ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่ใช้กันผิดบ่อยๆ

wrongoften

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่ใช้กันผิดบ่อยๆ 
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/oftenwrongbusinessterms.pdf