ดาวน์โหลด ebook ศัพท์ Oxford 3000 คำ พร้อมคำแปลไทย

 oxford3000

 [1] ศัพท์ Oxford 3000 คำ พร้อมคำแปลไทย

eBook เล่มที่ 1

eBook เล่มที่ 2

 [2] ดูคำศัพท์ครบในหน้าเดียว: Oxford wordlist

 [3] ลิงก์ที่มา: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/wordlist/english/oxford3000/