วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เทคนิคการค้นข้อมูลบน Google

GOOGLE Search Engine
เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ต โดยการค้นหาข้อมูลจากข้อความ  หรือตัวอักษรที่พิมพ์เข้าไปแล้ว  ทำการค้นหาข้อมูล รูปภาพ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนำมาแสดงผล


Tips 1 :: ให้เลือกใช้คำค้นที่จำเพาะเจาะจง และมีความหมายตรงกับข้อมูลที่ต้องการให้มากที่สุด อาจใช้คำเดียว หรือหลายๆ คำก็ได้ หรืออาจเป็นวลี (phrase) เช่น e-Government Agency (จะทำการค้นทุกคำ และเชื่อมด้วย AND โดยอัตโนมัติ) การคำค้นภาษาอังกฤษ จะพิมพ์อักษรตัวใหญ่หรือเล็กก็ได้ มีความหมายเหมือนกัน เช่น EGA, Ega, ega  ถ้าต้องการค้นหาชื่อบุคคล หรือคำเฉพาะต่างๆ ให้ใส่เครื่องหมายคำพูด (“…..”) กำกับ เช่น “EGA”
Tips 2 :: Google จะใช้ and (และ) อยู่ในประโยคเสมอ 
Tips 3 :: ในกรณีที่ต้องการให้ค้นหาคำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ใช้ OR เชื่อมคำ (พิมพ์ตัวเชื่อม OR ด้วยอักษรตัวใหญ่) เช่น “travel guide” hongkong OR singaporeTips 4 :: Google จะละคำทั่วๆไป หรือคำประเภท commond word (เช่น the, to, of a , an) และตัวอักษรเดี่ยว เพราะจะทำให้ค้นหาช้าลง แต่ถ้าคำพวกนั้นสามารถช่วยให้หาข้อมูลง่ายขึ้น ก็ต้องใช้เครื่องหมาย + ช่วยโดยนำไปอยู่หน้าคำนั้น (ต้องเว้นวรรคก่อนด้วย) เช่น back +to nature หรือ final fantasy +x 

Tips 5 :: ค้นคำพ้อง โดยใช้เครื่องหมาย ~ (tilde) เช่น ~food ~facts เพื่อค้นหาเรื่องที่เกี่ยวกับ food facts, nutrition facts, cooking information 

Tips 6 :: ถ้าไม่ต้องการให้คำใด ให้ใส่เครื่องหมาย – นำหน้าคำนั้นแล้วตามด้วยเครื่องหมาย / เช่น ต้องการค้นคำว่า virus ซึ่งหมายถึงเชื้อไวรัส ที่ไม่ใช่ไวรัสคอมพิวเตอร์ virus –computer/

Tips 7 :: การค้นหาขั้นสูง เป็นการกำหนดรูปแบบการค้นหาอย่างละเอียด โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียด เพิ่มเติม เช่น ที่ไม่มีคำเหล่านี้ จำนวนต่อหน้า ภาษา รูปแบบไฟล์ เป็นต้นTips 8  :: การค้น Domain Search ระบุให้ค้นเฉพาะภายใน domain ที่ต้องการเท่านั้น ให้ใช้ site:<domain name> เช่น ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภายในเว็บไซต์ของกระทรวงไอซีที การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ site:www.mict.go.thTips 9 :: Who Links To You? ต้องการทราบว่ามีเว็บเพจใดบ้างที่ทำ link เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์นี้ โดยใช้คำสั่ง link:<siteURL> ตัวอย่างเช่น link:www.cpd.go.th
Tips 10 ::  พยากรณ์อากาศของเมืองต่างๆ ทั่วโลก (ภายในช่วงระยะเวลา 4 วัน) ให้ใช้ weather เช่น weather Bangkok หรือ weather Korea

Tips 11 :: ค้นหาภาพ โดยใช้ Google Image Search โดยเฉพาะ หรืออาจใช้วิธีพิมพ์คำว่า pics หรือ pictures ต่อท้ายคำค้นก็ได้ เช่นหาภาพ สึนามิ ใช้คำค้นว่า tsunami  pictures หรือ tsunami  picsTips 12 :: พจนานุกรมฉบับ Google
ความสามารถของ google คือ การค้นหาความหมายหรือคำจำกัดความของคำศัพท์ (definition) ของคำศัพท์นั้น ด้วยคำบังคับว่า define ตามด้วยคำศัพท์ที่ต้องการ เช่น define Social Network เป็นต้น

Tips 13 :: หาไฟล์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ HTML
Google สามารถหาไฟล์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ HTML ได้ประเภทไฟล์ที่รองรับ
- Adobe Portable Document Format (.pdf) 
Adobe PostScript (.ps) 
- Microsoft Excel (.xls) 
- Microsoft PowerPoint (.ppt) 
- Microsoft Word (.doc) 
- Microsoft Works (.wks, wps, wdb) 
- Microsoft Write (.wri) 
- Rich Text Format (.rtf) 
Text (.ans หรือ txt) 
ใช้ filetype:นามสกุลของไฟล์ 
เช่น “IT Trend 2011” filetype:pdf