สำหรับคนที่จะเข้าสอบ TOEFL

TOEFL Vocabulary Quiz

สำหรับคนที่จะเข้าสอบ TOEFL  

ทดสอบศัพท์ 31 ข้อ:

http://esl.about.com/library/quiz/bl_toefl2.htm

ทดสอบแกรมมาร์ 33 ข้อ:

http://esl.about.com/library/quiz/bl_toefl1.htm