หลายความแตกต่างระหว่าง British English และ American English

BrE AmE

สวัสดีครับ

ในเว็บนี้ ได้พูดไว้บ้างแล้วเกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่าง British English และ American English

ที่นี่:http://tinyurl.com/kg8496j

และในเว็บไทย ก็มีคนพูดไว้เยอะเช่นกัน

ที่นี่: http://tinyurl.com/ppqt6cn

แต่วันนี้ผมขอแนะนำสัก 2 ลิงค์ที่เขาสรุปความแตกต่างระหว่าง BrE และ AmE ไว้กระชับดี

ลิงค์ที่ 1:

เขาสรุปว่า ความแตกต่าง ระหว่าง  British และ American English มี 4 ด้าน คือ

 1. ความแตกต่างด้าน vocabulary (คำศัพท์) 
 2. ความแตกต่างด้าน spelling (การสะกดคำ)
 3. ความแตกต่างด้าน grammar (ไวยากรณ์) 
 4. ความแตกต่างด้าน pronunciation (การออกเสียง)

ไปที่นี่: คลิก

ลิงค์ที่ 2:

เขาแยกแยะความแตกต่างไว้ 7 ข้อ ดูแล้วก็ค่อนข้างละเอียดอ่อน

 1. โครงสร้างประโยคในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ผลยังสามารถเ็ห็นได้ในปัจจุบัน
 2. การใช้คำกริยากับคำนามที่มีความหมายเป็นกลุ่ม (Verb agreement with collective nouns)
 3. การใช้ have และ take 
 4. การใช้คำกริยาช่วย need, will, shall, should, Have และ Have got
 5. การใช้คำบุพบท (Use of Preposition)
 6. คำกริยาช่องที่ 2 และ 3 (Past Tense and Past Participle forms)
 7. Pronunciations

ไปที่นี่: คลิก

ศึกษาเพิ่มเติม:

ดาวน์โหลดเก็บไฟล์ไว้ศึกษา: คลิก

พิพัฒน์