ประโยคตัวอย่าง(และคำแปล)แสดงการใช้ preposition 24 คำ

จาก  Longman Basic English – Thai Dictionary

in ในประโยคที่ 1 และ 11 ซ้ำกัน

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf

 longman basic - prep