English songs for baby มากมาย

Are you sleeping

อีท่าไหนก็ไม่รู้ ผมมาถึงเพลงนี้ ซึ่งน่าจะเป็นเพลงฝรั่งแรก ๆ ที่ผมรู้จักสมัยอยู่ชั้นประถม ไม่รู้ว่าเด็กเล็กเดี๋ยวนี้รู้จักเพลงนี้หรือเปล่า
http://www.mightybook.com/MightyBook_free/classics/sleeping.html

ยังมีอีกเยอะ คลิกที่นี่

และอีกเยอะ ะะ ะ ะ ะ ะ ที่นี่

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th