Articles

การวิจารณ์

การวิจารณ์:
ถ้อยคำที่ใช้เกริ่นนำหรือพ่วงไปกับคำวิจารณ์ เพื่อให้ฟังดูนุ่ม, สุภาพ, ไม่ร้ายแรง หรือเกรงใจในการที่จะพูด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องที่อาจจะทำให้คนฟังไม่พอใจ