วลีและศัพท์ที่ใช้บ่อยในการเขียนจดหมายธุรกิจ

businessletterwriting

วลีและศัพท์ที่ใช้บ่อยในการเขียนจดหมายธุรกิจ

-สามารถประยุกต์ใช้ในการเขียนอีเมลติดต่อธุรกิจได้

ที่มา:หน้าที่ 1=หน้าที่ 2

 

***

BUSINESS  ENGLISH  VOCABULARY

Writing Business Letters

Useful phrases and vocabulary for writing business letters.

วลีและศัพท์ที่มีประโยชน์ เพื่อใช้ในการเขียนจดหมายธุรกิจSalutation-

คำทักทาย

 

• Dear Mr. Brown
• Dear Ms. White
• Dear Sir
• Dear Madam
• Dear Sir or Madam
• Gentlemen

Starting

ประโยคเริ่มต้น

•  We are writing 
- to inform you that ...
- to confirm ...
- to request ...
- to enquire about ...
• I am contacting you for the following reason...
• I recently read/heard about ..... and would like to know ....
• Having seen your advertisement in ..., I would like to ...
• I would be interested in (obtaining / receiving) ...
• I received your address from ----- and would like to ...

Referring to previous
  contact

อ้างถึงเรื่องที่เคย

ติดต่อกันมาก่อน

• Thank you for your letter of March 15.
• Thank you for contacting us.
• In reply to your request, ...
• Thank you for your letter regarding ...
• With reference to our telephone conversation yesterday...
• Further to our meeting last week ...
• It was a pleasure meeting you in London last month.
• I enjoyed having lunch with you last week in Tokyo.
• I would just like to confirm the main points we discussed
       on Tuesday.

Making a request

ร้องขอ / ขอร้อง

• We would appreciate it if you would ...
• I would be grateful if you could ... 
• Could you please send me ... 
• Could you possibly tell us / let us have ... 
• In addition, I would like to receive ...
• It would be helpful if you could send us ...
• I am interested in (obtaining / receiving) ...
• I would appreciate your immediate attention to this matter.
• Please let me know what action you propose to take.

Offering help

เสนอให้

ความช่วยเหลือ

 

• Would you like us to ...?
• We would be happy to ...
• We are quite willing to ...
• Our company would be pleased to ...

Giving good news

แจ้งข่าวดี

• We are pleased to announce that ...
• I am delighted to inform you that ..
• You will be pleased to learn that ...

Giving bad news

แจ้งข่าวร้าย 

• We regret to inform you that ...
• I'm afraid it would not be possible to ...
• Unfortunately we cannot / we are unable to ...
• After careful consideration we have decided (not) to ...

Complaining 

บ่น  / แสดงความไม่พอใจ

• I am writing to express my dissatisfaction with ...
• I am writing to complain about ...
• Please note that the goods we ordered on ( date )
       have not yet arrived.

• We regret to inform you that our order n° ----- is now
       considerably overdue.

• I would like to query the transport charges which seem
       unusually high.

Apologizing

ขออภัย

 • We are sorry for the delay in replying to ...
 • I regret any inconvenience caused (by) ...
 • I would like to apologize for the (delay, inconvenience)...
 • Once again, please accept my apologies for ...

Orders

สั่งซื้อสินค้า

 • Thank you for your quotation of ...
 • We are pleased to place an order with your company for..
 • We would like to cancel our order n° .....
 • Please confirm receipt of our order.
 • I am pleased to acknowledge receipt of your order n° .....
 • Your order will be processed as quickly as possible.
 • It will take about (two/three) weeks to process your order.
 • We can guarantee you delivery before ...(date)
 • Unfortunately these articles are no longer available / 
  are out of stock.

Prices

ราคา

 • Please send us your price list.
 • You will find enclosed our most recent catalogue and price list.
 • Please note that our prices are subject to change 
  without notice.
 • We have pleasure in enclosing a detailed quotation.
 • We can make you a firm offer of ...

Referring to payment

อ้างถึงการจ่ายเงิน

 • Our terms of payment are as follows  ...
 • Our records show that we have not yet received 
  payment of ...
 • According to our records ...
 • Please send payment as soon as possible.
 • You will receive a credit note for the sum of ...

Enclosing documents

แนบเอกสาร

 • I am enclosing ...
 • Please find enclosed ...
 • You will find enclosed ...

Closing remarks

กล่าวสรุปความ

 • If we can be of any further assistance, please let us know.
 • If I can help in any way, please do not hesitate to
  contact me.
 • If you require more information ...
 • For further details ...
 • Thank you for taking this into consideration.
 • Thank you for your help.
 • We hope you are happy with this arrangement.
 • We hope you can settle this matter to our satisfaction.
Referring to future business กล่าวถึงธุรกิจที่จะทำต่อไปในอนาคต
 • We look forward to a successful working relationship in the future.
 • We would be (very) pleased to do business with your company.
 • I would be happy to have an opportunity to work with 
  your firm.
Referring to future contact กล่าวถึงการติดต่อกันในอนาคต
 • I look forward to seeing you next week.
 • Looking forward to hearing from you, ...
 • Looking forward to receiving your comments,
 • I look forward to meeting you on the (date).
 • I would appreciate a reply at your earliest convenience.
 • An early reply would be appreciated.

Ending business letters

คำลงท้าย

◊ Sincerely,    }  
◊ Yours sincerely,}  for all customers / clients
◊ Sincerely yours,}  
◊ Yours faithfully, in more formal letters
◊ Regards, for those you already know and/or with whom
you have a working relationship