Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษาคำศัพท์ ๕๐ หมวด ให้เข้าใจและแต่งประโยคพูดได้

 สวัสดีครับ

       การรู้ศัพท์ ควรรู้ทั้งคำแปลและรู้วิธีนำไปใช้แต่งประโยค

       ข้างล่างนี้เป็นคำศัพท์ ๕๐ หมวดซึ่งมีคำแปลไทยให้ไว้แล้ว  แต่ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านฝึกลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่ง คือ ฝึกอ่านประโยคตัวอย่างจริง ๆ ที่มีคำศัพท์แต่ละคำในแต่ละหมวด  และฝึกอ่านคำจำกัดความคำศัพท์ หรือ Definition ของฝรั่ง  

       ขอเน้นเป็นพิเศษว่า ควรอ่านทั้งประโยคตัวอย่าง และ definition ออกมาดัง ๆ ให้ได้ยินเสียงของตัวเองชัด ๆ เน้น ๆ ถ้าสามารถรวมกลุ่มกับเพื่อนศึกษาร่วมกัน ยิ่งเป็นเรื่องดีมาก ๆ 

       การฝึกเช่นนี้จะเป็นก้าวแรกให้เราคุ้นเคยกับการนำคำศัพท์ที่เรารู้คำแปลแล้วไปใช้พูด, ใช้แต่งประโยค หรือนำไปอธิบาย หรือใช้เล่าเรื่อง  เพื่อการพูดภาษาอังกฤษให้เก่งยิ่ง ๆ ขึ้นไป

       สำหรับวิธีการไฮไลท์คำศัพท์ ขอให้อ่านคำชี้แจงข้างบนครับ

๑.หมวดร่างกาย

๒.สิ่งปฏิกูล

๓. เพศ

๔. ระบบประสาทสัมผัส 

๕. จิตใจ 

๖. อารมณ์

๗. สติปัญญา 

๘. เครื่องแต่งร่างกาย

๙. เครื่องสำอาง

๑๐. ของมีค่า

๑๑. กิริยาของร่างกาย

๑๒. อาการเคลื่อนไหวของร่างกาย

๑๓. อาหาร 

๑๔. - ๑๕ ผัก - ผลไม้

๑๖. กลิ่น +รส

๑๗. ความเจ็บป่วย

๑๘. ยารักษาโรค

๑๙. ญาติ-พี่น้อง

๒๐. บ้าน

๒๑.-๒๓. ห้องนอน, ห้องอาบน้ำ, ห้องส้วม

๒๔. - ๒๕. ห้องรับแขก, ห้องครัว

๒๖. ไฟฟ้าในบ้าน

๒๗. ประปา

๒๘. งานบ้าน

๒๙. เฟอร์นิเจอร์ 

๓๐. การเรียน

๓๑. สำนักงาน

๓๒. ยานพาหนะ 

๓๓. เครื่องมือช่าง

๓๔. อาวุธ

๓๕. สัตว์เลี้ยง

๓๖. สัตว์ป่า

๓๗. สัตว์ใกล้ตัว

๓๘. ธรรมชาติ

๓๙. สถานที่

๔๐. สิ่งก่อสร้าง

๔๑. อาชีพ

๔๒. ธุรกิจ

๔๓. ฤดูกาล

๔๔. สีต่างๆ

 ๔๕. เลข 

๔๖. วัน-เดือน-ปี 

๔๗. เวลา

๔๘. ศาสนา

๔๙. คำกริยา 600 คำที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ

๕๐. คำ adjective 40 คำ ที่ใช้บ่อยสุดในการสนทนา

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com