ภาษิต, สุภาษิต, สำนวน, คำพังเพย ไทยเทียบอังกฤษ

will way

สวัสดีครับ

       พจนานุกรมฯ ให้ความหมายของ 4 คำนี้ไว้ดังนี้

ภาษิต = ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็น คติ เช่น กงเกวียนกําเกวียน. 

สุภาษิต = ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มี ความหมายเป็นคติสอนใจ เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ    นํ้าเชี่ยวอย่าขวางเรือ.

สำนวน ถ้อยคําหรือข้อความ ที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่น แฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รําไม่ดีโทษปี่โทษกลอง 

(คำ)พังเพย =  ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง เช่น กระต่ายตื่นตูม.

       ภาษิต, สุภาษิต, สำนวน, คำพังเพย ของไทย หลายอันไปตรงกับของชาติอื่น   หรือเนื้อความเดียวกันมีหลายชาติพูดไว้เหมือนกัน  แม้ว่าถ้อยคำ สำนวน หรือการเปรียบเทียบ อาจจะไม่เหมือนกัน นี่แสดงว่าความดีสากลนั้นมีอยู่ ไม่ว่าชาติไหนก็เห็นว่ามันดี และในทำนองเดียวกัน ความชั่วสากลนั้นก็มีอยู่ ไม่ว่าชาติใดภาษาใดก็เห็นว่ามันชั่ว

       วันนี้ผมนำ ภาษิต, สุภาษิต, สำนวน, คำพังเพย ของไทย มาเป็นตัวตั้ง และหาของฝรั่งมาเป็นตัวเทียบ ข้อมูลเหล่านี้มีกระจายอยู่หลายเว็บ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รวบรวมความรู้เหล่านี้ไว้ให้คนไทยได้ศึกษา

 ที่มาของสุภาษิต สำนวน คำพังเพยไทย 

 สำนวน คำพังเพย ไทย เทียบ อังกฤษ 

Thai–English Proverbs เปรียบเทียบสุภาษิตไทยอังกฤษ - 

 มาเรียนภาษา จากสำนวนไทย ปะทะ สำนวนฝรั่งกันดีกว่า

สุภาษิตเปรียบเทียบ

สุภาษิตไทยที่คล้ายกับฝรั่ง 

สำนวนไทย ในภาษาอังกฤษ

สุภาษิตไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

ศึกษาเพิ่มเติม:สุภาษิต สำนวน คำพังเพย

 

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.