวา,ทันสมัย,ขะมักเขม้น [Nontri]
 • (vi) อยู่,มีชีวิต,ดำเนินชีวิต,มีอายุ,อาศัยอยู่ [Nontri]
 • /L AY1 V/ [CMU]
 • /L IH1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (j) // [OALD]
local
 • ของพื้นเมือง: ของชาวพื้นเมือง [Lex2]
 • คนพื้นเมือง: คนท้องถิ่น [Lex2]
 • ประจำท้องถิ่น: ส่วนท้องถิ่น, เฉพาะท้องถิ่น, แห่งท้องถิ่น [Lex2]
 • มีผลเฉพาะที่ในร่างกาย: มีผลเฉพาะแห่ง [Lex2]
 • ร้านเหล้า[Lex2]
 • ลักษณะพิเศษของเฉพาะท้องถิ่น[Lex2]
 • ร้านเหล้า: ผับ [Lex2]
 • (โล\'เคิล) adj. เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,ซึ่งหยุดทุกสถานที่. n. รถไฟหรือรถเมล์ที่หยุดทุกสถานี,สาขาของสมาคม สโมสร สหภาพหรือองค์การ,คนท้องถิ่น,ร้านเหล้าประจำท้องถิ่น. ###SW. localness n. ###S. limited,regional ###A. general,worl [Hope]
 • (adj) ประจำท้องถิ่น,ภายในเมือง,ของตำบล,เฉพาะแห่ง [Nontri]
 • /L OW1 K AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
long
 • กางเกงขายาว[Lex2]
 • ยาว (จำนวน, ความสูง, ระยะเวลา, ระยะทาง)[Lex2]
 • ยาวนาน: นาน, มีระยะนาน [Lex2]
 • ยาวนาน (อดีต, ความทรงจำ): นาน [Lex2]
 • ยืดยาว (รายการต่างๆ)[Lex2]
 • เวลานาน: เวลาที่ยาวนาน [Lex2]
 • ปรารถนา: อยากได้, รอคอย, ต้องการ [Lex2]
 • (ลอง) {longed,longing,longs} adj. ยาว,ไกล,นาน,ยาวนาน,ช้า,สูง,เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน,สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ,อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน,ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอด,ทั้ง,ไกล (as long as ตราบใดที่) [Hope]
 • (adj) ยาว,นาน,ไกล,ช้า [Nontri]
 • (vi) ปรารถนา,ใคร่ได้,อยากได้,ต้องการ [Nontri]
 • /L AO1 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
look
 • การค้นหา: การตรวจสอบ [Lex2]
 • การมอง: การดู, การมองดู [Lex2]
 • ค้นหา: มองหา [Lex2]
 • ดู: แล, มอง, มองดู, เพ่ง [Lex2]
 • ตัดสิน[Lex2]
 • เผชิญหน้า: เผชิญหน้า [Lex2]
 • พิจารณา: ให้ความสนใจ, เอาใจใส่ [Lex2]
 • มีท่าทาง: ดูเหมือน, ปรากฏ, ดูราวกับว่า [Lex2]
 • มีแนวโน้ม: โน้มเอียง [Lex2]
 • รูปร่างท่าทาง: รูปร่างหน้าตา, ลักษณะท่าทาง, ลักษณะ, ท่าทาง [Lex2]
 • สมัยนิยม: แบบ, แฟชั่น [Lex2]
 • สีหน้า[Lex2]
 • แสดงออก: แสดงท่าทาง [Lex2]
 • (ลุค) {looked,looking,looks} vi. ดู,มอง,เห็น,เพ่ง,สนใจ,ชำเลือง,โน้มเอียง,ปรากฎ,ดูเหมือน,เผชิญหน้า vt. ดู,มอง,ปรากฎ,แสดงออก,ระวัง,พิจารณา,ตรวจสอบ. n. การดู,การมอง,การเห็น,การชำเลือง,การค้นหา,ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู,ดูแล) -Phr. (look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม) [Hope]
 • (n) การมอง,การดู,การเห็น,รูปร่าง,ท่าทาง,ลักษณะ [Nontri]
 • (vi) มองดู,เพ่ง,ดูเหมือน,ดูคล้าย,สนใจ,หันหน้า,เผชิญหน้า [Nontri]
 • /L UH1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
lose
 • กำจัด[Lex2]
 • เดินไปอย่างช้าๆ (นาฬิกา)[Lex2]
 • ทำหาย: ตกหล่น, ตกหาย [Lex2]
 • พ่ายแพ้: แพ้, พ่าย [Lex2]
 • ไม่ทันได้ยินหรือเห็น: ตามไม่ทัน [Lex2]
 • ไม่สามารถควบคุมได้: ไม่สามารถยับยั้งได้ [Lex2]
 • ยอมจำนน: ยอมแพ้ [Lex2]
 • สูญเสีย: เสียไป [Lex2]
 • เสียเวลา (หรือโอกาส)[Lex2]
 • หมกมุ่น: เพลิน, ลืมตัว [Lex2]
 • หลงทาง: หลง [Lex2]
 • หลบหนี: หนี [Lex2]
 • (ลูส) {lost,losing,loses} vt. ขาดทุน,สูญ,เสีย,แพ้,ทำให้สูญเสีย,พลาด,เสียโอกาส vi. ได้รับความเสียหาย,แพ้,เล่นเสีย, (นาฬิกา) เดินช้า. -Phr. (lose out แพ้) ###SW. losable adj. losableness n. ###S. fail-A. find [Hope]
 • (vi,vt) เสียไป,พลาดไป,สูญสิ้น,ทำหาย,แพ้,หลง,ขาดทุน [Nontri]
 • /L UW1 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
loss
 • การขาดทุน[Lex2]
 • ความสูญเสีย: การสูญเสีย, การเสีย [Lex2]
 • ความเสียหาย[Lex2]
 • จำนวนของสิ่งที่เสียหาย[Lex2]
 • (ลอส) n. การขาดทุน,การสูญเสีย,การแพ้,การหาย,ความเสียหาย,ความผิดพลาด,การทำลาย,ความหายนะ,การสูญเสียทหาร,จำนวนทหารที่สูญเสียไป,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่งงงวย ###S. deprivation [Hope]
 • (n) สิ่งที่เสียไป,การแพ้,ความเสียหาย,การขาดทุน,การสูญหาย [Nontri]
 • /L AO1 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
lot
 • การจับสลาก[Lex2]
 • จับสลาก: จับฉลาก [Lex2]
 • จำนวนทั้งหมด (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • โชคชะตา: พรหมลิขิต, ชะตากรรม, วาสนา, เคราะห์กรรม [Lex2]
 • ที่ดิน: ผืนดิน, แปลงที่ดิน [Lex2]
 • บ่อยครั้ง: บ่อย [Lex2]
 • แบ่งออกเป็นส่วนๆ: แบ่ง, แบ่งปัน, แบ่งส่วน [Lex2]
 • พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ[Lex2]
 • มาก (จำนวน, ปริมาณ, ระดับ): เป็นอันมาก [Lex2]
 • สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์: โรงถ่ายทำภาพยนตร์ [Lex2]
 • สลาก[Lex2]
 • ส่วนแบ่ง: ส่วนที่กำหนดให้ [Lex2]
 • สิ่งของในการประมูล: สิ่งของในการขายทอดตลาด [Lex2]
 • สิ่งของหรือคนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน: กลุ่มคนหรือสิ่งของชนิดเดียวกัน [Lex2]
 • (ลอท) {lotted,lotting,lots} n. สลาก,ฉลาก,การจับฉลาก (ฉลาก) ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,ชตากรรม,ผืนดิน,ประเภทของคน,ชุด,รุ่น,ภาษี,ทั้งมวล,กอง,ทั้งหมด v. จับฉลาก,จับสลาก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ abbr. left occiput transverse ###S. part,quota [Hope]
 • (n) จำนวน,โชค,สลาก,ฉลาก,วาสนา,เคราะห์ [Nontri]
 • (vt) กะให้,แบ่งเป็นกองๆ,จับสลาก [Nontri]
 • /L AA1 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
love
 • ความชอบ: ชื่นชอบ, ใจชอบ, สนใจ [Lex2]
 • ความรัก: ความชอบ, ความพอใจ, ความเสน่หา [Lex2]
 • คู่รัก: ยอดรัก, คนรัก [Lex2]
 • ชอบ: โปรด, พอใจ, รัก [Lex2]
 • แต้มศูนย์ (เทนนิส)[Lex2]
 • หลงรัก: รัก, คลั่งรัก, บูชา [Lex2]
 • (ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง) [Hope]
 • (n) ความรัก,ความชอบ,ความใคร่,คนรัก,คู่รัก [Nontri]
 • (vt) รัก,ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมสู่ [Nontri]
 • /L AH1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
low
 • คุณภาพต่ำ[Lex2]
 • ชั้นต่ำ: เลว, หยาบช้า, หยาบคาย [Lex2]
 • ต่ำ (เกียร์)[Lex2]
 • ต่ำกว่าระดับปกติ[Lex2]
 • ต่ำต้อย: ต้อยต่ำ [Lex2]
 • ต่ำลง (ระดับ, ระดับน้ำ, จุด, ตำแหน่ง): ลดลง [Lex2]
 • ต่ำลึก (เสียง)[Lex2]
 • น้อย[Lex2]
 • น้อย (แสง): (แสง) มัว [Lex2]
 • ในราคาที่ต่ำ: ถูก [Lex2]
 • มีคุณค่าอาหารต่ำ[Lex2]
 • ระดับต่ำ (การเรียน, การงาน)[Lex2]
 • รู้สึกไม่สบาย[Lex2]
 • เสียงต่ำ: เสียงแผ่ว, เสียงเบา [Lex2]
 • หดหู่ใจ: หดหู่, เศร้าใจ [Lex2]
 • หมด: พร่อง, ไม่มีเหลือ [Lex2]
 • อ่อนแรง: อ่อนเพลีย, ไร้พละกำลัง, ไม่มีเรี่ยวแรง [Lex2]
 • ร้อง (วัว): ส่งเสียงคล้ายเสียงวัว [Lex2]
 • (โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี [Hope]
 • (adj) ต่ำ,เตี้ย,ค่อย,เลว,แผ่วลง,พร่อง [Nontri]
 • (n) เสียงร้องเหมือนวัว [Nontri]
 • (vi) ร้องเหมือนวัว [Nontri]
 • /L OW1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
machine
 • เครื่องจักร: เครื่องยนต์, กลไก [Lex2]
 • คณะหรือกลุ่มที่ทำหน้าที่ควบคุมโดยตรง (โดยเฉพาะทางการเมือง): องค์กรที่เป็นกลไกสำคัญ [Lex2]
 • ระบบการปฎิบัติงาน[Lex2]
 • (มะชีน\') n. เครื่องจักร,เครื่อง,จักร,อุปกรณ์,ระบบที่ซับซ้อน,ระบบการทำงาน,การปฏิบัติงาน,กิจกรรมของพรรคหรือองค์การ. vt. กระทำด้วยเครื่อง,เตรียมด้วยเครื่อง. [Hope]
 • (n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์ [Nontri]
 • /M IH0 SH IY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
magazine
 • นิตยสาร: วารสาร, หนังสือรายเดือน, หนังสือรายสัปดาห์, แม็กกาซีน [Lex2]
 • กล่อง: ที่ใส่กระสุน [Lex2]
 • (แมก\'กะซีน) n. นิตยสาร,ห้องเก็บดินปืนหรือวัตถุระเบิดอื่น ๆ ,กล่องใส่กระสุนในปืนอัตโนมัติ,กระสุนปืนรวมทั้งแก๊ป,ปลอกกระสุนและหัวตะกั่ว ###SW. magazinish adj. magaziny adj. [Hope]
 • (n) นิตยสาร,วารสาร,หนังสือพิมพ์รายเดือน,คลังกระสุน,ซองปืน [Nontri]
 • /M AE1 G AH0 Z IY2 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
main
 • แม่น้ำเมนในประเทศเยอรมัน (มีความยาว 523 กิโลเมตร)[Lex2]
 • สำคัญที่สุด: หลัก, ใหญ่ที่สุด, มากที่สุด [Lex2]
 • ส่วนสำคัญที่สุด[Lex2]
 • สายหลัก (ท่อหรือสายเคเบิลใหญ่)[Lex2]
 • แผ่นดินใหญ่[Lex2]
 • (เมน) adj. ส่วนใหญ่,ชั้นนำ,สำคัญที่สุด,สำคัญ,ที่สุด,ใช้เดี่ยวได้ n. ท่อสำคัญ,ท่อหลัก,กำลัง,ความพยายามที่รุนแรง,มหาสมุทร,ทะเลหลวง,แผ่นดินใหญ่ -Phr. (in the main ส่วนใหญ่) ###S. chief [Hope]
 • (adj) สำคัญ,ส่วนใหญ่,ชั้นนำ [Nontri]
 • (n) ท่อน้ำใหญ่,สายไฟใหญ่,ถนนสายใหญ่,ทะเลหลวง [Nontri]
 • /M EY1 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
maintain
 • รักษา: ดูแลต่อไป, คงอยู่, ดำรง, คงเอาไว้, ทรงไว้, รักษาไว้ [Lex2]
 • (เมนเทน\') vt. ผดุงไว้,ธำรงไว้,บำรุง,รักษาไว้,ค้ำ,เกื้อกูล,อนุรักษ์,ยึดมั่น,ออกค่าใช้จ่าย. ###SW. maintainable adj. maintainer n. ###S. continue,support,uphold ###A. cease [Hope]
 • (vt) เก็บรักษา,เลี้ยงดู,บำรุง,ค้ำจุน,ผดุงไว้,ตั้ง [Nontri]
 • /M EY0 N T EY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
major
 • ส่วนใหญ่: ส่วนมาก [Lex2]
 • สำคัญมาก[Lex2]
 • (เม\'เจอะ) n. พันตรี,ผู้บรรลุนิติภาวะ,วิชาเอกadj. ใหญ่,สำคัญ,ส่วนใหญ่,บรรลุนิติภาวะ vi. เรียนวิชาเอก ###S. larger,leading [Hope]
 • (adj) สำคัญ,เขื่อง,ใหญ่,ส่วนใหญ่,ส่วนมาก [Nontri]
 • (n) พันตรี,วิชาเอก,คนส่วนมาก,ผู้บรรลุนิติภาวะ [Nontri]
 • /M EY1 JH ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
majority
 • ส่วนใหญ่: ส่วนใหญ่ที่สุดของกลุ่ม [Lex2]
 • เสียงข้างมาก: เสียงส่วนมาก, ส่วนรวม, ฝ่ายข้างมาก [Lex2]
 • พลตรี (ยศ)[Lex2]
 • ซึ่งเป็นส่วนใหญ่[Lex2]
 • (มะจอ\'ริที) n.,adj. ส่วนใหญ่,ส่วนมาก,คะแนนเสียงข้างมาก,ตำแหน่งพันตรี,นิติภาวะ. [Hope]
 • (n) หมู่มาก,คะแนนเสียงส่วนมาก,วัยผู้ใหญ่ [Nontri]
 • /M AH0 JH AO1 R AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
make
 • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • จัดหา[Lex2]
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
 • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
 • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
 • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
 • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
 • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
 • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
 • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
 • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
 • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
 • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
 • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
 • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
 • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
 • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
 • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
 • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
 • /M EY1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
man
 • ผู้ชาย: บุรุษ, ชาย, สุภาพบุรุษ, เพศชาย [Lex2]
 • มนุษย์: มนุษยชาติ, คน [Lex2]
 • คนงานชาย: ลูกจ้างชาย, คนรับใช้ชาย [Lex2]
 • ทหารชาย[Lex2]
 • สามี (คำสแลง): ชายคนรัก, คู่นอนชาย, ผัว [Lex2]
 • คำเรียกบุคคล (ทั้งสองเพศ) (คำสแลง): คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย [Lex2]
 • เข้าประจำที่: เตรียมพร้อม, เข้าประจำตำแหน่ง [Lex2]
 • จัดกำลังคน: บรรจุคน, จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง, เตรียมกำลังคน [Lex2]
 • คนหนึ่งๆ ใช้เวลาว่าไม่เจาะจงว่าใคร [LongdoDE]
 • |Singl.| ผู้คนหรือเรา เป็นคำสรรพนามที่ใช้บ่งถึงเหตุการณ์ทั่วไป เช่น Man spricht nicht mit vollem Mund. เราไม่ควรพูดขณะทานข้าวหรือมีข้าวเต็มปาก [LongdoDE]
 • (แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนุษย์,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษยชาติ,บุคคล,สามี,คนงานที่เป็นผู้ชาย,ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย,คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก,เรือกำปั่น. vt. หาคนให้,ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men [Hope]
 • (n) คน,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษย์,สามี,คนงาน,พลทหาร [Nontri]
 • (vt) จัดหาคน,หาคนให้,ประจำตำแหน่ง [Nontri]
 • /M AE1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
manage
 • สำเร็จ: จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ [Lex2]
 • ทำให้สำเร็จ (โดยเฉพาะกับสิ่งที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้): จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ, หาทางทำจนสำเร็จ [Lex2]
 • จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน)[Lex2]
 • บริหาร: จัดการ, ควบคุม, ปกครอง, ดูแล [Lex2]
 • (แมน\'นิจฺ) v. จัดการ,จัด,ควบคุม,ดูแล,บริหาร,ปกครอง,ทำให้เกิดขึ้น,ประสบความสำเร็จ,มีอิทธิพลต่อ,พลิกแพลง,ปฏิบัติ,ถือ (อาวุธ,เครื่องมือ) , ###S. direct [Hope]
 • (vi,vt) จัดการ,ใช้,ควบคุม,ดูแล,ปกครอง,บริหาร,ดำเนินการ,พลิกแพลง [Nontri]
 • /M AE1 N AH0 JH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
management
 • การจัดการ: การบริหาร, การควบคุม, การปกครอง [Lex2]
 • คณะผู้บริหาร: คณะผู้จัดการ, คณะที่ปรึกษา [Lex2]
 • ความสามารถในการจัดการ[Lex2]
 • (แมน\'นิจเมินทฺ) n. การจัดการ,การบริหาร,การควบคุม,การปกครอง,ผู้จัดการ,คณะผู้จัดการ,คณะผู้บริหาร ###S. government [Hope]
 • (n) การปกครอง,การบริหาร,การจัดการ [Nontri]
 • /M AE1 N AH0 JH M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
manager
 • ผู้จัดการ: ผู้ควบคุม, ผู้บริหาร [Lex2]
 • นักเรียนหรือนักศึกษาที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาภายใต้การกำกับดูแลของผู้ฝึกสอน (ทางกีฬา)[Lex2]
 • (แมน\'นิจเจอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้บริหาร. ###SW. managership n. [Hope]
 • (n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง [Nontri]
 • /M AE1 N AH0 JH ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
many
 • มากมาย: หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ [Lex2]
 • คนหรือสิ่งของจำนวนมาก[Lex2]
 • จำนวน: คนส่วนมาก [Lex2]
 • (เม\'นี) adj. มากเป็นจำนวนมาก. n. จำนวนมาก. -Phr. (The many มนุษย์ส่วนใหญ่) pron. คนหรือสิ่งของจำนวนมาก ###S. divers [Hope]
 • (adj) มาก,หลาย [Nontri]
 • (n) จำนวนมาก [Nontri]
 • /M EH1 N IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
market
 • ตลาด: ตลาดสด, สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของร้านค้า, สถานที่ขายของ [Lex2]
 • กลุ่มผู้ซื้อ: กลุ่มเป้าหมาย, ตลาดเป้าหมาย, ผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย [Lex2]
 • ความต้องการสินค้า[Lex2]
 • จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขาย[Lex2]
 • อัตราแลกเปลี่ยน: ราคาแลกเปลี่ยน [Lex2]
 • ขาย: วางตลาด, ขายสินค้า [Lex2]
 • (มาร์ค\'คิท) n. ตลาด,การค้าขาย,กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย,การตลาด,ธุรกิจ,ความต้องการสินค้า,กลุ่มผู้ซื้อ,ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด,นำสู่ตลาด,ขาย ###SW. marketability n. [Hope]
 • (n) ตลาด,ร้านค้า,ธุรกิจ,ศูนย์การค้า [Nontri]
 • (vt) ขาย,วางตลาด,นำสู่ตลาด [Nontri]
 • /M AA1 R K AH0 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
marriage
 • การแต่งงาน: การสมรส, ภาวะที่แต่งงานกัน [Lex2]
 • พิธีแต่งงาน: พิธีสมรส [Lex2]
 • การรวมสองสิ่งเข้าไว้ด้วยกัน: การรวมกันอย่างแนบแน่น [Lex2]
 • (แม\'ริอิจ) n. การแต่งงาน,การสมรส [Hope]
 • (n) การสมรส,การแต่งงาน,การวิวาห์ [Nontri]
 • /M EH1 R IH0 JH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
material
 • วัตถุ: สิ่งของ, สสาร [Lex2]
 • ข้อเท็จจริง: ข้อมูล, เนื้อหา, ใจความ, สาระ, ความคิด [Lex2]
 • ผ้า: สิ่งทอ [Lex2]
 • ผู้เหมาะสม: คนเหมาะสม [Lex2]
 • ทางกาย: ทางกายภาพ [Lex2]
 • ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ: ซึ่งประกอบด้วยวัตถุ, ในโลกของวัตถุ, ทางโลก, ทางวัตถุ [Lex2]
 • สำคัญ: จำเป็น, ที่สัมพันธ์กัน [Lex2]
 • (มะเทีย\'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน. ###SW. materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เป็นรูปธรรม,สำคัญ,ประกอบด้วยวัตถุ [Nontri]
 • (n) สิ่งของ,วัตถุ,เนื้อหา,ส่วนประกอบ,ปัจจัย,สิ่งทอ [Nontri]
 • /M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
matter
 • สิ่งที่ต้องทำ: ภารกิจ, งาน, ธุรกิจ [Lex2]
 • สาร: เนื้อหาสาระ, สาระสำคัญ, ใจความ, จุดสำคัญ, เรื่อง, เรื่องราว [Lex2]
 • วัตถุ: สสาร, สิ่งของ [Lex2]
 • สิ่งพิมพ์: สิ่งตีพิมพ์ [Lex2]
 • เป็นเรื่องสำคัญ: มีความหมาย, มีสาระสำคัญ, มีความสำคัญ [Lex2]
 • (แมท\'เทอะ) n. วัตถุ,สสาร,สาระ,เนื้อหา,สิ่งที่อยู่ในช่องว่าง,วัตถุทางกาย,สารเฉพาะอย่าง,สารที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย,หนอง,สิ่งตีพิมพ์,สิ่งขีดเขียน,สถานการณ์,สภาวะ,ธุรกิจ,ความสำคัญ,ความลำบาก,เหตุผล,สาเหตุ,สำเนา,แบบ vi. เป็นสิ่งสำคัญมีความหมาย มีหนอง [Hope]
 • (n) วัตถุ,สสาร,สิ่งของ,สาระ,เรื่อง [Nontri]
 • (vi) เป็นเรื่องราว,สำคัญ,เป็นเหตุ [Nontri]
 • /M AE1 T ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
may
 • พฤษภาคม[Lex2]
 • อาจจะ (ใช้แสดงความเป็นไปได้): อาจ, คงจะ, น่าจะ [Lex2]
 • สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต)[Lex2]
 • เดือนพฤษภาคม[Lex2]
 • ขอให้ เช่น May the best team win. ขอให้ทีมที่เก่งที่สุดชนะ [LongdoEN]
 • (เมย์) auxv. อาจจะ,อาจ,คงจะ,สามารถจะ,บางที,ขอให้ n. =maiden (ดู) [Hope]
 • (n) เดือนพฤษภาคม [Nontri]
 • (va) ขออนุญาต,อาจจะ,สามารถจะ,น่าจะ,บางที [Nontri]
 • /M EY1/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
maybe
 • บางที: อาจจะ, เป็นไปได้ [Lex2]
 • (เม\'บี) adv. บางที,อาจจะ,เป็นไปได้ [Hope]
 • (adv) อาจเป็นได้,บางที,อาจจะ [Nontri]
 • /M EY1 B IY0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
me
 • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
 • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
 • (มี) pron. ฉัน [Hope]
 • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
 • /M IY1/ [CMU]
 • (prp) // [OALD]
mean
 • หมายความว่า: แปลว่า, แสดงว่า [Lex2]
 • มีเจตนา: ตั้งใจ, มุ่งหมาย [Lex2]
 • ตั้งใจ: มุ่งหมาย [Lex2]
 • มีความหมายต่อ: มีความสำคัญต่อ [Lex2]
 • ใจร้าย: ใจดำ, โหดร้าย, ใจแคบ, เลวทราม [Lex2]
 • ทรุดโทรม: สกปรก, ซอมซ่อ, ขะมุกขมอม [Lex2]
 • ค่าเฉลี่ย: ตัวกลาง, มัชฌิม [Lex2]
 • (มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย [Hope]
 • /M IY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
measure
 • ขนาด: ปริมาณ, จำนวน, น้ำหนัก [Lex2]
 • การวัด: การตวงวัด, ระบบการวัด [Lex2]
 • มาตรการ: วิธีการประเมิน, วิธีตัดสิน [Lex2]
 • หน่วยวัด[Lex2]
 • เครื่องวัด: เครื่องมือ [Lex2]
 • กฎหมาย: พระราชบัญญัติ, ร่างพระราชบัญญัติ [Lex2]
 • จังหวะ (ของคำประพันธ์)[Lex2]
 • วัดขนาด (ความยาว, ความสูง, ความเร็ว ฯลฯ): หาค่า, กะประมาณ [Lex2]
 • (เมช\'เชฺอะ) n. มาตรการ,ปริมาณที่วัดได้,เครื่องมือ,หน่วยการวัด,ปริมาณที่แน่นอน,กฎหมาย,จังหวะ,หน่วยเมตริก,การเต้นรำที่สง่าและช้า v. วัด,หาค่า,ประมาณ,กะ,ประเมิน,เป็นวิธีการ,ปรับ,เดินทาง -Phr. (for good measure เป็นส่วนพิเศษ) ###S. extent [Hope]
 • (n) ขนาด,เครื่องวัด,มาตราวัด,เครื่องมือ,จังหวะดนตรี,การกระทำ [Nontri]
 • (vt) วัด,เก็ง,ประมาณ,หาค่า,กะ,ปรับ [Nontri]
 • /M EH1 ZH ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
media
 • สื่อมวลชน (คำพหูพจน์ของ medium): ตัวกลาง, สื่อกลาง [Lex2]
 • (มี\'เดีย) n.,พหูพจน์ของ medium (ดู) -Phr. (The media,mass media สื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แม็กกาซีน) [Hope]
 • (n) pl ของ medium [Nontri]
 • /M IY1 D IY0 AH0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
  [medium]
 • ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง: กลางๆ, ปานกลาง, ขนาดกลาง [Lex2]
 • สายกลาง: ภาวะที่อยู่ตรงกลาง, จุดกึ่งกลาง [Lex2]
 • สื่อมวลชน[Lex2]
 • สื่อกลาง: ตัวกลาง [Lex2]
 • วิธีการ: วิธี [Lex2]
 • ผู้เป็นสื่อกลางระหว่างวิญญาณและมนุษย์[Lex2]
 • สิ่งแวดล้อม: สภาพแวดล้อม [Lex2]
 • |das, pl. Medien| สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ [LongdoDE]
 • (มี\'เดียม) n. สายกลาง,ภาวะที่อยู่ตรงกลาง,สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง,สื่อ,มัชฌิม,สิ่งที่แสงหรือเสียงผ่านไป,ที่อยู่สิ่งมีชีวิต,สิ่งแวดล้อม,วิธีการ,อาหารเพาะเชื้อ. adj. ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นสายกลาง pl. media ###S. mean,means [Hope]
 • (adj) ปานกลาง,เป็นสายกลาง,ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นตัวกลาง [Nontri]
 • (n) ตัวกลาง,สื่อ,คนทรง,เครื่องมือ [Nontri]
 • /M IY1 D IY0 AH0 M/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
medical
 • ทางการแพทย์: ด้านการแพทย์, เกี่ยวกับการแพทย์, เกี่ยวกับการรักษา [Lex2]
 • การตรวจร่างกาย: การเช็คสุขภาพ [Lex2]
 • (เมด\'ดิเคิล) adj. เกี่ยวกับการแพทย์,เกี่ยวกับการรักษา. [Hope]
 • (adj) ทางอายุรศาสตร์,ทางการแพทย์,ทางเวชกรรม [Nontri]
 • /M EH1 D AH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
meet
 • พบโดยบังเอิญ[Lex2]
 • จัดให้พบกัน: พบกันอย่างเป็นทางการ [Lex2]
 • รู้จักเป็นครั้งแรก: พบกันครั้งแรก, ได้รับการแนะนำให้รู้จัก [Lex2]
 • ต้อนรับ[Lex2]
 • ชุมนุม: ประชุม [Lex2]
 • จัดการ: รับมือ [Lex2]
 • ทำตาม: สนอง, ยอมตาม [Lex2]
 • บรรจบกับ: สัมผัสกับ, เชื่อมต่อกับ [Lex2]
 • จ่ายเงิน[Lex2]
 • การแข่งขันกีฬา[Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร, พอควร [Lex2]
 • (มีท) {met,met,meeting,meets} v. พบ,ประสบ,เผชิญ,กลายเป็น,ทำให้คุ้นเคยกับ,บรรจบ,สบตา,ขัดแย้ง,ต่อต้าน,ต้องใจ,ตกลง. n. การชุมนุม,การประชุม,ผู้ชุมนุม,สถานที่ชุมนุม adj. เหมาะสม,สมควร . ###SW. meetly adv. meetness n. [Hope]
 • (adj) เหมาะสม,พอควร,สมควร [Nontri]
 • (vt) พบ,ต้อนรับ,บรรจบ,เผชิญ,ร่วม,ประชุม [Nontri]
 • /M IY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
meeting
 • การพบกัน: การเจอกัน [Lex2]
 • การประชุม: การรวมกลุ่ม, การชุมนุม [Lex2]
 • (มีท\'ทิง) n. การชุมนุม,การพบกัน,กลุ่มคนที่ชุมนุมกัน,สถานที่ชุมนุม [Hope]
 • (n) การประชุม,การชุมนุม,การดวลกัน [Nontri]
 • /M IY1 T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
member
 • สมาชิก (คำย่อคือ mem): ชาวคณะ, ผู้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, พวกองค์ประกอบ, ส่วนประกอบ [Lex2]
 • สมาชิก [LongdoEN]
 • (เมม\'เบอะ) n. สมาชิก,ชาวคณะ,ส่วนของร่างกาย,องค์ประกอบ,องค์,หน่วย,ส่วน, [Hope]
 • (n) สมาชิก,องค์,หน่วย,อวัยวะ,ส่วนประกอบ [Nontri]
 • /M EH1 M B ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
memory
 • ความจำ: ความทรงจำ, ระบบความจำ [Lex2]
 • การจำได้: การระลึกถึง [Lex2]
 • หน่วยความจำ (ในคอมพิวเตอร์): ความจุของข้อมูล [Lex2]
 • (เมม\'มะรี) n. ความจำ,ความทรงจำ,บุคคลหรือสิ่งที่จำไว้,หน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ pl. memories [Hope]
 • (n) ชื่อเสียง,ความทรงจำ,ความหลัง,อนุสรณ์ [Nontri]
 • /M EH1 M ER0 IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
mention
 • กล่าวถึง: อ้างถึง, เอ่ยถึง, พูดถึง [Lex2]
 • การกล่าวถึง: การเอ่ยถึง, การพูดถึง [Lex2]
 • (เมน\'เชิน) vt. กล่าวถึง,เอ่ยถึง,อ้างอิง,พูดพาดพิง. n. การกล่าวถึง,คำอ้าง -Phr. (not to mention นอกเหนือจาก) ###SW. mentioner n. ###S. refer,name,cite [Hope]
 • (n) การกล่าวถึง,การพาดพิงถึง,การอ้างถึง,คำอ้าง,คำชมเชย [Nontri]
 • (vt) กล่าวถึง,พาดพิงถึง,อ้างถึง,เอ่ยถึง [Nontri]
 • /M EH1 N SH AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
message
 • ข่าวสาร: ข่าวคราว, ข้อความ, สาร [Lex2]
 • ประเด็น: เนื้อความ, เนื้อหา, ความหมาย [Lex2]
 • (เมส\'ซิจฺ) n. สาร,ข่าวสาร,ข่าวคราว,จุดหมายหรือคำพูดที่ฝากไปให้บุคคลอื่น,ความหมาย,ถ้อยคำ (โทรเลขหรือโทรศัพท์) [Hope]
 • (n) ข่าวสาร,ความหมาย,ถ้อยคำ [Nontri]
 • /M EH1 S AH0 JH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
method
 • วิธี: วิธีการ, แนวทาง, ระเบียบ, แบบแผน [Lex2]
 • (เมธ\'เธิด) n. วิธีการ,วิธีดำเนินการ ###S. procedure [Hope]
 • (n) ระเบียบ,วิธี,แบบแผน,วิธีการ [Nontri]
 • /M EH1 TH AH0 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
middle
 • ตรงกลาง: กลาง, กึ่งกลาง [Lex2]
 • ปานกลาง: พอประมาณ, เป็นกลาง, กลางๆ [Lex2]
 • จุดกึ่งกลาง: จุดกลาง [Lex2]
 • (มิด\'เดิล) adj.,n. กึ่งกลาง,ตอนกลาง,กลาง,ปานกลาง,พอประมาณ. ###S. central [Hope]
 • (adj) กลาง,ตอนกลาง,ปานกลาง,กึ่งกลาง,พอประมาณ [Nontri]
 • (n) ตอนกลาง,ส่วนกลาง,จุดกลาง,สื่อกลาง [Nontri]
 • /M IH1 D AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
might
 • กริยาช่วยช่องที่ 2 ของ may: อาจจะ, คงจะ, น่าจะ [Lex2]
 • อำนาจ[Lex2]
 • ความแข็งแรง: พลัง, กำลังกาย, แรง [Lex2]
 • (ไมทฺ) n. อำนาจ,ความสามารถ,ประสิทธิภาพ,กำลังกาย,แรง,อำนาจหรือกำลังที่เหนือกว่า -Phr. (with might and main มีอำนาจเต็มที่) v. อดีตกาลของ may- [Hope]
 • (n) กำลัง,ประสิทธิภาพ,อำนาจ,แรง,ความสามารถ [Nontri]
 • (va) pt ของ may [Nontri]
 • /M AY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
military
 • ทหาร: กองกำลัง, กองทัพ [Lex2]
 • ทางทหาร: เกี่ยวกับทหาร, ของทหาร [Lex2]
 • เกี่ยวกับสงคราม[Lex2]
 • (มิล\'ลิเทอรี) adj. เกี่ยวกับทหาร [Hope]
 • (adj) ในทางทหาร,เกี่ยวกับทหาร [Nontri]
 • /M IH1 L AH0 T EH2 R IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
million
 • หนึ่งล้าน[Lex2]
 • หนึ่งล้าน (หรือจำนวนหนึ่งล้านที่เป็นตัวเลข)[Lex2]
 • |die, pl. Millionen| หนึ่งล้าน [LongdoDE]
 • (มิล\'เยิน) n. หนึ่งล้าน pl. million,millions [Hope]
 • (n) หนึ่งล้าน,ล้านปอนด์,ล้านเหรียญ,ล้านบาท [Nontri]
 • /M IH1 L Y AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
mind
 • จิตใจ: ใจ, ความเห็น, ความรู้สึกนึกคิด, ความคิด [Lex2]
 • ความจำ: ความทรงจำ [Lex2]
 • คนฉลาด[Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์ [Lex2]
 • สติปัญญา: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา [Lex2]
 • สังเกต: เข้าใจ [Lex2]
 • รังเกียจ: เกี่ยง, คัดค้าน, ไม่เต็มใจทำบางสิ่ง [Lex2]
 • ระวัง: ระมัดระวัง, เอาใจใส่ดูแล [Lex2]
 • (ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one\'s mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one\'s mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้ [Hope]
 • (n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ [Nontri]
 • (vt) ระวัง,เอาใจใส่,สนใจ,สังเกต,ตั้งใจฟัง,รังเกียจ [Nontri]
 • /M AY1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
minute
 • นาที[Lex2]
 • ระยะเวลาอันสั้น: ช่วงเวลาสั้นๆ, ชั่วขณะ [Lex2]
 • จับเวลาเป็นนาที: บันทึกเวลาเป็นนาที [Lex2]
 • เล็กมาก: แคบมาก [Lex2]
 • ไม่สำคัญ: สำคัญเล็กน้อย [Lex2]
 • ละเอียด: พิถีพิถัน [Lex2]
 • |die, pl. Minuten| \nนาที [LongdoDE]
 • (มิน\'นิท) n. นาที,ระยะเวลาอันสั้น,การสรุป,บันทึกความจำ, adj. ซึ่งเตรียมขึ้นอย่างรวดเร็ว,ซึ่งใช้เวลาเล็กน้อยในการทำ,เล็กมาก,เล็กน้อยมาก,ไม่สำคัญ,สำคัญเล็กน้อย,เป็นเรื่องขี้ประติ๋ว vt. จับเวลาเป็นนาที,บันทึกเป็นนาที ###SW. minuteness n. minu [Hope]
 • (adj) เล็กมาก,ละเอียด,ประณีต,พิถีพิถัน [Nontri]
 • (n) นาที,รายงานการประชุม,ลิปดา [Nontri]
 • /M IH1 N AH0 T/ [CMU]
 • /M AY0 N UW1 T/ [CMU]
 • /M AY0 N Y UW1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (j) // [OALD]
miss
 • นางสาว: คำเรียกนำหน้าหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงาน [Lex2]
 • คำเรียกนำหน้านางงามในการประกวดความงาม[Lex2]
 • พลาด: พลาดเป้า, ทำพลาด [Lex2]
 • ทำพลาด: พลาด [Lex2]
 • ไม่เข้าใจ: ไม่เห็น, ไม่ได้ยิน [Lex2]
 • หลีกเลี่ยง: หนี [Lex2]
 • ขาดเรียน: หยุดเรียน [Lex2]
 • ไปไม่ทัน: คลาด, ไม่พบ [Lex2]
 • คิดถึง: ปรารถนา [Lex2]
 • นางสาว: หญิงสาว [Lex2]
 • หญิงสาว: ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน, เด็กสาว [Lex2]
 • (มิส) vt. พลาด,ทำพลาด,ตี,ต่อย,แทง,ฟัน,ขว้าง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ ,ทำหาย,คิดถึง,หลบหลีก,หนี,ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด,ทำพลาด. n. การพลาด,การทำพลาด,การละเว้น ###S. lose,fail [Hope]
 • (n) นางสาว [Nontri]
 • (vt) พลาดไป,เสีย,ขาดไป,ไม่ทัน,ผิด,หายไป,คิดถึง [Nontri]
 • /M IH1 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
mission
 • งานที่ได้รับมอบหมาย: ภาระหน้าที่, ภารกิจ [Lex2]
 • คณะผู้แทน: ผู้แทน, คณะทูต [Lex2]
 • (มิช\'เชิน) n. คณะผู้แทน,ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน,คณะทูต,สถานทูต,งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) ,การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ,โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ,งานมอบหมาย [Hope]
 • (n) ภาระ,ธุระ,คณะผู้แทน,คณะผู้สอนศาสนา,คณะทูต [Nontri]
 • /M IH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
model
 • แบบจำลอง: รูปจำลอง, สิ่งจำลอง, หุ่นจำลอง [Lex2]
 • นางแบบ[Lex2]
 • ต้นแบบ: แบบ, แม่แบบ, แบบอย่าง, ตัวอย่าง [Lex2]
 • แสดงแบบ: เป็นนายแบบ, เป็นนางแบบ [Lex2]
 • จำลองแบบ: ทำแบบ, สร้างแบบจำลอง [Lex2]
 • น่าถือเป็นแบบอย่าง: น่าเอาอย่าง, ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง [Lex2]
 • เป็นแบบให้ (นักวาดรูป): นั่งเป็นแบบ, วางท่าเป็นแบบ [Lex2]
 • (โม\'เดิล) n. แบบ,หุ่นจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ,สร้างแบบ,แสดง,สร้างหุ่น. ###SW. modeler n. modeller n. ###S. standard [Hope]
 • (n) แบบ,หุ่น,แบบจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง [Nontri]
 • (vt) ทำตามแบบ,สร้างแบบ [Nontri]
 • /M AA1 D AH0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
modern
 • สมัยใหม่: ยุคใหม่, สมัยปัจจุบัน, ทันสมัย [Lex2]
 • คนสมัยใหม่: คนทันสมัย [Lex2]
 • ทันสมัย [LongdoEN]
 • (มอด\'เดิร์น) adj. ทันสมัย,ไม่ห่างไกล,ไม่โบราณ n. บุคคลในยุคปัจจุบัน ###SW. modernly adv. modernness n. ###S. recent ###A. ancient [Hope]
 • (adj) สมัยใหม่,สมัยนิยม,ทันสมัย,ตามสมัย [Nontri]
 • /M AA1 D ER0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
moment
 • ชั่วขณะ: ชั่วครู่ [Lex2]
 • โอกาสสำคัญ: เวลาสำคัญ [Lex2]
 • ความสำคัญ[Lex2]
 • (โม\'เมินทฺ) n. ขณะนั้น,ชั่วครู่,ขณะ,ความสำคัญ,ความสำคัญของขณะนั้น,โอกาส,ผลที่ตามมา,ลักษณะของสิ่งของ (ปรัชญา) ###S. minute,weight ###A. triviality [Hope]
 • (n) ขณะ,ชั่วครู่,กำหนดเวลา,โอกาส,ความสำคัญ [Nontri]
 • /M OW1 M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
money
 • เงิน: เงินทอง, สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยน [Lex2]
 • ทรัพย์สิน: ทรัพย์สมบัติ [Lex2]
 • (มัน\'นี) n. เงิน,ตัวเงิน,เงินตรา,ธนบัตร,สิ่งที่ใช้เป็นสื่อของการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน ###SW. moneys,monies n.,pl. ค่าปรับเป็นเงิน,ผลกำไรเป็นเงิน pl. moneys,monies [Hope]
 • (n) เงิน,ธนบัตร,ทรัพย์สิน [Nontri]
 • /M AH1 N IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
month
 • เดือน: หน่วยนับเวลา 1 เดือนมีค่าเท่ากับ 30 วันหรือ 4 อาทิตย์โดยประมาณ [Lex2]
 • (มันธฺ) n. เดือน [Hope]
 • (n) เดือน [Nontri]
 • /M AH1 N TH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
more
 • มากกว่า[Lex2]
 • มากกว่า: ยิ่งกว่า [Lex2]
 • จำนวนที่มากกว่า: จำนวนที่มากขึ้น [Lex2]
 • นานขึ้น: นานกว่า, มากกว่า, บ่อยขึ้น [Lex2]
 • (โมรฺ,มอรฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือจาก,อีก,ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ) ###S. greater,extra [Hope]
 • (adj) มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือไปกว่า,เพิ่มขึ้น [Nontri]
 • (adv) อีก,มากกว่า,ต่อไป,นอกเหนือจาก,ยิ่งกว่า [Nontri]
 • /M AO1 R/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
morning
 • ตอนเช้า: เช้า, เวลาเช้า, รุ่งเช้า [Lex2]
 • ระยะแรกเริ่ม: ส่วนเริ่มต้น [Lex2]
 • ซึ่งเกิดขึ้นในตอนเช้า: เกี่ยวกับเวลาเช้า [Lex2]
 • ตอนเช้า [LongdoEN]
 • (มอร์\'นิง) n.,adj. ตอนเช้า,ระยะแรกเริ่ม ###S. dawn [Hope]
 • (n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า [Nontri]
 • /M AO1 R N IH0 NG/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
most
 • มากที่สุด[Lex2]
 • จำนวนมากที่สุด: ปริมาณมากที่สุด [Lex2]
 • ที่สุด: มากที่สุด, มาก [Lex2]
 • ส่วนใหญ่[Lex2]
 • (โมสทฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด,ปริมาณที่มากที่สุด,เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่,-Phr. (at the most อย่างมากที่สุด) adv. มากที่สุด,เกือบจะ [Hope]
 • (adj,adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด [Nontri]
 • (n) คนส่วนใหญ่,เลขสูงสุด,จำนวนที่มากที่สุด [Nontri]
 • /M OW1 S T/ [CMU]
 • /M OW1 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
mother
 • แม่: คุณแม่, มารดา, แม่เลี้ยง, แม่บุญธรรม [Lex2]
 • แหล่งที่มา: บ่อเกิด, ต้นกำเนิด [Lex2]
 • เป็นแม่: เป็นมารดา, มาจากแม่ [Lex2]
 • เป็นผู้ให้กำเนิด[Lex2]
 • เลี้ยงดู[Lex2]
 • (มา\'เธอะ) n.,adj. แม่,มารดา,แม่ยาย,แม่เลี้ยง,หญิงผู้ทำหน้าที่เหมือนแม่ vt. เป็นแม่ของ,ดูแลเหมือนแม่ ###S. mom,mama [Hope]
 • (n) มารดา,แม่ [Nontri]
 • /M AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
mouth
 • ปาก: ช่องปาก, ช่องปาก [Lex2]
 • การพูดโอ้อวด: การคุยโต, การคุยเขื่อง [Lex2]
 • พูด: คุย, ออกเสียง [Lex2]
 • กดด้วยปาก: กัด, ถูด้วยปาก [Lex2]
 • การพูด: การเอ่ยปาก, คำพูด [Lex2]
 • (เมาธฺ) n. ปาก,ช่องปาก,โพรงปาก, [Hope]
 • (n) ปาก,ปากแม่น้ำ,ปากท้อง [Nontri]
 • (vi) พูดวางโต,พูดชัดเจน [Nontri]
 • (vt) ใช้ปากคาบ,อม,เคี้ยว [Nontri]
 • /M AW1 TH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (n) // [OALD]
move
 • กระตุ้น: ดลใจ, เร้าใจ [Lex2]
 • เคลื่อน: เปลี่ยนตำแหน่ง, เปลี่ยนที่, ขยับ [Lex2]
 • ดำเนินการ: ลงมือทำ [Lex2]
 • ก้าวหน้า[Lex2]
 • ทำให้สะเทือนใจ: เร้าความรู้สึกของ [Lex2]
 • การดำเนินการ: การรุกคืบ, การทำให้เจริญก้าวหน้า [Lex2]
 • การย้ายที่อยู่: การย้ายบ้าน, การเปลี่ยนงาน, การอพยพ, การโยกย้าย [Lex2]
 • การเคลื่อนไหว: การขยับ, การเคลื่อนย้าย [Lex2]
 • (มูฟว) vi. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,เดิน,ก้าวหน้า,เจริญ,จำหน่ายไป,จากไป,ถ่ายท้อง,มีบทบาท,ดำเนินการ,เสนอ. vt. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,กระตุ้น,ดลใจ,เร้าใจ,แหย่,ทำให้ถ่ายท้อง,จำหน่ายไป,เสนอ. n. การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่,การสู่จุดหมายปลายทาง,การเดินหมากรุก,แต้ม,การรกระทำ [Hope]
 • (n) รอบ,คราว,อุบาย,แต้ม,การเดินหมากรุก,การเคลื่อนไหว [Nontri]
 • (vi) เคลื่อนไหว,เคลื่อนที่,ก้าวหน้า,ดำเนินการ,จากไป [Nontri]
 • (vt) ทำให้เคลื่อนไหว,เสนอ,กระตุ้น,แหย่,เร้าใจ [Nontri]
 • /M UW1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
movement
 • การเคลื่อนที่: การเคลื่อนไหว, การขยับ [Lex2]
 • กริยาท่าทาง[Lex2]
 • คณะบุคคล: องค์การ, ขบวนการ [Lex2]
 • การเคลื่อนกำลังทหาร: การโยกย้ายกำลังทหาร [Lex2]
 • ส่วนที่เคลื่อนไหวของระบบกลไก[Lex2]
 • ช่วงหนึ่งของเพลง[Lex2]
 • กระบวนการ[Lex2]
 • (มูฟว\'เมินทฺ) n. การเคลื่อนไหว,การเคลื่อนที่,กิริยาท่าทาง,ขบวนการ,ความพยายาม,คณะบุคคล,การดำเนินงาน,คณะบุคคล ###S. motion ###A. rest [Hope]
 • (n) การเคลื่อนไหว,ความพยายาม,ขบวนการ,คณะ,ความประสงค์ [Nontri]
 • /M UW1 V M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
movie
 • ภาพยนตร์: หนัง [Lex2]
 • (มู\'วี) n. ภาพยนต์,หนัง,โรงภาพยนต์. [Hope]
 • (n) ภาพยนตร์,หนัง [Nontri]
 • /M UW1 V IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
Mr
 • นาย (คำนำหน้าชื่อผู้ชาย)[Lex2]
 • (มิส\'เทอ) n. นาย ###S. mister pl. Messrs (เมส\'เซอซ) [Hope]
 • (n) นาย [Nontri]
 • /M IH1 S T ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
Mrs
 • นาง (คำนำหน้าชื่อหญิงที่แต่งงานแล้ว)[Lex2]
 • (n) นาง [Nontri]
 • /M IH1 S AH0 Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
much
 • มาก: เยอะ, ไม่น้อย, หนัก, ใหญ่ [Lex2]
 • อย่างมาก: อย่างใหญ่หลวง, อย่างมากมาย [Lex2]
 • เกือบจะ: โดยประมาณ [Lex2]
 • บ่อย: ถี่ [Lex2]
 • จำนวนมาก: ปริมาณที่มาก [Lex2]
 • สิ่งที่สำคัญมาก: สิ่งที่ยิ่งใหญ่ [Lex2]
 • (มัชฺ) n. จำนวนมาก,ปริมาณที่มาก,สิ่งที่สำคัญมาก adj. มาก,หลาย,ใหญ่,นัก,ไม่น้อย adv. อย่างมาก,อย่างใหญ่,เกือบจะ,โดยประมาณ ###S. great ###A. little [Hope]
 • (adj) มาก,ใหญ่,หลาย,ไม่น้อย [Nontri]
 • (adv) อย่างมาก,อย่างใหญ่ [Nontri]
 • (n) จำนวนมาก,ปริมาณมาก [Nontri]
 • /M AH1 CH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
music
 • เพลง: เสียงเพลง, ดนตรี, เสียงดนตรี [Lex2]
 • โน้ตเพลง[Lex2]
 • เสียงที่ไพเราะ: เสียงที่น่าฟัง [Lex2]
 • การแต่งทำนองดนตรี: การแต่งทำนองเพลง, การแต่งเพลง, การเรียบเรียงเพลง [Lex2]
 • (มิว\'ซิค) n. ดนตรี,เสียงดนตรี,เสียงไพเราะ ###S. melody [Hope]
 • (n) ดนตรี,เสียงดนตรี,โน้ตเพลง [Nontri]
 • /M Y UW1 Z IH0 K/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
must
 • ต้อง: จำเป็นต้อง, จำต้อง, จะต้อง [Lex2]
 • น่าจะ: คงจะ, ควรจะ [Lex2]
 • สิ่งจำเป็น: สิ่งที่จำเป็นต้องทำ [Lex2]
 • เหล้าไวน์ใหม่: น้ำองุ่นที่เพิ่งคั้นจากองุ่นใหม่ๆ [Lex2]
 • (มัสทฺ) auxv. ต้อง,จำต้อง,เป็นแน่,น่าจะ [Hope]
 • (va) จำต้อง,จำเป็น,ต้อง,น่าจะ [Nontri]
 • /M AH1 S T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
myself
 • ตัวของฉัน: ตัวของฉันเอง [Lex2]
 • (ไม\'เซลฟฺ) pron. ตัวของฉัน,ฉันเอง pl. ourselves [Hope]
 • (pro) ตัวของฉันเอง [Nontri]
 • /M AY2 S EH1 L F/ [CMU]
 • (prp) // [OALD]
name
 • ชื่อ: ฉายานาม, ชื่อเรียก [Lex2]
 • ตั้งชื่อ: กำหนดชื่อ, ให้ชื่อ [Lex2]
 • |der, pl. Namen| ชื่อ [LongdoDE]
 • (เนม) n. ชื่อ,นาม vt. ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ [Hope]
 • (n) ชื่อ,นามกร,ผู้มีชื่อเสียง [Nontri]
 • (vt) ตั้งชื่อ,เรียกชื่อ,ออกชื่อ,แนะนำ [Nontri]
 • /N EY1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
nation
 • ประเทศ: ประเทศชาติ [Lex2]
 • คนในประเทศ: พลเมือง, ประชาชน [Lex2]
 • (เน\'เช ิน) n. ประเทศ,ชาติ [Hope]
 • (n) ชาติ,ประชาชาติ,ประเทศชาติ [Nontri]
 • /N EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
national
 • ประจำชาติ: ระดับชาติ, แห่งชาติ, ของชาติ [Lex2]
 • ประชาชน[Lex2]
 • (แนช\'เชินเนิล) adj. แห่งชาติ,ชาตินิยม,ทั่วทั้งชาติ. n. พลเมืองของชาติหนึ่ง. [Hope]
 • (adj) เพื่อชาติ,เกี่ยวกับประชาชาติ,ของชาติ [Nontri]
 • (n) ประชาชาติ,ประชาชน,พลเมือง [Nontri]
 • /N AE1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
 • /N AE1 SH N AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
natural
 • เป็นธรรมชาติ: ีเกี่ยวกับธรรมชาติ, ตามธรรมชาติ [Lex2]
 • ธรรมดา: เป็นปกติ [Lex2]
 • (แนช\'เชอเริล) adj. โดยธรรมชาติ [Hope]
 • (adj) โดยธรรมชาติ,ตามธรรมดา,แต่กำเนิด [Nontri]
 • /N AE1 CH ER0 AH0 L/ [CMU]
 • /N AE1 CH R AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
nature
 • ธรรมชาติ: สภาพธรรมชาติ, หลักธรรมชาติ, กฎธรรมชาติ [Lex2]
 • อุปนิสัย: นิสัย, สันดาน, ธาตุแท้ [Lex2]
 • ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ[Lex2]
 • (เน\'เชอะ) n. ธรรมชาติ,สันดาน,นิสัย,ลักษณะ,ชนิด,วัตถุ,ทางโลก,จักรวาล by nature โดยกำเนิด [Hope]
 • (n) ลักษณะ,ชนิด,สันดาน,นิสัย,ธรรมชาติ [Nontri]
 • /N EY1 CH ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
near
 • ใกล้: ใกล้ๆ, ที่มีระยะทางใกล้กัน [Lex2]
 • ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด: ใกล้ชิด [Lex2]
 • ในระยะเวลาอันใกล้[Lex2]
 • ใกล้เข้ามา: เข้ามาใกล้, ใกล้ [Lex2]
 • (เนียร์) adv.,adj. ใกล้,ใกล้เคียง,เกือบจะ,เกือบจะ -prep เร็ว ๆ นี้,จวน,แทบ vt.,vi. ใกล้เข้ามา. ###SW. nearness n. ###S. close [Hope]
 • (adj,adv) ชิด,เกือบจะ,แทบจะ,ใกล้เคียง,หวุดหวิด [Nontri]
 • (pre) ใกล้,เกือบจะ,แทบ,จวน,เร็วๆนี้ [Nontri]
 • (vi,vt) เข้ามาใกล้,ใกล้เข้ามา [Nontri]
 • /N IH1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
nearly
 • เกือบ: ไม่ทั้งหมด [Lex2]
 • (เนียร์\'ลี) adv. เกือบทั้งหมด,ประมาณ,เกือบเหมือน,ใกล้ชิด,ตระหนี่ ###S. almost [Hope]
 • (adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด [Nontri]
 • /N IH1 R L IY0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
necessary
 • จำเป็น: ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งเป็นที่ต้องการ, สำคัญ [Lex2]
 • ปัจจัย: สิ่งจำเป็น [Lex2]
 • (เนส\'ซิเซอรี) adj. จำเป็น,ไม่มีทางอื่น,สำคัญ n. สิ่ง จำเป็น,ความจำเป็น [Hope]
 • (adj) จำเป็น,ไม่มีทางเลี่ยง,สำคัญ,แน่แท้ [Nontri]
 • /N EH1 S AH0 S EH2 R IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
need
 • ความต้องการ: ความจำเป็น, ความขาดแคลน [Lex2]
 • จำเป็น: ต้องการ, ควรทำ [Lex2]
 • ต้องการ: จำเป็นต้องมี [Lex2]
 • (นีด) {needed,needing,needs} n. ความจำเป็น,ความต้องการ,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่ขาดแคลน,ความคับขัน,ความขัดสน if need be ในกรณีจำเป็น vt.,vi. มีความจำเป็น,จำเป็น,ต้องการ,ประสงค์. ###SW. needer n. [Hope]
 • (n) ความต้องการ,ความจำเป็น,ของจำเป็น,ความขัดสน [Nontri]
 • (vt) ต้องการ,จำเป็น,ประสงค์,ขาด [Nontri]
 • /N IY1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
network
 • สิ่งที่คล้ายร่างแหหรือตาข่าย: ตาข่าย [Lex2]
 • ระบบเครือข่าย: เครือข่าย, เน็ตเวิร์ค [Lex2]
 • เชื่อมโยงเครือข่าย: ติดต่อกับเครือข่าย [Lex2]
 • (เนท\'เวิร์ค) n. ตาข่าย,ร่างแห,แผนประสานซึ่งกันและกัน, เครือข่าย การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูลหรือใช้โปรแกรมร่วมกัน, ระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่อง มาทำงานร่วมกันโดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก,เครื่องพิมพ์ เป็นต้น [Hope]
 • (n) ร่างแห,ตาข่าย,ระบบเครือข่าย,การติดต่อประสานงาน [Nontri]
 • /N EH1 T W ER2 K/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
never
 • ไม่มีทาง: ไม่อย่างเด็ดขาด, ไม่เลย, ไม่อย่างแน่นอน [Lex2]
 • (เนฟ\'เวอะ) adv. ไม่เคย ###S. not ever [Hope]
 • (adv) ไม่เคย,ไม่เลย,ไม่แน่นอน,ไม่เป็นอันขาด [Nontri]
 • /N EH1 V ER0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
new
 • ใหม่: แบบใหม่, ร่วมสมัย [Lex2]
 • (นิว) adj.,adv. ใหม่ -adv. อย่างใหม่. n. สิ่งที่ใหม่ ###SW. newness n. [Hope]
 • (adj) ใหม่,แปลก,ไม่คุ้นเคย,เป็นครั้งแรก [Nontri]
 • (adv) อย่างใหม่,เมื่อเร็วๆนี้ [Nontri]
 • /N UW1/ [CMU]
 • /N Y UW1/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
news
 • ข่าว: หัวข้อข่าว, รายการข่าว, ข่าวคราว, กระแสข่าว [Lex2]
 • ข่าว [LongdoEN]
 • (นิวซ) n. ข่าว ###S. tidings [Hope]
 • (n) ข่าว,ข่าวสาร,เรื่องใหม่,ความรู้ใหม่,เรื่องแปลก [Nontri]
 • /N UW1 Z/ [CMU]
 • /N Y UW1 Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
newspaper
 • หนังสือพิมพ์[Lex2]
 • กระดาษหนังสือพิมพ์[Lex2]
 • (นิวซ\'เพเพอะ) n. หนังสือพิมพ์,กระดาษพิมพ์ หนังสือพิมพ์ [Hope]
 • (n) หนังสือพิมพ์ [Nontri]
 • /N UW1 Z P EY2 P ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
next
 • ต่อไป: ที่จะตามมา [Lex2]
 • (เนคซฺทฺ) adj.,adv. ถัดไป,ถัด,ข้างหน้า,ติดกัน,หน้า. -prep. ใกล้กับ,ใกล้ที่สุด -Phr (next door to ข้างบ้าน) . -Phr. (next to เกือบจะ,เกือบ) ###S. neighbouring [Hope]
 • (adj,pre) ต่อไป,ถัดไป,ติดกัน,ต่อจาก,ข้างหน้า,หน้า,ใกล้กับ [Nontri]
 • (adv) ครั้งต่อไป,จากนั้น,ครั้นแล้ว [Nontri]
 • /N EH1 K S T/ [CMU]
 • /N EH1 K S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
nice
 • ดี: นิสัยดี, น่าคบหา [Lex2]
 • สุภาพ: มีมารยาท [Lex2]
 • สวย: น่าดู, น่ามอง [Lex2]
 • ละเอียด: พิถีพิถัน, ประณีต [Lex2]
 • แน่นอน: เที่ยงตรง [Lex2]
 • (ไนสฺ) adj.ดี,อ่อนโยน,งาม,สวย,ซึ่งทำให้เพลินหรือเบิกบานใจ,มีมิตรไมตรี,กรุณา,ประณีต,ละเอียดละออ,พิถีพิถัน,แน่นอน. ###SW. nicely adv. ###S. fine, [Hope]
 • (adj) ดี,สวย,อร่อย,งาม,อ่อนโยน,กรุณา,พิถีพิถัน [Nontri]
 • /N AY1 S/ [CMU]
 • /N IY1 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (j) // [OALD]
night
 • กลางคืน: ค่ำคืน, ราตรี [Lex2]
 • (ไนทฺ) n. กลางคืน,ความมืด,ความคลุมเครือ,โชค ไม่ดี,การไม่รู้, -Phr. (night and day ไม่หยุดหย่อน ไม่รู้จักเหนื่อย ไม่สิ้นสุด) [Hope]
 • (n) กลางคืน,ยามวิกาล,ยามราตรี,ความมืด,ความคลุมเครือ [Nontri]
 • /N AY1 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
no
 • ไม่มี[Lex2]
 • ไม่: เปล่า, ไม่มี, ไม่ได้ [Lex2]
 • (โน) adv. adv. ไม่,ไม่มี -n. การปฏิเสธ,คำปฏิเสธ pl. noes,nos [Hope]
 • /N OW1/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (n) // [OALD]
none
 • ไม่มีสักสิ่ง: ไม่มีสักคน [Lex2]
 • ไม่เลย: ไม่มีทาง, ไม่ใช่เลย [Lex2]
 • (นัน) pron.,adv.,adj. ไม่,ไม่ใช่ [Hope]
 • (adj,adv) ไม่ ,ไม่มีเลย,ไม่ใช่,ไม่ [Nontri]
 • (pro) ไม่มีใคร [Nontri]
 • /N AH1 N/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
nor
 • ไม่ (มักใช้คู่กับ neither)[Lex2]
 • (นอร์) conj. ใช้คู่กับ neither,=ไม่,ไม่เหมือนกัน,และไม่ [Hope]
 • (con) ไม่ใช่,ไม่เหมือนกัน,และไม่ [Nontri]
 • /N AO1 R/ [CMU]
 • (cc) // [OALD]
north
 • ทิศเหนือ[Lex2]
 • ทางเหนือ: ด้านเหนือ, เกี่ยวกับทิศเหนือ [Lex2]
 • ทางเหนือ: ไปทางด้านเหนือ [Lex2]
 • (adv) ทางทิศเหนือ,มาจากเหนือ [Nontri]
 • (n) ทิศเหนือ,ภาคเหนือ,ตอนเหนือ,ฝ่ายเหนือ [Nontri]
 • /N AO1 R TH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
note
 • ข้อความ: โน้ต, หมายเหตุ, จดหมายสั้นๆ [Lex2]
 • สัญลักษณ์: เครื่องหมาย [Lex2]
 • โน้ตเพลง: เครื่องหมายดนตรี [Lex2]
 • ธนบัตร[Lex2]
 • ใบรับรอง[Lex2]
 • จด: โน้ต, บันทึก [Lex2]
 • สังเกต[Lex2]
 • (โนท) {noted,noting,notes} n. บันทึก (เป็นลายมือ) สั้น ๆ ,บันทึก,จดหมาย,หมายเหตุ,สาสน์,สาร,ธนบัตร,ชื่อเสียง,ความเด่น,ความสำคัญ,เสียงดนตรี,เครื่องหมายดนตรี,ทำนองเพลง vi. บันทึก,หมายเหตุ,จดจำ,สังเกต,ใส่เครื่องหมายดนตรี,แสดงดึง,ชี้บ่ง. -Phr. (compare notes แลก เปลี่ยนความคิดเห็น) [Hope]
 • (n) หมายเหตุ,เครื่องหมาย,คำอธิบาย,จดหมาย,สาร,โน้ตเพลง [Nontri]
 • (vt) บันทึก,สังเกต,จด,ใส่เครื่องหมาย,ทำหมายเหตุ [Nontri]
 • /N OW1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
nothing
 • การไม่มีอะไร: ศูนย์ [Lex2]
 • การไร้ความหมาย: สิ่งที่ไม่สำคัญ [Lex2]
 • คำพูดที่ไม่สำคัญ[Lex2]
 • ไม่มีอะไร: ไม่มีเลย [Lex2]
 • (นัธ\'ธิง) n. การไม่มีอะไร,การไร้ความหมาย,ศูนย์,สิ่งที่ไม่สำคัญ -adv. ไม่มีอะไร [Hope]
 • (adv) ไม่มีอะไร,ไม่เลย [Nontri]
 • (n) ศูนย์,ความว่างเปล่า,สิ่งไม่สำคัญ [Nontri]
 • /N AH1 TH IH0 NG/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
notice
 • ข้อสังเกต[Lex2]
 • การสังเกต[Lex2]
 • การแจ้งล่วงหน้า: ใบแจ้งหนี้ [Lex2]
 • สังเกตเห็น: พบ, เจอ [Lex2]
 • ประกาศ: ป้ายประกาศ [Lex2]
 • (โน\'ทิส) {noticed,noticing,notices} n. ข่าวสาร,ข้อความที่เตือน,หมายเหตุ,ข้อสังเกต,การเตือน,การสังเกต,ความสนใจ. vt. สังเกต,ระวัง,แจ้งความ,ประกาศ,แจ้งล่วงหน้า,ออกความเห็น,ให้ความสนใจ ###S. remark,note,heed [Hope]
 • (n) ข้อสังเกต,การเตือน,ข่าวสาร,หมายเหตุ,ความสนใจ [Nontri]
 • (vt) สังเกตเห็น,ประกาศ,ออกความเห็น,แจ้งล่วงหน้า,สนใจ [Nontri]
 • /N OW1 T AH0 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
now
 • ตอนนี้: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้ [Lex2]
 • เนื่องจาก: ด้วยเหตุที่ [Lex2]
 • ตอนนี้: ขณะปัจจุบัน [Lex2]
 • (เนา) adv. ขณะนี้,เดี๋ยวนี้,บัดนี้,ปัจจุบัน -Phr. (now and again,now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด,เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน,สมัยนี้ [Hope]
 • (adv) เดี๋ยวนี้,ขณะนี้,ปัจจุบันนี้,บัดนี้,ประเดี๋ยว [Nontri]
 • /N AW1/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
number
 • ตัวเลข: เลขหมาย, หมายเลข, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์ [Lex2]
 • จำนวน: ปริมาณ [Lex2]
 • ใส่ตัวเลข: ใส่ลำดับเลข [Lex2]
 • นับจำนวน[Lex2]
 • (นัม\'เบอะ) n. ตัวเลข,จำนวน vt. หาจำนวน vi. เป็นจำนวน,เป็นทั้งหมด [Hope]
 • (n) จำนวน,ตัวเลข,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,เลขที่,เลขประจำตัว [Nontri]
 • (vt) นับ,หาจำนวน,แบ่ง,คิดเลข [Nontri]
 • /N AH1 M B ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
occur
 • เกิดขึ้น: อุบัติ, บังเกิด, อุบัติขึ้น [Lex2]
 • มีอยู่[Lex2]
 • เข้ามาในจิตใจ[Lex2]
 • (อะเคอ\') vi. ปรากฎขึ้น ###S. come about [Hope]
 • (vi) เกิดขึ้น,มีขึ้น,ปรากฏขึ้น,บังเกิดขึ้น [Nontri]
 • /AH0 K ER1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
off
 • ออกจาก[Lex2]
 • ไม่ทำงาน: หยุดงาน [Lex2]
 • ลดลงจาก[Lex2]
 • เอาออก: แยกออกมาจาก, หักออก [Lex2]
 • ตาย[Lex2]
 • จากไป: ไป [Lex2]
 • (ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น [Hope]
 • (adv) ไกลออกไป,แยกไป,ห่างออกไป,พ้น,หมดสิ้น [Nontri]
 • (pre) ออกไป,หมด,สิ้นเชิง,พ้น,จากไป,ขาด [Nontri]
 • /AO1 F/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
offer
 • เสนอเพื่อให้พิจารณา[Lex2]
 • อาสา: แสดงความเต็มใจ [Lex2]
 • เสนอราคา[Lex2]
 • บูชา (ทางศาสนา)[Lex2]
 • ข้อเสนอ: สิ่งที่เสนอ [Lex2]
 • ราคาที่ลดลง[Lex2]
 • (ออฟ\'เฟอะ) v.,n. (การ) เสนอ,กล่าวว่าจะยกให้,มอบ,ถวาย,ให้,เสนอราคา,บอกราคา,บอกขาย,ขอแต่งงาน,แสดง,ทำให้ปรากฎ,ประมูล,บูชา ###SW. offerer n. offeror n. [Hope]
 • (n) คำขอ,ข้อเสนอ,การยกให้,การเสนอ,การถวาย [Nontri]
 • /AO1 F ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
office
 • สำนักงาน: ที่ทำการ, ที่ทำงาน, หน่วยงาน, สถานที่ทำงาน [Lex2]
 • หน่วยงานของรัฐ[Lex2]
 • ตำแหน่ง[Lex2]
 • หน้าที่: ภาระหน้าที่ [Lex2]
 • (ออฟ\'ฟิซฺ) n. สำนักงาน,ที่ทำการ,สถาบัน,ร้านค้า,กระทรวง,กรม,กอง,ตำแหน่ง,การทำงาน,หน้าที่,ภาระหน้าที่,สมรรถนะ,งาน,การบริการ ###SW. offices n.,pl. ที่ทำงานบ้านในบ้าน (เช่นครัวหรือที่ซักหรือรีดผ้า) ###S. function,position [Hope]
 • (n) ตำแหน่ง,ที่ทำการ,สำนักงาน,พิธี,กระทรวง [Nontri]
 • /AO1 F AH0 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
officer
 • นายทหาร[Lex2]
 • พนักงาน: เจ้าหน้าที่ [Lex2]
 • นายตำรวจ: เจ้าพนักงานตำรวจ [Lex2]
 • (ออฟ\'ฟิสเซอะ) n. เจ้าหน้าที่ ###SW. officerial adj. ###S. official [Hope]
 • (n) เจ้าหน้าที่,พนักงาน,นายทหาร [Nontri]
 • /AO1 F AH0 S ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
official
 • เจ้าหน้าที่: พนักงาน [Lex2]
 • ที่เป็นทางการ: เป็นทางการ [Lex2]
 • (อะฟิช\'เชิล) n. ข้าราชการ,เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ [Hope]
 • (adj) ทางราชการ,เป็นทางการ,โดยตำแหน่ง [Nontri]
 • (n) เจ้าหน้าที่,ข้าราชการ,เจ้าพนักงาน [Nontri]
 • /AH0 F IH1 SH AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
often
 • บ่อยๆ: บ่อยครั้ง [Lex2]
 • (ออฟ\'เฟิน,ออ\'เฟิน) adv. บ่อย ๆ ,เป็นประจำ [Hope]
 • (adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ [Nontri]
 • /AO1 F AH0 N/ [CMU]
 • /AO1 F T AH0 N/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
oh
 • คำอุทานแสดงความตกใจ[Lex2]
 • (โอ) interj.,n.,interj. คำอุทาน vi. อุทานด้วยคำ"oh" [Hope]
 • (int) โอ,โอ๊ะ [Nontri]
 • /OW1/ [CMU]
 • (uh) // [OALD]
oil
 • น้ำมัน: น้ำมันปิโตรเลียม, น้ำมันพืช, น้ำมันดิบ [Lex2]
 • หยอดน้ำมันเพื่อทำให้ลื่น[Lex2]
 • (ออยลฺ) n. น้ำมัน [Hope]
 • (n) น้ำมัน [Nontri]
 • (vi) ละลายเป็นน้ำมัน,กลายเป็นน้ำมัน [Nontri]
 • (vt) หยอดน้ำมัน,ใส่น้ำมัน,ทำให้คล่อง,ทาน้ำมัน [Nontri]
 • /OY1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
ok
 • เห็นด้วย: ตกลง [Lex2]
 • ใช้วางหลังประโยคบอกเล่าเพื่อถามว่าเห็นด้วยหรือตกลงหรือไม่[Lex2]
 • ที่พอให้ผ่านได้: ที่ดีพอควร, พอใช้ได้ [Lex2]
 • ที่ยอมให้ได้[Lex2]
 • อย่างดีพอสมควร[Lex2]
 • ยินยอม: อนุมัติ, ยอมรับ [Lex2]
 • การเห็นด้วย: การอนุมัติ, การยอมรับ [Lex2]
 • ตกลง[Lex2]
 • /OW1 K EY1/ [CMU]
 • (uh) // [OALD]
old
 • แก่: ที่มีอายุมาก, ที่สูงอายุ, ชรา [Lex2]
 • เก่าแก่: แต่หนหลัง, โบราณ [Lex2]
 • ที่อยู่ในช่วงก่อน: ที่อยู่ในช่วงแรก, ที่อยู่ในอดีต [Lex2]
 • ที่มีประสบการณ์: ที่ช่ำชอง, ที่ชำนาญ [Lex2]
 • เก่า [LongdoEN]
 • (โอลดฺ) adj. แก่,เก่าแก่,ชรา,อายุมาก,เฒ่า,อดีต,คร่ำ,เดิม,โบราณ ###S. aged [Hope]
 • (adj) เก่า,ชรา,แก่,โบราณ,คร่ำครึ,อาวุโส [Nontri]
 • /OW1 L D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
once
 • ณ เวลาหนึ่งในอดีต: ครั้งหนึ่ง (ในอดีต) [Lex2]
 • ทันทีที่[Lex2]
 • หนึ่งครั้ง: ครั้งหนึ่ง, ครั้งเดียว [Lex2]
 • (วันซฺ) adv. ครั้งหนึ่ง,ครั้งเดียว,แต่ก่อน adj. เมื่อก่อน,กาลก่อน conj. พอ....ก็,เมื่อไร...ก็,ถ้า....ก็ n. ครั้งหนึ่ง,โอกาสเดียว,ครั้งเดียว,-all at once ทันที,พร้อมกัน -Phr. (at once ทันทีพร้อมกัน) -Phr. (once and for all (once for all) ในที่สุด,เด็ดขาด,ท [Hope]
 • (adv) ครั้งหนึ่ง,หนหนึ่ง,แต่ก่อน [Nontri]
 • /W AH1 N S/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
one
 • ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง[Lex2]
 • คำแทนคำนามที่นำมาก่อน[Lex2]
 • เลขหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง[Lex2]
 • (วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Hope]
 • (adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว [Nontri]
 • (pro) ใครคนหนึ่ง,คนหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Nontri]
 • /W AH1 N/ [CMU]
 • /HH W AH1 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
only
 • เพียงแค่: เพียงแต่, เพียงแต่ … เท่านั้น [Lex2]
 • เท่านั้น: ไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ [Lex2]
 • เพิ่งจะ: ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ [Lex2]
 • ที่เป็นคนหรือสิ่งเดียว[Lex2]
 • ที่เป็นลูกโทน[Lex2]
 • แต่: เพียงแต่ว่า [Lex2]
 • (โอน\'ลี) adv.,adj. เท่านั้น,เพียงแต่,สิ่งเดียว conj. เพียงแต่,ยกเว้นว่า,แต่ทว่า -Phr. (only too ความจริงแล้ว,อย่างยิ่ง,มาก ๆ) ###S. solely,alone [Hope]
 • (adj) เท่านั้น,เพียงคนเดียว,เดี่ยว,เอก,เดียว [Nontri]
 • (adv) เท่านั้น,อย่างเดียวเท่านั้น,เพียงแต่,เดียว,เพิ่ง [Nontri]
 • (con) เพียงแต่,เว้นเสียแต่ว่า,แต่ทว่า [Nontri]
 • /OW1 N L IY0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
onto
 • ไปยัง[Lex2]
 • (ออน\'ทู) prep. ไปยัง,รู้ถึง,เข้าใจ [Hope]
 • (pre) ยัง,ไปบน,รู้ถึง,เข้าใจ [Nontri]
 • /AA1 N T UW0/ [CMU]
 • (in) // [OALD]
open
 • ที่เปิดอยู่[Lex2]
 • ที่มีนิสัยตรงไปตรงมา: เปิดเผย [Lex2]
 • ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ[Lex2]
 • เปิดโล่ง: โล่ง, ที่ไม่มีสิ่งใดปิดกั้น [Lex2]
 • ที่ถกเถียงกันได้[Lex2]
 • ว่าง[Lex2]
 • เปิดออก: อ้า, เผยอ, แง้ม [Lex2]
 • เปิดหรือเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ[Lex2]
 • กาง: คลี่ [Lex2]
 • เริ่มต้น: เริ่ม, เริ่มเดิน, เริ่มปฏิบัติงาน [Lex2]
 • ที่กว้าง: ที่ว่าง, ที่โล่ง, ที่แจ้ง [Lex2]
 • (โอ\'เพิน) adj.,v. เปิด,เปิดรับ,เปิดกว้าง,เริ่มต้น,เปิดอิสระ,โล่ง,ไม่ปิดบัง,โปร่ง,ยังไม่ตกลงกันได้,ใจบุญ,ลงมือ ###SW. openly adv. openness n. -Phr. (open up ลงมือ เริ่มต้น เริ่มยิง,เริ่มคุ้นเคย,เปิดเผย,เพิ่มความเร็ว) n. ที่เปิดเผย-Phr. (the [Hope]
 • (adj) เปิดอยู่,โปร่ง,เปิดเผย,โล่ง,ไม่ปิดบัง [Nontri]
 • (n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,กลางแจ้ง,ช่องว่าง,ที่เปิดเผย [Nontri]
 • /OW1 P AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
operation
 • การดำเนินการ[Lex2]
 • การผ่าตัด: การศัลยกรรม [Lex2]
 • การใช้ (เครื่องจักร): การเดินเครื่อง [Lex2]
 • กิจการทางธุรกิจ: กิจการ [Lex2]
 • (ออพพะเร\'เชิน) n. การกระทำ,การทำงาน,ปฏิบัติการ,ศัลยกรรม,การเดินเครื่อง,การสู้รบ,วิธีการทางคณิตศาสตร์ (เช่นการบวก,การลบหรืออื่น ๆ) ,กิจการ,ปฏิบัติการทางทหาร,ยุทธการ ###S. working,act,maneuver [Hope]
 • (n) การปฏิบัติการ,ยุทธการ,การเคลื่อนไหวทางทหาร,การทำงาน,การผ่าตัด [Nontri]
 • /AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
opportunity
 • โอกาสที่ดี: จังหวะที่ดี, โอกาส [Lex2]
 • (ออพเพอทู\'นิที) n. โอกาส,จังหวะ,กาละ,โอกาสที่ดี,จังหวะที่ดี, ###S. occasion [Hope]
 • (n) ช่อง,โอกาส,กาลเทศะ,จังหวะ [Nontri]
 • /AA2 P ER0 T UW1 N AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
option
 • การเลือก[Lex2]
 • อำนาจในการเลือก: สิทธิในการเลือก [Lex2]
 • ทางเลือก: สิ่งที่เลือกได้ [Lex2]
 • (ออพ\'เชิน) n. การเลือก,ทางเลือก ###S. choice,voice [Hope]
 • (n) ทางเลือก,สิทธิการเลือก [Nontri]
 • /AA1 P SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) // [OALD]
order
 • คำสั่ง: คำบัญชา [Lex2]
 • ใบสั่งซื้อสินค้า: คำสั่งซื้อสินค้า [Lex2]
 • ความเป็นระเบียบเรียบร้อย[Lex2]
 • ลำดับ[Lex2]
 • สั่ง: สั่งการ, บงการ, ออกคำสั่ง, บัญชา [Lex2]
 • สั่งซื้อ: สั่งจอง [Lex2]
 • จัดระเบียบ: จัดให้เป็นระเบียบ [Lex2]
 • (ออร์\'เดอะ) n. คำสั่ง,ใบสั่ง,ตั๋วแลกเงิน,ธนาณัติ,หนังสือมอบอำนาจ,ระดับ,ลำดับ,ขั้น,นิกาย,คณะสงฆ์,อนุกรม,ชนิด,แบบแผน,ระเบียบ,สมณศักดิ์,เครื่องอิสริยาภรณ์,การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ. -Phr. (in order เหมาะสม,เป็นระเบียบ) -Phr. (in order that เพื่อว่า) vt.ออกคำสั่ง,สั่งซื้อ,ทำให้เป็นระเบียบ,บรรพชา,แต่งตั้งให้เป็นพระ [Hope]
 • (n) ใบสั่ง,คำสั่งซื้อ,ตำแหน่ง,อันดับ,ชั้น,ระเบียบแบบแผน [Nontri]
 • (vt) สั่ง,สั่งซื้อ,จัด,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้เป็นระเบียบ [Nontri]
 • /AO1 R D ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
organization
 • องค์กร: องค์การ, คณะ, สมาคม [Lex2]
 • องค์ประกอบ[Lex2]
 • การจัดการอย่างเป็นระบบ[Lex2]
 • (ออร์กะไนเซ\'เชิน) n. องค์การ,คณะ,รูป,ระบบ,องค์ประกอบ,โครงสร้างสิ่งมีชีวิต,การควบคุม,การจัดตั้ง. ###S. organisation. ###SW. organizational adj. ###S. arrangement [Hope]
 • (n) การจัดระเบียบ,การจัดตั้ง,องค์กร,คณะ,องค์การ [Nontri]
 • /AO2 R G AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
other
 • อื่นๆ: อื่น [Lex2]
 • คนอื่น: สิ่งอื่น [Lex2]
 • ที่เป็นอันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง)[Lex2]
 • อันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง): อีกอันหนึ่ง [Lex2]
 • (อัธ\'เธอะ) adj. อื่น,อีก,อื่นอีก,อะไรอีก,มากกว่า,จำนวนพิเศษ,ต่างไปกว่า,ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,อันก่อน,ก่อน. -every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น,คนอื่น,อันอื่น,วันอื่น pron. สิ่งอื่น,คนอื่น adv. มิฉะนั้น,ตรงกันข้าม [Hope]
 • (adj) อื่นๆ,อีก,อื่นอีก,อันก่อน,ก่อน [Nontri]
 • (n) คนอื่น,อันอื่น,อีกคนหนึ่ง,อีกข้างหนึ่ง,สิ่งอื่น,วันอื่น [Nontri]
 • /AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
others
 • /AH1 DH ER0 Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
  [other]
 • อื่นๆ: อื่น [Lex2]
 • คนอื่น: สิ่งอื่น [Lex2]
 • ที่เป็นอันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง)[Lex2]
 • อันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง): อีกอันหนึ่ง [Lex2]
 • (อัธ\'เธอะ) adj. อื่น,อีก,อื่นอีก,อะไรอีก,มากกว่า,จำนวนพิเศษ,ต่างไปกว่า,ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,อันก่อน,ก่อน. -every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น,คนอื่น,อันอื่น,วันอื่น pron. สิ่งอื่น,คนอื่น adv. มิฉะนั้น,ตรงกันข้าม [Hope]
 • (adj) อื่นๆ,อีก,อื่นอีก,อันก่อน,ก่อน [Nontri]
 • (n) คนอื่น,อันอื่น,อีกคนหนึ่ง,อีกข้างหนึ่ง,สิ่งอื่น,วันอื่น [Nontri]
 • /AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
outside
 • ภายนอก: ข้างนอก, ด้านนอก [Lex2]
 • นอก: ภายนอก, ด้านนอก [Lex2]
 • ที่อยู่ด้านนอก: ที่อยู่ข้างนอก [Lex2]
 • ที่เป็นไปได้มากที่สุด[Lex2]
 • นอกจาก[Lex2]
 • ข้างนอก[Lex2]
 • (เอาทฺ\'ไซดฺ) n. ข้างนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,ส่วนนอก,สิ่งภายนอก,นอกวงการ,โฉมหน้า,โฉมภายนอก adj.,adv. ภายนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,วงนอก,ไกลสุด,เต็มขีด prep. ภายนอก,ข้างนอก. -Phr. (at the outside เต็มที่ เต็มขีด มากที่สุด) -Phr. (outside of นอกจาก ยกเว้น) [Hope]
 • (adj,adv,p ไกลสุด,ผิวนอก,ข้างนอก,ภายนอก,ด้านนอก,วงนอก [Nontri]
 • (n) ส่วนนอก,ภายนอก,ด้านนอก,ข้างนอก,ผิวนอก,โฉมหน้า [Nontri]
 • /AW1 T S AY1 D/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 • (n) // [OALD]
over
 • เหนือ: บน [Lex2]
 • ตลอด: ทั่ว, ถ้วน, หมด [Lex2]
 • ตลอดทั้งหมด: ทั่วไป, ตลอด [Lex2]
 • มากกว่า: เกิน, เกินกว่า [Lex2]
 • ข้าม: ผ่านไป [Lex2]
 • (พลิก) ไปอีกด้านหนึ่ง[Lex2]
 • อีกครั้ง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในช่วง: ระหว่าง [Lex2]
 • ที่จบสิ้น: ซึ่งเสร็จสิ้น, ซึ่งเรียบร้อย [Lex2]
 • เหนือ: เกิน [Lex2]
 • (โอ\'เวอะ) prep. เหนือ,บน,เหนือกว่า,สูงกว่า,เกินกว่า,มากกว่า,เกิน,ตลอด,ทั่ว,ตลอด,ทั่วตัว,ให้ตลอด,หมด,ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ,ข้าม,เลย,พลิก,เปลี่ยนข้าง,อีกครั้ง,ต่อเนื่อง,เกิน,ตลอด,ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้า ทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป,เบื้องบน,เกิน,ส่วนใหญ่,มากเกินไป,เลย,ผ่าน,อดีต n. ส่วนเกิน [Hope]
 • (adj) ข้างบน,เหนือ,มากเกินไป,เกิน,เลย,ผ่านไป [Nontri]
 • (adv) ข้างบน,ข้าม,กลับ,พลิก,เกิน,ตลอด,ทั่ว [Nontri]
 • /OW1 V ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
own
 • เป็นเจ้าของ: ครอบครอง [Lex2]
 • ยอมรับ: สารภาพ [Lex2]
 • ที่เป็นของตัวเอง[Lex2]
 • ของตัวเอง[Lex2]
 • (โอน) adj.,n. (สิ่งที่เป็นของ) ตัวเอง,เป็นเจ้าของ -Phr. (hold one\'s own ยืนหยัด,ทนอยู่) vi.,vt. มี,ยอมรับ,รับว่าเป็นของ,คล้อยตาม,เชื่อฟัง. [Hope]
 • (adj) ของตนเอง,ด้วยตัวเอง,เป็นเจ้าของ [Nontri]
 • (vi) รับสารภาพ,ยอมรับ [Nontri]
 • (vt) เป็นเจ้าของ,มี,เชื่อฟัง,คล้อยตาม [Nontri]
 • /OW1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
owner
 • เจ้าของ: ผู้เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • (โอน\'เนอะ) n. เจ้าของ [Hope]
 • (n) เจ้าของ,ผู้มีกรรมสิทธิ์,ผู้ถือกรรมสิทธิ์ [Nontri]
 • /OW1 N ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
page
 • หน้ากระดาษ: หน้า, หน้าหนังสือ, แผ่น [Lex2]
 • เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย[Lex2]
 • เรียก: เรียกชื่อ, ขานชื่อ [Lex2]
 • (เพจ) n. หน้าหนังสือ,ใบ,เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย,คนหนุ่มที่ได้รับการฝึกให้เป็นอัศวิน,มหาดเล็กของราชสำนัก vt. เรียกชื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้มา,ระบุหน้า. vi. เป็นเด็กรับใช้เป็น,พลิกหน้า คนรับใช้ ###SW. pagehood n. pageship n. [Hope]
 • (n) หน้าหนังสือ,มหาดเล็ก,เด็กรับใช้ชาย [Nontri]
 • /P EY1 JH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
pain
 • ความเจ็บปวด: ความเจ็บ, ความปวด [Lex2]
 • ความทุกข์: ความเศร้า, ความเสียใจมาก [Lex2]
 • ทำให้เสียใจ: ทำให้ปวดร้าว [Lex2]
 • รู้สึกเจ็บ: เจ็บ [Lex2]
 • ทำให้เจ็บปวด[Lex2]
 • (เพน) n. ความเจ็บปวด,ความทุกข์ทรมาน ###SW. pained adj. painful adj. [Hope]
 • (n) ความเจ็บปวด,ความปวด,ความเจ็บแสบ [Nontri]
 • (vt) ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ปวด,ทำให้เจ็บแสบ [Nontri]
 • /P EY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
painting
 • ภาพวาด[Lex2]
 • การทาสี: การทาสีบ้านหรืออาคาร, งานทาสี [Lex2]
 • (เพน\'ทิง) n. การทาสี,การวาดภาพสี,ภาพวาด [Hope]
 • (n) ภาพเขียน,การเขียนภาพ,การทาสี,การระบายสี [Nontri]
 • /P EY1 N T IH0 NG/ [CMU]
 • /P EY1 N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [paint]
 • สี: สีสำหรับทาหรือเขียน, สีย้อม [Lex2]
 • การทาสี: การเคลือบสี, การระบายสี [Lex2]
 • สีแต่งหน้า: เครื่องสำอาง [Lex2]
 • ทาสี: ป้ายสี, ลงสี [Lex2]
 • วาดรูป[Lex2]
 • (เพนท) n. สี,สีทา vt.,vi. ทาส\' ###SW. painting n. [Hope]
 • (n) สี,สีย้อม,การระบายสี,การทาสี [Nontri]
 • (vt,vi) เขียนรูป,ทาสี,เขียนภาพ,ระบายสี,วาดภาพ,แต่งหน้า [Nontri]
 • /P EY1 N T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
paper
 • กระดาษ: แผ่นกระดาษ [Lex2]
 • หนังสือพิมพ์[Lex2]
 • สิ่งพิมพ์: เอกสาร, รายงาน [Lex2]
 • ข้อสอบ[Lex2]
 • กระดาษบุฝาผนัง: วอลเปเปอร์ [Lex2]
 • ติดกระดาษบุฝาผนัง: ติดวอลเปเปอร์ [Lex2]
 • ห่อด้วยกระดาษ: ปิดด้วยกระดาษ [Lex2]
 • (เพ\'เพอะ) n. กระดาษ ###SW. papery adj. [Hope]
 • (adj) ทำด้วยกระดาษ [Nontri]
 • (n) กระดาษ,ใบปลิว,เอกสาร,ข้อสอบไล่,หนังสือพิมพ์ [Nontri]
 • (vt) ห่อด้วยกระดาษ,ปิดกระดาษ,ใส่กระดาษ [Nontri]
 • /P EY1 P ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
parent
 • พ่อแม่: ผู้ปกครอง, ผู้ดูแล [Lex2]
 • เลี้ยงดู: ปกครอง, ดูแล [Lex2]
 • (แพ\'เรินท) n. พ่อหรือแม่,บรรพบุรุษ,แหล่ง ###SW. parental adj. [Hope]
 • (n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด [Nontri]
 • /P EH1 R AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
part
 • ส่วน: ส่วนหนึ่ง, ชิ้นส่วน, ส่วนประกอบ [Lex2]
 • อัตราส่วน: ส่วนแบ่ง [Lex2]
 • บทบาทในการแสดง: บทบาท [Lex2]
 • บทพูด: บทละคร [Lex2]
 • เสียงดนตรี[Lex2]
 • แยก: แบ่งแยก, แยกออก, แยกกัน, แยกทาง [Lex2]
 • ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่ง[Lex2]
 • (พาร์ท) n. ส่วน,บริเวณ,หน้าที่ vi.,vt. แบ่งแยก [Hope]
 • (n) ส่วน,ฝ่าย,ข้าง,หน้าที่,บทบาท,ตอน,บริเวณ [Nontri]
 • (vi) จากกัน,แยกทาง,พรากจากกัน,ทอดทิ้ง,แตกออก [Nontri]
 • (vt) แบ่งเป็นส่วนๆ,แยกจากกัน,เผยอ,แตก,ปริ,แสกผม [Nontri]
 • /P AA1 R T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
participant
 • ผู้มีส่วนร่วม: ผู้เข้าร่วม [Lex2]
 • (พาร์ทิส\'ซะพันทฺ) n. ผู้ร่วมกระทำ,ผู้ร่วม,ผู้ร่วมมือ. adj. ร่วมด้วย,ร่วมมือ [Hope]
 • (n) ผู้มีส่วนร่วม,ผู้ร่วมมือ,ผู้ร่วมกระทำ [Nontri]
 • /P AA0 R T IH1 S AH0 P AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
particular
 • โดยเฉพาะ: ซึ่งจำเพาะเจาะจง [Lex2]
 • ซึ่งไม่ธรรมดา: ผิดธรรมดา, พิเศษ [Lex2]
 • จู้จี้: พิถีพิถัน, ช่างเลือก [Lex2]
 • รายละเอียด (มักใช้รูปพหูพจน์ particulars): องค์ประกอบ [Lex2]
 • (พาร์ทิค\'คิวละ) adj. โดยเฉพาะ,จำเพาะ [Hope]
 • (adj) เฉพาะราย,โดยเฉพาะ,พีถีพิถัน,จู้จี้,เจาะจง [Nontri]
 • /P ER0 T IH1 K Y AH0 L ER0/ [CMU]
 • /P AA2 T IH1 K Y AH0 L ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
particularly
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: โดยเจาะจง [Lex2]
 • (adv) โดยเฉพาะ,อย่างเป็นพิเศษ,อย่างเจาะจง [Nontri]
 • /P AA2 R T IH1 K Y AH0 L ER0 L IY0/ [CMU]
 • /P ER0 T IH1 K Y AH0 L ER0 L IY0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
partner
 • หุ้นส่วน: ผู้ร่วมมือ, ผู้ร่วมกระทำ [Lex2]
 • คู่สมรส: คู่สามีหรือภรรยา [Lex2]
 • คู่เต้นรำ[Lex2]
 • เป็นหุ้นส่วน (เช่นในเกมหรือการเต้นรำ): เป็นคู่หรือจับคู่ [Lex2]
 • (พาร์ท\'เนอะ) n. หุ้นส่วน ###SW. partnership n. [Hope]
 • (n) หุ้นส่วน,คู่คิด,คู่ขา,ผู้ร่วมมือ [Nontri]
 • /P AA1 R T N ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
party
 • งานเลี้ยง: งานสังสรรค์, งานปาร์ตี้ [Lex2]
 • คณะ: พวก, กลุ่ม, สมาคม [Lex2]
 • พรรคการเมือง[Lex2]
 • หน่วยเฉพาะกิจ[Lex2]
 • คู่กรณี: คู่ความ [Lex2]
 • จัดงานเลี้ยง: มีงานเลี้ยง, จัดงานสังสรรค์ [Lex2]
 • เกี่ยวกับพรรคการเมือง[Lex2]
 • (พาร์ท\'ที) n. พรรค,พวก,หมู่คณะ,ฝาย [Hope]
 • (n) พรรค,พวก,ฝ่าย,งานเลี้ยง,คู่ความ [Nontri]
 • /P AA1 R T IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
pass
 • ผ่านไป: ผ่าน, เดินผ่าน, พ้นไป [Lex2]
 • ส่งต่อไป: ส่งผ่าน,ยื่นให้, ส่งให้ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนเป็น [Lex2]
 • ถ่ายทอด: บอกต่อ, อธิบาย [Lex2]
 • เปลี่ยนจาก: เปลี่ยนแปลงจาก [Lex2]
 • ใช้เวลา[Lex2]
 • สิ้นสุด: หมดเวลา, ยุติ, ผ่านไป, จบสิ้น [Lex2]
 • สอบผ่าน: สอบไล่ได้ [Lex2]
 • อนุมัติ: อนุญาต, ยอมรับ [Lex2]
 • ตาย: เสียชีวิต, สิ้นชีวิต, ถึงแก่กรรม [Lex2]
 • พูด: กล่าว, ออกเสียง, พูดจา [Lex2]
 • ตัดสิน: พิพากษา [Lex2]
 • ใบอนุญาต: บัตรผ่านบัตรผ่านทางหนังสือเดินทาง [Lex2]
 • การโยน: การเหวี่ยง, การสะบัด [Lex2]
 • การสอบผ่าน[Lex2]
 • ช่องเขา: ช่องแคบ, ช่องทาง [Lex2]
 • การล่วงเกิน (ทางเพศ): การฉวยโอกาส, การล่วงละเมิด [Lex2]
 • การผ่าน: การผ่านไป, การเดินผ่าน, การพ้นไป [Lex2]
 • การสละสิทธิ์[Lex2]
 • (พาส) v. ผ่าน,แซง,ยติ,นำส่ง,n. ถนน,หนทาง,สิทธิผ่าน,การสอบผ่าน,บัตรผ่าน การส่งลูก,ท่าส่งลูก,การบินผ่าน,การเปลี่ยน,การล่วงของเวลา [Hope]
 • (n) บัตรผ่าน,บัตรอนุญาต,การโบกมือ,ทางผ่าน,การสอบผ่าน [Nontri]
 • (vi) ผ่านไป,ล่วงลับไป,เกิดขึ้น,สอบได้,ปล่อย,สิ้นสุด [Nontri]
 • /P AE1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
past
 • อดีต: เวลาที่ผ่านไปแล้ว [Lex2]
 • สิ่งที่เกิดในอดีต: เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว [Lex2]
 • ที่ผ่านไปแล้ว[Lex2]
 • เลยผ่าน: ผ่าน, หลัง [Lex2]
 • (พาสท) adj. อดีต.n. อดีตกาล -adv. เลย,พ้น [Hope]
 • (adj) อดีต,เมื่อก่อน,ผ่านพ้นไป,ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน [Nontri]
 • (n) อดีตกาล,ความหลัง,ประวัติ,เรื่องในอดีต [Nontri]
 • (pre) คล้อย,เลย,พ้นไป,ผ่าน,ล่วง,เมื่ออดีต [Nontri]
 • /P AE1 S T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
patient
 • คนป่วย: คนไข้, ผู้ป่วย, คนเจ็บ [Lex2]
 • อดทน: อดกลั้น, หักห้ามใจ [Lex2]
 • (เพ\'เวินท) adj. อดทน n. คนไข้,ลูกค้า [Hope]
 • (adj) อดทน,มีขันติ,ทรหดอดทน [Nontri]
 • (n) คนไข้,ผู้ป่วย,คนเจ็บ,ลูกค้า,ลูกความ,เหยื่อ [Nontri]
 • /P EY1 SH AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
pattern
 • แบบ (สำหรับตัดเสื้อผ้า): แบบสำหรับก่อสร้าง [Lex2]
 • แบบแผน: รูปแบบ, ธรรมเนียม, รูปแบบ, แบบพิมพ์, แบบฉบับ [Lex2]
 • ลวดลาย: งานศิลป์ [Lex2]
 • ธรรมเนียมปฏิบัติ: ประเพณีนิยม, จารีตประเพณี [Lex2]
 • รูปร่าง: รูปทรง [Lex2]
 • ลอกแบบ[Lex2]
 • ออกแบบ: วางแบบ, เป็นแบบ, เป็นตัวอย่าง [Lex2]
 • (แพท\'เทิร์น) n. แบบแผน. -v. ออกแบบ [Hope]
 • (n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ [Nontri]
 • (vt) เอาแบบอย่าง,ทำตามแบบ,วาดแบบ,เลียนแบบ [Nontri]
 • /P AE1 T ER0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
pay
 • จ่าย: จ่ายค่าตอบแทน, จ่ายค่าแรง, จ่ายค่าจ้าง [Lex2]
 • สนใจ: เอาใจใส่ [Lex2]
 • ให้ความคิดเห็น[Lex2]
 • ชดใช้: ตอบแทน, ทดแทน, แก้แค้น [Lex2]
 • ค่าแรง: ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, รายได้ [Lex2]
 • การจ่ายเงิน[Lex2]
 • (เพ) vi.,vt. จ่าย,ชำระ,ทายางกันซึม n. ค่าจ้าง. ###SW. payee n. payer n. payment n. [Hope]
 • (n) ค่าตอบแทน,ค่าจ้าง,เงินเดือน [Nontri]
 • (vt) ตอบแทน,ชำระ,จ่ายเงิน,แก้แค้น,ชดใช้ [Nontri]
 • /P EY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
peace
 • สนธิสัญญาสันติภาพ[Lex2]
 • ความสงบเรียบร้อย: สันติภาพ, ความสงบ, สันติ [Lex2]
 • (พีส) n. ความสงบ,สันติภาพ [Hope]
 • (n) สันติภาพ,ความสงบ,ความสงบสุข [Nontri]
 • /P IY1 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
people
 • คน: ประชาชน, ประชากร [Lex2]
 • คนในปกครอง[Lex2]
 • สมาชิกในครอบครัว: คนในครอบครัว [Lex2]
 • อาศัย: ตั้งรกราก, เข้าไปอยู่อาศัย [Lex2]
 • (พี\'เพิล) n. คน,ประชาชน,ประชากร,พลเมือง,ราษฎร,มนุษย์. ###S. population,folk,human,humanity [Hope]
 • (n) ประชาชน,ราษฎร,ครอบครัว,พลเมือง,พสกนิกร,คน [Nontri]
 • (vt) ตั้งรกราก,เข้าไปอาศัย,บรรจุคน [Nontri]
 • /P IY1 P AH0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
per
 • ผ่าน: ตลอด, ทั่ว [Lex2]
 • ตามที่[Lex2]
 • ต่อ[Lex2]
 • โดยผ่านทาง: ด้วยวิธีการ, ผ่าน, ทาง, โดย [Lex2]
 • แต่ละ: ต่อหนึ่ง [Lex2]
 • โดยวิธี เช่น per Telex ส่งด้วยเทเล็กซ์ [LongdoDE]
 • (เพอ) prep. แต่ละ,ต่อ,ทุก,ตาม,โดย,โดยทาง,อาศัย,ผ่าน [Hope]
 • (pre) โดย,ต่อ,อันละ,ทุก,โดยตรง,ผ่าน [Nontri]
 • /P ER1/ [CMU]
 • (in) // [OALD]
perform
 • ปฏิบัติหน้าที่: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, ประกอบหน้าที่, ทำงาน [Lex2]
 • แสดง (ดนตรี): เล่นดนตรี [Lex2]
 • ทำให้สำเร็จ[Lex2]
 • (เพอฟอร์ม\') vt.,vi. กระทำ,ปฎิบัติ,ดำเนินการ,ทำให้บรรลุความสำเร็จ,แสดง,บรรเลง. ###SW. performable adj. performer n. [Hope]
 • (vt) แสดง,กระทำ,ปฏิบัติ,เดินเครื่อง,ประกอบ,ดำเนินการ [Nontri]
 • /P ER0 F AO1 R M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
performance
 • การกระทำ: พฤติกรรม [Lex2]
 • การแสดง: การบรรเลง [Lex2]
 • การทำให้บรรลุผลสำเร็จ[Lex2]
 • สมรรถนะ, สมรรถภาพ [LongdoEN]
 • (เพอฟอม\'เมินซฺ) n. การกระทำ,การปฏิบัติ,การดำเนินการ,การทำให้บรรลุผลสำเร็จ,การแสดง,การบรรเลง,พฤติการณ์,พฤติกรรม,สมรรถภาพ,สมรรถนะ ###S. practice,operation,deed,show,play [Hope]
 • (n) การแสดงละคร,การกระทำ,การปฏิบัติ,การเดินเครื่อง,การดำเนินการ [Nontri]
 • /P ER0 F AO1 R M AH0 N S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
perhaps
 • บางที: อาจเป็นได้, อย่างเป็นไปได้ [Lex2]
 • (เพอแฮพซฺ\') adv. บางที,อย่างเป็นไปได้,กระมัง ###S. possibly [Hope]
 • (adv) บางที,กระมัง [Nontri]
 • /P ER0 HH AE1 P S/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
period
 • ช่วงมีรอบเดือน: ช่วงมีประจำเดือน, ช่วงเวลาที่มีระดู [Lex2]
 • เกี่ยวกับช่วงเวลาในประวัติศาสตร์: สมัย [Lex2]
 • จุด: มหัพภาค, จุดฟุลสต๊อบ [Lex2]
 • ระยะเวลา: ระยะเวลา, เวลา, ช่วง, กาล, ยุค [Lex2]
 • (เพีย\'เรียด) n. ระยะเวลา,สมัย,ยุค,ประจำเดือน (ระดู) ,ยุคปัจจุบัน,รอบ,ระยะเวลาหนึ่งวงจรสมบูรณ์,ชั่วโมงเรียน,ยุคปัจจุบัน,เครื่องหมาย".?" (มหัพภาค) ,ประโยคสมบูรณ์,การหยุดที่ปลายประโยค,ตอนของดนตรี,วิธีการของนักพูด. adj. เกี่ยวกับระยะเวลาแห่งประวัติศาสตร์ [Hope]
 • (n) สมัย,ยุค,ชั่วโมงเรียน,คาบ,เครื่องหมายมหัพภาค,ระยะเวลา [Nontri]
 • /P IH1 R IY0 AH0 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
person
 • บุคคล: คน, มนุษย์ [Lex2]
 • ตัวเอง[Lex2]
 • บุรุษ (ในทางไวยากรณ์)[Lex2]
 • นิติบุคคล[Lex2]
 • |die, pl. Personen| คน, บุคคล [LongdoDE]
 • (เพอ\'เซิน) n. บุคคล,คน,ร่าง,ร่างกาย,องค์,ตัว,ผู้,นิติบุคคล,บุคลิกลักษณะ,บุรุษ, (ในไวยากรณ์) ###S. individual,human being [Hope]
 • (n) คน,ตัว,บุคคล,ร่างกาย,องค์,นิติบุคคล,บุรุษ [Nontri]
 • /P ER1 S AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
personal
 • ส่วนตัว: ส่วนบุคคล, เฉพาะบุคคล, เฉพาะตัว [Lex2]
 • ด้วยตนเอง: โดยตนเอง [Lex2]
 • เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัว[Lex2]
 • ทางเรือนร่าง: เกี่ยวกับรูปร่างภายนอก, ในด้านร่างกาย [Lex2]
 • ข่าวบุคคล (ในหน้าหนังสือพิมพ์): บุคคลในข่าว [Lex2]
 • เกี่ยวกับบุรุษ (ในทางไวยากรณ์)[Lex2]
 • |das, nur Sing.| ลูกจ้าง, พนักงาน, กำลังคน (มีความหมายเป็นพหูพจน์) [LongdoDE]
 • (เพอ\'ซะเนิล) adj. ส่วนตัว,ส่วนบุคคล,เกี่ยวกับบุรุษ (ในไวยากรณ์) ,เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัว. n. ข่าวบุคคล (ในหน้าหนังสือพิมพ์) ,บุคคลในข่าว ###S. individual,private,bodily,carnal [Hope]
 • (adj) ส่วนตัว,เฉพาะตัว,ส่วนบุคคล,เฉพาะบุคคล,ด้วยตัวเอง [Nontri]
 • /P ER1 S AH0 N AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
phone
 • โทรศัพท์: โทร [Lex2]
 • ูโทรศัพท์: เครื่องรับโทรศัพท์ [Lex2]
 • เสียงพูด[Lex2]
 • เสียง[Lex2]
 • (โฟน) n.,vt.,vi. โทรศัพท์ [Hope]
 • (n) โทรศัพท์,หูโทรศัพท์,หูฟังวิทยุ [Nontri]
 • (vi) พูดโทรศัพท์ [Nontri]
 • /F OW1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
physical
 • เกี่ยวกับร่างกาย[Lex2]
 • เกี่ยวกับรูปธรรม: เกี่ยวกับสิ่งที่จับต้องได้, ที่สามารถสัมผัสได้ [Lex2]
 • เกี่ยวกับธรรมชาติ: เกี่ยวกับกฎของธรรมชาติ, เกี่ยวกับลักษณะตามธรรมชาติของโลก [Lex2]
 • ทางวัตถุ: ืทางกายภาพ, เกี่ยวกับวัตถุ [Lex2]
 • เกี่ยวกับฟิสิกส์: เชิงฟิสิกส์ [Lex2]
 • เกี่ยวกับตัณหาราคะ: เกี่ยวกับความปรารถนาทางโลก, เกี่ยวกับกิเลสตัณหา [Lex2]
 • การตรวจร่างกาย (ทางการแพทย์)[Lex2]
 • (ฟิส\'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,ทางวัตถุ,โดยรูปร่าง,โดยพละของธรรมชาติ,แท้จริง,แน่แท้,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ. n. การตรวจร่างกาย. ###SW. physicalness n. ###S. somatic,carnal [Hope]
 • (adj) ทางร่างกาย,กายภาพ,ทางวัตถุ,เกี่ยวกับธรรมชาติ,แท้จริง [Nontri]
 • /F IH1 Z IH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
pick
 • เด็ด (ผลไม้, ดอกไม้): เก็บ (ผลไม้, ดอกไม้) [Lex2]
 • เลือก: คัด, สรร [Lex2]
 • จิก (ไก่, นก): ตอด (ไก่, นก) [Lex2]
 • แคะ (ฟัน, จมูก)[Lex2]
 • หาเรื่อง[Lex2]
 • ขุด: เจาะ, แทะ [Lex2]
 • การเก็บ: การเด็ด, การเก็บเกี่ยว [Lex2]
 • การเลือก: การเลือกสรร, การคัด, การคัดสรร [Lex2]
 • สิ่งที่คัดหรือเลือกมาอย่างดีที่สุด: ่ส่วนสำคัญ, ส่วนที่ดีที่สุด [Lex2]
 • พลั่ว[Lex2]
 • เครื่องแคะ: เครื่องแงะ [Lex2]
 • (พิค) vt. เลือก,สรร,คัด,หยิบ,จับ,แคะ,ขุด,เลาะ,แทะ,เจาะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ถอน (ขน) ,ฉกฉวย,ดึงออก,หาเหตุ,หาเรื่อง,ดีด (สายพิณ,สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด,เลาะ,แทะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,คัด,เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา) [Hope]
 • (n) เสียม,อีเต้อ,จอบ,เครื่องจิ้ม [Nontri]
 • /P IH1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
picture
 • ภาพวาด: รูปวาด, รูปภาพ [Lex2]
 • จอภาพ (โทรทัศน์)[Lex2]
 • ์คำบรรยายที่ทำให้เห็นภาพ: ถ้อยคำพรรณนาทำให้เห็นภาพ, ภาพพจน์ [Lex2]
 • ์ภาพความทรงจำ[Lex2]
 • สถานการณ์[Lex2]
 • ภาพยนตร์: หนัง [Lex2]
 • นึกภาพ: จินตนาการ, นึกหลับตา [Lex2]
 • บรรยาย: พรรณนา [Lex2]
 • ถ่ายเป็นภาพยนตร์[Lex2]
 • วาดภาพ: ระบาย [Lex2]
 • ตัวอย่าง: แบบอย่าง [Lex2]
 • (พิค\'เชอะ) n. ภาพ,รูปภาพ,ภาพวาด,ภาพถ่าย,แผ่นภาพ,ภาพอันสวย,ภาพยนตร์,ภาพพจน์,ภาพจินตนาการ,จอภาพ,สถานการณ์,ความเข้าใจต่อสถานการณ์ vt. แสดงเป็นภาพ,นึกภาพ,จินตนาการ,นึกหลับตา,พรรณา,ถ่ายเป็นภาพยนตร์ [Hope]
 • (n) ภาพวาด,รูปภาพ,ภาพยนตร์,สถานการณ์,ภาพพจน์ [Nontri]
 • (vt) วาดรูป,นึกภาพ,มองเห็นภาพ,หลับตานึก,ถ่ายภาพยนตร์ [Nontri]
 • /P IH1 K CH ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
piece
 • ชิ้น: อัน, สิ่ง, แผ่น [Lex2]
 • ส่วน: กอง, ส่วนหนึ่ง [Lex2]
 • เรื่องในหนังสือพิมพ์: บทความ [Lex2]
 • เหรียญกษาปณ์: เงินเหรียญ [Lex2]
 • บทประพันธ์เพลง: เพลง [Lex2]
 • ปืนพก (คำสแลง): ปืน [Lex2]
 • ตัวหมากรุก[Lex2]
 • ระยะทางช่วงสั้นๆ[Lex2]
 • รวบรวม[Lex2]
 • (พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน] [Hope]
 • (vt) แบ่งเป็นชิ้น,ซ่อม,ปะ,ต่อ,รวบรวม [Nontri]
 • /P IY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
place
 • สถานที่: ทำเล, บริเวณ [Lex2]
 • ที่อยู่อาศัย: สถานที่พัก, ถิ่นฐาน, ถิ่นที่อยู่ [Lex2]
 • ตำแหน่ง: จุด [Lex2]
 • ประเด็น[Lex2]
 • ที่นั่ง: เก้าอี้นั่ง [Lex2]
 • บทบาท[Lex2]
 • โอกาสในการเรียน[Lex2]
 • ตำแหน่งในทีม[Lex2]
 • อันดับในการแข่งขัน[Lex2]
 • ถนน (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อถนนสายสั้นๆ)[Lex2]
 • วางไว้ในตำแหน่ง[Lex2]
 • แสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง[Lex2]
 • จำได้: ระลึกได้ [Lex2]
 • จัดหาที่อยู่ให้: หาที่อยู่ที่เหมาะสม [Lex2]
 • เข้าอันดับ: อยู่ในอันดับที่ [Lex2]
 • (เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ [Hope]
 • /P L EY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
plan
 • แผนการ: แผนงาน, แผน, โครงการ [Lex2]
 • แบบแปลน: แผนผัง, แบบ [Lex2]
 • วางแผน[Lex2]
 • วางแผน: วางโครงการ, วางแผนงาน, กะแผนการ [Lex2]
 • ออกแบบ: เขียนแบบแปลน [Lex2]
 • (แพลน) n. แผน,แผนการ vi.,vt. วางแผน ###S. scheme [Hope]
 • (n) แผนการ,แผนผัง,โครงการ,แผนที่,แบบ,หนทาง [Nontri]
 • (vt) วางแผน,ทำแผนผัง,กะโครงการ,ออกแบบ,ทำแผนที่ [Nontri]
 • /P L AE1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
plant
 • พืช: ต้นไม้ [Lex2]
 • การเพาะปลูก: การกสิกรรม, การเกษตร [Lex2]
 • เครื่องมือครบชุด: อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด [Lex2]
 • โรงงานอุตสาหกรรม: โรงงาน [Lex2]
 • เครื่องจักร[Lex2]
 • สิ่งหรือคนหลอกลวง[Lex2]
 • เพาะปลูก: ปลูก, เพาะเลี้ยง [Lex2]
 • ตั้ง: สร้าง, ก่อตั้ง [Lex2]
 • ฝัง: ปลูกฝัง [Lex2]
 • แทรก[Lex2]
 • ปล่อย (ปลา)[Lex2]
 • (พลานทฺ) n. พืช,ต้นไม้,โรงงาน vt. เพาะ,ปลูก,เพาะเลี้ยง,ปักวาง,ฝัง,ตั้ง,สร้าง,แทรก [Hope]
 • (n) โรงงาน,ต้นไม้,พืช,เครื่องมือเครื่องไม้,ซ่องโจร [Nontri]
 • (vt) ปลูก,เพาะ,วาง,ฝัง,ปัก,ตั้ง,สร้าง [Nontri]
 • /P L AE1 N T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
play
 • เล่นสนุก: ล้อเล่น, ทำเล่น, หยอกเล่น [Lex2]
 • เล่น (เกม, เครื่องดนตรี, บอล, วิทยุ, เครื่องเล่นเทป)[Lex2]
 • แสดงหรือเล่นบทบาทของ: แสดงละคร, เล่นละคร, แสร้งเป็น [Lex2]
 • พักผ่อน: ผ่อนคลาย [Lex2]
 • เล่นพนัน[Lex2]
 • แกล้งทำ[Lex2]
 • การเล่น: การละเล่น, การเล่นสนุก [Lex2]
 • การแสดง: ละคร [Lex2]
 • การเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว: การเคลื่อนไหวโดยอิสระ [Lex2]
 • การล้อเล่น: การทำเล่น [Lex2]
 • การกระโดดโลดเต้น[Lex2]
 • ช่วงเวลาในการเล่น: ระยะเวลาในการแข่งขัน [Lex2]
 • การเล่นการพนัน: การเล่นพนัน [Lex2]
 • ครั้ง: คราว, ที [Lex2]
 • (เพล) n. การเล่น,การละเล่น,การหยอกล้อ,การหยอกเย้า,การแสดง,การบรรเลง,ละคร,เรื่องละคร,การปฏิบัติ vt.,vi. เล่น,ล้อเล่น,หยอกเย้า,แสดง,บรรเลง,เล่นละคร,ปฏิบัติ,พนัน ###SW. playable adj. playability,n. [Hope]
 • (n) การเล่น,การละเล่น,บทละคร,การบรรเลง,การหยอกล้อ [Nontri]
 • (vt) เล่น,แสดง,เล่นละคร,บรรเลง,หยอกล้อ [Nontri]
 • /P L EY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
player
 • ผู้เล่น (ละคร, ดนตรี): ผู้แสดง, นักแสดง [Lex2]
 • นักกีฬา: นักเล่นกีฬา, ผู้เล่นกีฬา [Lex2]
 • เครื่องเล่นจานเสียง: เครื่องเล่นเทป, เครื่องบันทึกเสียง [Lex2]
 • ผู้เล่นการพนัน: นักพนัน [Lex2]
 • (เพล\'เออะ) n. ผู้เล่น,นักกีฬา,ผู้บรรเลงดนตรี,เครื่องดนตรี,ผู้เล่นการพนัน [Hope]
 • (n) ผู้เล่น,ตัวละคร,นักแสดง,คนบรรเลง,นักกีฬา [Nontri]
 • /P L EY1 ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
PM
 • หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem): ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน [Lex2]
 • สัญลักษณ์ของธาตุ Promethium[Lex2]
 • /P IY1 EH1 M/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (n) // [OALD]
point
 • ความคิดเห็น[Lex2]
 • จุดประสงค์: จุดมุ่งหมาย [Lex2]
 • ประเด็น: ข้อ, แง่, หัวข้อ, เรื่อง [Lex2]
 • จุด: ปลาย [Lex2]
 • คะแนน: แต้มคะแนน, แต้ม [Lex2]
 • จุดสำคัญ[Lex2]
 • จุดเวลา[Lex2]
 • สถานที่: ตำบล, ตำแหน่งแห่งหน [Lex2]
 • ขั้น: ตอน [Lex2]
 • หัวลูกศร[Lex2]
 • ระดับ: สถานะ [Lex2]
 • ทิศทาง[Lex2]
 • ชี้: ชี้ให้ดู, ชี้ไปทาง, ชี้ทาง [Lex2]
 • แสดงให้เห็น[Lex2]
 • ทำให้แหลม: ทำให้เรียวแหลม [Lex2]
 • (เรือ) แล่นรับลม: (เรือ) แล่นทวนลม, แล่นอิงลม [Lex2]
 • (พอยทฺ) n. จุด,จุดประสงค์,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สิ่งที่มีปลายแหลม,สถานที่,ตำแหน่ง,ทิศทาง,ขั้น,ตอน,สิ่งที่สำคัญที่เข้าใจ,ประเด็น,จุดสำคัญ,เอกลักษณ์,ข้อแนะ,ข้อคำขำ,หน่วย,หน่วยวัด,ขีด,คะแนน,การชี้,vt.,vi. ชี้,เล็ง,แจ้ง,ทำให้แหลม,เสริม,ใส่จุดทศนิยม -Phr. (inpoint เข้าประเด็น ทำได้,เกี่ยวข้อง) [Hope]
 • (n) จุด,ทิศทาง,ข้อ,จุดทศนิยม,ตำแหน่ง,ประเด็น,ใจความสำคัญ [Nontri]
 • (vt) ชี้,แสดงให้เห็น,เล็ง,แจ้ง,เสี้ยม,ใส่จุดทศนิยม [Nontri]
 • /P OY1 N T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
police
 • ี่ตำรวจ: ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ [Lex2]
 • ี่การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน[Lex2]
 • ควบคุม: รักษาความสงบเรียบร้อย [Lex2]
 • ทำความสะอาด[Lex2]
 • (พะลีส\') n.vt. ตำรวจ, (การ) รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน [Hope]
 • (vt) รักษาความสงบ,ตรวจตรา,พิทักษ์ [Nontri]
 • /P AH0 L IY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
policy
 • นโยบาย: หลักการ, แผนการ, วิถีทาง, อุบาย [Lex2]
 • กรมธรรม์ประกันภัย[Lex2]
 • อุบาย: วิธีการอันแยบยล, วิธีการอันแยบคาย [Lex2]
 • (พอล\'ลิซี) n. นโยบาย,วิถีทาง,ยุทธวิธี,หลักการ,ความฉลาด,ความสุขุม,กรมธรรม์ประกันภัย,ลอตเตอรี ###S. strategy [Hope]
 • (n) นโยบาย,แนวทาง,หลักการ,อุบาย,ยุทธวิธี [Nontri]
 • /P AA1 L AH0 S IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
political
 • เกี่ยวกับพรรคการเมือง[Lex2]
 • เกี่ยวกับรัฐบาล: เกี่ยวกับรัฐ [Lex2]
 • เกี่ยวกับพลเมือง[Lex2]
 • เกี่ยวกับการปกครอง: เกี่ยวกับการเมือง [Lex2]
 • (พะลิท\'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการเมือง [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับการเมือง,ในทางการเมือง,เป็นการเมือง [Nontri]
 • /P AH0 L IH1 T AH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
politics
 • วิชาการเมือง: รัฐศาสตร์, ศิลปะการปกครองโดยรัฐ [Lex2]
 • การเมือง: กิจกรรมทางการเมือง, หลักการทางการเมือง, ข้อคิดเห็นทางการเมือง [Lex2]
 • เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง: ้อุบายทางการเมือง [Lex2]
 • (พอล\'ลิทิคซฺ) n. การเมือง,รัฐศาสตร์,การใช้เล่ห์กระเทห์ในการแสวงหาตำแหน่งหรืออำนาจ. [Hope]
 • (n) การเมือง,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสโนบาย,วิชาการปกครอง [Nontri]
 • /P AA1 L AH0 T IH2 K S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
  [politic]
 • ซึ่งมีไหวพริบ: เฉียบแหลม, ปราดเปรื่อง, สุขุม [Lex2]
 • ทำการรณรงค์ทางการเมือง[Lex2]
 • (พอล\'ลิทิค) adj. ฉลาด,มีไหวพริบ,เฉียบแหลม,ปราดเปรื่อง,สุขุม,มีเล่ห์. [Hope]
 • (adj) รอบคอบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ [Nontri]
 • /P AA1 L AH0 T IH2 K/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
poor
 • ยากจน: ขัดสน, ขาดแคลน, อัตคัด, ยากแค้น [Lex2]
 • คุณภาพเลว: ไม่ดี [Lex2]
 • ต่ำต้อย: น่าสังเวช, น่าสงสาร [Lex2]
 • คนจน[Lex2]
 • (พัวร์) adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขัดสน,เลว,น่าสงสาร,น่าสังเวช,ไม่มีรสชาติ,ไม่ดีพอ,ไม่สมบูรณ์,ไม่สำคัญ. n. คนจน ###SW. poorly adv. ###S. needy,indigent,penniless [Hope]
 • (adj) ยากจน,ขัดสน,น่าสงสาร,เลว,ไม่ดี,ต่ำต้อย [Nontri]
 • /P UH1 R/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
popular
 • เป็นที่นิยม: เป็นที่แพร่หลาย, เป็นที่ชื่นชอบ [Lex2]
 • ของประชาชน: เกี่ยวกับประชากร [Lex2]
 • แบบธรรมดา: แบบทั่วๆไป [Lex2]
 • เป็นที่นิยม, ได้รับความสนใจ [LongdoEN]
 • (พอพ\'พิวละ) adj. เป็นที่นิยมกัน,เกี่ยวกับประชากร,ทั่วไป,พื้น ๆ ,เป็นที่ยอมรับกัน ###S. favourite,public,folk [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับราษฎร,กว้างขวาง,เป็นที่นิยม,แพร่หลาย [Nontri]
 • /P AA1 P Y AH0 L ER0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
population
 • ประชากร: พลเมือง, ราษฎร [Lex2]
 • กลุ่มพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่ง[Lex2]
 • (พอพพิวเล\'เชิน) n. ประชากร,พลเมือง,จำนวนประชากร,กลุ่มพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่ง,การนำผู้คนเข้าไปตั้งรกราก,จำนวนทั้งหมด. ###S. inhabitants [Hope]
 • (n) พลเมือง,ประชากร,ประชาชน,จำนวนประชากร [Nontri]
 • /P AA2 P Y AH0 L EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
position
 • ตำแหน่ง: ฐานะ, สถานะ, ตำแหน่ง, ที่ตั้ง [Lex2]
 • มุมมอง: สถานะ [Lex2]
 • การจัดวาง: การวางเข้าที่, การวางตามตำแหน่ง [Lex2]
 • การวางตัว: ท่าทาง [Lex2]
 • ระดับทางสังคม: สถานภาพ, สภาพ [Lex2]
 • จัดวาง: วางที่, วางตำแหน่ง, หาตำแหน่ง, วางตัว [Lex2]
 • |die, pl. Positionen| ตำแหน่ง, จุดยืน [LongdoDE]
 • (พะซิช\'เชิน) n. ตำแหน่ง,ที่มั่น,ฐานะ,ฐานะสังคมที่สูง,สภาพ,ชั้น,งาน,การจัดวาง,การสันนิษฐาน vt. จัดวาง,หาตำแหน่ง. ###S. location [Hope]
 • /P AH0 Z IH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
positive
 • ทางบวก: แง่บวก, ซึ่งมองในแง่ดี [Lex2]
 • แน่ใจ: มั่นใจ, ยืนยัน [Lex2]
 • (พอส\'ซิทิฟว) adj. แน่นอน,แน่ใจ,เชื่อถือได้,ยืนยันได้,เด็ดขาด,มั่นใจ,มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ,มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก,สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก,ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) ,ฐานะที่ชัดเจน,รูปแบบที่แน่นอน [Hope]
 • (adj) บวก,เชื่อถือได้,มั่นใจ,เป็นประโยชน์ [Nontri]
 • /P AA1 Z AH0 T IH0 V/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
possible
 • เป็นไปได้: ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ [Lex2]
 • ความเป็นไปได้[Lex2]
 • (พอส\'ซะเบิล) adj. เป็นไปได้,บางที,พอทนได้ [Hope]
 • (adj) เป็นไปได้,บางที,อาจจะ [Nontri]
 • /P AA1 S AH0 B AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
power
 • พลังงาน: พลังงานกล [Lex2]
 • พลัง: กำลัง, แรง [Lex2]
 • อำนาจ: อานุภาพ, อิทธิพล [Lex2]
 • ความสามารถ: ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ [Lex2]
 • ผู้มีอำนาจ: ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ [Lex2]
 • ประเทศมหาอำนาจ[Lex2]
 • เลขยกกำลัง: เลขชี้กำลัง [Lex2]
 • เติมพลัง: เพิ่มพลัง, ทำให้ทำงาน, ให้พลังงาน [Lex2]
 • (เพา\'เออะ) n. อำนาจ,กำลัง,แรง,ความสามารถ,สมรรถภาพ, (ประเทศ) มหาอำนาจ,คนที่มีอำนาจ,เอกสารมอบอำนาจ,ผู้มีอำนาจ,ผู้มีอิทธพล,กำลังทางทหาร,สิ่งศักดิ์สิทธิ์, [Hope]
 • (n) กำลัง,อำนาจ,ความสามารถ,อานุภาพ,สมรรถภาพ,ประเทศมหาอำนาจ [Nontri]
 • /P AW1 ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
practice
 • ฝึกซ้อม: ซ้อม, ฝึกฝน, ทำเป็นกิจวัตร [Lex2]
 • ทำตามหลักทางศาสนา[Lex2]
 • การฝึกซ้อม: การฝึกฝน, การฝึกหัด [Lex2]
 • การกระทำตามหลักศาสนา[Lex2]
 • วิธีปฏิบัติ: ภารกิจ [Lex2]
 • กิจวัตร: ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย [Lex2]
 • (แพรค\'ทิส) n. การปฏิบัติ,การดำเนิน,กิจวัตร,กิจการ,พิธีการ,การฟ้องร้อง,ความเป็นจริง,การวางแผน,เล่ห์. vt.,vi. ปฏิบัติ,ประกอบพิธี,ฟ้องร้อง,ฝึกหัด. ###SW. practicer n. ###S. operation, [Hope]
 • (n) การฝึกหัด,การปฏิบัติ,การประกอบพิธี,กิจวัตร,นิสัย [Nontri]
 • /P R AE1 K T IH2 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
prepare
 • จัดเตรียม: ตระเตรียม, เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม [Lex2]
 • วางแผนล่วงหน้า[Lex2]
 • เตรียมอาหาร[Lex2]
 • (พรีแพร์\') vt..vi. เตรียม,ฝึก,ปรุง,ผลิต. ###SW. preparer n. [Hope]
 • (vi,vt) ตระเตรียม,เตรียมการ,เตรียมพร้อม,ประกอบ,จัดทำ,ปรุง [Nontri]
 • /P R IY0 P EH1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
present
 • ขายก่อน[Lex2]
 • เสนอให้: นำเสนอ, มอบให, ให้สิ่งของ, ให้รางวัล, ให้ [Lex2]
 • แสดงให้เห็น[Lex2]
 • แนะนำให้รู้จัก (เป็นทางการ)[Lex2]
 • ปรากฏตัว[Lex2]
 • เกิดขึ้น[Lex2]
 • ของขวัญ: ของกำนัล [Lex2]
 • ปัจจุบันนี้[Lex2]
 • ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน: เดี๋ยวนี้, ขณะนี้ [Lex2]
 • ณ ที่นี้: ตรงนี้, ที่นี้ [Lex2]
 • (เพรส\'เซินทฺ) adj. มีอยู่,ปรากฎอยู่,ปัจจุบัน,เดี๋ยวนี้,ต่อหน้า,เข้าร่วม n. เวลาปัจจุบัน,ขณะนี้,กริยาปัจจุบัน vt. เสนอ,ให้,ยื่น,มอบ,แนะนำ,นำเข้าพบ,บรรยาย,แสดงให้เห็น,เล็ง (ปืน) ,ฟ้องร้อง n. ของขวัญ ###SW. presents n. เอกสารปัจจุบัน -Phr. (at pres [Hope]
 • (adj) ปัจจุบัน,บัดนี้,เวลานี้,เดี๋ยวนี้,ขณะนี้ [Nontri]
 • (n) ของขวัญ,ของกำนัล [Nontri]
 • /P R EH1 Z AH0 N T/ [CMU]
 • /P R IY0 Z EH1 N T/ [CMU]
 • /P ER0 Z EH1 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
president
 • ประธานาธิบดี[Lex2]
 • ประธาน: อธิการบดี, ผู้มีอำนาจในการบริหาร, บุคคลสำคัญขององค์กร [Lex2]
 • (เพรส\'ซิเดินทฺ) n. ประธาน,นายก,ประธานาธิบดี,ประมุข,ประธานบริษัท,อธิการบด\' (ของมหาวิทยาลัยอเมริกา) ,คณบดี (ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ) ###S. chairman [Hope]
 • (n) ประธานาธิบดี,ประธาน,ประมุข,ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการใหญ่ [Nontri]
 • /P R EH1 Z AH0 D EH2 N T/ [CMU]
 • /P R EH1 Z AH0 D AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
pressure
 • การกด[Lex2]
 • ความกดดัน[Lex2]
 • แรงกระตุ้น[Lex2]
 • แรงกดบนพื้นผิว[Lex2]
 • ความกดอากาศ[Lex2]
 • กดดันให้ทำ: กระตุ้นให้ทำ [Lex2]
 • (เพรส\'เชอะ) n. ความกดดัน,การกด,การอัด,การเบียด,การบีบคั้น,แรงกดดัน,ความกดดันของบรรยากาศ,การรบกวน,การบีบบังคับ,ความดันกระแสไฟฟ้า. vt. บีบ,บีบบังคับ,กดดัน,อัด ###S. pressing [Hope]
 • (n) ความดัน,ความกดดัน,การบีบบังคับ,แรงอัด [Nontri]
 • /P R EH1 SH ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
pretty
 • งดงาม: น่ามอง, น่ารัก, สวย, สะสวย [Lex2]
 • พอใช้ได้: อย่างพอควร, พอใช้, ค่อนข้าง [Lex2]
 • (พริท\'ที) adj. สวยงาม,งดงาม,สละสลวย,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไพเราะ,ชวนตา,ชวนใจ,มาก,มากมาย,กล้าหาญ,แข็งแรง. n. คนหรือเครื่องตกแต่งหรือเครี่องแต่งกายที่สวยงาม -adv. อย่างพอควร,มาก,ทีเดียว. -sitting pretty ได้เปรียบ ประสบความสำเร็จ. vt. ทำให้สวยงาม,ทำให้ชวนตาชวนใจ, [Hope]
 • (adj) น่ารัก,สวย,เก๋,สละสลวย,ไพเราะ [Nontri]
 • (adv) ค่อนข้างจะ,พอใช้,อย่างพอควร,ทีเดียว [Nontri]
 • /P R IH1 T IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
prevent
 • ขัดขวาง: กัน, กีดขวาง [Lex2]
 • (พรีเวนทฺ\') vt.,vi. ป้องกัน,ขัดขวาง,ไปก่อน,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า,เป็นอุปสรรค. ###SW. preventability n. preventable adj. preventible adj. preventer n. ###S. avert,forestall [Hope]
 • (vt) ป้องกัน,ขัดขวาง,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า [Nontri]
 • /P R IH0 V EH1 N T/ [CMU]
 • /P R IY0 V EH1 N T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
price
 • ราคา: มูลค่า [Lex2]
 • คุณค่า: ค่า [Lex2]
 • ผลตอบแทน[Lex2]
 • รางวัลนำจับ[Lex2]
 • สินบน[Lex2]
 • กำหนดราคา: ตั้งราคา, ตีราคา [Lex2]
 • เปรียบเทียบราคา[Lex2]
 • (ไพรซฺ) n. ราคา,เงินรางวัล,รางวัล,ค่า,คุณค่า,มูลค่า,สิ่งที่แลกมา,ค่าตอบแทน. -Phr. (at any price) ไม่ว่าจะเสียเท่าไรก็ตาม -Phr. (beyond (without) price ซึ่งคำนวณค่าไม่ได้) vt. กำหนดราคา,ตั้งราคา,สอบถามราคา ###SW. priceable adj. pricer n. [Hope]
 • (n) ราคา,ค่า,โทษ,รางวัล,ค่าตอบแทน [Nontri]
 • (vt) ตั้งราคา,สืบราคา [Nontri]
 • /P R AY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
private
 • ที่เป็นส่วนตัว[Lex2]
 • พลทหาร[Lex2]
 • (ไพร\'วิท) adj. สันโดษ,ส่วนตัว,ไม่ปล่อยให้คนอื่นรู้,เป็นความลับ,เฉพาะตัว,บุคคล,รโหฐาน,โดยเอกชน,เกี่ยวกับพลทหาร. n. พลทหาร,อวัยวะสืบพันธุ์. -Phr. (in private ส่วนตัวเป็นความลับ) ###SW. privateness n. ###S. personal [Hope]
 • (adj) ส่วนตัว,เฉพาะตัว,รโหฐาน,สันโดษ [Nontri]
 • /P R AY1 V AH0 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
probably
 • อย่างน่าจะเป็นไปได้: อย่างค่อนข้างแน่, อย่างน่าเชื่อแน่ว่า [Lex2]
 • (พรอบ\'อะบลี) adv. ซึ่งเป็นไปได้มาก [Hope]
 • (adv) บางที,น่า,คง,เป็นไปได้มาก [Nontri]
 • /P R AA1 B AH0 B L IY0/ [CMU]
 • /P R AA1 B L IY0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
problem
 • คำถาม: ปัญหา [Lex2]
 • เรื่องยุ่งยาก: เรื่องลำบาก, ปัญหายุ่งยาก [Lex2]
 • ที่เสนอเกี่ยวกับปัญหาของสังคม[Lex2]
 • ที่ยากจะแก้ไข[Lex2]
 • |das, pl. Probleme| ปัญหา [LongdoDE]
 • (พรอบ\'เลิม) n. ปัญหา,ข้อปัญหา,โจทย์เรขาคณิต,โจทย์คณิตศาสตร์,หมากกล,เรื่องที่ต้องแก้ไขหรือต้องพิจารณากัน. adj. สอนยาก,เป็นปัญหา ###S. question,riddle [Hope]
 • (n) ปัญหา,โจทย์เลข,หมากกล [Nontri]
 • /P R AA1 B L AH0 M/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
process
 • แนวทางปฏิบัติ: กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน [Lex2]
 • การพัฒนาต่อเนื่อง: การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น [Lex2]
 • ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ (เช่น กระดูก)[Lex2]
 • ดำเนินการ: ลงมือปฏิบัติ [Lex2]
 • (โพร\'เซส,พรอส\'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป, [Hope]
 • (n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี [Nontri]
 • /P R AA1 S EH2 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
produce
 • สร้าง: ผลิต, ทำให้มีขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น [Lex2]
 • สร้างขึ้น: ผลิตขึ้น [Lex2]
 • ผลิตผล: ผลผลิต [Lex2]
 • (พระดิวซฺ\') v. ให้กำเนิด,ผลิต,ก่อ,ก่อให้เกิด,จัดหา,แสดง,เสนอn. ผลิตผล,ผลิตภัณฑ์,ลูก ###SW. producibility n. producible,produceable adj. ###S. yield [Hope]
 • (n) ผลิตผล,พืชผล,ประโยชน์,ผลิตภัณฑ์ [Nontri]
 • (vt) ผลิต,ทำ,ก่อ,ออกผล,แสดง [Nontri]
 • /P R AH0 D UW1 S/ [CMU]
 • /P R OW1 D UW0 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
product
 • ผลิตผล: ผลิตภัณฑ์, สินค้า, ของที่ประกอบขึ้น [Lex2]
 • ผลที่เกิดขึ้น[Lex2]
 • สารที่เกิดจากปฎิกิริยาทางเคมี: สารที่ได้จากสารอื่นหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี [Lex2]
 • ผลคูณ: ผลของการคูณ [Lex2]
 • (พรอด\'ดัคทฺ) n. ผลิตภัณฑ์,ผลิตผล,ผลคูณ ###S. result [Hope]
 • (n) ผลิตภัณฑ์,ผลคูณ,สินค้า,ผลิตผล [Nontri]
 • /P R AA1 D AH0 K T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
production
 • การผลิต[Lex2]
 • ปริมาณที่ผลิตได้[Lex2]
 • ผลิตผล: สิ่งที่ผลิตขึ้นมาได้ [Lex2]
 • (โพรดัค\'เชิน) n. การผลิต,การสร้าง,ผลิตผล ###S. manufacture [Hope]
 • (n) การผลิต,การทำ,การประกอบ,การสร้าง [Nontri]
 • /P R AH0 D AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • /P R OW0 D AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • /P ER0 D AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
professional
 • ที่มีความเชี่ยวชาญ: ชำนาญ [Lex2]
 • เกี่ยวกับอาชีพ[Lex2]
 • ที่ทำเป็นอาชีพ[Lex2]
 • ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ: ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ [Lex2]
 • ผู้ที่เล่นกีฬาหรือทำงานศิลปะเป็นอาชีพ[Lex2]
 • (โพรเฟส\'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชีพ,โดยอาชีพ,เป็นอาชีพ,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ n. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ,ผู้มีวิชาชีพ,ผู้เชี่ยวชาญ,นักเล่นอาชีพ. ###S. expert [Hope]
 • (adj) ในวิชาชีพ,เป็นอาชีพ,เชี่ยวชาญ [Nontri]
 • /P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
professor
 • ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพหนึ่ง[Lex2]
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย[Lex2]
 • (โพรเฟส\'เซอะ) n. ศาสตราจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย,ผู้แสดงความเลื่อมใส,ผู้สอนวิชาทางศิลปกรรม,ผู้สอนวิชากีฬา,ผู้เชี่ยวชาญ. ###SW. professorial adj. professorship n. professorate n. professoriate n. คำที่มีความหมายเหมือน [Hope]
 • (n) ศาสตราจารย์ [Nontri]
 • /P R AH0 F EH1 S ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
program
 • แผนงาน: โปรแกรม, แผนการ [Lex2]
 • รายการ: รายการแสดง [Lex2]
 • ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค[Lex2]
 • เขียนโปรแกรม: เขียนชุดคำสั่ง [Lex2]
 • (me) (โพร\'แกรม) n. รายการ,กำ-หนดการ,หมายกำหนดการ,โปรแกรม,ระเบียบวาระ,การแสดง,แผน,โครงการ,ผัง vi.,vt. กำหนดรายการ,กำหนดระเบียบวาระ,กำหนดแผน. ###SW. programmable adj. programable adj. [Hope]
 • (n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ [Nontri]
 • /P R OW1 G R AE2 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
project
 • แผนงาน: โครงการ, โครงการวิจัย [Lex2]
 • เสนอ: เสนอแผนงาน [Lex2]
 • ทำให้เห็นหรือได้ยินชัดเจน[Lex2]
 • ยื่นออกมา: โผล่ออก, นูนออก [Lex2]
 • (พรอจ\'เจคทฺ) n. โครงการ,แผนการ,โครงการวิจัย,โครงการค้นคว้า,โครงการเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ\') เสนอ,ออกแบบ,วางแผน,ยื่นออกมา,ต่อ,ส่อง,ฉาย,ฉายเป็นเงา,ถ่ายแผนที่,ถ่ายทอด. vi. ปรากฎตัว,แสดงออก,จินตนาการตัวเอง ###S. plan,venture [Hope]
 • (n) โครงการ,แผนงาน,แผนการ [Nontri]
 • (vi) ยิงออกไป,ปล่อยออกมา,ฉายเป็นเงา,พุ่งออกไป,ถ่ายแผนที่ [Nontri]
 • (vt) กะโครงการ,วางแผน,ทดลอง,พุ่ง,ฉาย,เสนอ,ออกแบบ [Nontri]
 • /P R AA1 JH EH0 K T/ [CMU]
 • /P R AH0 JH EH1 K T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
property
 • สิทธิครอบครอง: กรรมสิทธิ์ [Lex2]
 • ทรัพย์สมบัติ: ทรัพย์สิน [Lex2]
 • ที่ดิน: อสังหาริมทรัพย์ [Lex2]
 • คุณสมบัติ: คุณลักษณะ [Lex2]
 • อุปกรณ์ประกอบฉากละคร: อุปกรณ์การแสดง [Lex2]
 • (พรอพ\'เพอที) n. ทรัพย์สิน,ทรัพย์สมบัติ,สมบัติ,ที่ดิน,สิทธิครอบครอง,กรรมสิทธิ์, (ปรัชญา) ,ลักษณะที่ไม่สำคัญ, (ละคร) เครื่องประ-ดับหรืออุปกรณ์ ###S. possessions,holding,attibute,trait,feature [Hope]
 • (n) ทรัพย์สมบัติ,คุณสมบัติ,กรรมสิทธิ์ [Nontri]
 • /P R AA1 P ER0 T IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
protect
 • ป้องกัน: ปกป้อง, คุ้มครอง, อารักขา [Lex2]
 • ตั้งภาษีสินค้านำเข้าเพื่อคุ้มครองสินค้าในประเทศ[Lex2]
 • (โพรเทคทฺ\') vt. ป้องกัน,พิทักษ์,รักษา,อารักขา,คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า. vi. ป้องกัน [Hope]
 • (vt) ป้องกัน,อารักขา,คุ้มกัน,พิทักษ์,รักษา [Nontri]
 • /P R AH0 T EH1 K T/ [CMU]
 • /P ER0 T EH1 K T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
prove
 • พิสูจน์: ตรวจสอบ [Lex2]
 • (พรูฟว) vt. พิสูจน์,พิสูจน์ให้ปรากฎความจริง,ทดสอบความถูกต้อง,ทดลองพิมพ์. vi. ปรากฎความจริง,แสดงว่า ###SW. provability n. provable adj. provably adv. ###S. confirm,substantiate [Hope]
 • (vi) ปรากฏว่า,แสดงว่า [Nontri]
 • (vt) พิสูจน์,ทดสอบ,ทำให้เห็นจริง,ทดลอง [Nontri]
 • /P R UW1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
provide
 • จัดหาให้: จัดเตรียมไว้ให้ [Lex2]
 • (พระไวดฺ\') vt. จัดหาให้,ให้,เตรียมการ. vi. เตรียมการ,จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ. ###SW. providable adj. provider n. [Hope]
 • (vt) จัดหา,ทำให้,กำหนด,ตระเตรียม,ให้,บัญญัติ [Nontri]
 • /P R AH0 V AY1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
public
 • ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม: ที่เป็นของสาธารณะ [Lex2]
 • ที่รู้กันโดยทั่วไป[Lex2]
 • มหาชน: สาธารณชน, ประชาชน, กลุ่มคน, มวลชน, กลุ่มชน [Lex2]
 • (พับ\'ลิค) n. สาธารณชน,สาธารณ adj. เกี่ยวกับสาธารณชน,โดยส่วนรวม,มีชื่อเสียง,เลื่องลือ,ระดับชาติ -Phr. (go public ขายหุ้นแก่สาธารณะ) -Phr. (in public โดยเปิดเผย,ไม่ใช่ส่วนตัว,ในที่สาธารณะ) [Hope]
 • (adj) สาธารณะ,ของประชาชน,เพื่อประชาชน,ของหลวง,ของรัฐบาล,โดยส่วนรวม [Nontri]
 • (n) ที่สาธารณะ,สาธารณชน,ประชาชน,ชุมชน [Nontri]
 • /P AH1 B L IH0 K/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
pull
 • ดึง: กระชาก [Lex2]
 • ชักอาวุธออกมา[Lex2]
 • การดึง: การลาก [Lex2]
 • แรงดึงดูด[Lex2]
 • อิทธิพล[Lex2]
 • (พูล) v.,n. (การ) ดึง,ลาก,ทิ้ง,จูง,กระชาก,ถอน,เด็ด,เก็บ,ฉุด,ชัก,พาย (เรือ) ,ดึงดูด,ดูด,ดื่ม -Phr. (pull in มาถึง) -Phr. (pull off กระทำด้วยความสำเร็จ) (โดยเฉพาะที่ยากลำบาก) , -Phr. (pull oneself together ควบคุมอารมณ์) -Phr. (pull someone\'s leg หยอกล้อ) [Hope]
 • /P UH1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
purpose
 • จุดประสงค์: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์ [Lex2]
 • ความต้องการ: ความประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • หน้าที่[Lex2]
 • ตั้งใจ: ตั้งเป้าหมาย [Lex2]
 • (เพอ\'เพิส) n. วัตถุประสงค์,ความมุ่งประสงค์,เป้าหมาย,ความมุ่งหมาย,ผล,ผลประ-โยชน์,เจตนา,vt. มุ่งประสงค์,ประสงค์,ตั้งเป้าหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจเด็ดเดี่ยว. vi. มุ่งประสงค์. ###SW. purposeful adj. purposely adj. ###S. inte [Hope]
 • (n) จุดประสงค์,ความประสงค์,เจตนา,ผลประโยชน์,เป้าหมาย [Nontri]
 • /P ER1 P AH0 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
push
 • ดัน: ผลัก, เข็น, ผลักดัน [Lex2]
 • กดดัน[Lex2]
 • กระตุ้น[Lex2]
 • การผลัก: การดัน [Lex2]
 • การกดดัน[Lex2]
 • ความพยายาม[Lex2]
 • มีอายุเกือบจะ (อายุ / วัยหนึ่ง): จวนจะถึงอายุ / วัยหนึ่ง [Lex2]
 • (พุช) vt.,vi.,n. (การ) ผลัก,ดัน,ยัน,ไส,แทง (บิลเลียด) ,รุกไปข้างหน้า,ทำให้ยื่นออก,สนับสนุน,ส่งเสริม,รุก,เร้า,ขายยาเสพติด,เผยแพร่,รีบเดินทาง,ยื่นหรือขยายออก -Phr. (push off จากไป ออกเดินทาง) [Hope]
 • (vt) ผลัก,ดัน,ผลักไส,ยื่น,แทง,หนุน,ขับ [Nontri]
 • /P UH1 SH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
put
 • วาง: ตั้ง [Lex2]
 • ส่งไปอยู่อีกที่หนึ่ง[Lex2]
 • กำหนดให้ไปทำ[Lex2]
 • ถ่ายทอดบางสิ่ง เช่น ความรู้สึก ออกไป[Lex2]
 • (พูท) vt. วาง,ใส่,จัด,จัดให้มี,บรรจุ,เคลื่อน,ย้าย,บอก,แจ้ง,บรรยาย,แปล,เสนอ,แนะนำ,ยื่น,จัดเก็บ (ภาษี) ,ลงทุน,ประมาณ,ประเมิน,กะ, (พนัน) ขันต่อ,ผลัก,ขว้าง. vi. แล่น (เรือ) ,ออกเดินทาง vt.,vi.,n. (การ) ตีลูกกอล์ฟลงหลุมเบา ๆ ด้วยไม้ตีเรียกว่าputter n. การขว้าง,การเหวี่ยง,สัญยาที่เปิดโอกาสให้ขายของได้จำนวนหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ [Hope]
 • (vt) วาง,ตั้ง,จัด,บรรจุ,ใส่,เก็บ,ยื่น [Nontri]
 • /P UH1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
quality
 • คุณภาพ[Lex2]
 • คุณลักษณะ: คุณสมบัติ [Lex2]
 • ซึ่งมีคุณภาพ[Lex2]
 • เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง[Lex2]
 • (ควอล\'ลิที) n. คุณภาพ,ลักษณะ,ความดีเลิศ,คุณภาพสูง,น้ำเพชร,การประสบความสำเร็จ adj. ชั้นดีเลิศ,มีคุณภาพสูง ###S. attribute,excellence [Hope]
 • (n) ลักษณะ,คุณภาพ,ชนิด,ระดับ,เนื้อหา [Nontri]
 • /K W AA1 L AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
question
 • คำถาม: ปัญหา, ข้อสงสัย [Lex2]
 • การถาม[Lex2]
 • หัวข้อ: ประเด็นที่นำขึ้นมาพูด, เรื่องที่นำมาพิจารณา [Lex2]
 • ตั้งคำถาม: ซักถาม, สอบถาม [Lex2]
 • สงสัย[Lex2]
 • (เควส\'เชิน) n. คำถาม,ประโยคคำถาม,ปัญหา,การถาม,การสอบถาม,กระทู้,เรื่องที่อภิปราย -v. ถาม,สอบถาม ###SW. questioner n. questionable adj. questionably adv. -Phr. (beyond (all) question ไม่ต้องสงสัย) -Phr. (out of the question เป็นไปไม่ได้) [Hope]
 • (n) ปัญหา,คำถาม,เรื่อง,ข้อสงสัย,กระทู้,การสอบถาม [Nontri]
 • (vt) สงสัย,ถาม,ไต่ถาม,ไต่สวน,ตั้งกระทู้,สอบถาม [Nontri]
 • /K W EH1 S CH AH0 N/ [CMU]
 • /K W EH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
quickly
 • อย่างรวดเร็ว: โดยเร็ว, อย่างเร็ว [Lex2]
 • โดยทันที[Lex2]
 • (ควิค\'ลี) adv. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ช้า ###S. rapidly [Hope]
 • (adv) โดยไว,โดยเร็ว,โดยทันที,อย่างรวดเร็ว,โดยฉับพลัน [Nontri]
 • /K W IH1 K L IY0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
quite
 • ทั้งหมด[Lex2]
 • ค่อนข้างจะ[Lex2]
 • อย่างแท้จริง[Lex2]
 • (ไควทฺ) adv. ทีเดียว,โดยสมบูรณ์,ทั้งหมด,จริง ๆ ,โดยแท้จริง,มากมาย ###S. entirely [Hope]
 • (adv) แท้ๆ,ทีเดียว,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น [Nontri]
 • /K W AY1 T/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
race
 • การแข่งขัน: การแข่งขันด้านความเร็ว [Lex2]
 • แข่งขัน (ความเร็ว): วิ่งแข่ง [Lex2]
 • วิ่งอย่างเร็ว: เร่งรีบ, รีบไปอย่างรวดเร็ว [Lex2]
 • กระแสน้ำ[Lex2]
 • ร่องน้ำ: รางน้ำ [Lex2]
 • มนุษยชาติ[Lex2]
 • เชื้อชาติ: กลุ่มชาติพันธุ์, เผ่าพันธุ์ [Lex2]
 • กลุ่ม: ชนิด, ประเภท, จำพวก [Lex2]
 • พันธุ์ (พืชหรือสัตว์)[Lex2]
 • (เรส) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งแข่ง,วิ่งอย่างรวดเร็ว,แข่งม้า.,แข่งขันความเร็ว,การแข่งขัน,ความเชี่ยว,เชื้อชาติ,ชนชาติ,เผ่าพันธุ์,วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,พันธุ์, ชนชั้น,รสนิยม [Hope]
 • (n) การแข่งขัน,การวิ่งแข่ง,ชนชาติ,เชื้อสาย [Nontri]
 • (vi) ไหลเชี่ยว,วิ่งแข่ง,แข่งม้า [Nontri]
 • /R EY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
radio
 • แท่ง: รัศมี, รังสี [Lex2]
 • วิทยุ: เครื่องรับวิทยุ [Lex2]
 • การสื่อสารทางวิทยุ[Lex2]
 • ติดต่อกันทางวิทยุ[Lex2]
 • ที่เกี่ยวกับวิทยุ: ที่ส่งโดยวิทยุ [Lex2]
 • ที่เกี่ยวกับรังสี[Lex2]
 • (เร\'ดิโอ) n. วิทยุ. adj. เกี่ยวกับวิทยุหรือใช้รังสี. -v. ถ่ายทอดโดยวิทยุ [Hope]
 • (n) วิทยุ [Nontri]
 • /R EY1 D IY0 OW2/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
raise
 • ยกขึ้น: ชูขึ้น [Lex2]
 • เลี้ยงดู: เลี้ยง [Lex2]
 • ทำให้เพิ่มขึ้น: ทำให้มากขึ้น [Lex2]
 • ปลูก: เพาะปลูก [Lex2]
 • รวบรวมเงิน: เรี่ยไร [Lex2]
 • กระตุ้น: ยั่วยุ, ปลุกปั่น [Lex2]
 • เพิ่มเงินพนัน[Lex2]
 • ติดต่อทางวิทยุ[Lex2]
 • ทำให้คืนชีพ[Lex2]
 • ยกระดับ: ส่งเสริม, เลื่อนขึ้น [Lex2]
 • สร้าง[Lex2]
 • การยกขึ้น[Lex2]
 • รายได้ที่เพิ่มขึ้น: เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น [Lex2]
 • (เรส) vt.,vi. (การ) ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,เงย,ยกระดับ,สร้าง,ตั้งเสา,สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนขั้น,เลี้ยง (เด็ก,ไก่...) ,ระดมพล,ปลุก,ยั่วยุ,ทำให้คืนชีพ,เพิ่มค่า,ทำให้ขนมฟู,รวบรวมเงิน,เก็บภาษี,เพาะปลูก,วางเงินพนันมากขึ้น,ติดต่อทางวิทยุ [Hope]
 • (vt) ตั้งขึ้น,ยกขึ้น,เลื่อนขั้น,เลี้ยงสัตว์,เพาะปลูก,ส่งเสริม [Nontri]
 • /R EY1 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
range
 • ขอบเขตหรือแนว[Lex2]
 • แถว: ลำดับ [Lex2]
 • วิถีกระสุน: วิถียิง, ระยะทางจากอาวุธถึงเป้า [Lex2]
 • สถานที่ฝึกซ้อม: สถานฝึกยิง [Lex2]
 • บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเลี้ยงสัตว์: ทุ่งเลี้ยงสัตว์ [Lex2]
 • ทิวเขา: แนวเขา, เทือกเขา [Lex2]
 • เตาหุงต้มชนิดหนึ่ง[Lex2]
 • ค่าแตกต่างระหว่างตัวแปรที่น้อยที่สุดกับมากที่สุด[Lex2]
 • ผันแปรภายในขอบเขตหนึ่ง: เปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่ง [Lex2]
 • ปล่อยให้สัตว์ไปกินหญ้าในทุ่ง[Lex2]
 • จัดแถว: จัดแนว, จัดลำดับ [Lex2]
 • ตั้งวิถียิง[Lex2]
 • (เรนจฺ) n.,vt. (จัด) แถว,แนว,ลำดับ,ช่องระยะ,ทิว,ทิวเขา,เทือกเขา,ขอบเขต,เขต,วิถีกระสุน,วิถียิง,ค่าแตกต่างระหว่างตัวแปรน้อยที่สุดกับตัวแปรมากที่สุด,ตำแหน่ง,ชั้น,ประเภท,การจัดลำ-ดับ,กลุ่มค่าทางสถิติทั้งหมด vi. ผันแปรภายในขอบเขตหนึ่ง,เปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่ง,ขยายออก [Hope]
 • (n) เทือกเขา,แถว,แนว,ทุ่งเลี้ยงสัตว์,หม้อน้ำ,วิถีกระสุน [Nontri]
 • (vt) เที่ยวไป,จัดแถว,แผ่อาณาเขต,จัดระเบียบ,แบ่งประเภท,ตั้งระยะ [Nontri]
 • /R EY1 N JH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
rate
 • อัตราความเร็ว: อัตราเร็ว, ความเร็ว [Lex2]
 • ราคา: อัตรา [Lex2]
 • อัตราต่อหน่วย[Lex2]
 • ตีราคา: ประมาณราคา [Lex2]
 • ประเมินค่า[Lex2]
 • จัดลำดับ[Lex2]
 • (เรท) n. อัตรา,อัตราเปรียบเทียบ,อัตราค่าโดยสาร,อัตราความเร็ว,ค่าบรรทุก,ราคา,ทุน,ค่าใช้จ่าย,อัตราภาษีอากร,ค่าประกันภัย,ขั้น,ระดับ,ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า,ตีราคา,กะ,วางราคา,vi. มีค่า,ถูกประเมินค่า,มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก,มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ [Hope]
 • (vt) กำหนดชั้น,ตีราคา,ประเมิน,เก็บภาษี,กะ,ต่อว่า [Nontri]
 • /R EY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
rather
 • ค่อนข้าง: ค่อนข้างจะ, ออกจะ, อยากจะ [Lex2]
 • มากกว่า[Lex2]
 • ถ้าจะพูดให้ถูก[Lex2]
 • ในทางตรงกันข้าม[Lex2]
 • (รา\'เธอะ) adv. ค่อนข้าง,ค่อนข้างจะ,ออกจะ,พอสมควร,อยาก,มากกว่า,ตรงกันข้าม,แน่นอนทีเดียว -interj. คำอุทานแสดงการยืนยัน [Hope]
 • (adv) ดูเหมือนจะ,ค่อนข้างจะ,อย่างไรก็ตาม [Nontri]
 • /R AE1 DH ER0/ [CMU]
 • /R AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
reach
 • เอื้อม: ยื่นถึง, เอื้อมถึง [Lex2]
 • ไปถึง[Lex2]
 • มาถึง[Lex2]
 • ติดต่อสื่อสาร[Lex2]
 • ครอบงำ: มีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อ, เข้าถึง [Lex2]
 • บรรลุผลสำเร็จ: ประสบความสำเร็จ [Lex2]
 • การไปถึง: การเอื้อมถึง [Lex2]
 • การบรรลุผลสำเร็จ[Lex2]
 • ขอบเขต: อาณาเขต [Lex2]
 • จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์หรือรายการทีวี (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • (รีชฺ) vt.,vi. (การ) ถึง,มาถึง,ไปถึง,บรรลุ,ยื่น,เอื้อม,เป็นจำนวนถึง,ขอบเขต,ระยะที่ไปถึง,ช่วงระยะทาง,ช่วงแขนของนักมวย ###SW. reachable adj reacher n. ###S. extend,present,touch [Hope]
 • (n) ขอบเขต,การบรรลุ,การยื่น,การเอื้อม [Nontri]
 • (vi) ยื่นออกมา,เอื้อม,ไปถึง,ครอบงำ,เจาะทะลุ [Nontri]
 • (vt) บรรลุ,มาถึง,ไปถึง,เอื้อม,ยื่น [Nontri]
 • /R IY1 CH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
read
 • อ่าน: อ่านออกเสียง [Lex2]
 • เข้าใจความหมาย: อ่านเข้าใจ [Lex2]
 • แปล: ตีความ [Lex2]
 • อ่านข้อมูล[Lex2]
 • ได้ยิน[Lex2]
 • เรียน: เรียนรู้ [Lex2]
 • ทำนาย: คาดเดา, คาดหมาย, คาดการณ์, ทำนาย [Lex2]
 • ตรวจสอบ: ตรวจปรู๊ฟ [Lex2]
 • ซึ่งมีความรู้จากการอ่าน: ซึ่งอ่านหนังสือมามาก [Lex2]
 • (รีด) {read/red,read/red,reading,reads} vt.,vi. อ่าน,อ่านออกเสียง,เข้าใจความหมาย,ทำนาย,คาดการณ์,ดูนาฬิกา adj. อ่านหนังสือมามาก ###S. decipher,peruse [Hope]
 • (vi,vt) ดู,อ่าน,ทำนาย,แปล,คาดการณ์ [Nontri]
 • /R EH1 D/ [CMU]
 • /R IY1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
ready
 • เตรียมพร้อม: พร้อม [Lex2]
 • พร้อมใช้: ใช้ได้ทันที, เสร็จ [Lex2]
 • เต็มใจ[Lex2]
 • รวดเร็ว: ทันที, ฉับพลัน [Lex2]
 • ง่าย: คล่อง, สะดวก [Lex2]
 • ฉลาด: เฉียบแหลม [Lex2]
 • เตรียมพร้อม: ทำให้พร้อม [Lex2]
 • เงินสด: ี่ [Lex2]
 • ท่าเตรียมยิง[Lex2]
 • สภาพเตรียมพร้อม[Lex2]
 • คำบอกให้ผู้แข่งเตรียมพร้อมเริ่มแข่งขัน[Lex2]
 • (เรด\'ดี) adj. พร้อม,เตรียมพร้อม,เสร็จ,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน,โน้มน้าว,ชอบ,มักจะ,คล่อง,สะดวก,ง่าย vt. เตรียมพร้อม n. the ready เงินสด ความพร้อมเพรียงที่จะใช้ interj คำอุทานให้เริ่มการแข่งขัน (เริ่มได้!!) Ready all!! ทุกคนเข้าประจำที่ -Phr. (make ready เตรียมพร้อม) [Hope]
 • (adj) พร้อมแล้ว,แล้ว,ทันที,รวดเร็ว,คล่อง,ง่ายดาย [Nontri]
 • /R EH1 D IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
real
 • แท้จริง[Lex2]
 • มีตัวตน[Lex2]
 • จริงใจ: ซื่อสัตย์ [Lex2]
 • ความเป็นจริง: สภาพที่เป็นจริง [Lex2]
 • เหรียญสเปน[Lex2]
 • (เรียล) adj. แท้,จริง,แท้จริง,โดยแท้,ไม่ปลอม,จริงใจ,เกี่ยวกับตัวเลขจริง (ไม่ใช่เศษส่วนหรือเลขผสม) adv. มาก,อย่างมาก ###SW. realness n. ###S. true,actual,genuine [Hope]
 • (adj) แท้,จริง,แท้จริง [Nontri]
 • /R IY1 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 • (n) // [OALD]
reality
 • ความเป็นจริง: สภาพที่เป็นจริง [Lex2]
 • (รีแอล\'ลิที) n. ความเป็นจริง,สภาพที่เป็นจริง,การคล้ายของจริง,ของจริง,ความจริง,สิ่งที่เป็นอิสระจากสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด และเป็นที่มาของสิ่งทั้งหลาย -Phr. (in reality ตามความเป็นจริง,จริง ๆ) ###S. genuine,natural ,lifelike [Hope]
 • (n) ความจริง,สภาพที่แท้จริง,ของจริง [Nontri]
 • /R IY0 AE1 L AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
realize
 • เข้าใจ[Lex2]
 • ตระหนัก: รู้, สำนึก [Lex2]
 • ทำให้เป็นจริง: ทำให้สมปรารถนา [Lex2]
 • แลกเป็นเงินสด[Lex2]
 • ได้กำไร: ขายได้กำไร, มีรายได้ [Lex2]
 • (รี\'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน ###SW. realisable adj. realizable adj. realisably adv. [Hope]
 • (vi) เข้าใจ,ตระหนักแก่ใจ,เห็นจริง,สำนึก [Nontri]
 • (vt) ทำให้สมปรารถนา,ทำให้เป็นจริง,ทำให้บรรลุผล,สำนึก [Nontri]
 • /R IY1 L AY2 Z/ [CMU]
 • /R IY1 AH0 L AY2 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
really
 • โดยแท้จริง: โดยแท้, โดยความเป็นจริง [Lex2]
 • (เรียล\'ลิ) adv. โดยแท้,โดยแท้จริง,โดยความเป็นจริง,จริง ๆ ,โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ ###S. truly,genuinely,verily,quite [Hope]
 • (adv) โดยแท้จริง,ตามความจริง,โดยจริงใจ [Nontri]
 • /R IH1 L IY0/ [CMU]
 • /R IY1 L IY0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
reason
 • เหตุผล: มูลเหตุ [Lex2]
 • ความมีเหตุผล[Lex2]
 • สติ: สติสัมปชัญญะ [Lex2]
 • การใช้เหตุผล: การให้เหตุผล [Lex2]
 • คิดอย่างมีเหตุผล[Lex2]
 • ชี้แจงเหตุผล[Lex2]
 • (รี\'เซิน) n. เหตุผล,มูลเหตุ,สติสัมปชัญญะ,ความสำนึก,การพิจารณาที่ดี,จิตปกติ,ความพอควร,ความไม่บ้า vi. คิดอย่างมีเหตุผล,ชี้แจงอย่างมีเหตุผล vt. คิดอย่างมีเหตุผล,คิดคำนวณในใจ,สรุป,ชี้แจงเหตุผล -Phr. (by reason of เพราะ) ###SW. reasoner n. [Hope]
 • (n) เหตุผล,ความสำนึก,สัมปชัญญะ,มติ [Nontri]
 • (vt) ชี้แจงเหตุผล,ให้เหตุผล [Nontri]
 • /R IY1 Z AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
receive
 • รับ: ได้รับ [Lex2]
 • รับและแปลงสัญญาณไฟฟ้า[Lex2]
 • ต้อนรับ: ให้การต้อนรับ [Lex2]
 • ยอมรับ[Lex2]
 • (รีซีฟว\') vt. รับ,ได้มาซึ่ง,รับ,ต้อนรับ,ประสบ,ประสบการณ์,รับภาระ,รับเข้ามา,รับน้ำหนัก,ต้านไว้,รับฟัง,รับพิจารณา,ยอมรับความจริง,ยอมรับว่าถูกต้อง vi. รับ,ยอมรับ,ต้อนรับ ###S. hold,contain ###A. reject,tell avoid [Hope]
 • (vt) ต้อนรับ,ได้รับ,ยอมรับ,ประสบ,รับฟัง [Nontri]
 • /R AH0 S IY1 V/ [CMU]
 • /R IY0 S IY1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
recent
 • เร็วๆ นี้: ไม่นานมานี้ [Lex2]
 • (รี\'เซนทฺ) adj. เมื่อเร็ว ๆ นี้,เมื่อไม่นาน,เกี่ยวกับยุคปัจจุบัน n. ยุคHolocene (ดู) ###SW. recentness n. recently adv. ###S. modern,fresh,new,late [Hope]
 • (adj) เมื่อไม่นานมานี้,เมื่อเร็วๆนี้ [Nontri]
 • /R IY1 S AH0 N T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
recently
 • เมื่อไม่นานมานี้: เมื่อเร็วๆ นี้ [Lex2]
 • (adv) เมื่อไม่นานนี้,เมื่อเร็วๆนี้ [Nontri]
 • /R IY1 S AH0 N T L IY0/ [CMU]
 • /R IY1 S AH0 N L IY0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
recognize
 • จำได้: รู้จัก [Lex2]
 • สำนึก[Lex2]
 • ยอมรับ[Lex2]
 • แสดงว่าเห็นคุณค่า[Lex2]
 • (เรค\'คะไนซ) vt. จำได้,จำแนกออก,รู้จัก,ยอมรับ,ทักทาย,แสดงว่าเห็นคุณค่า,แสดงว่ารู้จัก,สำนึก ###SW. recognisability n. recognizability n. recognis (z) able adj. recognisably adv. recognizably adv. [Hope]
 • (vt) จำได้,สำนึก,เอาใจใส่,รู้จัก,ทักทาย,ยอมรับ [Nontri]
 • /R EH1 K AH0 G N AY2 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
record
 • บันทึก: ข้อความที่บันทึกไว้, รายงาน, บันทึกความทรงจำ [Lex2]
 • เครื่องเล่นจานเสียง: แผ่นเสียง [Lex2]
 • สถิติในการแข่งกีฬา: ข้อมูล [Lex2]
 • ประวัติ[Lex2]
 • ประวัติอาชญากรรม[Lex2]
 • เอกสาร[Lex2]
 • เขียนบันทึก: บันทึก, ลงบันทึก, จดบันทึก [Lex2]
 • บันทึกเทป[Lex2]
 • แสดง (ปริมาณหรือจำนวน)[Lex2]
 • (เรค\'เคิร์ด) n. บันทึก,การบันทึก,สำนวน,สิ่งที่บันทึกไว้,ประวัติ,เอกสาร,หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้,จานเสียง,แผ่นเสียง,เทปบันทึก vt.,vi. (รีคอร์ด\') บันทึก,ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก,เกี่ยวกับบันทึก,ยอดเยี่ยม,ทำลายสถิติ,ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า) [Hope]
 • (n) ประวัติการณ์,บันทึก,จานเสียง,สำนวน,ประวัติอาชญากรรม [Nontri]
 • (vt) ลงบันทึก,ทำบันทึก,จดบันทึก [Nontri]
 • /R AH0 K AO1 R D/ [CMU]
 • /R EH1 K ER0 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
red
 • สีแดง[Lex2]
 • (สี) แดง[Lex2]
 • ฝ่ายซ้าย: คอมมิวนิสต์ [Lex2]
 • (เรด) n. สีแดง,สิ่งที่มีสีแดง,ผู้นิยมซ้ายจัด (โดยเฉพาะคอมมิวนิสต์) -Phr. (in the red ขาดทุน,เป็นหนี้) adj. สีแดง,มีรอยแดง, (การเมือง) ซ้ายจัด,คอมมิวนิสต์ ###SW. redly adv. redness n. [Hope]
 • (adj) สีแดง,n [Nontri]
 • /R EH1 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
reduce
 • ลดลง: ทำให้น้อยลง [Lex2]
 • ลดราคา: ทำให้ถูกลง [Lex2]
 • รวบยอด: สรุป, รวบรวม [Lex2]
 • ลดระดับ: ลดขั้น [Lex2]
 • เคี่ยวจนข้น: ทำให้เข้มข้นขึ้น [Lex2]
 • ตัดทอน: ลดหย่อน, ลดทอน [Lex2]
 • บังคับ: ปราบปราม [Lex2]
 • (รีดิวซฺ\') vt. ทำให้น้อยลง,ลด,ย่อ,ทำให้หมด,ทด,ปรับปรุง,ทอน,ทำให้เบาบาง,ทำให้เจือจาง,แยกสลาย,รวบรวม,รวบยอด vi. กลายเป็นลดลง,เกิดขบวน (ดู) ###SW. reducibility n. reducible adj. reducibly adv. ###S. diminish,lessen [Hope]
 • (vt) ลด,ทอนลง,ย่อ,หด,รวบuวม [Nontri]
 • /R AH0 D UW1 S/ [CMU]
 • /R IY0 D UW1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
reflect
 • สะท้อนกลับ: ส่องกลับ [Lex2]
 • สะท้อนให้เห็น: แสดงให้เห็น, ส่อให้เห็น [Lex2]
 • ไตร่ตรอง: ครุ่นคิด [Lex2]
 • (รีเฟลคทฺ\') vt.,vi. สะท้อนกลับ,ส่องกลับ,สะท้อนภาพให้เห็น,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง,ส่อให้เห็น,นำมาสู่ (ชื่อเสียง,การตำหนิ) ###SW. reflectibility n. reflectingly adv. ###S. cast back,mirror,show,ponder [Hope]
 • (vi) ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,ครุ่นคิด,สะท้อนกลับ,ส่อให้เห็น [Nontri]
 • (vt) ส่อให้เห็น,ทำให้สะท้อนกลับ,นำมาสู่ [Nontri]
 • /R AH0 F L EH1 K T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
region
 • ขอบเขต: แถบ, บริเวณ [Lex2]
 • ภูมิภาค: แคว้น [Lex2]
 • |die, pl. Regionen| ย่าน, บริเวณ [LongdoDE]
 • (รี\'เจิน) n. บริเวณ,ส่วน,แถบ,ดินแดน,แคว้น,ภูมิภาค,เขตการปกครอง,ขอบเขต,ปริมณฑล ###SW. regional adj. ###S. area,place [Hope]
 • (n) บริเวณ,ขอบเขต,แถบ,ภาค,แคว้น,ดินแดน [Nontri]
 • /R IY1 JH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
relate
 • เกี่ยวข้อง: เกี่ยวโยง, เกี่ยวกับ, สัมพันธ์กับ [Lex2]
 • ทำให้เกี่ยวข้องกัน: ทำให้สัมพันธ์กัน [Lex2]
 • เล่า: บรรยาย, เล่าเรื่อง [Lex2]
 • (รีเลท\') vt. บอก,เล่า,บรรยาย,ทำให้มีความสัมพันธ์กัน,ทำให้เกี่ยวข้องกัน,vi. เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์,สอดคล้อง,เป็นญาติกัน ###SW. relatability n. relatable adj. relater n. ###S. tell,narrate,delineate [Hope]
 • (vt) เกี่ยวพันกัน,บอกเล่า,เทียบเคียง,สัมพันธ์ [Nontri]
 • /R AH0 L EY1 T/ [CMU]
 • /R IY0 L EY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
relationship
 • ความสัมพันธ์: ความเกี่ยวข้องกัน [Lex2]
 • ความเป็นญาติกัน[Lex2]
 • ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว[Lex2]
 • (รีเล\'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวพัน,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน,ความเกี่ยวข้องกัน ###S. association [Hope]
 • (n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน [Nontri]
 • /R IY0 L EY1 SH AH0 N SH IH2 P/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
religious
 • เกี่ยวกับศาสนา[Lex2]
 • (รีลิจ\'เจิส) adj. เคร่งศาสนา,เลื่อมใสในศาสนา,ออกบวช,n. นักบวช,นักพรต,สมาชิกของนิกายศาสนาหนึ่ง ###SW. religiousness n. ###S. devout,pious,faithful [Hope]
 • (adj) เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เลื่อมใส [Nontri]
 • /R AH0 L IH1 JH AH0 S/ [CMU]
 • /R IY0 L IH1 JH AH0 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
remain
 • ยังเหลืออยู่: เหลืออยู่, คงอยู่ [Lex2]
 • พักอยู่: รออยู่ [Lex2]
 • ยังเหมือนเดิม: ยังเป็นอยู่ [Lex2]
 • (รีเมน\') vi. ยังคง,ยังอยู่,เหลือ,ค้าง,พักอย่,n. สิ่งที่เหลืออยู่,สิ่งที่ค้างอยู่, ###SW. remains บทประพันธ์ของผู้ตายที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์,ลักษณะที่เหลืออยู่,ซากศพ,ซากสัตว์หรือพืช,เศษ,เศษอา-หาร ###S. stay behind,survive, [Hope]
 • (n) ซากศพ,เศษอาหาร [Nontri]
 • (vi) คงอยู่,อยู่,ค้าง,เหลืออยู่,พักอยู่,รอนแรม [Nontri]
 • /R AH0 M EY1 N/ [CMU]
 • /R IY0 M EY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
remember
 • จำได้: ระลึกได้ [Lex2]
 • จดจำ: เก็บในความทรงจำ [Lex2]
 • ส่งความคิดถึง: ฝากความคิดถึง [Lex2]
 • (รีเมม\'เบอะ) vt. จำได้,จดจำ,ระลึกได้,รำลึกได้,หวนคิด,ส่งความคิดถึงให้,ให้รางวัล,ให้ของขวัญ,เตือนความจำ vi. จำได้,จดจำ ###SW. rememberer n. ###S. recall [Hope]
 • (vt) รำลึกได้,จำได้,หวนคิด [Nontri]
 • /R AH0 M EH1 M B ER0/ [CMU]
 • /R IY0 M EH1 M B ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
remove
 • นำออกไป: เอาออก [Lex2]
 • โยกย้าย: ย้าย, ปลดตำแหน่ง [Lex2]
 • ถอดออก (เสื้อผ้า): ถอด [Lex2]
 • ลบออก: ล้างออก, ขจัด [Lex2]
 • กำจัด (ปัญหาหรืออุปสรรค): ขจัดปัญหา [Lex2]
 • ไล่ออก[Lex2]
 • ระยะห่าง: ความห่าง [Lex2]
 • (รีมูฟว\') vt. เอาออก,ย้าย,โยกย้าย,ถอด,ขนของ,ลบ,ขจัด,กำจัด,ปลด,ปลดเปลื้อง,ไล่ออก,ฆ่า,ลอบฆ่า vi. ย้าย,โยกย้าย,จากไป,หายไป n. การเอาออก, (ย้าย,โยกย้าย...) , ระยะทางที่อยู่แยกห่างจากกัน,การคั่นกลาง,การเลื่อนชั้น,ระดับความแตกต่าง ###SW. remover n. [Hope]
 • /R IY0 M UW1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
report
 • รายงาน: ประกาศ, เสนอ [Lex2]
 • บันทึก: ทำบันทึก [Lex2]
 • รายงานตัว[Lex2]
 • ข่าว: ข่าวลือ [Lex2]
 • รายงาน[Lex2]
 • ชื่อเสียง: ความเลื่องลือ, ความโด่งดัง, กิตติศัพท์ [Lex2]
 • (รีพอร์ท\') n. รายงาน,คำแถลง,คำประกาศ,ข่าวลือ,เรื่องซุบซิบ,บันทึก,บันทึกการบรรยาย,ชื่อเสียง,เสียงดังระเบิด vt.,vi. รายงาน,เขียนรายงาน,ทำรายงาน,ทำบันทึก,เขียนข่าว,ฟ้องร้อง,จดคำบรรยาย,บอก,เล่า ###SW. reporter ผู้สื่อข่าว [Hope]
 • (n) กิตติศัพท์,รายงาน,ข่าวลือ,บันทึก,ชื่อเสียง,คำประกาศ [Nontri]
 • (vi,vt) เล่า,รายงาน,เขียนข่าว,เขียนรายงาน,บอก,ฟ้องร้อง [Nontri]
 • /R IY0 P AO1 R T/ [CMU]
 • /R AH0 P AO1 R T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
represent
 • ทำหน้าที่แทน: ทำแทน, เป็นตัวแทน [Lex2]
 • เป็นสัญลักษณ์ของ: เป็นเครื่องหมายของ [Lex2]
 • อธิบาย[Lex2]
 • แสดงให้เห็น: แสดง [Lex2]
 • (เรพริเซนทฺ\') vt. แทน,พูดแทน,แสดง,แสดงให้เห็น,เป็นตัวอย่าง,เป็นเครื่องหมาย,หมายถึง,เท่ากับ,บรรยาย,พรรณนา ###SW. representability n. representable adj. typicfy,impersonate [Hope]
 • (vt) แสดง,แทนตัว,เป็นตัวอย่าง,หมายถึง,เท่ากับ,บรรยาย [Nontri]
 • /R EH2 P R AH0 Z EH1 N T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
Republican
 • เกี่ยวกับสาธารณรัฐ[Lex2]
 • สมาชิกพรรครีพับริกันของสหรัฐอเมริกา[Lex2]
 • (รีพับ\'ลิเคิน) adj.,n. (ผู้สนับสนุน) เกี่ยวกับสาธารณรัฐ, Republican adj.,n. (สมาชิก) เกี่ยวกับพรรค Republican Partyในอเมริกา [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับสาธารณรัฐ [Nontri]
 • (n) ผู้นิยมระบอบสาธารณรัฐ [Nontri]
 • /R IY0 P AH1 B L AH0 K AH0 N/ [CMU]
 • /R AH0 P AH1 B L IH0 K AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
require
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • บังคับใช้ (กฎหมาย): กำหนด [Lex2]
 • เรียกร้อง[Lex2]
 • (รีไคว\'เออะ) vt.,vi. ต้องการ,ประสงค์,ปรารถนา,ขอร้อง,เรียกร้อง,กำหนด ###SW. requirable adj. requirer n. ###S. need,demand [Hope]
 • (vt) เรียกร้อง,ต้องการ,บังคับ,ปรารถนา,ประสงค์ [Nontri]
 • /R IY2 K W AY1 ER0/ [CMU]
 • /R IY0 K W AY1 R/ [CMU]
 • /R IH0 K W AY1 ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
research
 • การวิจัย: การศึกษา, การค้นคว้า [Lex2]
 • วิจัย: ศึกษาค้นคว้า [Lex2]
 • (รีเซิร์ชฺ\',รี\'เซิร์ชฺ) n. การวิจัย,การค้นคว้า,การวินิจฉัย,การสืบเสาะ,การสำรวจ vi.,vt. วิจัย,ค้นคว้า ###SW. researchable adj. researcher n. researchist n. ###S. scrutiny,study,inquire,investigation [Hope]
 • (n) การวิจัย,การค้นคว้า,การสำรวจ,การวินิจฉัย [Nontri]
 • /R IY0 S ER1 CH/ [CMU]
 • /R IY1 S ER0 CH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
resource
 • แหล่งที่มา: วิธีการ [Lex2]
 • ทรัพยากร[Lex2]
 • ปฏิภาน: ไหวพริบ [Lex2]
 • (รีซอร์ส\') n. แหล่งที่มา,หนทาง,วิธีการ,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพยากร ###SW. resources n. ทรัพยากรของประเทศ,กำลังเงิน,กำลังวัตถุ,ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj. ###S. resort,means [Hope]
 • (n) ทรัพยากร,วิธการ,แหล่งที่มา,หนทาง [Nontri]
 • /R IY1 S AO0 R S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
respond
 • ตอบ: พูดตอบ [Lex2]
 • ตอบสนอง: ตอบรับ, โต้ตอบ [Lex2]
 • (รีสพอนดฺ\') vi. ตอบ,พูดตอบ,ตอบสนอง,โต้ตอบ,ขานรับ,รับ,vt. พูดตอบ n. ผลตอบ,การตอบ,ฝาผนังที่ต่อกัน ###S. reply ###A. ignore [Hope]
 • (vi) ขานรับ,ตอบ,ตอบสนอง [Nontri]
 • /R AH0 S P AA1 N D/ [CMU]
 • /R IY0 S P AA1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
response
 • คำตอบ: การตอบ [Lex2]
 • การตอบสนอง: การโต้ตอบ [Lex2]
 • (รีสพอนซฺ\') n. คำตอบ,การตอบ,คำรับ,ผลตอบ,ความรู้สึกตอบ,การโต้ตอบ,การขานรับ ###S. answer,reply [Hope]
 • (n) การตอบสนอง,คำตอบ,การตอบ,การขานรับ,ผลตอบ [Nontri]
 • /R AH0 S P AA1 N S/ [CMU]
 • /R IY0 S P AA1 N S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
responsibility
 • ความรับผิดชอบ[Lex2]
 • หน้าที่: ภาระ, สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ [Lex2]
 • (ริสพอนซะบิล\'ลิที) n. ความรับผิดชอบ,ภาระ,ภาระหน้าที่,สิ่งที่รับผิดชอบ,สิ่งที่เป็นภาระหน้าที่ ###S. accountability [Hope]
 • (n) ภาระหน้าที่,ความรับผิดชอบ [Nontri]
 • /R IY0 S P AA2 N S AH0 B IH1 L AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
rest
 • การพักผ่อน[Lex2]
 • การหยุดชั่วขณะ: การนิ่งเฉย [Lex2]
 • ความตาย[Lex2]
 • ที่พัก[Lex2]
 • พักผ่อน: นอนพัก [Lex2]
 • สงบนิ่ง: หยุดนิ่ง [Lex2]
 • อาศัย: ไว้วางใจ [Lex2]
 • ส่วนที่เหลือ[Lex2]
 • ยังเป็น: ยังคง [Lex2]
 • (เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง [Hope]
 • (n) ของเหลือ,การหยุดพัก,ที่รอง,การพักผ่อน,การอยู่เฉย [Nontri]
 • /R EH1 S T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
result
 • เป็นผล: บังเกิดผล, ให้ผล [Lex2]
 • ผลลัพธ์: ผลตอบ, ผลที่ตามมา [Lex2]
 • คำอุทานเมื่อประสบผลสำเร็จ[Lex2]
 • (รีซัลทฺ\') vi. เป็นผล,ลงเอย,n. ผล,ผลลัพธ์,ผลที่ตามมา,คำตอบ,มติ [Hope]
 • (n) คำตอบ,ผลลัพธ์,มติ [Nontri]
 • (vi) บังเกิดผล,เป็นผล [Nontri]
 • /R AH0 Z AH1 L T/ [CMU]
 • /R IY0 Z AH1 L T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
return
 • กลับคืน: หวนกลับ, กลับมา, คืนกลับ [Lex2]
 • ตอบ: โต้ตอบ [Lex2]
 • ชดเชย: ชดใช้ [Lex2]
 • ให้ผล: ได้ผลกำไร [Lex2]
 • เลือกกลับเข้าไปอีก[Lex2]
 • เตะลูกกลับ: เตะกลับ [Lex2]
 • การกลับคืน: การกลับมา [Lex2]
 • ผลตอบแทน[Lex2]
 • ผลกำไร[Lex2]
 • ลูกตีกลับ[Lex2]
 • เกี่ยวกับการกลับมา[Lex2]
 • (รีเทิร์น\') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมา,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร,ชัก (อาวุธ) กลับ,ตีไพ่ n. การกลับ,การกลับคืน,การกลับมา,การคืนสู่,การตอบ,การโต้ตอบ,การโต้แย้ง,ผลลพธ์,ผลกำไร,ผลตอบ,ดอกผล,ผลการเลือกตั้ง,รายงาน,สถิติ,รายได้,รายรับ,จำนวนขาย [Hope]
 • (n) ผลกำไร,ผลกลับ,การตอบแทน,รายได้,การตอบ [Nontri]
 • (vi) ตอบกลับ,กลับ,แจ้งผล,คืนสู่,ย้อนกลับ,ส่งคืน [Nontri]
 • (vt) ให้ผลตอบ,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ [Nontri]
 • /R AH0 T ER1 N/ [CMU]
 • /R IY0 T ER1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
reveal
 • เปิดเผย: เผย [Lex2]
 • แสดงให้เห็น: ทำให้ปรากฎ [Lex2]
 • (รีวีล\') vt.,n. (การ) เปิดเผย,เผย,แสดงให้เห็น,แสดง,ความสว่าง,เรื่องที่เปิดเผย ###SW. revealability n. revealableness n. revealable adj. revealor n. revelative adj. ###S. disclose,expose [Hope]
 • (vt) แสดง,เปิดเผย,ทำให้ปรากฏ,เผย [Nontri]
 • /R IH0 V IY1 L/ [CMU]
 • /R IY0 V IY1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
rich
 • รวย: ร่ำรวย, มั่งคั่ง [Lex2]
 • อุดมสมบูรณ์[Lex2]
 • มีค่า: หรูหรา [Lex2]
 • (อาหาร) มัน: มันย่อง, เลี่ยน [Lex2]
 • เข้มข้น (รสชาติ, สี): เข้ม [Lex2]
 • (ริชฺ) adj. รวย,มีค่า,อุดม,อุดมสมบูรณ์,มีผลิตผลมาก,สวยงาม,หรูหรา, (รส) จัด, (รส) เข้มข้น, (สี) เข้ม, (เสียง) นิ่มนวล, (กลิ่น) หอมมาก,ขบขัน,น่าหัวเราะ,ชอุ่ม n. คนร่ำรวยทั้งหลาย ###SW. richly adv. richness n. ###S. wealthy,abu [Hope]
 • (adj) อุดมสมบูรณ์,รวย,สวยงาม,หรูหรา,มั่งคั่ง [Nontri]
 • /R IH1 CH/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
right
 • ถูกต้อง: ตรงตามข้อเท็จจริง [Lex2]
 • เหมาะ: ควร, ถูกกาละเทศะ [Lex2]
 • เป็นธรรม: ยุติธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • ทางขวา: ด้านขวา, ขวามือ [Lex2]
 • อย่างเหมาะสม[Lex2]
 • อย่างฉับพลัน: อย่างแน่นอน [Lex2]
 • โดยตรง[Lex2]
 • ความถูกต้อง[Lex2]
 • สิทธิ: สิทธิตามกฎหมาย, สิทธิมนุษยธรรม [Lex2]
 • ขวา: ด้านขวา [Lex2]
 • พรรคอนุรักษ์นิยม: พรรคฝ่ายขวา [Lex2]
 • ทำให้ถูกต้อง: ทำให้เหมาะสม, ทำให้เรียบร้อย [Lex2]
 • แก้ไข: ซ่อมแซม [Lex2]
 • (ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม [Hope]
 • (adj) ถูกต้อง,ขวา,ปกติ,เรียบร้อย,เหมาะสม,ชอบธรรม,แท้จริง [Nontri]
 • (adv) โดยตรง,โดยถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างดี,โดยตลอด [Nontri]
 • (n) ความยุติธรรม,สิทธิ,ความถูกต้อง,ข้อเท็จจริง,ฝ่ายขวา [Nontri]
 • (vt) แก้ไข,ทำให้ถูก,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้เหมาะสม [Nontri]
 • /R AY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
rise
 • ลุกขึ้น: ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น [Lex2]
 • สูงขึ้น: เพิ่มขึ้น [Lex2]
 • เลื่อนสถานะขึ้น: เลื่อนขึ้น [Lex2]
 • ลุกฮือ: กบฏ, ลุกขึ้นต่อสู้ [Lex2]
 • ยุติการประชุม[Lex2]
 • กำเนิด: เริ่มต้น [Lex2]
 • เจริญเติบโต: เจริญขึ้น [Lex2]
 • ปรากฏ: ผุดขึ้น [Lex2]
 • (ดวงอาทิตย์) ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า[Lex2]
 • การเพิ่มขึ้น[Lex2]
 • การเลื่อนขึ้น: การเลื่อนสถานะขึ้น [Lex2]
 • การยกระดับ: ระดับที่สูงขึ้น, การเปลี่ยนระดับสูงขึ้น [Lex2]
 • การปรากฏขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้า[Lex2]
 • แหล่งกำเนิด: จุดเริ่มต้น [Lex2]
 • การก่อจลาจล: การลุกฮือ, การกบฏ [Lex2]
 • (ไรซ) (rose,risen,rising,rises} vi.,n. (การ) ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ยืนตรง,ลุกขึ้นต่อสู้,เจริญเติบโต,ปรากฎขึ้น,ลอยขึ้น,ผุดขึ้น,กำเนิดขึ้น,ฟูขึ้น,เลื่อนขึ้น,เพิ่มขึ้น,สูงขึ้น,นูนขึ้น,ก่อการกบฎ,กระตุ้น,ราคาสูงขึ้น,ฟื้นขึ้นจากความตาย,ปิดการประชุม vt. ทำให้ลุกขึ้น [Hope]
 • (vi) เพิ่มขึ้น,ลุกขึ้น,เกิดขึ้น,ผุดขึ้น,สูงขึ้น [Nontri]
 • /R AY1 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
risk
 • ภัยอันตราย: อันตราย, การเสี่ยงภัย [Lex2]
 • การเสี่ยง[Lex2]
 • เสี่ยงภัย: เสี่ยงอันตราย [Lex2]
 • เสี่ยงทำ: เสี่ยง, ลอง [Lex2]
 • (ริสคฺ) n. การเสี่ยง,ภัย,อันตราย, (ประกันภัย) อัตราการเสี่ยง vt. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,เสี่ยงทำ,ลอง ###S. dangerous chance,venture [Hope]
 • (n) อันตราย,ภัย,การเสี่ยง,อัตราการเสี่ยง [Nontri]
 • (vt) เสี่ยง,เสี่ยงภัย [Nontri]
 • /R IH1 S K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
road
 • ถนน: ทาง [Lex2]
 • เส้นทาง: วิถีทาง [Lex2]
 • (โรด) n. ถนน,ทาง,เส้นทาง,วิถี,วิถีทาง,ทางรถไฟ,ที่ทอดสมอ,อุโมงค์เหมือง ###S. street,highway [Hope]
 • (n) ทาง,ถนน,เส้นทาง,วิถีทาง [Nontri]
 • /R OW1 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
rock
 • หิน: ก้อนหิน, โขดหิน [Lex2]
 • ลูกกวาดที่เป็นแท่งแข็งมีหลากสี[Lex2]
 • เพชร: เพชรพลอย [Lex2]
 • โยก: โล้, แกว่ง, เขย่า [Lex2]
 • ทำให้ตกใจ: ทำให้สั่นสะเทือน [Lex2]
 • การโยก: การแกว่ง, การเขย่า [Lex2]
 • ดนตรีร็อค[Lex2]
 • |der, pl. Röcke| กระโปรง [LongdoDE]
 • (รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน) [Hope]
 • (n) เพชรพลอย,หิน [Nontri]
 • (vi,vt) โคลงเคลง,เซ,เขย่า,แกว่ง,ไกว,โยก [Nontri]
 • /R AA1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
role
 • บทละคร: บทแสดง [Lex2]
 • บทบาท: หน้าที่, ภารกิจ [Lex2]
 • ?le (โรล) n. บทบาท,หน้าที่,ภารกิจ [Hope]
 • (n) หน้าที่,บทบาท,ภารกิจ [Nontri]
 • /R OW1 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
room
 • ที่ว่าง: ช่องว่าง, เนื้อที่ [Lex2]
 • ห้อง: ที่พัก [Lex2]
 • คนที่อยู่ในห้อง[Lex2]
 • โอกาส: ลู่ทาง, ช่องทาง [Lex2]
 • พักอาศัย[Lex2]
 • (รูม) n. ห้อง,ที่ว่าง,ที่พัก,ช่องว่าง,เนื้อที่,โอกาส, ###SW. rooms n. ที่พักอาศัย,คนที่อยู่ในห้อง vi. กินเนื้อที่,พัก,พักอาศัย,อยู่ vt. ขอให้พัก,ขอให้พักอาศัย ###S. cubicle,chamber [Hope]
 • (n) ที่ว่าง,ห้อง,โอกาส,เนื้อที่,ที่พัก [Nontri]
 • /R UW1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
rule
 • หลักเกณฑ์: ข้อบังคับ, กฎระเบียบ [Lex2]
 • นิสัยปกติ[Lex2]
 • การปกครอง: การควบคุม [Lex2]
 • วินัยทางศาสนา[Lex2]
 • วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์[Lex2]
 • บรรทัด: เส้นบรรทัด [Lex2]
 • ปกครอง: ควบคุม, คุม [Lex2]
 • ขีดเส้น: ตีเส้น [Lex2]
 • มีอิทธิพล: มีอิทธิพลเหนือ, ครอบงำ [Lex2]
 • ตัดสิน: พิพากษา, ชี้ขาด [Lex2]
 • (รูล) n. กฎ,หลัก,ข้อบังคับ,ระเบียบ,กติกา,วินัย,วินัยศาสนา,การปกครอง,การควบคุม,การครอบครอง,การชี้ขาด,วิธีการทางคณิตศาสตร์,ไม้บรรทัด,ไม้วัด -Phr. (as a rule โดยทั่วไป,ตามปกติ) vt.,vi. ควบคุม,ปกครอง,ครอบงำ,ชี้ขาด,มีอิทธิพล,ตีเส้น,ขีดเส้น -Phr. (rule out ไม่ยอมรับ) [Hope]
 • (n) กฎ,กติกา,ระเบียบ,ข้อบังคับ,การปกครอง,ไม้บรรทัด [Nontri]
 • (vt) ควบคุม,ชี้ขาด,ตัดสินใจ,ปกครอง,ขีดเส้น [Nontri]
 • /R UW1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
run
 • วิ่ง: วิ่งควบ [Lex2]
 • วิ่งแข่ง[Lex2]
 • วิ่งหนี: หนี [Lex2]
 • รีบไป: รีบเร่ง [Lex2]
 • พาไปส่ง[Lex2]
 • ผ่านไปอย่างรวดเร็ว: เคลื่อนผ่านไป [Lex2]
 • ไปขอความช่วยเหลือ[Lex2]
 • เยี่ยมเยียน[Lex2]
 • เข้าสมัครรับเลือกตั้ง[Lex2]
 • เปิดเครื่อง: เดินเครื่อง [Lex2]
 • ดำเนินการ: ปฎิบัติการ [Lex2]
 • ไหล: ริน [Lex2]
 • (น้ำมูก) ไหล[Lex2]
 • กลิ้ง[Lex2]
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • ใช้เวลา: กินเวลา [Lex2]
 • แพร่: เล่าลือ, กระจาย [Lex2]
 • ทำให้แพร่กระจาย[Lex2]
 • มีผลตามกฎหมาย[Lex2]
 • ลักลอบขนส่งผิดกฎหมาย[Lex2]
 • ว่ายทวนน้ำไปวางไข่[Lex2]
 • การวิ่ง[Lex2]
 • การวิ่งแข่ง[Lex2]
 • การเดินทาง[Lex2]
 • ระยะทาง: ระยะเวลา [Lex2]
 • ความต่อเนื่อง[Lex2]
 • คอกล้อมสัตว์[Lex2]
 • (รัน) {ran,run,running,runs} vi.,vt. วิ่ง,เข้าแข่ง,รีบ,ขับ,แล่น,เดินเครื่อง,ดำเนินการ,ปฏิบัติการ, (เวลา) ผ่านไป,เป็นจำนวน,เป็นดังต่อไปนี้,เป็นหนี้,มีอายุ,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนไปตาม,วิ่งไปตาม,กระทำ n. การวิ่ง,ระยะทางที่ไป,เส้นทาง,ทางน้ำไหล,เที่ยวเรือ,เที่ยวรถ,ความต่อเนื่อง,ก้าวหน้า,ทิศทาง,ดำเนินงานหมายถึง การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมในภาษาเบสิก (BASIC) ใช้เป็นคำสั่งให้เริ่มกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม [Hope]
 • (n) ทางน้ำไหล,การวิ่ง,การเดินเครื่อง,ทิศทาง,เที่ยวเรือ [Nontri]
 • (vi) ไหล,วิ่ง,ขับ,เดินเครื่อง,แล่น,เคลื่อนที่ [Nontri]
 • /R AH1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
safe
 • ดี!: เห็นด้วย, ตกลง, โอเค [Lex2]
 • ปลอดภัย: ซึ่งได้รับการปกป้อง, ซึ่งได้รับการคุ้มครอง [Lex2]
 • ซึ่งประสบความสำเร็จ (กีฬาเบสบอล)[Lex2]
 • ตู้นิรภัย: ตู้เซฟ [Lex2]
 • ถุงยางคุมกำเนิด (คำสแลง)[Lex2]
 • (เซฟ) adj. ปลอดภัย,มั่นคง,n. ตู้นิรภัย,ถุงยางคุมกำเนิด. ###SW. safely adv. safeness n. ###S. secure,unhurt,intact [Hope]
 • (adj) ไว้ใจได้,ปลอดภัย,มั่นคง,แน่นหนา [Nontri]
 • (n) ตู้นิรภัย,ตู้เซฟ,ถุงยางคุมกำเนิด [Nontri]
 • /S EY1 F/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
same
 • เหมือนกัน: ไม่แตกต่างกัน [Lex2]
 • เหมือนเดิม: ไม่เปลี่ยนแปลง, คงเดิม [Lex2]
 • สิ่งที่เป็นประเภทเดียวกัน[Lex2]
 • (เซม) adj. เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,เท่ากัน,อย่างเก่า, -pron. สิ่งที่เป็นประเภทเดียว,สิ่งดังกล่าว -phr. (all the same เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม) ###S. identical,like [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,เช่นเดียวกัน,ทำนองเดียวกัน [Nontri]
 • /S EY1 M/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
save
 • ช่วยชีวิต: ช่วยให้ปลอดภัย, ช่วยเหลือ [Lex2]
 • ประหยัด[Lex2]
 • เก็บรักษา: สงวน, รักษา, เก็บ [Lex2]
 • ป้องกัน[Lex2]
 • ไถ่บาป[Lex2]
 • บันทึก เก็บรักษา เช่น save data บันทึกข้อมูล [LongdoEN]
 • (เซฟว) vt. ช่วยเหลือ,ช่วย,ช่วยชีวิต,ประหยัด,สงวน,รักษา,คงไว้,ป้องกัน,กู้,กอบกู้,รีบไปให้ทัน,ไถ่บาป vi. ประหยัด,เก็บเงิน,สงวน,ไถ่บาป. ###SW. savable adj. saveable adj. saver n. ###S. salvage,rescue,preserve,hoard [Hope]
 • (pre) ยกเว้น,นอกจาก,เว้นแต่,แต่ [Nontri]
 • (vt) ประหยัด,ช่วยชีวิต,รักษา,ป้องกัน,กอบกู้,ช่วยเหลือ,คุ้มครอง [Nontri]
 • /S EY1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
say
 • พูด: เล่า, บอก, แจ้ง, กล่าว, เอ่ย [Lex2]
 • พูด: กล่าว, เอ่ย, แสดงความคิดเห็น [Lex2]
 • คาดเดา: ประมาณ, [Lex2]
 • ยกตัวอย่าง[Lex2]
 • สิทธิในการพูด: สิทธิในการแสดงความเห็น [Lex2]
 • (เซ) vt.,vi. พูด,กล่าว,บอก,เล่า,ว่า,แสดงความเห็น adv. ประมาณ,ยกตัวอย่าง,เช่น n. สิ่งที่พูด,คำพูด,สิทธิในการพูด,คราวที่จะพูด, -Phr. (have the say มีอำนาจ) ###SW. sayer n. ###S. utter,pronounce [Hope]
 • (vt) บอก,พูด,กล่าว,เล่า,ว่า [Nontri]
 • /S EY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
scene
 • สถานที่เกิดเหตุ: ที่เกิดเหตุ, จุดเกิดเหตุ [Lex2]
 • เหตุการณ์: สถานการณ์ [Lex2]
 • ฉาก: ตอน [Lex2]
 • ทิวทัศน์: ทัศนียภาพ, สิ่งแวดล้อม [Lex2]
 • การแสดงความไม่พอใจ: การแสดงความโกรธ, อาการโกรธ [Lex2]
 • (ซีน) n. ฉาก,เวที,ภาพ,เหตุการณ์,สถานที่เกิดเหตุ, (ละคร) บทหนึ่ง, (ภาพยนตร์) ตอนหนึ่ง,เรื่องราว,อุปกรณ์ประกอบฉาก,สิ่งแวดล้อม,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ, -Phr. (behind the scenes ส่วนตัว,เป็นความลับ) ###S. view,landscape,setting,display,s [Hope]
 • (n) ฉาก,ภาพ,เวที,ตอน,เหตุการณ์,เรื่องราว,ทัศนียภาพ [Nontri]
 • /S IY1 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
school
 • โรงเรียน: สถาบันการศึกษา, สถานศึกษา, สถานที่เรียน [Lex2]
 • การสอน: การอบรม, การฝึกหัด, การศึกษา [Lex2]
 • เวลาเรียน: ภาคเรียน [Lex2]
 • ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น[Lex2]
 • โรงเรียน [LongdoEN]
 • (สคูล) n. โรงเรียน,ระบบการศึกษา,การศึกษา, กลุ่มนักเรียน,ภาคเรียน,ฝูงปลา,ฝูงสัตว์น้ำ. adj. เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับการสอน vi. อยู่เป็นฝูง,ไปเป็นฝูง ###S. academy,institute,college [Hope]
 • (n) โรงเรียน,วิทยาลัย,สถาบันการศึกษา,การเล่าเรียน,ฝูงปลา [Nontri]
 • (vt) สอน,ให้การศึกษา,สั่งสอน [Nontri]
 • /S K UW1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
science
 • วิทยาศาสตร์: ความรู้ที่ได้จากการสังเกต ค้นคว้าและทดลอง [Lex2]
 • การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์: ศาสตร์หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์ [Lex2]
 • (ไซ\'เอินซฺ) n. วิทยาศาสตร์ [Hope]
 • (n) วิทยาศาสตร์,ศาสตร์ [Nontri]
 • /S AY1 AH0 N S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
scientist
 • นักวิทยาศาสตร์[Lex2]
 • (ไซ\'เอินทิสทฺ) n. นักวิทยาศาสตร์ [Hope]
 • (n) นักวิทยาศาสตร์ [Nontri]
 • /S AY1 AH0 N T AH0 S T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
score
 • คะแนน: แต้ม [Lex2]
 • การทำคะแนน: การทำแต้ม [Lex2]
 • รอยขีด[Lex2]
 • โน้ตเพลง[Lex2]
 • ทำแต้ม: ทำคะแนน (ในการแข่งขัน) [Lex2]
 • ทำให้เป็นรอย: ทำรอยบาก [Lex2]
 • คิดคะแนน[Lex2]
 • (สคอร์) n. รอยบาก,รอยขีด,รอยแผล,รอย,บาก,เส้นขีด,หมาย,รายการบัญชี,บัญชีหนี้สิน,ประเด็น,คะแนน,ยี่สิบ,เหตุผล,มูลเหตุ,การนับแต้ม,จำนวนมากมาย,กระทง,โน๊ตเพลง vt.,vi. ทำคะแนน,ทำแต้ม,ประเมินผล,ทำรอยบาก,ขีด,จดคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชีหนี้สิน,มีชัย,ตำหนิ. [Hope]
 • (n) การนับแต้ม,คะแนน,หนี้,รอยบาก,เส้นขีด,ยี่สิบ [Nontri]
 • (vt) ให้คะแนน,ทำคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชี,ประเมินผล,บันทึก [Nontri]
 • /S K AO1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
sea
 • ทะเล: ท้องทะเล, น้ำทะเล, น้ำเค็ม [Lex2]
 • คลื่นลมในทะเล[Lex2]
 • เกี่ยวกับทะเล: ทางทะเล [Lex2]
 • (ซี) n. ทะเล,จำนวนเหลือล้น,จำนวนมหาศาล ###S. water,ocean,deep [Hope]
 • (n) ทะเล [Nontri]
 • /S IY1/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
season
 • ฤดูกาล: หน้า, ช่วงเวลา, ระยะเวลา, เวลาที่เหมาะสม [Lex2]
 • เทศกาล: ช่วงเทศกาล [Lex2]
 • ปรุงรส: เพิ่มรสชาติ [Lex2]
 • สร้างประสบการณ์: ฝึกฝน, ทำให้คุ้นเคย [Lex2]
 • เพิ่มชีวิตชีวา: เพิ่มสีสัน, ทำให้น่าสนใจ [Lex2]
 • (ซี\'เซิน) n. ฤดู,คราว,กาล,ฤดูกาล,เทศกาล,หน้า,ตัวกำหนดเวลา,ตั๋วฤดู,ระยะเวลา,ช่วงเวลา vt. ปรุง,ปรุงรส,เพิ่มรสชาด,คุ้นเคย,ประสบการณ์,ตากให้แห้ง. vi. ปรุง,ปรุงรส,คุ้นเคย. ###SW. seasonedly adv. seasoner n. -Phr. (in season หน้า (มะม่วง,ลิ้นจี่ [Hope]
 • (n) ฤดู,คราว,ช่วงเวลา,ระยะเวลา,เทศกาล [Nontri]
 • (vt) ตบแต่ง,ปรุงรส,เพิ่มรสชาติ [Nontri]
 • /S IY1 Z AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
seat
 • ที่นั่ง: เก้าอี้, ตั่ง, แท่น, แท่นพัก, ม้านั่ง, อานม้า [Lex2]
 • ก้นกางเกง[Lex2]
 • บั้นท้าย: ก้น, สะโพก [Lex2]
 • ตำแหน่ง[Lex2]
 • ศูนย์กลางอำนาจ: ศูนย์รวมอำนาจ, ใจกลาง [Lex2]
 • คฤหาสน์: ทำเนียบ, วัง [Lex2]
 • นั่ง[Lex2]
 • จัดให้นั่ง: จัดให้เข้าที่ [Lex2]
 • มีที่นั่ง: จุที่นั่ง [Lex2]
 • มอบตำแหน่งสำคัญ (ทางวรรณคดี): มอบอำนาจ [Lex2]
 • (ซีท) n. ที่นั่ง,ท่านั่ง,วิธีนั่ง,แหล่ง,ที่ตั้ง,ตำแหน่ง,ทำเนียบ,คฤหาสน์ ###S. location [Hope]
 • (n) ที่ตั้ง,ที่นั่ง,ตำแหน่ง,ที่ว่าการ,ทำเนียบ [Nontri]
 • (vt) มีที่นั่ง,นั่ง [Nontri]
 • /S IY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
second
 • ที่สอง: เป็นลำดับที่สอง [Lex2]
 • อีก: อีกอย่าง, อีกครั้ง, อื่น [Lex2]
 • ด้อยกว่า: รองลงมา, ด้อยลงมา, เป็นรอง [Lex2]
 • ลำดับที่สอง: ที่สอง, คนที่สอง, ขั้นที่สอง, ครึ่งที่สอง, คุณภาพชั้นสอง, ส่วนที่สอง [Lex2]
 • พี่เลี้ยง (มวย): คนสนับสนุน, ผู้ช่วย [Lex2]
 • เกียร์สอง (รถ)[Lex2]
 • สนับสนุน: ช่วยเหลือ, เป็นผู้ช่วย, เป็นพี่เลี้ยง [Lex2]
 • เห็นชอบ: อนุมัติ, อนุญาต, เห็นด้วย, สนับสนุน [Lex2]
 • รองลงมา: ถัดมา, ต่อมา, ตามมา [Lex2]
 • วินาที: 1/60 นาที, วิลิปดา, ฟิลิปดา, 1/60 ลิปดา [Lex2]
 • ระยะเวลาสั้นๆ: ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, ชั่วขณะ [Lex2]
 • ย้ายไปทำหน้าที่พิเศษชั่วคราว: ย้ายราชการชั่วคราว, ย้ายตำแหน่งชั่วคราว [Lex2]
 • (เซค\'เคินดฺ) adj. ที่สอง,ชั้นสอง,อันดับสอง,ตัวรอง,วินาที,1/60นาที,วิลิปดา,ฟิลิปดา,1/60ลิปดา,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยวด้อยคุณภาพ,ไม่สำคัญ,อื่น,เสียงระดับสอง,ลอกเลียน, (รถ) เกียร์สอง n. ส่วนที่สอง,ครึ่งที่สอง,ที่สอง,ชั้นสอง, อันดับสอง,ตัวรอง,ตัวสำรอง,ผู้ช่วย [Hope]
 • (adj) สำรอง,ที่สอง,รอง,ด้อยคุณภาพ,อื่น [Nontri]
 • (n) วินาที,ผู้ช่วยเหลือ,พี่เลี้ยง,ผู้สนับสนุน [Nontri]
 • (vt) ค้ำจุน,สนับสนุน,ช่วยเหลือ,เป็นพี่เลี้ยง [Nontri]
 • /S EH1 K AH0 N D/ [CMU]
 • /S EH1 K AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
section
 • ส่วนที่ตัดออก: ส่วนย่อย, ส่วนที่แยกออก, ท่อน, ตอน [Lex2]
 • กลุ่ม: หน่วย, คณะ, แผนก, เหล่า, ตอน [Lex2]
 • หมวด: มาตรา, หมู่, ข้อ [Lex2]
 • เขต (ทางภูมิศาสตร์): เขต, ส่วน, เขตพื้นที่, ส่วนย่อย [Lex2]
 • การผ่าตัด (ทางการแพทย์): การตัด [Lex2]
 • แบ่งออก: แยกส่วน, ตัดออก, ผ่าตัด [Lex2]
 • (เซค\'เชิน) n. การตัดออก,ส่วนที่ตัดออก,ส่วนตัด,ท่อน,ส่วน,ตอน,ข้อ,ชิ้น,ช่วง,มาตรา,หมวด,วรรค,หมู่,หน่วย,เหล่า,กลุ่ม,วงการ,เครื่องหมายแบ่งตอน vt. ตัด,แบ่ง,แยก,ผ่า,ผ่าตัด ###SW. sectional adj. ###S. part,division,district [Hope]
 • (n) ตอน,ส่วน,แผนก,มาตรา,วรรค,หมวด,วงการ [Nontri]
 • (vt) ตัด,แบ่ง,ผ่า,แยก [Nontri]
 • /S EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
security
 • ความปลอดภัย: สวัสดิภาพ [Lex2]
 • ความมั่นคง: ความมั่นใจ, ความไร้กังวล [Lex2]
 • สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย: สิ่งคุ้มกันภัย [Lex2]
 • ระบบรักษาความปลอดภัย: ระบบป้องกันภัย, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ยาม [Lex2]
 • ผู้ค้ำประกัน: การค้ำประกัน, ของค้ำประกัน [Lex2]
 • หลักทรัพย์: พันธบัตร, หุ้น, หลักทรัพย์ค้ำประกัน [Lex2]
 • เกี่ยวกับการประกัน: ซึ่งค้ำประกัน [Lex2]
 • ความปลอดภัย,\nสิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง,\nการค้ำประกัน,\nหลักทรัพย์,\nธนบัตร,\nคนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน [LongdoEN]
 • (ซีเคียว\'ริที) n. ความมั่นคง,ความปลอดภัย,สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย,เครื่องป้องกัน,การป้องกัน,มาตราการป้องกัน,การรับรอง,การค้ำประกัน,สิ่งค้ำประกัน,หลักทรัพย์ประกัน,หลักทรัพย์,หุ้น,ธนบัตร,คนรับรอง,คนค้ำประกัน adj. เกี่ยวกับการประกัน,ซึ่งค้ำประกัน. คำที่มีความ [Hope]
 • (n) หลักประกัน,ความปลอดภัย,สวัสดิการ,การป้องกัน,หลักทรัพย์ [Nontri]
 • /S IH0 K Y UH1 R AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
see
 • เห็น: รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา [Lex2]
 • ดู: มอง, จ้องมอง, แล [Lex2]
 • เข้าใจ: เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง [Lex2]
 • ไปหา: เยี่ยม, เข้าไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา, ติดต่อ, ปรึกษา, ติดตาม, พูดคุย, สัมภาษณ์ [Lex2]
 • คบหา: คบค้า, คบ, มีสัมพันธ์กับ [Lex2]
 • พบ: เจอ, ประสบ, เจอหน้า, พบปะ, พบพาน [Lex2]
 • จินตนาการ: วาดภาพ, คิดคำนึง, คิด, นึก [Lex2]
 • เชื่อ: เชื่อว่า [Lex2]
 • ตรวจสอบ: ตรวจให้มั่นใจ, ตรวจดู [Lex2]
 • พิจารณา: มีความเห็น [Lex2]
 • |der, pl. Seen| ทะเลสาบ [LongdoDE]
 • |die, nur Sg.| ทะเล, มหาสมุทร [LongdoDE]
 • (ซี) vt.,vi. เห็น,มอง,ดู,นึกดู,ตรวจดู,ดูแล,หา,สังเกต,พบ,ผ่าน,เยี่ยม,ชม,ค้นพบ,ไปส่ง,ทราบ,ได้ทราบ,เข้าใจ,ชอบใจ,เห็นด้วย,ต้อนรับ,นัดพบ,ให้ความช่วยเหลือ,ดูแล,วางเดิมพัน,สอบถาม,พิจารณา,นึก,สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร [Hope]
 • (n) ที่ทำการของสังฆราชา [Nontri]
 • (vi) สนใจ,เห็น,พบ,สังเกต,พิจารณา,สอบถาม [Nontri]
 • (vt) ดู,เห็น,เข้าใจ,ทราบ,เยี่ยม,ต้อนรับ,เห็นด้วย [Nontri]
 • /S IY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
seek
 • ค้นหา: ค้น, เสาะหา, แสวงหา, สำรวจ, มุ่งค้นหา [Lex2]
 • มองหา: แสวงหา, เสาะหา, สำรวจ [Lex2]
 • สอบถาม: สอบหา, สืบหา [Lex2]
 • (ซีค) (sought,sought,seeking,seeks} vt. ค้นหา,หา,ค้นคว้า,แสวงหา,สอดส่องหา,สืบหา,พยายามได้มา,ถามหา,สอบหา,สำรวจ. vi. สอบถาม,สอบหา ###SW. seeker n. ###S. search for,request,inquire [Hope]
 • (vt) แสวงหา,ค้นหา,สืบหา,ถามหา,สำรอง [Nontri]
 • /S IY1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
seem
 • ที่ปรากฏ: ที่เห็น, ปรากฏอยู่ [Lex2]
 • ดูเหมือนว่า: เห็นจะ, คล้ายจะ, ดูจะ, ดูเหมือนจะ, ดูท่าทาง, ดูราวกับ, ดูประหนึ่ง [Lex2]
 • (ซีม) vi. ดูเหมือน,ดูคล้าย,ดูราวกับ,ดูท่าทาง,ปรากฎเป็น,ประหนึ่ง ###S. look,manifest [Hope]
 • (vi) ดูราวกับ,ดูเหมือนว่า,ประหนึ่ง,ดูคล้าย [Nontri]
 • /S IY1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
sell
 • ขาย: จำหน่าย [Lex2]
 • โฆษณาให้ซื้อ: ชักชวนให้ซื้อ, เสนอขาย, ประกาศขาย, ชวนให้เลือก [Lex2]
 • เป็นที่ต้องการ: ขายได้ปริมาณมาก [Lex2]
 • แลกกับเงิน: ยอมทำเพื่อเงิน [Lex2]
 • การขาย: วิธีการขาย, การจำหน่าย [Lex2]
 • (เซล) (sold,sold,selling,sells} vt. ขาย,ขายออก,จำหน่าย,เสนอขาย,ชักชวนให้ซื้อ,ชักนำให้ซื้อ,ทำให้ยอมรับ,ทำให้เชื่อมั่น,แลกชีวิต. vi. ขาย,เสนอขาย,เป็นที่ต้องการ -Phr. (sell out ขายหมด) -Phr. (sell up ขายหมด,ขายทอดตลาด) . n. การขาย,วิธีการขาย [Hope]
 • (vt) จำหน่าย,ขาย [Nontri]
 • /S EH1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
send
 • ส่ง: นำส่ง, จัดส่ง [Lex2]
 • ปล่อยออก: เปล่งออกมา, ขับออก [Lex2]
 • ส่งข่าว: ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง [Lex2]
 • ทำให้ปิติยินดี: ทำให้ตื่นเต้น [Lex2]
 • (เซนดฺ) { sent,sent,sending,sends} vt.,vi. ส่ง,ส่งออก,นำส่ง,ขับ,ไล่,ปล่อยออก,เปล่ง,ส่งสัญญาณ -Phr. (send for เรียก,ตามหา) ###SW. sender n. ###S. transmit ###A. receive [Hope]
 • (vt) ขับ,ส่ง,ปล่อย,ไล่,เปล่ง [Nontri]
 • /S EH1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
senior
 • อาวุโส: ซึ่งมีอายุมากกว่า, ซึ่งเป็นรุ่นพี่ [Lex2]
 • ผู้มีอาวุโสกว่า: ผู้ที่มีอายุมากกว่า [Lex2]
 • นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย[Lex2]
 • (ซีน\'เยอะ) adj. อาวุโส,อายุมาก,เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษาในป\'สุดท้าย,เกี่ยวกับนักศึกษาในสองปีสุดท้าย,ก่อน,เมื่อก่อน. n. ผู้อาวุโส,ผู้มีอายุ สูงกว่า,นักเรียนหรือนักศึกษาในปีสุดท้าย ###S. elder,older,veteran [Hope]
 • (adj) มีอายุ,อาวุโสกว่า,ก่อน [Nontri]
 • (n) ผู้สูงอายุ,ผู้มีอาวุโส,นักศึกษาปีสุดท้าย [Nontri]
 • /S IY1 N Y ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
sense
 • อารมณ์: ความรู้สึก [Lex2]
 • ประสาทสัมผัส: การรู้สึก, การได้กลิ่น, การเห็น, การรับรส, การได้ยิน [Lex2]
 • สติสัมปชัญญะ: เชาว์ปัญญา, ความฉลาด, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์ [Lex2]
 • ความหมายของคำ: ความหมาย [Lex2]
 • สัมผัส: รู้สึก [Lex2]
 • ตระหนัก: เข้าใจ, รับรู้ [Lex2]
 • (เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. - [Hope]
 • (n) ความรู้สึก,ไหวพริบ,ความเข้าใจ,ประสาทสัมผัส,สติปัญญา,เหตุผล [Nontri]
 • (vt) ตระหนัก,รู้สึก,เข้าใจ,สำนึก,ตื่นตัว [Nontri]
 • /S EH1 N S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
series
 • อนุกรม: ลำดับ, สิ่งที่ต่อเนื่องกัน [Lex2]
 • ชุดของสิ่งของ: กลุ่มของสิ่งของ [Lex2]
 • ลำดับในวิชาคณิตศาสตร์: อนุกรมเลขหมาย [Lex2]
 • สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ[Lex2]
 • (เซีย\'รีซ) n.,adj. (ซึ่งเป็น) อนุกรม,ลำดับ,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน,ชุด,อนุกรมเลขหมาย. [Hope]
 • (n) ชุด,ตอน,ลำดับ,อนุกรม,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน [Nontri]
 • /S IH1 R IY0 Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
serious
 • เคร่งขรึม: เคร่งครัด, จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ซีเรียส [Lex2]
 • สาหัส: หนัก, อันตราย, ร้ายแรง [Lex2]
 • (เซีย\'เรียส) adj. เคร่งขรึม,ขรึม,จริงจัง,เอาจริงเอาจัง,ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น,ขึงขัง,สำคัญ,สาหัส,ร้ายแรง ###SW. seriousness n. ###S. grave,solemn,earnest,important,severe [Hope]
 • (adj) สำคัญ,จริงจัง,เคร่งเครียด,เอาจริงเอาจัง,สาหัส,ร้ายแรง [Nontri]
 • /S IH1 R IY0 AH0 S/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
serve
 • รับใช้: บริการ, คอยปรนนิบัติ, ต้อนรับแขก, ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน์ [Lex2]
 • รับใช้: บริการ, คอยปรนนิบัติ, ต้อนรับแขก, ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน [Lex2]
 • เสิร์ฟลูก[Lex2]
 • การเสิร์ฟลูก[Lex2]
 • (เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริการ,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริการอาหาร,ต้อนรับแขก,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,มีประโยชน์,อำนวย,ส่งเสริม,เหมาะกับ,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลูก,เสิร์ฟลูก,ชดใช้,แก้เผ็ด,แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ,รับหน้าที่,สนองความต้องการ,ส่งหมายศาล, [Hope]
 • (vi) ยื่นหมายศาล,ใช้ประโยชน์,ผูกเชือก,ตอบรับ,ชดใช้ [Nontri]
 • (vt) ให้,รับใช้,ปรนนิบัติ,เสิร์ฟ(ลูกเทนนิส),ช่วยเหลือ [Nontri]
 • /S ER1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
service
 • การรับใช้: การให้บริการ, การต้อนรับ, การให้ความช่วยเหลือ [Lex2]
 • การบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์[Lex2]
 • การส่งลูก: การเสิร์ฟลูก [Lex2]
 • (เซอ\'วิส) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,การต้อนรับแขก,การช่วยเหลือ,การอำนวยประโยชน์,ทหารบก,การบำรุงรักษา,ชุดเครื่องมือรับประทานอาหาร,การเสิร์ฟลูก,การออกลูก,การส่งหมายศาล,การยื่นหมายศาล,พิธีศาสนา adj. ใช้เป็นประโยชน์,เป็นการบริการ,ลักษ [Hope]
 • (n) การเสิร์ฟลูก,เครื่องถ้วยชาม,การส่งหมายศาล [Nontri]
 • /S ER1 V AH0 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
set
 • วาง: ตั้ง, จัดวาง [Lex2]
 • ทำให้เกิดขึ้น: จัดขึ้น, สร้างขึ้น [Lex2]
 • จัดเตรียม: เตรียมเพื่อใช้งาน [Lex2]
 • ตั้งเวลา: ตั้งระบบ, กำหนด [Lex2]
 • การจัดตั้ง: สิ่งที่ถูกจัดขึ้น [Lex2]
 • ฉาก: ม่านหลังเวที [Lex2]
 • ท่าทาง: การวางท่าทาง [Lex2]
 • ชุด: กลุ่ม, พวก, หมู่ [Lex2]
 • (เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตั้ง,ตั้งตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรียมการ vi. เคลื่อนลง,ตก,เหมาะกับ,เหมาะสม,ออกเดินทาง,เริ่มทำ,ลงลายเซ็น. n. การตั้ง,การจัดตั้ง,ชุด,เครื่องชุด,การเคลื่อนลงของตะวัน,ตะวันตกดิน,อนุกรมสิ่งตีพิมพ์,พวก,กลุ่มเกม,ทิศทาง,เครื่องรับ (วิทยุ,โทรทัศน์) [Hope]
 • (adj) กำหนดล่วงหน้า,จัดไว้,เจาะจง,แน่วแน่,แข็งตัว [Nontri]
 • (n) ชุด,สำรับ,ทิศทาง,เกมเทนนิส,รูปร่าง,ฉาก,สิ่งตีพิมพ์ [Nontri]
 • (vi) เริ่มทำ,ตั้งต้น,เคลื่อนลง,ตก(พระอาทิตย์),ลงนาม [Nontri]
 • /S EH1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
seven
 • จำนวนเจ็ด: เลขเจ็ด [Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับเจ็ด[Lex2]
 • (เซฟ\'เวิน) n. เจ็ด [Hope]
 • (adj) เจ็ด [Nontri]
 • /S EH1 V AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
several
 • หลาย: เยอะแยะ, มากกว่าสอง [Lex2]
 • (เซฟ\'เวอเริล) adj. หลาย,แยะ,มากกว่าสอง,นานา n. หลายคน,หลายสิ่ง,นานา ###SW. severally adv. [Hope]
 • (adj) หลาย,ต่างๆนานา,รายตัว,เฉพาะตัว [Nontri]
 • /S EH1 V R AH0 L/ [CMU]
 • /S EH1 V ER0 AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
sex
 • หก[Lex2]
 • เพศ: อวัยวะเพศ [Lex2]
 • ความรู้สึกทางเพศ: ความสนใจเรื่องเพศ, เสน่ห์ดึงดูดทางเพศ [Lex2]
 • การร่วมเพศ: การร่วมประเวณี [Lex2]
 • ตรวจดูเพศ: เพิ่มความรู้สึกทางเพศ, แบ่งเพศ [Lex2]
 • (เซคซฺ) n. เพศ,สัญชาตญาณทางเพศ,ความสนใจทางเพศ,ความรู้สึกทางเพศ,กาม,เรื่องประเวณี,การร่วมเพศ,การร่วมประเวณี vt. ตรวจดูเพศ (โดยเฉพาะของลูกไก่แรกเกิด) ,เพิ่มความรู้สึกทางเพศ,แบ่งเพศ. ###SW. sexless adj. [Hope]
 • (n) เพศ,ความรู้สึกทางเพศ,เรื่องประเวณี,กาม,การร่วมเพศ [Nontri]
 • /S EH1 K S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
sexual
 • เกี่ยวกับเพศ[Lex2]
 • (เซคซฺ\'ชวล) adj. เกี่ยวกับเพศ,เกี่ยวกับเพศชายและเพศหญิง,เกิดขึ้นระหว่างเพศชายกับเพศหญิง,มีอวัยวะเพศ. [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับเพศ,ในทางเพศ [Nontri]
 • /S EH1 K SH UW0 AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
shake
 • เขย่า: สั่น, สั่นสะเทือน, หวั่นไหว, สะเทือนใจ [Lex2]
 • เขย่า: สั่น, โยก, ทำให้สั่น [Lex2]
 • ทำให้ตกใจและสะเทือนใจ: ทำให้ว้าวุ่นใจ, ไม่มั่นคง [Lex2]
 • การเขย่า: การสั่น, การโยก, การทำให้ตัวสั่น [Lex2]
 • (เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n. (การ) เขย่า,สั่น,โยก,ทำให้สั่น,สลัด,สะบัด,ทอดทิ้ง,ทำให้กระวนกระวาย,กวนใจ,ทำให้สงสัย,ขจัด,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,สะท้าน,แกว่ง,ไม่มั่นคง,หวั่นไหว,จับมือกัน (แสดงความเคารพการทักทายหรือการเห็นด้วย) ,สิ่งที่เกิดจากการสั [Hope]
 • (vt) โยก,เขย่า,ไหว,ทำให้สั่นสะเทือน,ขจัด [Nontri]
 • /SH EY1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
share
 • ใช้ร่วมกัน: มีส่วนแบ่ง, รับผิดชอบร่วมกัน, ร่วมกันทำ [Lex2]
 • แบ่งส่วน: แบ่งสรรปันส่วน, แบ่งผลกำไร, แบ่งเท่าๆ กัน [Lex2]
 • ส่วน: ส่วนแบ่ง, ส่วนร่วม, หุ้นส่วน [Lex2]
 • (แชร์) n. ส่วน,ส่วนหนึ่ง,ส่วนแบ่ง,ส่วนร่วมมือ,ส่วนที่รับผิดชอบ,หุ้นส่วน vt. แบ่งส่วน,แบ่งสรร,แบ่งเฉลี่ย,แบ่ง,แบ่งกำไร. vi. มีส่วน,ร่วมส่วน,ร่วมหุ้น,ร่วมกันทำ,ร่วมกันรับ,ร่วมกันรับผิดชอบ ###SW. sharable adj. shareable adj. sharer n. [Hope]
 • (n) หุ้น,ส่วนแบ่ง [Nontri]
 • (vi) ร่วมหุ้น,มีส่วน [Nontri]
 • (vt) แบ่งสรร,แบ่ง,แบ่งกำไร,แบ่งส่วน [Nontri]
 • /SH EH1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
shoot
 • ยิง: ยิงปืน [Lex2]
 • พุ่ง: พุ่งเข้าใส่ [Lex2]
 • ถ่ายภาพ: ถ่ายรูป, ถ่ายภาพยนตร์ [Lex2]
 • ปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว: รีบเร่ง, รวดเร็ว [Lex2]
 • ตี (ลูกกอล์ฟ, ลูกบอล): เตะลูก [Lex2]
 • งอก (หน่อ, ต้นกล้า, ต้นอ่อน): โผล่, ยื่น [Lex2]
 • การยิง: การยิงปืน [Lex2]
 • การแตกหน่อ: การงอกใหม่ [Lex2]
 • การปล่อยจรวด: การยิงจรวด, การปล่อยขีปนาวุธ [Lex2]
 • การถ่ายภาพ: การถ่ายภาพยนตร์ [Lex2]
 • การตีลูก (ทางกีฬา): การเตะลูก [Lex2]
 • (ชูท) vt.,vi.,n. (การ) ยิง,พุ่ง,งอก,ออกหน่อ,ถ่ายภาพ,ตีลูกกอล์ฟ,โยนลูกเต๋า,เริ่ม,เริ่มพูด,การปฎิบัติการอย่างรวดเร็ว,การเตะลูก,พักหนึ่ง,ปริมาณเล็กน้อย,ลำแสง ###SW. shooter n. ###S. hit,wound [Hope]
 • (n) การยิงปืน,การปล่อยขีปนาวุธ,การถ่ายภาพ,การเตะลูก [Nontri]
 • (vi) โผล่ออกมา,ผุดขึ้น,ปล่อยออก,พุ่ง,ยิง,โยนลูก [Nontri]
 • /SH UW1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
short
 • ชั่วครู่: ไม่นาน, ระยะสั้นๆ [Lex2]
 • สั้น: ไม่ยาว, เตี้ย [Lex2]
 • ขาด: ไม่พอ, ไม่ถึง, ขาดแคลน, ขัดสน, น้อย [Lex2]
 • ย่อๆ[Lex2]
 • เปราะบาง: กรอบ, ซึ่งแตกหักง่าย [Lex2]
 • ซึ่งโกรธง่าย: ซึ่งถูกกระตุ้นให้โกรธได้ง่าย, ซึ่งไม่อดทน [Lex2]
 • อย่างกะทันหัน: อย่างฉับพลัน [Lex2]
 • โดยสังเขป: โดยย่อๆ [Lex2]
 • อย่างไม่มีมารยาท: อย่างหยาบกระด้าง [Lex2]
 • ตำแหน่งในทีมเบสบอล[Lex2]
 • การลัดวงจร: ไฟฟ้าลัดวงจร [Lex2]
 • ทำให้ลัดวงจร[Lex2]
 • (ชอร์ท) adj. สั้น,เตี้ย,ต่ำ,ย่อ,ตื้น,ลุ่น,ห้วน,ระยะสั้น,สังเขป,ใกล้,ไม่นาน,ขาดแคลน,ขาด,ไม่ถึง,ไม่พอ,ไม่ดีพอ,อ่อน,น้อย,เปราะ,บอบบาง (เสียง) ,ไม่เน้น, short of น้อยกว่า,เลวกว่า,ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง,ฉับพลัน,สั้น ๆ ,ย่อ ๆ ,โดยสังเขป,ใกล้,ย่น,ไม่ถึง [Hope]
 • (adj) สั้น,เตี้ย,น้อย,ห้วน,ใกล้,ไม่นาน,บอบบาง [Nontri]
 • /SH AO1 R T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
shot
 • การยิง: การระเบิด [Lex2]
 • ลูกกระสุนปืน[Lex2]
 • ระยะยิง: วิถีกระสุน [Lex2]
 • ผู้ยิง: นักแม่นปืน [Lex2]
 • การฉีดยา[Lex2]
 • ความพยายาม[Lex2]
 • การเดา: การกะประมาณจากข้อมูลเพียงเล็กน้อย [Lex2]
 • การตีลูก (กีฬา): การเตะลูกเข้าประตู [Lex2]
 • โอกาส[Lex2]
 • (ชอท) n. การยิง,การยิงปืน,เสียงยิง,ลูกกระสุนปืน,ระยะที่ยิง,การปล่อยขีปนาวุธ,วิถีกระสุน,วิถีจรวด,กระสุนกระจาย,ผู้ยิง,มือปืน,เสียงที่คล้ายเสียงปืน,การระเบิด,ดินระเบิด,การฉีดยา,ความพยายาม,การทดลอง,การเดา,จำนวนเล็กน้อย,ปริมาณเล็กน้อย,คำหนึ่ง, (ของเหลว) อีกหนึ่ง [Hope]
 • (n) กระสุนปืน,วิถีกระสุน,การยิง,นัด,มือปืน,โอกาส,คำหนึ่ง [Nontri]
 • (vt) pt และ pp ของ shoot [Nontri]
 • /SH AA1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [shoot]
 • ยิง: ยิงปืน [Lex2]
 • พุ่ง: พุ่งเข้าใส่ [Lex2]
 • ถ่ายภาพ: ถ่ายรูป, ถ่ายภาพยนตร์ [Lex2]
 • ปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว: รีบเร่ง, รวดเร็ว [Lex2]
 • ตี (ลูกกอล์ฟ, ลูกบอล): เตะลูก [Lex2]
 • งอก (หน่อ, ต้นกล้า, ต้นอ่อน): โผล่, ยื่น [Lex2]
 • การยิง: การยิงปืน [Lex2]
 • การแตกหน่อ: การงอกใหม่ [Lex2]
 • การปล่อยจรวด: การยิงจรวด, การปล่อยขีปนาวุธ [Lex2]
 • การถ่ายภาพ: การถ่ายภาพยนตร์ [Lex2]
 • การตีลูก (ทางกีฬา): การเตะลูก [Lex2]
 • (ชูท) vt.,vi.,n. (การ) ยิง,พุ่ง,งอก,ออกหน่อ,ถ่ายภาพ,ตีลูกกอล์ฟ,โยนลูกเต๋า,เริ่ม,เริ่มพูด,การปฎิบัติการอย่างรวดเร็ว,การเตะลูก,พักหนึ่ง,ปริมาณเล็กน้อย,ลำแสง ###SW. shooter n. ###S. hit,wound [Hope]
 • (n) การยิงปืน,การปล่อยขีปนาวุธ,การถ่ายภาพ,การเตะลูก [Nontri]
 • (vi) โผล่ออกมา,ผุดขึ้น,ปล่อยออก,พุ่ง,ยิง,โยนลูก [Nontri]
 • /SH UW1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
should
 • ควรจะ: ควร, น่าจะ, สมควรจะ [Lex2]
 • กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยาช่วย shall (ใช้กล่าวถึงสิ่งที่พูดแล้ว)[Lex2]
 • ใช้หลังคำว่า that เพื่อแนะนำหรือจัดการบางสิ่ง[Lex2]
 • ใช้หลังคำคุณศัพท์ (adjective) เพื่อแสดงความรู้สึก[Lex2]
 • ใช้กับ I และ we เพื่อแสดงคิดเห็นที่ไม่แน่ใจ[Lex2]
 • ใช้แสดงความเห็นด้วยอย่างมาก[Lex2]
 • ใช้ปฏิเสธหรือแสดงความรำคาญหรือประหลาดใจ[Lex2]
 • (ชูด) v. กริยาช่อง 2 ของ shall,ต้อง,ควร,ควรจะ [Hope]
 • (vt) pt ของ shall [Nontri]
 • /SH UH1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
shoulder
 • บ่า: ไหล่, หัวไหล่, สะบัก [Lex2]
 • ไหล่เสื้อ[Lex2]
 • ไหล่เขา: ไหล่ถนน, ไหล่ทาง [Lex2]
 • เนื้อขาหน้าช่วงบนของสัตว์[Lex2]
 • ใช้ไหล่ดัน: หาม, แบก [Lex2]
 • แบกภาระ: รับทุกข์, รับภาระ [Lex2]
 • (โชล\'เดอะ) n. ไหล่,บ่า,สะบัก,ไหล่เสื้อ,ไหล่เขา,ไหล่ถนน,ขอบถนน,ท่าแบกปืน. vt.,vi. ใช้ไหล่ดัน,ใช้ไหล่เบียด,แบก,รับผิดชอบ,รับภาระ. shoulder arms เอาปืนขึ้นประทับไหล่. ###S. endure,assume,take on [Hope]
 • (n) บ่า,ไหล่,สะบัก,ขอบถนน,ไหล่เขา [Nontri]
 • (vt) แบก,กระทบไหล่,รับภาระ [Nontri]
 • /SH OW1 L D ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
show
 • แสดง: ทำให้เห็น, ชี้ให้เห็น, แสดงให้เห็น [Lex2]
 • มองเห็นได้: เห็นได้ชัด, เห็นชัด [Lex2]
 • นำออกฉาย: นำออกแสดง, สาธิต [Lex2]
 • นำไปดู: พาไปยัง [Lex2]
 • อธิบาย[Lex2]
 • แสดงหลักฐาน: พิสูจน์, ยืนยัน, แสดงตัว [Lex2]
 • บอกข้อมูล: บอก, ให้ข้อมูล [Lex2]
 • แสดงทัศนคติ: แสดงท่าที, แสดงความรู้สึก [Lex2]
 • มาถึง (คำไม่เป็นทางการ): เผยตัว, ปรากฏตัว [Lex2]
 • เข้าเป็นอันดับสาม (การแข่งม้า)[Lex2]
 • การแสดง: การปรากฏตัว, การเผยตัว, การสาธิต, การโชว์ [Lex2]
 • การแสดงนิทรรศการ[Lex2]
 • สิ่งที่นำมาแสดง[Lex2]
 • สิ่งลวงตา[Lex2]
 • ตำแหน่งที่สาม (การแข่งม้า)[Lex2]
 • (โช) vt.,vi. แสดง,นำออกแสดง,เผยให้เห็น,นำออกฉาย,แสดงตัว,พิสูจน์ให้เห็น,บอก,อธิบาย,นำไปดู,บอกให้รู้,ชี้,อวด,อวดฝีมือ,ให้,ประทานให้,ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง,เรื่องราว,ร่องรอย,แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์) [Hope]
 • (n) งานแสดง,การแสดง,มหรสพ,การปรากฏตัว,การแห่,ภาพยนตร์ [Nontri]
 • (vt) อวด,แสดง,เผย,ชี้,อธิบาย,ปรากฏ,แห่ [Nontri]
 • /SH OW1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
side
 • ข้าง: ด้านข้าง, ส่วนหน้าหรือหลัง, ส่วนบนหรือล่าง, ส่วนที่ไม่ใช่ตรงกลาง [Lex2]
 • เนื้อบริเวณสีข้าง: สีข้าง [Lex2]
 • แง่มุม: แง่, กรณี [Lex2]
 • ฝ่าย: พรรค, ทีม, พวก, กลุ่ม [Lex2]
 • ริม: ขอบ [Lex2]
 • ยืนอยู่ด้านข้าง[Lex2]
 • ซึ่งเป็นด้านข้าง: ซึ่งอยู่ทางด้านหนึ่ง [Lex2]
 • สนับสนุน: เข้าข้าง [Lex2]
 • (ไซดฺ) n. ข้าง,ด้าน,ข้างเคียง,สีข้าง,หน้า,ด้านข้าง,ด้านซี่โครง,ด้านสีข้าง,สีข้าง,กรณี,กลุ่มที่แข่งขัน,ฝ่าย,แขนง,กราบเรือ adj. อยู่ทางด้านหนึ่ง,จากด้านหนึ่ง,รอง,บัง เอิญ. vt.,vi. ทำให้มีด้านข้าง,ยืนอยู่ข้าง,สนับสนุน,เก็บเอาไว้,เก็บ,เข้าข้าง -Phr.) side wit [Hope]
 • (n) ด้าน,ข้าง,หน้า,ฝ่าย,แง่,แขนง,กรณี [Nontri]
 • /S AY1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
sign
 • สัญลักษณ์: เครื่องหมาย, ป้าย [Lex2]
 • ลาง: นิมิต [Lex2]
 • ภาษาใบ้: ภาษาท่าทาง, ภาษามือ [Lex2]
 • ร่องรอย: อาการ, สัญญาณ, ตัวบ่งชี้ [Lex2]
 • ลงนาม: ลงชื่อ, เซ็นชื่อ, เซ็นสัญญา [Lex2]
 • ทำเครื่องหมาย: ทำสัญลักษณ์ [Lex2]
 • ติดต่อกันด้วยสัญญาณ: ส่งสาร [Lex2]
 • แสดงอากัปกิริยา[Lex2]
 • (ไซน์) n. เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ลาง,นิมิต,การบอกใบ้,อาการ,ร่องรอย,รอยเท้า,ราศี. vt.,vi. ลงนาม,เซ็นชื่อ,เขียนเครื่องหมาย,เขียนสัญลักษณ์,ทำเครื่องหมายกางเขน,ติดต่อกันด้วยสัญญาณ,เขียนสัญลักษณ์,แสดงอากัปกิริยา, sign away เซ็นชื่อโอน, -Phr. (sign off หยุดกระจายเสียง [Hope]
 • (n) เครื่องหมาย,เครื่องแสดง,สัญลักษณ์,สัญญาณ,พยาน,การบอกใบ้ [Nontri]
 • (vi,vt) เขียนเครื่องหมาย,ลงนาม,ทำสัญญา,บุ้ยใบ้ [Nontri]
 • /S AY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
significant
 • ซึ่งมีความหมาย: สำคัญ [Lex2]
 • (ซิกนิฟ\'ฟะเคินทฺ) adj. สำคัญ,มีความหมาย,มีลักษณะสำคัญ,มีผล. n.. สิ่งที่สำคัญ,สิ่งที่มีความหมาย,สิ่งที่มีผล. ###SW. significantly adv. ###S. meaningful,important [Hope]
 • (adj) น่าสังเกต,สำคัญ,มีความหมาย,มีผล [Nontri]
 • /S IH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
similar
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, ทำนองเดียวกัน [Lex2]
 • (ซิม\'มะละ) adj. เหมือนกัน,คล้ายกัน,มีสัดส่วนเหมือนกัน,มีมุมเดียวกัน,ทำนองเดียวกัน. [Hope]
 • (adj) อย่างเดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,เหมือนกัน,ทำนองเดียวกัน [Nontri]
 • /S IH1 M AH0 L ER0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
simple
 • ง่าย: ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน [Lex2]
 • เรียบๆ: ธรรมดา, ปกติ, สามัญ [Lex2]
 • พื้นฐาน: ทั่วไป [Lex2]
 • โง่: สมองทึบ, ทึ่ม [Lex2]
 • ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว: ซึ่งประกอบด้วยธาตุเดียว, ซึ่งไม่เจือปน [Lex2]
 • คนโง่[Lex2]
 • คนถ่อมตัว: สามัญชน, คนง่ายๆ, สิ่งที่ง่ายๆ [Lex2]
 • สมุนไพร[Lex2]
 • (ซิม\'เพิล) adj. ง่าย ๆ ,ง่าย,ไม่ยุ่งยาก,ไม่สลับซับซ้อน,เข้าใจยาก,ชัดแจ้ง,เรียบ,ถ่อมตัว,บริสุทธิ์,เซ่อ ๆ ,ขาดประสบการณ์หรือความรู้,ประกอบด้วยสารหรือธาตุเดียว,ไม่เจือปน,ไม่แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,มีองค์ประกอบเดียว,เกี่ยวกับเส้นตรง n.. คนเรียบ ๆ ,คนเซ่อ,คนโง่,สิ่งที่ง่าย ๆ [Hope]
 • (adj) ง่าย,เดี่ยว,เซ่อ,เรียบๆ,สามัญ,ต่ำต้อย,ชัดแจ้ง [Nontri]
 • /S IH1 M P AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
simply
 • อย่างง่ายๆ: อย่างเรียบๆ, อย่างธรรมดา [Lex2]
 • อย่างตรงไปตรงมา: อย่างบริสุทธิ์ใจ, อย่างไม่เสแสร้ง [Lex2]
 • เพียงแค่นั้น: เพียงแค่, เพียง, เท่านั้น [Lex2]
 • อย่างแท้จริง: อย่างแน่นอน [Lex2]
 • (ซิม\'พลี) adv. ง่าย ๆ ,ชัดเจน,เรียบ ๆ ,โดยความจริงใจ,อย่างบริสุทธิ์,ตรงไปตรงมา,เท่านั้น,แท้ ๆ ,ทั้งหมด,โง่,เง่า [Hope]
 • (adv) อย่างเรียบๆ,อย่างง่ายๆ,อย่างสามัญ,อย่างไม่หรูหรา [Nontri]
 • /S IH1 M P L IY0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
since
 • ตั้งแต่[Lex2]
 • เนื่องจาก[Lex2]
 • เมื่อหลายปีมาแล้ว: เมื่อก่อน, จากนั้นมา, ตั้งแต่นั้นมา [Lex2]
 • (ซินซฺ) adj.,prep.,conj.นับตั้งแต่นั้นมา,ตั้งแต่,ในเมื่อ,เนื่องด้วย,เนื่องจาก,โดยเหตุที่,เมื่อ (หลายปี) มาแล้ว. ###SW. since long นานมาแล้ว,แต่ก่อนนานมาแล้ว ###S. from then till now,ago [Hope]
 • (adv) เนื่องจาก,ตั้งแต่นั้นมา,เนื่องด้วย,โดยเหตุที่ [Nontri]
 • (con) เพราะว่า,นับตั้งแต่,เนื่องจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • (pre) หลังจาก,ตั้งแต่,จาก [Nontri]
 • /S IH1 N S/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
sing
 • ร้องเพลง: ขับร้อง, เปล่งเสียง [Lex2]
 • ร้องเพลง: ขับร้อง, เปล่งเสียง, ทำให้เกิดเสียงดนตรี [Lex2]
 • สรรเสริญด้วยบทกวี: สดุดีด้วยบทกวี [Lex2]
 • การร้องเพลง: การขับร้อง, เสียงร้องเพลง [Lex2]
 • (ซิง) {sang,sung,singing,sings} vi.,vt.,n. (การ) ร้องเพลง, (นก) ร้อง,การขับร้อง,เสียงร้องเพลง,เสียงเพลง ###SW. singable adj. singingly adv. ###S. carol,chant [Hope]
 • (vi) ร้องเพลง,กล่อม,สดุดี,แต่งกลอน [Nontri]
 • /S IH1 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
single
 • เดี่ยว: โดดๆ, ลำพัง, โดดเดี่ยว [Lex2]
 • โสด: ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน [Lex2]
 • (ซิง\'เกิล) adj. เดี่ยว,เดียว,อย่างเดียว,คนเดียว,อันเดียว,โดดเดี่ยว,รายตัว,เฉพาะคน,ใจซื่อ,บริสุทธิ์ใจ,จริงใจ,ไม่แบ่งแยก,เป็นเอก,ใช้ได้กับทั้งหมด,ไปเที่ยวเดียว,เจาะจง. vt. เลือกเฟ้น,เจาะจง,คัดเลือก. vi. (กีฬาเบสบอล) ตีได้หนึ่งป้อม. n.. คนเดียว,สิ่งเดียว,อันเดียว [Hope]
 • (adj) โสด,เดี่ยว,โทน,เดียว,รายตัว,เฉพาะคน [Nontri]
 • (vt) เลือกเฟ้น,เลือก,เจาะจง,คัดเลือก [Nontri]
 • /S IH1 NG G AH0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
sister
 • น้องสาวหรือพี่สาว[Lex2]
 • แม่ชี[Lex2]
 • (ซิส\'เทอะ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) น้องสาว,พี่สาว,นางชี,น้องสะใภ้,นางพยาบาล,หัวหน้าพยาบาล,คำทักทายที่ใช้เรียกสตรี,สัตว์ตัวเมียท้องเดียวกัน vt. กระทำต่อเหมือนพี่สาวหรือน้องสาว [Hope]
 • (n) น้องสาว,พี่สาว,นางชี,พี่น้อง,หัวหน้าพยาบาล [Nontri]
 • /S IH1 S T ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
sit
 • นั่ง[Lex2]
 • หาที่นั่งให้[Lex2]
 • กกไข่[Lex2]
 • ตั้งอยู่: วางอยู่ตรงนั้น, จอดอยู่ [Lex2]
 • เลี้ยงเด็ก (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เวลาที่ใช้ในการนั่ง[Lex2]
 • (ซิท) {sat,sat,sitting,sits} vi. นั่ง,เข้านั่ง,ตั้งอยู่,พักผ่อนบน,นั่งบน,นั่งเกาะ,นั่งฟักไข่,เป็นผู้แทน,ประจำตำแหน่ง,เข้าร่วมสอบ,เข้าประชุม,ดูแลเด็กทารก,เหมาะกับ vt. ทำให้นั่ง,นั่งลง,นั่งคร่อม,จัดหาที่นั่งให้ sit out นั่งจนเลิก,ไม่สามารถเข้าร่วมได้ [Hope]
 • (vi) นั่ง,นั่งพิจารณาความ,เข้าสอบไล่,ประชุม,พักผ่อน [Nontri]
 • (vt) หาที่ให้นั่ง,จับให้นั่ง,ทำให้นั่ง [Nontri]
 • /S IH1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
site
 • สถานที่ตั้ง: ไซต์งาน, สถานที่เกิดเหตุการณ์ [Lex2]
 • จัดตั้งขึ้นในสถานที่[Lex2]
 • (ไซทฺ) n. ตำแหน่ง,สถานที่,จุด,ที่ตั้ง,แหล่งที่ตั้ง,แปลงที่ดิน,ที่ทำเล,สถานที่เกิดเหตุ vt. ตั้งอยู่,ประจำอยู่,ติดตั้ง,เอาไปตั้งไว้. ###S. perch [Hope]
 • (n) แหล่ง,ที่ตั้ง,ตำแหน่ง,จุด,ทำเล,ที่เกิดเหตุ [Nontri]
 • /S AY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
situation
 • สถานการณ์: สภาพ, สถานภาพ, ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง [Lex2]
 • |die, pl. Situationen| สถานการณ์ [LongdoDE]
 • (ซิช\'ชุเอ\'เชิน) n. สถานการณ์,เหตุการณ์น่าทึ่ง (ในบทละคร นวนิยาย) ###S. place,condition [Hope]
 • (n) สถานการณ์,สถานะ,ตำแหน่ง,การงาน,เงื่อนไข,สถานที่ [Nontri]
 • /S IH2 CH UW0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
six
 • จำนวนหก: เลขหก, สิ่งที่มีค่าเท่ากับหก, กลุ่มที่มีจำนวนหก [Lex2]
 • จำนวนหก[Lex2]
 • ซึ่งมีจำนวนหก[Lex2]
 • หก, 6 [LongdoFR]
 • (ซิคซฺ) n.,adj. หก [Hope]
 • (adj) เป็นจำนวนหก [Nontri]
 • (n) จำนวนหก [Nontri]
 • /S IH1 K S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
size
 • ขนาด: ขนาดใหญ่ [Lex2]
 • จัดกลุ่มตามขนาด: วัดตามขนาด [Lex2]
 • (ไซซ) n.ขนาด vt. แบ่งแยกตามขนาด,ประเมินตามขนาด size up ประเมิน ประมาณ วินิจฉัยได้มาตรฐาน ได้ขนาด ###S. magnitude,immensity,rank [Hope]
 • (n) เบอร์,ขนาด,การวัด,การประมาณ,ขอบเขต [Nontri]
 • (vt) เก็ง,วัด,ประมาณ [Nontri]
 • /S AY1 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
skill
 • ฝีมือ[Lex2]
 • ความเชี่ยวชาญ[Lex2]
 • (สคิล) n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความสามารถ,ฝีมือ,ความช่ำชอง,ความแคล่วคล่อง. vi. ช่วยเหลือ,เป็นประโยชน์,มีผล ###SW. skillless adj. [Hope]
 • (n) ความคล่องแคล่ว,ความชำนาญ,ความฉลาด,ทักษะ,ความสามารถ [Nontri]
 • /S K IH1 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
skin
 • ผิวหนัง: ผิวหน้า [Lex2]
 • ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว[Lex2]
 • (สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา) [Hope]
 • (n) ผิวหนัง,หนัง,เปลือก,ชีวิต,ฐานะ [Nontri]
 • (vt) ถลกหนัง,ปอกเปลือก,เปลื้องเสื้อผ้า,ถอดออก,ลอกเปลือก [Nontri]
 • /S K IH1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
small
 • เล็ก: น้อย, เล็กน้อย, ไม่พอเพียง, ไม่มาก, ไม่สำคัญ [Lex2]
 • ยังเด็ก: ยังเล็ก [Lex2]
 • (สมอล) adj. เล็ก,น้อย,จ้อย,นิด,บอบบาง,ถ่อมตัว,ตัวเล็ก,อ่อนแรง,อ่อนกำลัง,เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย,เล็กน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก. ###SW. smallness n. ###S. wee,little,mean [Hope]
 • (adj) จิ๋ว,เล็ก,น้อย,เตี้ย,จ้อย,ย่อม,ปลีก [Nontri]
 • /S M AO1 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
smile
 • รอยยิ้ม[Lex2]
 • ยิ้ม: ยิ้มแย้ม [Lex2]
 • (สไมล์) vi.,vt. ยิ้ม,ยิ้มเยาะ,ยิ้มแย้ม,แสดงความเห็นชอบด้วยการยิ้ม,ยิ้มสรวล,ยิ้มร่าเริงn.. การยิ้ม,ลักษณะอาการที่เห็นชอบ. ###SW. smiler n. [Hope]
 • (n) การแย้มสรวล,การยิ้ม [Nontri]
 • (vi) แย้มสรวล,ยิ้ม [Nontri]
 • /S M AY1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
so
 • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
 • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
 • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
 • เช่นนั้น [LongdoDE]
 • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
 • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
 • /S OW1/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
social
 • เกี่ยวกับสังคม: เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน [Lex2]
 • เกี่ยวกับสังคมนิยม[Lex2]
 • การชุมนุมกัน: การรวมกลุ่มกัน [Lex2]
 • (โซ\'เชิล) adj. เกี่ยวกับสังคม,เกี่ยวกับการอยู่เป็นหมู่ ###SW. socially adv. socialness n. ###S. amiable [Hope]
 • (adj) ชอบสมาคม,ในวงสังคม,เป็นกันเอง,ฉันมิตร [Nontri]
 • /S OW1 SH AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
society
 • สังคม: ชุมชน, หมู่ชน [Lex2]
 • ชนชั้นสูง[Lex2]
 • เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง[Lex2]
 • (โซไซ\'อิที) n. สมาคม,มิตรไม่ตรีจิต,ความเป็นมิตร. adj. เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง ###S. group [Hope]
 • (n) การสมาคม,สังคม,วงสังคม,การชุมนุม [Nontri]
 • /S AH0 S AY1 AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
soldier
 • ทหาร[Lex2]
 • เป็นทหาร: ทำหน้าที่เป็นทหาร [Lex2]
 • (โซล\'เจอะ) n. ทหาร,ทหารประจำการ,ผู้เชี่ยวชาญการทหาร,ผู้รับใช้,มดหรือปลวกที่มีขากรรไกรแข็งแรง,มดทหาร,ปลวกทหาร vi. เป็นทหาร,ทำหน้าที่ทหาร,หน่วงเหนี่ยวงาน [Hope]
 • (n) ทหาร [Nontri]
 • /S OW1 L JH ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
somebody
 • คนสำคัญ[Lex2]
 • บางคน[Lex2]
 • (ซัม\'บอดดี) pron.,n. บางคน [Hope]
 • (n) บางคน,ใครคนหนึ่ง [Nontri]
 • /S AH1 M B AA2 D IY0/ [CMU]
 • /S AH1 M B AH0 D IY0/ [CMU]
 • (prp) // [OALD]
someone
 • บางคน[Lex2]
 • (ซัม\'วัน) pron. บางคน,บางบุคคล,คนนั้นคนนี้ [Hope]
 • (n) บางคน,ใครคนหนึ่ง [Nontri]
 • /S AH1 M W AH2 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
something
 • บางสิ่ง: บางจำนวน [Lex2]
 • อย่างเล็กน้อย[Lex2]
 • (ซัม\'ธิง) pron.,n.,adv. บางสิ่ง,บางอย่าง,จำนวนเพิ่มเติม,ในบางกรณี,ค่อนข้างจะ [Hope]
 • (pro) บางสิ่ง,บางอย่าง [Nontri]
 • /S AH1 M TH IH0 NG/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
sometimes
 • บางครั้ง: บางคราว, บางครั้งบางคราว, บางที, บางโอกาส [Lex2]
 • (ซัม\'ไทมซ) adv. บางครั้ง,บางคราว,บางโอกาส,บางท\' [Hope]
 • (adv) บางเวลา,บางที,บางครั้ง,บางโอกาส,บางคราว [Nontri]
 • /S AH0 M T AY1 M Z/ [CMU]
 • /S AH1 M T AY2 M Z/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
son
 • คำเรียกผู้ชาย[Lex2]
 • ลูกชาย: บุตรชาย [Lex2]
 • (ซัน) n. บุตรชาย,คำที่ใช้เรียกคนผู้ชายหรือเด็กผู้ชายที่มีอาวุโสน้อย,The Son พระเยซูคริสต์. [Hope]
 • (n) ลูกชาย,บุตรชาย,โอรส [Nontri]
 • /S AH1 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
song
 • เพลง: บทเพลง, บทกวี [Lex2]
 • (ซอง) n. เพลง,ดนตรีขับร้อง,สิ่งที่ร้อง,เสียงเพรียกร้องของนก แมลงหรืออื่น ๆ [Hope]
 • (n) บทกวี,บทเพลง,การขับร้อง,การร้องเพลง [Nontri]
 • /S AO1 NG/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
soon
 • ในไม่ช้า: ไม่นาน, เร็วๆ นี้ [Lex2]
 • (ซูน) adv. ในไม่ช้า,ไม่นาน,มิช้ามินาน,เร็ว,ก่อนกำเนิด,ในอนาคตอันใกล้,รวดเร็ว,ฉับพลัน,พร้อมเพรียง,โดยเต็มใจ,ทันที, sooner of later ในที่สุด มิช้ามินาน ###S. shortly [Hope]
 • (adv) เร็ว,ในไม่ช้า,ไม่นาน,รวดเร็ว,ทันที [Nontri]
 • /S UW1 N/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
sort
 • ผู้หญิง (ที่เป็นคู่ขา)[Lex2]
 • ชนิด: จำพวก, ประเภท, แบบ [Lex2]
 • การแบ่งชนิด: การจัดประเภท [Lex2]
 • จัดเข้าประเภท: แยกประเภท [Lex2]
 • (ซอร์ท) n. ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ลักษณะ,ท่าทาง,อากัปกิริยา vt. แยกประเภท,แยกกลุ่ม แบ่งกลุ่ม. vi. คบค้าสมาคม,ผสมผสาน,ผูกมิตรกับ,เหมาะกับ,ตกลง. -Phr. (of sorts ชนิดเลวหรือปานกลาง) -Phr. (sort of ค่อนข้างทีเดียว) ###SW. sortable adj. [Hope]
 • (n) จำพวก,ชนิด,ประเภท,ลักษณะ,กิริยาท่าทาง [Nontri]
 • (vt) จัดเป็นพวก,จำแนก,แยกกลุ่ม,แยกประเภท [Nontri]
 • /S AO1 R T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
sound
 • เสียง[Lex2]
 • ระยะที่ได้ยินได้[Lex2]
 • ดูเหมือนว่า[Lex2]
 • ้เกิดเสียง[Lex2]
 • ทำให้เกิดเสียง[Lex2]
 • ที่ไม่เสียหาย: ซึ่งไม่บุบสลาย, ซึ่งอยู่ในสภาพดี [Lex2]
 • แข็งแรง[Lex2]
 • วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง[Lex2]
 • (เซาน์ดฺ) n. เสียง vi.,vt. ทำให้เกิดเสียง,ปล่อยเสียง,ได้ยิน,ประกาศ,ปรากฎ,ประกาศ,ออกเสียง,ใช้เครื่องตรวจฟังเสียง,adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,ไม่มีโรค,มีฐานะการเงินดี,มีความสามารถ,ไม่มีข้อบกพร่อง,ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่ถูกรบกวน,ถ้วนทั่ว,ตลอด vt. [Hope]
 • (adj) ถูกต้อง,แข็งแรง,หลับสนิท,สมบูรณ์ [Nontri]
 • (n) เสียง,อ่าว [Nontri]
 • (vi) เปล่งเสียง,มีเสียง,สอบถาม,ประกาศ [Nontri]
 • (vt) ออกเสียง,เป่าแตร,หยั่งดู,ตรวจสอบ,วัด [Nontri]
 • /S AW1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
source
 • ต้นกำเนิด: ที่มา, แหล่งกำเนิด [Lex2]
 • แหล่งข้อมูล: ผู้ให้ข้อมูล [Lex2]
 • แหล่งข่าว, สาย เช่น You have a source inside the company. [LongdoEN]
 • (ซอร์ส) n. แหล่ง,แหล่งที่มา ###S. fountain,origin [Hope]
 • (n) แหล่งกำเนิด,ต้นเค้า,ที่มา,ราก,ต้นแม่น้ำ,แหล่ง [Nontri]
 • /S AO1 R S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
south
 • ทิศใต้[Lex2]
 • ทางใต้[Lex2]
 • (เซาธฺ) n.,adj.,adv. ทิศใต้,ใต้,ภายใต้vi. หันไปทางทิศใต้ [Hope]
 • (adj,adv) ทางทิศใต้,อยู่ทางใต้ [Nontri]
 • (n) ภาคใต้,ทิศใต้,ปักษ์ใต้,ทักษิณ [Nontri]
 • /S AW1 TH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
southern
 • ในทางภาคใต้: ที่ตั้งอยู่ทางใต้, ซึ่งหันหน้าไปทางใต้ [Lex2]
 • (เซา\'เธิร์น) adj. ไปยังทิศใต้ n. ชาวใต้,ชาวปักษ์ใต้,ภาษาปักษ์ใต้ [Hope]
 • (adj) ทางใต้,ทางทิศใต้,อยู่ทางใต้ [Nontri]
 • /S AH1 DH ER0 N/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
space
 • ที่ว่าง: พื้นที่ว่าง [Lex2]
 • อวกาศ[Lex2]
 • ระยะห่าง: ระยะ, ระยะเวลา, ช่วง [Lex2]
 • เว้นระยะ: เว้นวรรค, เว้นช่อง, เว้นช่วง [Lex2]
 • (คณิต.) ปริภูมิ [LongdoEN]
 • (สเพสฺ) n. อวกาศ,ช่องว่าง,ที่ว่างเปล่า,ที่นั่ง ช่องว่างระหว่างบรรทัด,ระยะห่าง,ระยะช่อง,ระยะทาง,ระยะเวลา,หน้ากระดาษ,สลักเปิด vt.,vi. เว้นช่อง,เว้นช่องบรรทัด,เว้นระยะ,เว้นวรรค adj. เกี่ยวกับช่องว่าง,เกี่ยวกับอวกาศ ###S. range,area, [Hope]
 • (n) ช่องว่าง,อวกาศ,ที่ว่าง,เนื้อที่,ระยะ,หน้ากระดาษ [Nontri]
 • (vt) เว้นช่อง,เว้นระยะ,เว้นวรรค [Nontri]
 • /S P EY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
speak
 • สนทนา: พูด, บรรยาย [Lex2]
 • (สพีค) {spoke,spoken,speaking,speaks} vi.,vt. พูด,คุย,กล่าว,แสดงความเห็น,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,ตรัส,บรรยาย,แถลง,แสดงถึง,เกิดเสียง ###S. talk,mention [Hope]
 • (n) การสนทนา,การพูด,การเจรจา,การตรัส [Nontri]
 • /S P IY1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
special
 • เฉพาะ: เจาะจง [Lex2]
 • สิ่งที่พิเศษ: คนพิเศษ, รายการพิเศษ [Lex2]
 • (สเพช\'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) พิเศษ,เฉพาะ,จำเพาะ,เฉพาะอย่าง,เจาะจง,แตกต่างจากธรรมดา,ยกเว้น,ใหญ่ยิ่ง,มาก,สนิทสนม. ###SW. specially adv. ###S. uncommon,specific [Hope]
 • (adj) เจาะจง,พิเศษ,เฉพาะ,ยกเว้น,สนิทสนม [Nontri]
 • /S P EH1 SH AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
specific
 • โดยเฉพาะ: เฉพาะเจาะจง [Lex2]
 • (สพิซิฟ\'ฟิค) adj. โดยเฉพาะ,เจาะจง,พิเศษ,จำเพาะ,ตามชนิด,ระบุ,กำหนด, (ฟิสิกส์) เปรียบเทียบ. n. สิ่งที่เจาะจง,ยาสำหรับโรคเฉพาะ,น้ำหนักพิกัด,เกณฑ์. ###SW. specifically adv. specificity n. ###S. definite,particular [Hope]
 • (adj) แน่นอน,เจาะจง,โดยเฉพาะ,พิเศษ [Nontri]
 • /S P AH0 S IH1 F IH0 K/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
speech
 • คำพูด: ถ้อยคำ, คำบรรยาย, คำปราศรัย, สุนทรพจน์ [Lex2]
 • การพูด: การกล่าว [Lex2]
 • (สพีชฺ) n. การพูด,วิธีการพูด,คำพูด,คำบรรยาย,คำสุนทรพจน์,วิชาเกี่ยวกับการพูด,ข่าวลือ,ภาษาชนชาติ,ภาษา. ###S. utterance [Hope]
 • (n) สุนทรพจน์,คำพูด,คำปราศรัย,คำบรรยาย,วาทะ [Nontri]
 • /S P IY1 CH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
spend
 • ใช ้(เวลา)[Lex2]
 • ใช้เงิน: ใช้จ่าย [Lex2]
 • จ่ายเงิน: ให้เงิน [Lex2]
 • (สเพนดฺ) {spent,spent,spending,spends} vt.,vi. ใช้เงิน,ใช้จ่าย,ใช้,ใช้เวลา,ใช้หมด,ใช้ชีวิต,ถลุง ###S. exhause [Hope]
 • (vt) ถลุง,ใช้จ่าย,ใช้เงิน [Nontri]
 • /S P EH1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
sport
 • กีฬา[Lex2]
 • การพักผ่อนหย่อนใจ: สิ่งบันเทิง [Lex2]
 • ผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬา: ผู้ที่ยังยิ้มได้แม้ยามพ่ายแพ้ [Lex2]
 • สวมใส่ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เล่นสนุกสนาน[Lex2]
 • หยอกล้อ: ล้อเล่น [Lex2]
 • สำหรับการกีฬา: เกี่ยวกับการกีฬา [Lex2]
 • (สพอร์ท) n. กีฬา,กรีฑา,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ,เครื่องสนุก,เครื่องเล่น,นักกีฬา,งานกีฬา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน,เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,เล่นกีฬา,จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ [Hope]
 • (n) กีฬา,การกรีฑา,เครื่องเล่น,คนกล้าได้กล้าเสีย [Nontri]
 • (vi) เล่นสนุก,เล่นกีฬา [Nontri]
 • /S P AO1 R T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
spring
 • ดีดตัว: เด้ง, กระโดด, สปริงตัว [Lex2]
 • สปริง: ลวดสปริง [Lex2]
 • ฤดูใบไม้ผลิ[Lex2]
 • การกระโดด: การดีดกลับ [Lex2]
 • น้ำพุธรรมชาติ[Lex2]
 • แหล่งกำเนิด: มูล, บ่อเกิด [Lex2]
 • (สพริง) {sprang/sprung,sprung,springing,springs} vi.,vt. (ทำให้) กระโดด,เด้ง,ดีด,ดีดตัว,ทะลัก,ไหลทะลัก,พรั่งพรู,ผลิ,โผล่,งอก,เกิด,ปรากฎ,ปรากฎขึ้นกะทันหัน,ขึ้นสูง,ระเบิด n. สปริง,ลวดสปริง,ลาน,ความยืดหยุ่น,ฤดูใบไม้ผลิ,น้ำพุธรรมชาติ,การกระโดด,แหล่งกำเนิด,ระยะแรกเริ่ม [Hope]
 • (n) ลวดสปริง,การกระโดด,ฤดูใบไม้ผลิ,น้ำพุ,สาเหตุ,ลานนาฬิกา [Nontri]
 • (vi) ผุดขึ้น,กระโดด,ผลิ,เกิดขึ้น,โผล่,ดีดตัว,ปะทุ [Nontri]
 • (vt) ก่อ,ทำให้เกิดขึ้น,ออก,วางกับดับ,ทำให้เด้ง,ทำให้ระเบิด [Nontri]
 • /S P R IH1 NG/ [CMU]
 • /S P ER0 IH1 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
staff
 • คณะผู้ทำงาน: คนงาน [Lex2]
 • เสนาธิการ: คณะเสนาธิการ [Lex2]
 • เสาค้ำ: ไม้ค้ำ [Lex2]
 • เส้นขวาง 5 เส้นที่ใช้เป็นโน้ตเพลง[Lex2]
 • ซึ่งว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ[Lex2]
 • จัดหาคณะทำงาน[Lex2]
 • (สทาฟ) n. ไม้เท้า,ไม้ราว,เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เสา,เสาธง,ตะพด,ตะบอง,ด้าม,ไม้รังวัด,ไม้สัญญาณ,ไม้แสดง อำนาจ,คทา,ด้าม,ป้ายทาง,เส้นขีดขวางที่เป็นโน๊ตเพลงห้าเส้น,คณะผู้ร่วมงาน,คณะเสมียนพนักงาน,คณะเสนาธิการ,เสนาธิการ adj. เกี่ยวกับคณะเสนาธิการ,เกี่ยวกับคณะผู้ร่วมงาน [Hope]
 • (n) คณะคนงาน,ไม้ถือ,ไม้เท้า,เสาธง,คทา,ป้ายบอกทาง [Nontri]
 • (vt) จัดคณะทำงาน,บรรจุคนทำงาน [Nontri]
 • /S T AE1 F/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
stage
 • รถม้าโดยสาร[Lex2]
 • ระยะเวลา: ระยะ, ช่วง, ตอน [Lex2]
 • เวที: แท่น [Lex2]
 • ฉาก: ฉากละคร [Lex2]
 • ออกแสดง: จัดแสดง [Lex2]
 • (สเทจฺ) n. เวที,เวทีละคร,ศิลปะละคร,ร้าน,แท่น,รถม้าโดยสาร,ระยะการเจริญเติบโต,ตอน,ระยะ,สมัย,ช่วง,โป๊ะ,ท่าเรือพื้นราบ,ชั้น,ขั้น,ขั้นบันได vt. แสดงละคร,นำขึ้นแสดง -Phr. (the stage อาชีพการแสดงละคร) [Hope]
 • /S T EY1 JH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
stand
 • ยืน: ยืนขึ้น, ตั้งอยู่ [Lex2]
 • ทำให้ยืนขึ้น: ทำให้ตั้งอยู่ [Lex2]
 • การยืน[Lex2]
 • จุดยืน[Lex2]
 • ทน เช่น I hate the English lesson. I can\'t stand the sight of the teacher. [LongdoEN]
 • NULL [LongdoDE]
 • (สแทนดฺ) {stood,stood,standing,stands} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ยืน,ยืนตรง,ตั้ง,ตั้งอยู่,ติดอยู่,ค้างอยู่,ยืนหยัด,ทนฝ่า,มีผลต่อไป,เป็นม้าพันธุ์,เผชิญ,อดทน,เลี้ยงดู,ปฎิบัติหน้าที่,จุดยืน,ตำแหน่ง,พยานในศาล,แท่นพูด,บัลลังก์,ที่จอดรถ,แผงหนังสือพิมพ์,แผง,แผงลอย, [Hope]
 • (vi) ทรงตัว,ยืน,ตั้งอยู่,วางอยู่,ตั้งมั่น,เข้าประจำที่ [Nontri]
 • (vt) ตั้ง,ตั้งตรง,หยุด,ยึด,อยู่ในฐานะ,อดทน,เผชิญ [Nontri]
 • /S T AE1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
standard
 • ซึ่งเป็นมาตรฐาน[Lex2]
 • มาตรฐาน: บรรทัดฐาน, ตัวชี้วัด [Lex2]
 • |der, pl. Standards| มาตรฐาน [LongdoDE]
 • |der, pl. Standards| คุณภาพ เช่น ein niedriger Standard คุณภาพต่ำ [LongdoDE]
 • (สแทน\'เดิร์ด) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ์,กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,กรอบ,ข้อกำหนด,อัตราเปรียบเทียบ,สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ,หน่วยเงินตรา,ธงราชการ,ธง,ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ,สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง,เสาไฟฟ้า,แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา, [Hope]
 • (adj) ตามกำหนด,ตามมาตรฐาน,ตามเกณฑ์,เป็นสากล [Nontri]
 • (n) ระดับ,มาตรฐาน,อัตรา,เกณฑ์,ฐาน,ชั้นนักเรียน,ข้อบังคับ [Nontri]
 • /S T AE1 N D ER0 D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
star
 • ดวงดาว: ดาว [Lex2]
 • (สทาร์) n. ดาว,ดวงดาว,ดาวฤกษ์,ดวงชะตา,โชค,วาสนา,ดอกจัน,อินทรธนู,ดารา,ดาวกระจาย,แวววับของเพชรพลอย adj. ดัง,โด่งดัง,เป็นดารา,เกี่ยวกับดาว,ยอดเยี่ยม vt. ติดดาวประดับ,ทำให้เป็นดารา,แสดงเป็นตัวเอก,ทำเครื่องหมายดอกจัน. vi. แจ่มจรัสเหมือนดาว,เป็นดารา,นำแสดง [Hope]
 • (adj) เป็นดารา,ประดับด้วยดาว,ช่วงโชติ,เป็นตัวเอก,โด่งดัง [Nontri]
 • (n) ดารา,ดาว,เครื่องหมายดอกจัน,ตัวเอก,โชควาสนา [Nontri]
 • /S T AA1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
start
 • เริ่ม: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด [Lex2]
 • (สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น [Hope]
 • (n) การเริ่มต้น,อาการสะดุ้ง,จุดเริ่มต้น,โอกาส,การออกวิ่ง [Nontri]
 • (vi) เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,กระตุก,ตั้งตัว,ยื่น,โผล่ [Nontri]
 • (vt) เริ่มต้น,เริ่มกระทำ,เสนอ,ตั้งต้น,ทำให้ตกใจ [Nontri]
 • /S T AA1 R T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
state
 • สภาพ: สถานการณ์, สภาพแวดล้อม [Lex2]
 • บอกกล่าว: แถลง, กล่าว [Lex2]
 • (สเทท) n. สภาพ,สถานการณ์,ฐานะ,ลักษณะ,อาการ,สภาพทางอารมณ์,อารมณ์,มลรัฐ,รัฐ,ประเทศ,กิจการของรัฐ,กิจการปกครอง vt. กล่าว,แถลง,แจ้ง,กำหนด,สาธยาย,สาธก, (คณิตศาสตร์) ใช้เครื่องหมายแสดงถึง. adj. เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,เกี่ยวกับราชการ,เกี่ยวกับพิธี,เกี่ยวกับรัฐ [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,ซึ่งมีพิธีรีตอง,ของรัฐ [Nontri]
 • (vt) แจ้ง,เล่า,แถลง,กล่าว,สาธยาย,กำหนด [Nontri]
 • /S T EY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
statement
 • แถลงการณ์: คำแถลง, ถ้อยแถลง [Lex2]
 • (สเทท\'เมินทฺ) n. คำแถลง,ถ้อยแถลง,การแถลง,การบรรยาย,รายงานการเงิน,งบดุล,บัญชีการเงิน. ###S. assertion [Hope]
 • (n) คำกล่าว,การบอกเล่า,รายงาน,คำแถลง,การบรรยาย [Nontri]
 • /S T EY1 T M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
station
 • สถานี: โรง, สถานีรถโดยสาร, สถานีรถไฟ, สถานีย่อย [Lex2]
 • |die, pl. Stationen| สถานีรถรางและรถไฟในเมือง เช่น U-Bahn-Station [LongdoDE]
 • (สเท\'เชิน) n. สถานี,ที่ทำการ,สำนักงาน,สถานที่,ตำแหน่งหน้าที่,ฐานะ,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่อยู่อาศัย,ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์,จุดรังวัดปักเขต,เขตสำรวจ vt. ประจำ,ตั้งฐานปฎิบัติการ,ตั้งประจำ ###SW. stational adj. ###S. location [Hope]
 • (n) ที่ตั้ง,สถานี,ที่ทำการ,ด่าน,สำนักงาน,ตำแหน่ง,ฐานะ [Nontri]
 • (vi) หยุด,ตั้งมั่น,เข้าประจำที่,ยึดที่ [Nontri]
 • /S T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
stay
 • พักอยู่: อาศัยอยู่, ค้างอยู่, ยังอยู่ [Lex2]
 • (สเท) vi. อยู่,พักอยู่,คงอยู่,ยืนหยัด. vt. หยุด,ยั้ง,ควบคุม,สกัด,หน่วงเหนี่ยว,คอย,สนับสนุน n. การอยู่,การพักอยู่,การหยุดอยู่,การค้างอยู่,การเลื่อนการพิจารณา,สิ่งค้ำ,เครื่องค้ำ,สิ่งยึด,เครื่องรัดหน้าท้องหญิง,เชือกโยง,เสื้อในรัดรูป,แกงแนง, stays เครื่องวัดลำตัวผู้หญิง [Hope]
 • (n) การหยุด,การพัก,เครื่องค้ำจุน,การเลื่อนการพิจารณา [Nontri]
 • (vi) หยุดอยู่,พักอยู่,อาศัยอยู่,ยืนหยัด,ทน,ค้างอยู่ [Nontri]
 • (vt) ให้ที่พัก,ทำให้หยุด,ระงับ,ยับยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,สกัด,คอย [Nontri]
 • /S T EY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
step
 • ก้าว[Lex2]
 • (สเทพ) n. ก้าว,จังหวะ,ฝีเท้า,เสียงก้าว,ท่าทางในการก้าว,ตำแหน่ง,ฐานะ,ขั้น,ระดับ,ชั้น,ขั้นบันได,แผ่นเหยียบ,ธรณีประตู,วิธีการ,มาตรการ,ระยะสั้น,ช่วงสั้น,แท่นตั้งเสา,จังหวะเต้นรำ,vi.,vt. ก้าว,ก้าวเป็นจังหวะ,เหยียบ,ย่างก้าว,เดินบน,เต้นรำ,ก้าววัด,ตั้งเสาบนแท่น - [Hope]
 • (n) ฝีเท้า,ก้าว,ระยะ,ขั้นบันได,ธรณีประตู,จังหวะ,ตำแหน่ง [Nontri]
 • (vi) ก้าวเดิน,ย่างเท้า,เหยียบ,เต้นรำ [Nontri]
 • /S T EH1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
still
 • นิ่ง: หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว [Lex2]
 • ไม่มีฟอง (ไวน์): ไร้ฟอง [Lex2]
 • สงบ: เงียบสงบ [Lex2]
 • ความเงียบสงบ[Lex2]
 • ภาพนิ่ง: ฉากในภาพยนตร์ [Lex2]
 • ทำให้นิ่ง: ทำให้สงบ [Lex2]
 • นิ่ง: เงียบ, สงบ [Lex2]
 • บรรเทา: ทำให้ลดลง [Lex2]
 • ยังคง: เช่นเดิม [Lex2]
 • แม้ในขณะนี้: แม้บัดนี้ [Lex2]
 • แม้กระนั้น[Lex2]
 • เครื่องกลั่น[Lex2]
 • โรงกลั่น[Lex2]
 • (สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา [Hope]
 • (adj) เงียบ,นิ่ง,สงบ,ราบรื่น,ไม่มีฟอง,ไม่ไหล [Nontri]
 • (adv) ในขณะนี้,ยังคง,แม้กระนั้น,ตลอดเวลา [Nontri]
 • (n) โรงกลั่น,เครื่องกลั่น [Nontri]
 • (vt) หยุด,ทำให้เงียบ,ทำให้สงบ,ระงับ,ทำให้นิ่ง,บรรเทา [Nontri]
 • /S T IH1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
stock
 • คลังพัสดุ: คลังสินค้า [Lex2]
 • (สทอคฺ) n. คลังสินค้า,พัสดุ,สินค้าในร้าน,สต๊อค,ของสะสม,จำนวนที่สะสมไว้,ก้าน,ด้าม,โคนต้น,ลำต้น,ตอไม้,เขียงไม้,ฐาน,ก้านสมอเรือ,ปศุสัตว์,บริษัทหุ้นส่วน,หลักทรัพย์ของบริษัท,พันธบัตร,ไม้ค้ำเรือ,แท่นต่อเรือ,ไม้หมอนใต้ท้องเรือ,พืชพันธ์,เชื้อสาย adj. มีอยู่ในร้าน [Hope]
 • (adv) ที่สะสมไว้,ดาษดื่น,มีอยู่ในร้าน,สามัญ [Nontri]
 • (vt) จัดให้มีสินค้า,สะสมไว้ [Nontri]
 • /S T AA1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
stop
 • หยุด: ยุติ, เลิก [Lex2]
 • ระงับ: ยั้ง, ยับยั้ง, ป้องกัน [Lex2]
 • ปิดกั้น: อุด, จุก, ปิด [Lex2]
 • การหยุด: การยุติ, การเลิก [Lex2]
 • การแวะพัก: การแวะ, การพัก, การค้าง [Lex2]
 • ป้ายหยุดรถประจำทางหรือรถไฟ: สถานีรถประจำทาง, สถานีรถไฟ [Lex2]
 • สิ่งกีดขวาง[Lex2]
 • ที่ปิด: ฝาปิด, จุก, ฝา [Lex2]
 • (สทอพ) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ห้าม,ยับยั้ง,ยุติ,จอด,เลิก,ขัดขวาง,ป้องกัน,ตัดขาด,อุด,จุก,ปิด,พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์,หรี่แสง,หยุดชำระ,ใส่จุด,ใส่เครื่องหมาย \'.\',จุก,ที่อุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่,การยุติการชำระ,สลักเสียงหีบเพลง,เครื่องอุด, [Hope]
 • (n) เครื่องกั้น,การหยุด,การยุติ,การเลิก,อุปสรรค,การยับยั้ง,การจอด [Nontri]
 • (vi) ยุติ,หยุด,เลิก,พักไว้ [Nontri]
 • /S T AA1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
store
 • กักตุน: สะสม, กักเก็บ, เก็บรักษา [Lex2]
 • เก็บข้อมูล: ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ [Lex2]
 • ร้านค้า: ห้าง, ห้างร้าน [Lex2]
 • สิ่งที่กักตุนไว้: การเก็บกักตุนไว้ [Lex2]
 • คลังสินค้า: โกดัง [Lex2]
 • ปริมาณมาก: จำนวนมาก [Lex2]
 • (สทอร์) n. ร้าน,ร้านค้า,ห้องพัสดุ,ห้องเก็บของ,พัสดุ,สิ่งที่เก็บสะสมไว้,การเก็บสะสม,ปริมาณมาก,จำนวนมาก vt. เก็บสะสม,เก็บรักษา,ใส่ไว้ในห้องพัสดุ,ป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์,เก็บข้อมูลไว้. vi. เก็บสะสม,เก็บรักษา stores เสบียงอาหาร เครื่องใช้และพัสดุที่จำเป็น [Hope]
 • (n) ที่เก็บของ,ห้องพัสดุ,ห้างร้าน [Nontri]
 • (vt) เก็บรักษา,สะสม,เก็บข้อมูล [Nontri]
 • /S T AO1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
story
 • เรื่องราว: เรื่องเล่า, การบรรยาย [Lex2]
 • เรื่องแต่ง: นิยาย, นิทาน [Lex2]
 • เรื่องโกหก (คำไม่เป็นทางการ): การโกหก [Lex2]
 • ข่าว: การรายงานข่าว [Lex2]
 • เล่าเรื่อง: บรรยาย [Lex2]
 • ชั้นของอาคาร[Lex2]
 • ห้องที่อยู่ชั้นเดียวกันของอาคาร[Lex2]
 • (สทอ\'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย ###S. narrative [Hope]
 • (n) ชั้นของบ้าน,เรื่อง,นิยาย,เรื่องโกหก,ข่าว,การเล่าเรื่อง [Nontri]
 • /S T AO1 R IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
strategy
 • ยุทธวิธี: กลวิธี, ยุทธศาสตร์ [Lex2]
 • แผนการ: วิธีการ, โครงการ [Lex2]
 • (สแทรท\'ทิจี) n. แผนการณ์,วิธีการ,อุบาย,กโลบาย,ยุทธศาสตร์,ยุทธวิธี,กลยุทธ [Hope]
 • (n) ยุทธวิธี,กลยุทธ์,แผนการณ์,อุบาย,กุศโลบาย,ยุทธศาสตร์ [Nontri]
 • /S T R AE1 T AH0 JH IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
street
 • ถนน: ถนนหนทาง [Lex2]
 • ตึกอาคารตามถนน[Lex2]
 • คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน[Lex2]
 • ใกล้ถนน: บนถนน, ของถนน, ในถนน [Lex2]
 • (สทรีท) n. ถนน,ทางสำคัญ,ทางหลัก,บุคคลตามถนน. adj. เกี่ยวกับถนน ###S. avenue,road,passage [Hope]
 • (n) หนทาง,ถนน,ทางรถ [Nontri]
 • /S T R IY1 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (n) // [OALD]
strong
 • แข็งแรง: มีกำลัง, มีพลัง [Lex2]
 • ทนทาน: อยู่ยงคงกระพัน [Lex2]
 • เข้มแข็ง: หนักแน่น [Lex2]
 • ก้าวหน้า: เฟื่องฟู [Lex2]
 • น่าเชื่อถือ: น่าเชื่อ, เป็นที่โน้มน้าว [Lex2]
 • เชี่ยวชาญ: ์ชำนาญ, ช่ำชอง [Lex2]
 • มีอิทธิพล: มีอำนาจ [Lex2]
 • โดดเด่น: ชัดเจน [Lex2]
 • รุนแรง: ดุเดือด, สุดขีด [Lex2]
 • เข้มข้น[Lex2]
 • (สทรอง) adj.,adv. แข็งแรง,มีกำลัง,เข้มแข็ง,แข็งแกร่ง,แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,มีอำนาจ,มีอิทธิพล,ร่ำรวย,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนแปลง,ชัดเจน,รุนแรง, (เสียง) จัด, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง,เต็มที่,เข้มข้น,เน้นเสียง, (ราคา) ขึ้นเรื่อย,มีอำนาจหักเหแสงสูง. [Hope]
 • (adj) มีกำลัง,แข็งแรง,มั่นคง,มีอิทธิพล,รุนแรง [Nontri]
 • /S T R AO1 NG/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
structure
 • สิ่งก่อสร้าง: อาคาร, สิ่งที่สร้างขึ้น [Lex2]
 • โครงสร้าง: โครง, แบบแผน [Lex2]
 • ส่วนประกอบ: องค์ประกอบ [Lex2]
 • สร้างโครงสร้าง: ประกอบโครงสร้าง [Lex2]
 • (สทรัค\'เชอะ) n. โครงสร้าง,โครง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,ลักษณะ,วิธีการสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ส่วนประกอบที่หยาบกว่าของหิน,แบบแผน,โครงสร้างสังคม. vt. สร้าง,ประกอบ,จัดทำ,จัดตั้ง,ก่อสร้าง. ###S. construction [Hope]
 • (n) โครงสร้าง,การสร้าง,อาคาร,สิ่งก่อสร้าง,องค์ประกอบ [Nontri]
 • /S T R AH1 K CH ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
student
 • นักศึกษา: นักเรียน, นิสิตนักศึกษา [Lex2]
 • |der, pl. Studenten| นักศึกษา [LongdoDE]
 • (สทิว\'เดินทฺ) n. นักเรียน,นักศึกษา,ผู้ศึกษา,ผู้วิเคราะห์,ผู้สืบสวนสอบสวน,ผู้พิจารณา. adj. เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษา ###S. learner,pupil,trainee [Hope]
 • (n) นักศึกษา,นักเรียน [Nontri]
 • /S T UW1 D AH0 N T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
study
 • ศึกษา: เรียน, เล่าเรียน [Lex2]
 • วิเคราะห์: ตรวจสอบ [Lex2]
 • พิจารณา: พินิจพิจารณา [Lex2]
 • การศึกษา: การเล่าเรียน [Lex2]
 • การวิเคราะห์: การตรวจสอบ [Lex2]
 • รายงานการศึกษา: รายงานการค้นคว้า [Lex2]
 • ห้องค้นคว้า: ห้องศึกษาเล่าเรียน, ห้องเขียนหนังสือ [Lex2]
 • (สทัด\'ดี) n. การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,การดูหนังสือ,การพิเคราะห์พิจารณา,การสืบสวนสอบสวน,การวิจัย,สิ่งที่ศึกษา,สิ่งที่ค้นคว้า,รายงานการค้นคว้า,สาขาวิชา,ความมานะบากบั่น,การทดลองวาดหรือประพันธ์,ห้องค้นคว้า,เพลงฝึกซ้อม,สิ่งที่ใช้ฝึกฝนการเรียน. vi. ศึกษา [Hope]
 • (n) การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,ห้องค้นคว้า [Nontri]
 • (vt) พิจารณา,เรียน,ศึกษา,ค้นคว้า [Nontri]
 • /S T AH1 D IY0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
stuff
 • ยัดไส้: ใส่ไส้ [Lex2]
 • บรรจุ: อัดแน่น [Lex2]
 • สิ่งของ: วัตถุ [Lex2]
 • คำพูดหรือการกระทำ[Lex2]
 • เนื้อแท้: แก่นแท้, ธาตุแท้ [Lex2]
 • เรื่องเหลวไหล: คำพูดที่ไร้สาระ [Lex2]
 • (สทัฟ) n. ปัจจัย,วัตถุดิบ,ไส้ขนม,ยัดไส้,เนื้อแท้,แก่นแท้,ธาตุแท้,ความเชี่ยวชาญ,ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง,การกระทำเฉพาะอย่าง,สระ,สัพเพเหระ,ของเลว,คำพูดที่ไร้สาระ,เรื่องเหลวไหล. vt. ยัดไส้,ใส่ไส้,บรรจุ,อัด,เบีบด. vi. กินจนอิ่มเกินไป,กินอย่างตะกละ [Hope]
 • (n) สิ่งของ,เนื้อแท้,ปัจจัย,วัตถุดิบ,ความเชี่ยวชาญ [Nontri]
 • (vt) ยัดไส้,บรรจุ,ใส่,อุด,จัด [Nontri]
 • /S T AH1 F/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
style
 • รูปแบบ: ลีลา, ท่าทาง, วิธีการ [Lex2]
 • สำนวน: ท่วงทำนอง, โวหาร [Lex2]
 • ความเก๋ไก๋: ความงดงาม, รสนิยม [Lex2]
 • ความนิยม: สมัยนิยม, แฟชั่น [Lex2]
 • ทำให้เป็นรูปแบบ: ออกแบบ [Lex2]
 • ขนานนาม (คำเป็นทางการ): ตั้งชื่อ [Lex2]
 • (สไทลฺ) n. ชนิด,รูปแบน,ลักษณะ,ท่าทาง,สำนวน,โวหาร,ทำนอง,ท่วงทำนอง,วิธีการ,วิธีการเขียน,แบบอย่าง,ลีลา,คำขนานนาม,ปากกาสมัยโบราณสำหรับเขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,สิ่งที่คล้ายปากกาดังกล่าว,เข็มเครื่องเล่นจานเสียง,เข็มนาฬิกาแดด,วิธีการจับเวลา,แกนดอกไม้,เดือย,หนาม, [Hope]
 • (n) ลีลา,สมัย,ชนิด,รูปแบบ,ท่าทาง,ท่วงทำนอง [Nontri]
 • (vt) ขนานนาม,เรียกขาน,ตั้งชื่อ,ออกแบบ,ทำให้ทันสมัย [Nontri]
 • /S T AY1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
subject
 • หัวข้อ: ประเด็น, เนื้อหาสาระ [Lex2]
 • สาขาวิชา: วิชา [Lex2]
 • ประชากร: พลเมือง, ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน, ผู้อยู่ภายใต้การปกครอง [Lex2]
 • ประธานของประโยค[Lex2]
 • มีแนวโน้ม: โน้มเอียงไปทาง [Lex2]
 • อยู่ใต้บังคับบัญชา: ใต้การควบคุม, เป็นบริวาร [Lex2]
 • ซึ่งขึ้นอยู่กับ[Lex2]
 • นำไปสู่[Lex2]
 • ทำให้อยู่ใต้อำนาจ: ควบคุม, ทำให้ยอม [Lex2]
 • (ซับ\'จิคทฺ) n. เรื่อง,กรณี,ประเด็น,บัญหา,ข้อ,หัวข้อ,สาขาวิชา,สาเหตุ,มูลเหตุ,ประชากร,ข้า,ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก,ตัวของตัวเอง. adj. ภายใต้การควบคุม,เปิดเผย,อยู่ในสังกัด,อยู่ในความควบคุม, [Hope]
 • (adj) อยู่ในสังกัด,อยู่ในอำนาจ,จำต้อง [Nontri]
 • (n) เรื่อง,คนในบังคับ,ประธาน,วิชา,หัวข้อ [Nontri]
 • (vt) ควบคุม,เอาไว้ในอำนาจ,ทำให้ยอม,เสนอ [Nontri]
 • /S AH0 B JH EH1 K T/ [CMU]
 • /S AH1 B JH IH0 K T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
success
 • ความสำเร็จ: การประสบผลสำเร็จ [Lex2]
 • ผู้ประสบผลสำเร็จ: ผู้ได้รับความสำเร็จ [Lex2]
 • (ซัคเซส\') n. ความสำเร็จ,ผลสำเร็จ,การประสบความสำเร็จ,ชัยชนะ,สิ่งที่ประสบความสำเร็จ,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ. ###S. accomplishment,achievement ###A. loss [Hope]
 • (n) ชัยชนะ,ความสำเร็จ,ผลสำเร็จ,การประสบความสำเร็จ [Nontri]
 • /S AH0 K S EH1 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
successful
 • มีผลสำเร็จ: ประสบผลสำเร็จ, ประสบชัยชนะ [Lex2]
 • (ซัคเซส\'ฟูล) adj. ประสบความสำเร็จ,เป็นผลสำเร็จ,มีชัยชนะ. ###SW. successfully adv. successfulness n. ###S. perfect,prosperous,thriving [Hope]
 • (adj) มีชัยชนะ,สัมฤทธิ์ผล,เป็นผลสำเร็จ [Nontri]
 • /S AH0 K S EH1 S F AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
such
 • เช่นนี้: เช่นนั้น [Lex2]
 • มาก: เหลือเกิน [Lex2]
 • อย่างมาก: มาก [Lex2]
 • บุคคลหรือสิ่งเช่นนี้: บุคคลหรือสิ่งเช่นนั้น [Lex2]
 • (ซัชฺ) adj. เช่นนั้น,เช่นนี้,ดังนั้น,ดังนี้,นั้น,นั้น ๆ ,นั่น,แท้,จริง ๆ ,แน่นอน. pron. คนเช่นนี้,คนเช่นนั้น,สิ่งนี้,สิ่งนั้น, -Phr. (as such ดังนั้น,ดังนี้,เช่นนั้น เช่นนี้) -Phr. (such as เช่น ตัวอย่างเช่น) -Phr. (such and such เป็นต้น เป็นอาทิ) [Hope]
 • (adj) เช่นกัน,เช่นนั้น,เช่นนี้,ดังนั้น,จริงๆ,แท้ๆ [Nontri]
 • /S AH1 CH/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
suddenly
 • อย่างกะทันหัน: โดยทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, อย่างปัจจุบันทันด่วน [Lex2]
 • (adv) โดยฉับพลัน,ทันใดนั้น,โดยกะทันหัน,อย่างรวดเร็ว [Nontri]
 • /S AH1 D AH0 N L IY0/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
suffer
 • ทนทุกข์ทรมาน: ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์ [Lex2]
 • อดทน: ทนทาน [Lex2]
 • (ซัฟ\'เฟอะ) vt.,vi. ประสบ,ได้รับ,ได้ผ่าน,ทน,อดทน,ยอม,ประสบ,อนุญาต. ###SW. sufferable adj. ableness n. sufferably adv. sufferer n. ###S. bear,feel,undergo [Hope]
 • (vi) เจ็บปวด,ตกทุกข์,ประสบ,ทนทุกข์,อดทน [Nontri]
 • (vt) ทนทุกข์,เสียหาย,อดทน,อนุญาต,ยอม [Nontri]
 • /S AH1 F ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
suggest
 • แนะนำ: ชี้แนะ, เสนอแนะ [Lex2]
 • ทำให้นึกถึง: เตือน, บอกเป็นนัย [Lex2]
 • (ซักเจสทฺ\') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง ###SW. suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv. ###S. propose,imply [Hope]
 • (vt) เสนอ,แนะ,ชักชวน,กระตุ้น [Nontri]
 • /S AH0 G JH EH1 S T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
summer
 • ฤดูร้อน: หน้าร้อน [Lex2]
 • ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด: ช่วงเวลาที่เฟื่องฟูที่สุด [Lex2]
 • ใช้เวลาในฤดูร้อน[Lex2]
 • เลี้ยงสัตว์ในฤดูร้อน[Lex2]
 • เกี่ยวกับฤดูร้อน[Lex2]
 • (ซัม\'เมอะ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ฤดูร้อน,ยุคเฟื่องฟู,ช่วงที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่เริ่มตกต่ำลง vi.,vt. ใช้เวลาในฤดูร้อน [Hope]
 • (n) หน้าร้อน,ฤดูร้อน,คิมหันต์ฤดู [Nontri]
 • (vi) อยู่ระหว่างฤดูร้อน [Nontri]
 • /S AH1 M ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
support
 • ค้ำ: ยัน, พยุง, หนุน [Lex2]
 • สนับสนุน: ช่วยเหลือ, อุดหนุน [Lex2]
 • สิ่งค้ำ: สิ่งที่หนุนอยู่ [Lex2]
 • การช่วยเหลือ: การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, การสนับสนุน [Lex2]
 • (ซะพอร์ท\') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง ###SW. supportly adv. ###S. bear,sustain,uphold [Hope]
 • (n) ผู้สนับสนุน,เครื่องช่วย,การครองชีพ,ตัวประกอบ [Nontri]
 • (vt) ค้ำจุน,อุดหนุน,สนับสนุน,พยุง,ช่วยเหลือ [Nontri]
 • /S AH0 P AO1 R T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
sure
 • แน่นอน: ไม่ต้องสงสัย, แน่ๆ [Lex2]
 • มั่นใจ: แน่ใจ, เชื่อมั่น [Lex2]
 • มั่นคง: ปลอดภัย [Lex2]
 • ไว้ใจได้: วางใจได้, เชื่อใจได้ [Lex2]
 • แน่นอน (คำไม่เป็นทางการ): อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัย [Lex2]
 • (ชัวร์) adj.,adv. แน่นอน,มั่นใจ,ยืนยัน,เชื่อมั่น,ไว้ใจได้,ไม่ต้องสงสัย,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่มีปัญหา,be sure ระวังตัว,for sure แน่นอน,มั่นใจ, ###SW. sureness n. -Phr. (make sure ให้แน่ใจ) -Phr. (sure enough แน่นอน มั่นใจ) [Hope]
 • (adj) แน่นอน,แน่ใจ,มั่นใจ,ไว้ใจได้ [Nontri]
 • /SH UH1 R/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
surface
 • ผิวหน้า: ผิวภายนอก, ด้านนอก [Lex2]
 • พื้นดินหรือพื้นน้ำ: พื้นผิวโลกที่สัมผัสกับอากาศ [Lex2]
 • พื้นผิวที่เป็นของแข็ง: บริเวณที่ราบแข็ง [Lex2]
 • ลักษณะภายนอก: โฉมภายนอก, การแสดงออก, สิ่งที่ปรากฏ [Lex2]
 • เกี่ยวกับพื้นผิว: เกี่ยวกับผิวภายนอก [Lex2]
 • ผิวเผิน: ตื้นๆ [Lex2]
 • ซึ่งขนส่งทางพื้นดินหรือทางทะเล[Lex2]
 • โผล่ขึ้นมาที่พื้นผิว: ปรากฏบนพื้นผิว [Lex2]
 • เป็นที่ปรากฏ: เป็นที่รู้, ปรากฏ, เปิดเผย [Lex2]
 • เคลือบผิว: คลุมผิว, ปกคลุมผิว [Lex2]
 • ทำให้เกลี้ยงเกลา: ทำให้มัน, ขัดมัน [Lex2]
 • (เซอ\'ฟิส) n.,adj. ผิวหน้า,ผิว,ผิวนอก,ผิวพื้น,โฉมภายนอก,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน,ตื้น ๆ vt. ทำให้มัน,ขัดมัน,vi. โผล่ขึ้นเหนือพื้นน้ำ,กระทำบนผิวหน้า ###SW. surfacer n. [Hope]
 • (n) พื้นผิว,ผิว,พื้นดิน,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน [Nontri]
 • /S ER1 F AH0 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
system
 • ระบบ: หลักการ [Lex2]
 • |das, pl. Systeme| ระบบ [LongdoDE]
 • (ซิส\'เทิม) n. ระบบ,ระบอบ, [Hope]
 • (n) แนวการ,ระบบ,แผนการ,วิธี,ระเบียบ,หลักการ [Nontri]
 • /S IH1 S T AH0 M/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
table
 • โต๊ะ: โต๊ะอาหาร [Lex2]
 • ตาราง: ตารางรายการ, บัญชี, รายการ [Lex2]
 • แผ่นไม้: แผ่นจารึก [Lex2]
 • กระดานหมากรุก[Lex2]
 • อาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างดีในภัตตาคารหรือราชสำนัก[Lex2]
 • ที่ราบสูง[Lex2]
 • วางไว้บนโต๊ะ[Lex2]
 • เลื่อนออกไป: เลื่อน [Lex2]
 • ใส่ข้อมูลในตาราง[Lex2]
 • (เท\'เบิล) n. โต๊ะ,บัญชี,แผ่น,แผ่นไม้,แผ่นหิน,แผ่นจารึก,คำจารึก,ผิวหน้าเรียบ,บัวเสา,ตาราง,ที่ราบสูง,ชั้นแบน -Phr. (under the table เมาเหล้า ให้สินบน รับสินบน) . ###S. catalogue,chart [Hope]
 • (n) โต๊ะ,ตาราง,บัญชี,รายการ,แผ่นจารึก,ที่ราบสูง [Nontri]
 • (vt) วางบนโต๊ะ,ทำบัญชี,ทำตาราง,บันทึกรายการ [Nontri]
 • /T EY1 B AH0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
take
 • เอาไป: เอา [Lex2]
 • ยึด: เอาไปโดยใช้กำลัง [Lex2]
 • ควบคุมตัว[Lex2]
 • ถือ: จับ [Lex2]
 • ชนะ: พิชิต [Lex2]
 • เลือก: ซื้อ, เช่า [Lex2]
 • นำมา: ได้มา, ได้ [Lex2]
 • พาไป: นำไป [Lex2]
 • ทาน: กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน [Lex2]
 • เข้าใจ: ตีความ [Lex2]
 • ใช้: ใช้เวลา [Lex2]
 • ยอมรับ: อนุมัติ [Lex2]
 • เรียน: เรียนรู้ [Lex2]
 • เดินทางโดย: โดยสารด้วย [Lex2]
 • ทำ: ปฏิบัติ, จัดการ [Lex2]
 • ได้รับ (ตำแหน่ง): ประสบความสำเร็จ, ทำงานสำเร็จ [Lex2]
 • วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ: วัดอุณหภูมิ [Lex2]
 • จดบันทึก: จด [Lex2]
 • ถ่ายหนัง: ถ่ายภาพ [Lex2]
 • ขึ้นรถ: ลงเรือ [Lex2]
 • คัดลอก[Lex2]
 • ต้องการ[Lex2]
 • เจ็บป่วย[Lex2]
 • โกง[Lex2]
 • ร่วมประเวณี[Lex2]
 • การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง: ช่วงตอนของละคร [Lex2]
 • (เทค) {took,taken,taking,takes} vt.,vi.,n. (การ) เอา,เอามา,หยิบ,จับ,ยึด,นำ,ได้,ได้มา,พา,จัด,ใช้,จด,มีผล,ครอบครอง,อุทิศตัว,ไป,ไป