ศัพท์เตรียมสอบ TOEFL + ความหมาย + ประโยคตัวอย่าง

 http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/VocabularyforToefliBT_wordlist.pdf