God in Ancient China - อังกฤษ + จีน

ผมไปเจอคลิปนี้ ซึ่งเขาพูดเรื่อง  God in Ancient China โดยพูดเป็นภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาจีน  ผมนำมาฝาก เผื่อแฟนเว็บผมที่รู้ภาษาจีนอาจจะสนใจ – พิพัฒน์

 http://www.youtube.com/watch?v=DA-AkJzpKmg