คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

 

1  vocab understand

not understand 2

3  read how

4  next step

55 pracrice read