Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์ ม.6 อังกฤษ-ไทย

ไฟล์ จากความเอื้อเฟื้อของ  อ.ยุทธนา เลาหะวิสุทธ์

abandon v. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา
abbreviation n. คำย่อ, การย่อ
ability n. ความสามารถ
able adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติ, สมบูรณ์
abolish v. เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก, ทำลาย
abortion n. การทำแท้ง
abroad adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ
absent adj. ไม่อยู่, ขาด
absolute adj. สมบูรณ์, แน่แท้
absolutely adv. ทั้งหมด, โดยสมบูรณ์, ล้วน
absorb v. ดูดซับ, กลืน, ดึงดูดความสนใจ
abstract n. ไม่มีตัวจน, รายการย่อ
absurdity n. งี่เง่า, หน้าขัน, ไร้เหตุผล
abundance n. ปริมาณมาก, ความอุดมสมบูรณ์
abuse v. ทำร้าย, พูดจาร้าย, เหยียดหยาม
academic adj.   เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา, เกี่ยวกับวิชาการ, เป็นทฤษฎี
accent n. เสียงหนัก, เสียงเน้น
accept v. ยอมรับ
acceptable adj. ซึ่งยอมได้รับ, เห็นด้วย
access n. ทางเข้า ,การเข้าใกล้
accessory n. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ
accidentally adv. อย่างบังเอิญ
acclaim v. โห่ร้องต้อนรับ
accommodation n. การปรับตัว, การต้อนรับ, สิ่งที่อำนวยความสะดวก
accompany v. เพิ่มหรือเสริม
accomplish v. ประสบความสำเร็จ
accomplishment n. การทำให้สำเร็จ, ความเชี่ยวชาญ, ความสำเร็จ, สิ่งที่บรรลุผล
accordance n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง
according adj. เห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ
accordingly adv. ตามนั้น, ดังนั้น, ตามความเหมาะสม
account n. รายการ, บัญชี
accountant n. นักบัญชี, สมุห์บัญชี
accuracy n. ความถูกต้อง, แม่นยำ, เที่ยงตรง
accurate adj. ถูกต้อง, แม่นยำ
accuse v. กล่าวหา, ใส่ร้าย
accustom v. ทำตัวให้คุ้นเคย, ปรับตัว
ace n. ไพ่หรือลูกเต๋า, คนเก่ง, มือชั้นหนึ่ง
achieve v. บรรลุผล,ได้รับ
achievement n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ
acid n. กรด
acknowledge v. ยอมรับ, เป็นความจริง, รับรอง, แจ้งว่า, ได้รับ, เห็นคุณค่า
acquaintance n. คนที่คุ้นเคย, ความรู้จากประสบการณ์
acre n. หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 2.5ไร่
acrobat n. นักกายกรรม
across prep. ข้าม, ตามขวาง
action n. การกระทำ, การดำเนินการ, ขั้นตอน
active adj. กระตือรือร้น
actor n. นักแสดง, ผู้แสดงชาย
acute adj. แหลม, คม, รุนแรง, เข้มข้น
adaptation n. การปรับตัว
add v. เพิ่ม, บวกเข้า
addict v. ติดยาเสพติด, ทำให้ติดยาเสพติด
addition n. เพิ่มเข้ามา, บวก
adjust v. ปรับ, ปรับตัว, จัด, ปรองดอง
administer v. จัดการ, บริหาร
administrative adj.   เกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร
admire v. เลื่อมใสศรัทธา, ชมเชย
admirer n.   คนที่มีชื่อเสียงเพราะชื่นชอบงานของพวกเรา
admission n. การเข้า, การรับ, การมีสิทธิ์เข้าร่วม
admit v. ให้เข้า, รับเข้า, ยอมรับ, รับสารภาพ
adopt v. รับเลี้ยงเป็นลูก
adrenal adj. อยู่ใกล้หรือบนไต, เกิดจากต่อมหมวกไต
adrenaline n.   ฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่หลั่งจากต่อมหมากไต
adult n. ผู้ใหญ่
advantage n. ผลประโยชน์, ผลพลอยได้
adventure n. การผจญภัย
advert v. ให้ความเห็น, กล่าวถึง
advertise v. โฆษณา, ทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
advertisement n. การโฆษณา
advice n. คำปรึกษา, คำแนะนำ, การแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ
advise v. แนะนำ
aerial adj. เกี่ยวกับอากาศ, ไม่มีรูปร่าง
aerodynamic n. กลศาสตร์
affair n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรักใคร่
affect adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์, ส่งผล
affection n. ความรัก, ความเมตตา
affectionately adv. อย่างเมตตา
affirmative adj. ซึ่งยืนยัน
affliction n. ความทุกข์ทรมาน
affluent adj. ร่ำรวยมั่นคั่ง, อุดมสมบูรณ์
afford v. สามารถทำได้, จัดหา, ให้
affordable adj. สามารถหาได้, สามารถซื้อได้
aficionado n.   ผู้ที่คลั่งไคล้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
afraid adj. กลัว, เกรง
afterlife n. ชีวิตหลังความตาย
aftermath n. ผลที่ตามมา, ควันหลง
afterward adv. ภายหลัง
against Prep. ต่อต้านกับ, ตรงกันข้าม, ตัดกับ
age n. อายุ, ช่วงชีวิต , ยุค , สมัย
agency n. หน่วยงานบริการ, สำนักงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง
agenda n. แผนงาน, ระเบียบการประชุม
agent n. ตัวแทน
aggression n. การรุกราน, การบุกรุก, ละเมิด
aggressive adj. รุกราน, ก้าวร้าว
agoraphobia n.   โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน
agree v. ถูกคอกับ, เห็นพ้องกัน, ยอมรับ, ตกลง, เห็นด้วย
agriculture n. เกษตรกรรม
ailment n.   อาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง
air n. ค่าโดยสารเครื่องบิน
aircraft n. เครื่องบิน
airfoil n.   เครื่องประกอบของเครื่องบินที่ทำให้เกิดแรงยก
alchemy n. วิชาเล่นแร่แปรธาตุ
alcohol n. แอลกอฮอล์
alcoholic adj.   ซึ่งเป็นพิษสุราเรื้อรัง
alcoholism n. โรคพิษสุราเรื้อรัง
algae n. สาหร่าย
alibi n. คำแก้ตัว
alienation n. ทำให้เป็นมิตร, โอนสมบัติ, ยกมรดก
alike adv. เหมือนกับ, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน
all adv. ตลอดเวลา, มาตลอด, ตลอดมา, ตลอดวัน
alleged adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง
alleviate v. บรรเทาทำให้น้อยลง
allied adj.   ซึ่งร่วมเป็นพันธมิตร, ซึ่งสัมพันธ์กัน
alligator n.   จระเข้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
allocate v. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง
allow v. ยอมให้, อนุญาต
allowance n. การอนุญาตหรือยินยอม, ราคาที่ลดให้, เงินส่วนแบ่ง
alloy v. ผสม, เจือ ( โลหะ )
alma mater n. โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษามาก่อน, เพลงประจำโรงเรียน
almond n. ต้นอัลมอนต์
almost adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ
along prep. ตาม ( ถนน, ทาง )
alphabetical adj.   ซึ่งแสดงด้วยตัวอักษร, เรียงตามอักษร
alter v. ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข
alternative n. ทางเลือก, ตัวเลือก
altogether adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง
altruism n. การไม่เห็นแก่ตน
amateur n. มือสมัครเล่น
amazed adj. น่าพึ่ง, น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ
amazing adj. น่าประหลาดใจ
ambassador n. เอกอัครราชทูต, ทูต
ambiguity n. คลุมเครือ, ไม่ชัด, เข้าใจยาก
ambiguous adj. คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน
ambition n. ความทะเยอทะยาน, ความมุ่งมาดปรารถนา
ambitious adj. ทะเยอทะยาน
ambulances n. รถพยาบาล
amenity n. ความดี, ความสุภาพ, ความอ่อนโยน
ammunition n. ดินระเบิด, ปัจจัยในการระเบิด, กระสุน
among prep. ในระหว่าง, ในหมู่, ในจำพวก
amount n. ปริมาณ, จำนวน
amuse v. ทำให้เพลิดเพลิน
amusement n. ความขบขัน
amusing adj. ตลกขบขัน, น่าหัวเราะ
analytical adj. เกี่ยวกับการจำแนก, ศึกษาวิเคราะห์
analyze v. วิเคราะห์, ตรวจสอบอย่างละเอียด
anarchy n. ภาวะอนาธิปไตย, การไม่มีรัฐบาลปกครอง
ancestor n. บรรพบุรุษ, ปู่ยาตายาย, ผู้ถูกสืบ
ancient adj. เก่าแก่, โบราณ
angina n. โรคอักเสบที่ลำคอ
angioplasty n. ยาหรือสารแก้พิษ, เซรุ่ม
angrily adv. ด้วยความโกรธ
angry adj. โกรธ
ankle n. ข้อเท้า, ส่วนเรียวยาวบริเวณเหนือข้อเท้า
anniversary n.   การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต(โดยเฉพาะการแต่งงาน)
announce v. ประกาศแจ้ง, แถลง, แสดง
announcement n. การประกาศ
annoy v. รบกวนทำให้รำคาญ
annual adj. ประจำปี, ทุกปี, มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียว
annually adv. ประจำปี, รายปี, ทุกปี, ปีละครั้ง
anti n. คนที่ต่อต้าน, คนที่คัดค้าน
antique adj. เก่าแก่, โบราณ
antisocial adj. ไม่เข้าสังคม
antonym n.   คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
anxiety n. ความวิตกกังวล, ความห่วงใยอนาคต, ความปรารถนาอย่างแรงกล้า
anxious adj. กระวนกระวายใจ
apart adv. ไกลออกไป, ห่าง
apartheid n. การแบ่งผิว , การแบ่งแยกชนชาติ
apartment n. ห้องชุด, แฟลต
apologetic adj. เกี่ยวกับการขออภัย
apologize v. ขออภัย, แก้ตัว, ออกตัว
apology n. การขออภัย, การขออภัย
apparent adj. แจ่มชัด, ราวกับเป็นจริง
apparently adv. ชัดเจน, ชัดแจ้ง
appeal n. คำอ้อนวอน, คำขอร้อง
appear v. ดูเหมือนว่า, ปรากฏตัว
appearance n. การปรากฏตัว, การเผยโฉม, การแสดงตัว, ท่าทาง
appendectomy n. การผ่าตัดไส้ติ่ง
appendix n. ภาคผนวกท้ายเล่ม, ไส้ติ่ง
appetite n. ความรู้สึกหิว, ความกระหาย
appetizer n. สิ่งที่เจริญอาหาร, ยาเจริญอาหาร
applause n. การปรบมือ
application n. การสมัคร, ใบสมัคร
appointment n. การแต่งตั้ง, ตำแหน่ง, การนัดพบ
appreciate v. เห็นคุณค่า, ชื่นชม, ซาบซึ้ง
appreciation n. ความขอบคุณ, การสำนึกรู้ในบุญคุณ
apprehension n. ความกลัว, ความเข้าใจ
approach v. ใกล้เข้ามา, เข้ามาใกล้, เริ่ม
appropriate adj. เหมาะสม, ได้ฤกษ์
approval n. การอนุมัติ, การเห็นด้วย
approximately adv. ใกล้เคียง, ประมาณ, คร่าวๆ
apricot n. ผลไม้ของต้น Prunus armeniaca มีรูปยาวรีและมีรสหวานคล้ายลูกท้อ, สีชมพูเหลือง
aptitude n. พรสวรรค์, เชาว์ปัญญา, ความถนัด
Aquarius n ราศีกุมภ์
arch v. ทำให้โค้ง, มีรูปโค้ง
archaeologist n. นักโบราณคดี
archaeology n. วิชาโบราณคดี
argue v. โต้เถียง, ให้เหตุผล, อ้างเหตุผล
argument n. การโต้แย้ง, การทะเลาะ
Aries n. ราศีเมษ
army n. กองทัพบก
aroma n. กลิ่นหอม
arrangement n. การจัดการ, การจัดเตรียม
arrest v. จับกุม
arrival n. การมาถึง
arrive v. มาถึง (สถานที่)
artifact n. สิ่งประดิษฐ์, ของเทียม
artificial adj. เทียม, ปลอม, ประดิษฐ์ขึ้น
artistic adj. เกี่ยวกับศิลปะ
as conj. ราวกับ, ประหนึ่ง, เสมือนหนึ่งว่า, เฉกเช่น
ashamed adj. ละอาย, อับอาย, กระดากใจ
ashore adv. เกยฝั่ง, ขึ้นบก
Asian n. ชาวเอเชีย
asleep adv. นอนหลับ
aspect n. ลักษณะ, รูปร่างหน้าตา, รูปการ, หลักเกณฑ์, ทิศทาง
aspirant n. ความทะเยอะทะยาน
aspirin n   แอสไพรินเป็นยาแก้ปวดและลดไข้
assassinate v. ลอบสังหาร, ทำลาย
assassination n. การรอบฆ่า
assembly n. ชุมนุมชน, การชุมนุม
assertive adj.   ซึ่งยืนยันอย่างมั่นใจ
assess v. ประเมิน, กำหนด
assignment n. การมอบหมาย, งานให้ทำ, งานที่ได้รับมอบหมาย
assist v. ช่วยเหลือ, สนับสนุน
assistance n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์
assistant n. ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ช่วย
associate v. เกี่ยวเนื่อง, เข้าร่วม, มีส่วนร่วม
association n. การร่วมงานหรือกิจการ
assort v. จำแนก, จัด, จัดเป็นพวกเดียวกัน
assume v. ยอมรับ, รับ, ทึกทักเอา
assure v. รับประกัน, รับรอง, ทำให้แน่ใจหรือมั่นใจ
asteroid n.   กลุ่มวัตถุในอากาศโคจรอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี
astonish v. ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้ตกใจ
astray adv. หลงทาง, หลงผิด
astrologer n. โหราจารย์, นักโหราศาสตร์
astrology n. โหราศาสตร์
astronaut n. นักบินอากาศ
astronomy n. วิชาดาราศาสตร์
athlete n. นักกีฬา
atmosphere n. ชั้นบรรยากาศ, บรรยากาศที่น่าสนใจของสถานที่, ภูมิอากาศ, อารมณ์หรือการให้สีของงานศิลป์
atop adv. บนยอด
attack n. การโจมตี
attempt v. พยายาม
attendance n. การเข้างาน, การเข้าร่วม, การอยู่กับ
attention n. การเอาใจใส่, ความสนใจ, การดูแล
attic n. ห้องเพดาน, ห้องใต้หลังคา
attitude n. ทัศนคติ, ท่าทาง, ท่าในการบิน
attract v. มีความน่าสนใจ, ทำให้เข้ามาใกล้
attractive adj.   ซึ่งดึงดูดความสนใจ, มีแรงดึงดูด, มีเสน่ห์
attribute v. เชื่อว่า, อ้างว่า, ให้เหตุผลว่า
aubergine n. มะเขือพวง
auburn n. สีน้ำตาลแดง
audience n. ผู้ฟัง, ผู้ชม
audiovisual adj.   เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
audition n. การทดลองแสดง, การทดลองฟัง, การได้ยิน
Australia n. ประเทศออสเตรเลีย
authentic adj. จริง, แท้, เชื่อถือ
author n. นักเขียน
authoritarian adj.   เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ, เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ
authority n. เจ้าหน้าที่, อำนาจ
autobiography n. อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติของตัวเอง
automate v. ผลิตด้วยเครื่องจักร
automatically adv. อัตโนมัติ, ซึ่งทำงานได้เอง
automobile n. รถยนต์
autonomy n. อิสระ, ไม่ขึ้นกับใคร, ซึ่งปกครองตัวเอง
auxiliary adj. สำรอง, เสริม
availability n. สะดวก, ใช้ประโยชน์ได้, ว่าง
available adj. สะดวก, ใช้ประโยชน์ได้
average n. ค่าเฉลี่ย, อัตราค่าเฉลี่ย
avoid v. หลีกหนี
avoidable adj. หลีกหนี, หลีกเลี่ยงได้
await v. คอยรอ, คอย, เฝ้ารอ
awareness n. รู้ตัว, มีสติ
away adv. ไปเสีย, ไป, หมดไป
awesome adj. น่ายำเกรง, น่าเกรงขาม
awful adj. น่ากลัว, น่ายำเกรง, น่าเลื่อมใสศรัทธา
awfully adv. อย่างน่ากลัว, อย่างน่ายำเกรง, มากๆ, มากเหลือเกิน
back adv. เบื้องหลัง, ด้านหลัง, กลับเข้าที่
backfire n.   เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา
background n. ฉาก, เหตุการณ์, พื้นเพ, ภูมิหลัง
backstage adv. หลังฉาก
backup n. ผู้สนับสนุน, สิ่งค้ำจุน
backwards adv. อยู่ทางข้างหลัง, ย้อนกลับทางเดิม, ล่าช้า
bag n. ถุง, กระสอบ, กระเป๋า
bailiff n.   เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์,ผู้จัดการที่ดินแทนเจ้าของ
bait n. เหยื่อ
balance n. การทรงตัว
bald adj. ล้าน, โล่ง, มีจุดขาวบนหัว
bankrupt adj. ล้มละลาย, หมดตัว
banquet n. งานเลี้ยง, งานรื่นเริง
bargain n. การต่อรองราคา, สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา
bark v. เสียงเห่า
barman n. พนักงานบาร์ผู้ชาย
barrack n. ค่ายทหาร, โรงทหาร
barrel n. ถังรูปทรงกระบอก
barren adj. แห้งแล้ง
barrister n. ทนายความ
batch n. หมู่, กลุ่ม
battery n. แบ็ตเตอรี่, หม้อกำเนิดไฟฟ้า
bazaar n.   ตลาดที่มีร้านขายของตลอดแนว
beach n. ชายหาด, หาดทราย
bead n. ลูกปัด, หยดเหยื่อ
bear v. ค้ำรับ, พยุง, หนุน, แบก,รับภาระ
bearskin n. ขนและหนังหมี
beat v. ตี, เคาะ, หวด
because conj. เนื่องจาก, เพราะ
before prep. ก่อน, หน้า
beginning n. จุดเริ่มต้น
behave v. ประพฤติ, ปฏิบัติตัว
behavior n. การปฏิบัติตน, ความประพฤติ
behind prep. หลัง, ข้างหลัง
behold v. เห็น, มอง, ดู
Belgian n. ชาวเบลเยี่ยม
believe v. เชื่อในเรื่อง, เชื่อเรื่อง, ไว้วางใจ, ศรัทธาใน, เห็นว่ามีค่า
bellow v. ร้องเหมือนวัว, ตะโกน, ร้องลั่น
belong v. เป็นของ, เป็นส่วนหนึ่งของ, ขึ้นอยู่กับ, อยู่ใน, พัก
belonging n. สมบัติส่วนตัว
bench n. ม้านั่ง
beneath prep. อยู่ข้างหลัง, อยู่ข้างใต้
beneficial adj.   ซึ่งทำให้ผลประโยชน์
benefit n. ผลประโยชน์, ส่วนดี
beriberi n.   โรคเหน็บชาเนื่องจากขาดแคลนวิตามินบี1
beset v. ห้อมล้อม, ทำความเดือดร้อน, รบกวน
beside prep. ข้างเคียง, ถัดจาก
bet v. พนัน, ขันต่อ
beverage n. เครื่องดื่ม
beyond prep. พ้น, ไกลจาก, โพ้น, ถัดไป
bibliography n. บรรณานุกรม
bicentennial adj. เกิดขึ้นทุก 200 ปี
bid v. ให้ราคา, ประมูลราคา
bile n. น้ำดี, อารมณ์ร้าย
billiard adj.   เกี่ยวกับหรือใช้ในการเล่นบิลเลียด
bin n. ถัง
biodegradable adj.   ซึ่งแตกตัวได้โดยกระบวนการทางชีวภาพ
biographer n. ผู้เขียน
biography n. ชีวประวัติ
biological adj. เกี่ยวกับชีววิทยา
biologist n. นักชีววิทยา
birth n. สูติบัตร
Black n. ทะเลดำซึ่งอยู่ทางยุโรปและเอเชีย
blackberry n. ผลแบล็คเบอร์รี่
blade n. ใบมีด, คมมีด, ใบหญ้า
blame v. ตำหนิ, ว่ากล่าว
bland adj. นิ่มนวล, อ่อนโยน, บรรเทา, ไร้อารมณ์, อุเบกขา
blanket n. ผ้าห่ม
blend v. ผสม, รวมกัน
blender n. คนผสม, ของผสม
bless v. อวยพรให้เจริญ, สรรเสริญ
blimp n.   ที่กันเสียงสำหรับกล้องภาพยนตร์, อากาศยานขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
block n. งานเลี้ยงบริเวณถนนสำหรับผู้คนที่อยู่พื้นที่นั้นๆ
blossom v. ออกดอก, บาน, พัฒนา, เจริญเติบโต
blouse n.   เสื้อครึ่งตัวของสตรี, เสื้อเชิ้ตผู้หญิง, เสื้อคลุมที่สั้น
blowout n.การระเบิดออกของยางรถ, งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่
bluff v. ตบตา, หลอกลวง, ขู่เข็น
blur v. พร่ามัว, ฟาง, เลอะ
board v. ปิดหรือมุงด้วยแผ่นกระดาน
boarding n. โรงเรียนกินนอน
boastful adj. โอ้อวด
bohemian n.   ผู้ที่ดำรงชีวิตแตกต่างจากคนอื่น, ชาวโบฮีเมีย, ชาวยิปซี
boil v. เดือด, เดือดดาล, เป็นไอน้ำ
bold adj. กล้า, เด่นชัด
bombardment n. การระดมใส่, การถล่มด้วยระเบิด
bone n. กระดูก
boomerang n.   เป็นไม้แบนและโค้งใช้เหวี่ยงไปในอากาศแล้วกลับมาที่เดิม
boost v. ยกขึ้น, ส่งเสริม, เผยแพร่, เลื่อนตำแหน่ง, เพิ่มขึ้น
bootlegger n. คนขายเหล้าเถื่อน
borough n.   เทศบาลที่เล็กกว่าเมือง, เขตเลือกตั้ง
borrow v ยืม
bossy adj. ซึ่งสั่งการ, ซึ่งบงการ
botanical adj. เกี่ยวกับพืช, เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
bother v. รบกวน, ทำให้ยุ่งใจ
bottom n. ก้น, พื้นฐาน, ข้างใต้, พื้นน้ำ
boundary n. แนวเขตแดน
boutique n. ร้านเล็กๆ ที่ขายเสื้อผ้าราคาแพง
bowl v. ขว้างลูก, โยนโบว์ลิง
box n. ห้องขายตั๋ว
boysenberry n. ผลไม้ชนิดเบอร์รี่
brace n. เสาค้ำ, เครื่องค้ำจุน, เฝือก, ที่รั้ง, ที่พาด
brain n. สมอง, มันสมอง
brainstorm n. ระดมความคิด
brainwave n.   ความคิดที่นึกได้ทันที
bran n. รำข้าว
branch n. กิ่งก้าน, แขนง,วิชา, สาขา
brand n. เครื่องหมายการค้า
brandy n. เหล้าบรั่นดี
brave adj. กล้าหาญ
bravery n. ความกล้าหาญ
break v. แตก( เงิน ), กระจาย ( ตัวเลข), เสีย
breakdown n. ความล้มเหลว, การล้มเจ็บ, การไม่สบาย, การวิเคราะห์
breakthrough n. การค้นพบ, ความสำเร็จ, ความก้าวหน้า
breakup n. การแตกแยก, การสลายตัว
breast n. เต้านม
breastbone n. กระดูกสันอก, กระดูกหน้าอก
breath n. ลมหายใจ
breathe v. หายใจ, สูดหายใจ
breeze n. ลมอ่อนๆ
brief adj. กะทัดรัด, สั้น
briefcase n. กระเป๋าเอกสาร
bright adj. ฉลาด, มีความสุข, สว่างไสว
brilliant adj. เจิดจ้า, ผุดผ่อง, สุกสกาว, ฉลาด, ยอดเยี่ยม
brittle adj. เปราะ
broadcast v. กระจายข่าว
broccoli n. บล็อกโคลี่
brochure n. แผ่นพับสำหรับโฆษณา, สมุดหรือหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามีภาพประกอบ
brood v. กก ( ไข่ ), ครุ่นคิด
browse v. กวาดสายตา, อ่านผ่านๆ, ( แพะ,แกะ ) เล็มหญ้า
brush v. ปัดทา, กวาดด้วยแปรง
brutally adv. อย่างโหดร้าย, โหดเหี้ยม
bucket n. ถังน้ำ, ถังขุดดิน, ใบกังหัน
buckle v. โค้งลง
budge v. ขยับ, กระดิก, เปลี่ยนที่
budget n. งบประมาณ, เงินตรา
buffalo n. ควาย
builder n. ผู้สร้าง
bullet n. รถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่น
bulletin n. แถลงการณ์, ข่าว
bully n. อันธพาล
bullying n. การรังแก, การขู่เข็ญ
bump v. จนกระแทก, พบโดยบังเอิญ
bumpkin n.   คนจากต่างจังหวัดหรือคนจากบ้านนอกมักจะซุ่มซ่าม
bunk n. เตียงนอน
bureaucracy n. ที่ทำการ, หน่วยงาน, หน่วยงานรัฐบาล
bureaucratic adj.   เกี่ยวกับระบบเจ้าขุนมูลนาย, เป็นพิธีรีตอง
burglar n. ผู้ร้ายย่องเบา, ขโมยย่องเบา
burn v. เผาทำลาย
burrow n. โพรง
burst v. พรวดพราดเข้ามา, โผล่เข้ามา, เริ่มทันที
bury v. ฝังศพ, บัง, จม, ฝัง
bush n. พุ่มไม้, ต้นไม้เตี้ย
busy adj. ยุ่งยาก
butler n. หัวหน้าคนใช้, คนใช้ชายที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเหล้า
butt n. สนามยิงปืน, เป้ายิงปืน
buttermilk n. เนยเหลวที่ทำมาจากนม
buzzword n.   คำที่ใช้กันในเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
bypass n. ทางอ้อม, ถนนรอบเมือง
cabdriver n. คนขับรถแท็กซี่, คนขับรถม้า
cabinet n. ตู้ชั้นวางของ, คณะรัฐมนตรี
cackle v. หัวเราะเสียงแหลม
Caesarean adj. เกี่ยวกับซีซาร์
cafeteria n.   ภัตตาคารหรือโรงอาหารที่ผู้รับประทานอาหารต้องบริการตัวเอง
cage n. กรง, โครง
calculate v. คำนวณ, คาดคะเน, เดา
calculator n. เครื่องคิดเลข
calf n. ลูกวัวลูกควาย
California n. รัฐแคลิฟอร์เนีย
call v. เรียกกลับมา, โทรกลับ, ตะโกนกลับ, จดจำ, จำได้, ถอนคำพูด
callous adj. แข็ง, ด้าน, ไม่รู้สึก, ไม่สนใจ, เมินเฉย
calm v. ทำให้สงบ, ทำให้นิ่งเฉย
camcorder n.   กล้องวิดีโอที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้
camera n. กล้องถ่ายรูป
camouflage n. การอำพราง
campaign n. การรณรงค์, การแข่งขันหาเสียงเลือกตั้ง
campsite n. สถานที่ตั้งค่าย
canal n. คลอง
Cancer n. ราศีกรกฎ
candidate n. ผู้สมัคร
candle n. เทียน, เทียนไข
canoe v. พายหรือบด, ขนส่งด้วยเรือบด
capability n. ประสิทธิภาพ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ
capable adj. ซึ่งสามารถ, มีฝีมือ, มีสติปัญญา, มีวิชา
capacity n. ความสามารถ, ขอบเขต
cappuccino n. กาแฟคาปูชิโน่
Capricorn n. ราศีมังกร
capsule n. หลอดแคปซูล, หลอดบรรจุยา
caption n. คำอธิบายภาพ
capture v. จับกุม, เข้าครอบครองที่ดิน
card n. บัตร, ไพ่
care v. ดูแล, ห่วงใย
career n. อาชีพ, งานการ
careful adj. ระมัดระวัง, ระวังรอบคอบ, ละเอียด, ถี่ถ้วน, ประณีต
carefully adv. อย่างระมัดระวัง, ไม่ประมาท
carp v. บ่น, จู้จี้
carpet n. พรม, ผืนพรม, ผืน
carry v. จัดการ, ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป, สร้างต่อ
cart n. เกวียน
cashier n. เจ้าหน้าที่การเงิน
cassette n. ม้วนเทป
castle n. ปราสาท, ป้อมปราการ
catacomb n. สุสานใต้ดิน
catalog n. บัญชีรายชื่อ, รายการสิ่งของ
catch v. ลุกติดไฟ, ติดไฟ, ตื่นเต้น
catchy adj.   ดึงดูดใจ,จำได้ง่าย,มีเล่ห์,ไม่ปะติดปะต่อ
category n. การจัดลำดับ
cater v. จัดอาหารให้, จัดหาสิ่งที่ต้องการให้, เสนอรายการบันเทิง
cathedral n. มหาวิหาร
caution n. คำเตือน
cautionary adj. ข้อควรระวัง, เกี่ยวกับการเตือน
cave n. ถ้ำ, โพรง
ceiling n. เพดาน, ขีดสูงสุด
celebrate v. ฉลอง
celebrity n. คนดัง, คนมีชื่อเสียง
celery n. ต้นขึ้นฉ่ายฝรั่ง, ผักชี
cellar n. หลุมใต้ดิน, ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน
cement v. ทำให้รวมกัน, ทำให้ติดกัน
cemetery n. ป่าช้า, สุสาน, หลุมฝังศพ
census n.   การสำรวจสัมมะโนครัวประชากร
central n. ระบบทำความร้อนให้กับอาคารโดยการส่งอากาศหรือน้ำร้อนผ่านท่อในอาคาร
ceremony n. พิธี
certain adj. แน่นอน
certificate n. ประกาศนียบัตร
chain n. โซ่, สายสร้อย, อนุกรม
chair n. ประธาน
challenge n. การท้า, การท้าทาย
challenging adj. ท้าทาย, ยั่วเย้า
champagne n. เหล้าแชมเปน
championship n. การแข่งขัน, การเป็นแชมเปี้ยน
change v. เปลี่ยน
Channel n. อุโมงค์รถไฟภายใต้ช่องแคบอังกฤษระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส
chant n. เพลง, การสวด, การร้องเพลงสด
charismatic adj. ที่มีเสน่ห์ดึงดูด
charity n. ความใจบุญ, การกุศล, ภราดรภาพ, เงินทำทาน
charming adj. มีเสน่ห์, ทำให้หลงใหล
chart n. ผัง
chase v. ไล่ตาม, ตามล่า
check v. จดทะเบียนเพื่อเข้าพัก, เข้าทำงาน, ส่งคืน
cheer v. รู้สึกร่าเริงขึ้น
cheerful adj. ร่าเริง, ดีอกดีใจ, เต็มไปด้วยความปลื้ม ปีติยินดี
chemical n. สารเคมี
chemist n. นักเคมี, เภสัชกร, นักเล่นแร่แปรธาตุ
chemistry n. วิชาเคมี, คุณสมบัติ, ปฏิกิริยา
cherish v. ทะนุถนอม, รัก, ยึดมั่น
chew v. เคี้ยว, บด, ขยำ, ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง
childhood n. วัยเด็ก, ความเป็นเด็ก, ระยะแรกเริ่ม
chocoholic n. คนชอบกินช็อกโกเเลต
choir n.   คณะนักร้องเพลงสวดในโบสถ์
cholera n. อหิวาตกโรค
cholesterol n.   สารสีขาวพบในไขมันสัตว์
chop v. ฟันด้วยขวาน, ตัดออก
chore n. งานที่น่าเบื่อ, งานประจำ
chowder n.   ซุปชนิดหนึ่งทำมาจากปลา, ผักและนมสด
chronological adj. ตามลำดับวันเวลา
chuckle v. หัวเราะเบาๆ, หัวเราะกับตัวเอง, แอบหัวเราะ
churn n. เครื่องปั่นเนย
cigar n. บุหรี่ซิการ์
circuit n. การเดินทางรอบ, สนามแข่งรูปวงกลม, วงจรไฟฟ้า
circulate v. หมุนเวียน, ไหลเวียน
circulation n.   การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
circumstance n. สถานการณ์, กรณี, สภาวะ, สภาพ, ฐานะ, รายละเอียด,วิธีการ
civil adj. เกี่ยวกับพลเมือง, ซึ่งมีความเจริญแล้ว
civilian n. พลเรือน
civilizable adj.   พอจะอบรมให้มีอารยธรรมได้
civilization n. ความเจริญ, อารยธรรม, การอบรมขัดเกลา
claim v. เรียกร้อง, อ้างสิทธิ
clairvoyant n.   ผู้มีความสามารถหยั่งรู้
clam adj. สงบ, เงียบ
clarification n. การทำให้ชัดเจน
clarify v. ทำให้ชัดเจน
classical adj. มีมาตรฐานสูง, เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสสิก
classified adj.   ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่
clatter v. พูดเร็วและเสียงดัง
claustrophobia n. โรคกลัวอยู่ที่แคบ
claw n. อุ้งเล็บ, ก้าม ( ปู , กุ้ง )
clean v. ทำความสะอาด
clear v. หายไป, ออกไปให้หมด
cleft n. ร่อง, รอยแยก, ช่องที่แตก
client n. ลูกค้า, ลูกความของทนาย, คนไข้
cliff n. หน้าผา
climber n. คนปีน
cloakroom n.   ห้องฝากเก็บเสื้อคลุม, ห้องเก็บกระเป๋า, ห้องน้ำ
clone v.   ทำให้กำเนิดมาจากเซลล์เดียวกัน
close v. ปิดกิจการ, ไม่ถ่ายทอด, เข้ามาใกล้
close-up n. ภาพถ่ายในระยะใกล้, การถ่ายภาพในระยะใกล้
clown n. ตัวตะลก, คนหยาบคาย, คนบ้านนอก
clue n.   สิ่งที่ช่วยนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือไขปริศนา
clumsy adj. ซุ่มซ่า,ไม่คล่อง
cluster n. กลุ่ม, พวง, ช่อ, กระจุก
coastal adj. ตามชายฝั่ง
coastline n. เส้นแนวชายฝั่งทะเล
cockney n.   ชาวลอนดอนทางตะวันออกที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนจน
cockroach n. แมลงสาบ
coincidence n. ภาวะบังเอิญ, เหตุบังเอิญ, การเกิดขึ้นพร้อมกัน
cold adj. เย็น, เฉยเมย
collage n.   เทคนิคการปะติดปะต่อเศษชิ้นวัตถุต่างๆ
collapse v. ล้มลง, ยุบลง, ทรุดลง, พับเก็บได้
collar n. ปลอกคอ, ปกเสื้อ, คอเสื้อ
collarbone n. กระดูกไหปลาร้า
collect v. รวบรวม, สะสม
collection n. การสะสม
collocate v. จัดให้เหมาะ, วางให้เหมาะ
colony n. อาณานิคม
column n. เสา (กลม,หิน), คอลัมม์หนังสือพิมพ์
columnist n.   ผู้เขียนบทความลงในหนังสือ
combination n. การรวมกัน, จำนวนสิ่งของที่รวมกัน, พันธมิตร, การจัดเป็นกลุ่ม
combine v. แสดงร่วมกัน , นำมารวมกัน
come v. พบโดยบังเอิญ, โจมตี
comeback n.   การกลับสู่ตำแหน่งหรือฐานะเดิม
comedian n. ตัวตลก, ผู้ที่มีลักษณะตลก
comfortable adj. สบาย, อุ่นใจ, สะดวก
comic adj. การ์ตูน, ตลก, สนุก
command v. ออกคำสั่ง
commando n.   หน่วยปฏิบัติการเฉพาะที่ฝึกฝนมาเป็นพิเศษ, คอมมานโด
comment v. แสดงความเห็น, ตั้งข้อสังเกต
commentator n. ผู้วิจารณ์
commerce n. การซื้อขายสินค้า, การแลกเปลี่ยนความรู้
commercial adj.   เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
commercially adv.   ที่เกี่ยวกับการซื้อของขายสินค้า
commission n. การมอบหมายหน้าที่, ภาระ, หน้าที่
commit v. ทำ, มอบหมาย, ส่ง
committee n. คณะกรรมการ
common adj. ร่วมกัน, ธรรมดา, สามัญ
communicate v. ติดต่อสื่อสาร, ส่งต่อ, ส่งผ่าน, เชื่อมติดกัน
community n. ชุมชน
commuter n.   คนที่เดินทางไปทำงานที่ตัวเมือง
companion n. เพื่อนร่วมงาน, หนังสือคู่มือ, เพื่อนเดินทาง
compartment n. ห้อง, ตอน, ส่วนแยก, ช่อง, ลักษณะต่างหาก
compassionate n. ความสงสาร, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ
compatible adj.   ซึ่งอยู่ด้วยกินได้, ซึ่งเข้ากันได้
compendious adj. รัดกุม, สั้นกะทัดรัดและชัดเจน
compete v. แข่งขัน, ชิงชัย
competition n. การแข่งขัน, การชิงชัย
competitive adj.   เกี่ยวกับการแข่งขัน, มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะแข่งขัน
competitor n. ผู้เข้าแข่งขัน, คู่แข่ง
compile v. รวบรวม, เรียบเรียง
complaint n. การบ่น, การแสดงความไม่พอใจ
complexion n. ผิวหน้า, ผิวพรรณ
compliance n. การยอมจำนน
comply v. ทำตาม, ยินยอม
component n. ส่วนประกอบ, ส่วนเสริม
composer n. ผู้ประพันธ์
composing n. การเรียงพิมพ์, การแต่ง, การเรียง
composite adj.   ประกอบด้วยส่วนต่างๆ, ประกอบขึ้น, ผสมเป็น
compound n. คำประสม
comprehension n. ความเข้าใจ
comprehensive adj.   มีความสามารถในการใจเข้า
compromise n. การประนีประนอม
compulsive adj. ซึ่งบีบบังคับ, เป็นเชิงบังคับ
compulsory adj. ใช้การบังคับ, ซึ่งต้องกระทำ
compute v. คำนวณ, ประมาณการ, นับ
conceive v. นึกคิด, ก่อขึ้นในใจ, มีท้อง, ตั้งครรภ์
concentrate v. ใจจดจ่อ, มีสมาธิ
concentric adj.   มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน
concept n. ความคิด, สิ่งที่คิดขึ้น
conceptual adj. เกี่ยวกับความคิด
concern v. กังวล, ห่วง, เกี่ยวกับ
concession n. การยอมรับ, การยินยอม
conclusion n. สรุป, ผลลัพธ์
conclusive adj. สุดท้าย, แน่นอน, เป็นข้อสรุป
concrete adj. ชัดแจ้ง, ซึ่งเห็นประจักษ์
concurrently adv. มีจุดร่วม, อย่างพร้อมเพรียงกัน
condenser n. เครื่องควบแน่น, เครื่องกลั่น
condition n. สภาพ, เงื่อนไข, ข้อแม้
condolence n. การปลอบโยน, การปลอบขวัญ
conduct v. นำไป, ซึ่งชักนำ , เป็นคนนำ
conductor n. วาทยกร, พนักงานเก็บค่าโดยสาร
conference n. การประชุม, สมาคมทีมกีฬา
confession n. การสารภาพความผิด, การยอมรับ
confidant n. คนสนิท, คนที่ไว้ใจ
confidence n. ความเชื่อมั่น, ความลับ
conflict n. การต่อสู้, การขัดแย้ง
confuse v. ทำให้ไม่ชัด, ทำให้ยุ่ง, ทำให้สับสน, ทำให้งง, ทำให้ขวยเขิน
congest v. ใส่จนเกิน, ทำให้แออัด, แออัดไปด้วย
congestion n. ความแออัด
congratulate v. แสดงความยินดี
congruent adj. สอดคล้องกัน, ลงรอยกัน
conjure v. ทำให้หายเป็นปลิดทิ้ง, ทำให้เกิด ( บางสิ่ง ) ในใจ
connect v. เชื่อมกับ
conscientious adj.   ที่ทำด้วยความรู้สึกด้านดี
consciously adv. อย่างตั้งใจ
consciousness n. ความมีสติ, ความมีจิตสำนึก, ภาวะจิต
consequence n. ตำแหน่งที่สำคัญ, ผลที่เกิดตามมา
consequently adv. ผลที่สุดก็คือ, เพราะฉะนั้น
conservation n. การอนุรักษ์
consider v. พิจารณา
consideration n. การคิดพิจารณา, ความคิดเห็นใจผู้อื่น
considering prep. เกี่ยวกับ,ในด้าน
consistent adj. มั่นคง, ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น, เห็นพ้อง
console v. ปลอบโยน, ปลอบใจ
consolidate v. นำมารวมกัน, ทำให้แข็งแรงและมั่นคง
consolidation n. ความมั่นคง, ความปลอดภัย
consortium n.   การร่วมมือเพื่อผลประโยชน์, สมาคม, ห้างหุ้นส่วน
conspiracy n. การกบฏ, การสมคบร่วมคิด, การร่วมกันกระทำ
constant adj. ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
constantly adv. อย่างมั่นคง, อย่างคงที่, อย่างแน่วแน่, อย่างต่อเนื่อง
constraint n. การคุมขัง, การจำกัด, การควบคุมความรู้สึก
construction n. การก่อสร้าง, สิ่งที่ปลูกสร้าง
constructive adj. มีประโยชน์, ซึ่งสร้างสรรค์
consul n. กงสุล
consult v. ปรึกษาหารือ, ขอความเห็น
consultant n. ผู้ให้คำปรึกษา, นายแพทย์ที่ปรึกษา
consumption n. การบริโภค, การเผาผลาญ
contact n. การติดต่อ, การสัมผัส
contain v. บรรจุ
contaminate v.   เจือปนทำให้ไม่บริสุทธิ์
contemplation n. พิจารณา, ใคร่ครวญ, มุ่งหวัง
contend v. แข่งขัน, ต่อสู้, โต้เถียง, ยืนยัน
content n. สารบัญ
contest v. แข่งขัน, ประกวด, โต้เถียง
contestant n. คู่แข่ง, ผู้เข้าแข่งขัน
context n. บริบท, คำหรือข้อความที่ขยายคำหลัก
continent n. ทวีป, ผืนแผ่นดินใหญ่ซึ่งต่างจากเกาะหรือคาบสมุทร
contingent adj. เป็นไปได้, ไม่แน่นอน, บังเอิญ
continually adv. ต่อเนื่อง
continue v.   ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
contort v. ( ทำให้ ) บิดเบี้ยว, คดงอ
contortionist n. นักบิดตัว
contraband n. ของเถื่อน, การค้าเถื่อน
contraceptive adj.   เกี่ยวกับการคุมกำเนิด
contract n. สัญญา, ข้อตกลง, หนังสือสัญญา
contrary adj. ที่ขัดแย้ง, ที่ตรงกันข้าม
contrast n. ความแตกต่าง, ความตรงกันข้าม
contravene v. ขัดแย้ง, ต่อต้าน, ละเมิด(กฎหมาย)
contribute v. ให้เงินช่วยเหลือ, ช่วยเหลือ, ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์
contribution n. การสนับสนุน, สิ่งที่แจกจ่าย
contributor n.   คนเขียนบทความลงหนังสือ
control v. ควบคุม
controversial adj.   ที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง
controversy n. การโต้เถียง, ความโต้ความ, การทะเลาะวิวาท
convenient adj. สะดวก, เหมาะสม, ใกล้มือ, ใกล้เคียง
conventional adj.   เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ, สามัญ, ธรรมดา
conversely adv. พูดคุย, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
convert v. ทำให้เปลี่ยนสภาพ , ปรับ
convey v. นำ, พา, นำไป, ถ่ายทอด
convict v. (ผู้พิพากษา, ศาล ฯลฯ) ตัดสินว่า
conviction n. การลงโทษ , การตัดสินว่ากระทำผิด
convince v. โน้มน้าว, ทำให้เชื่อ
cool adj. เฉยเมย, ไม่ตื่นเต้น, ใจเย็น, สงบ
coop n. กรง, เล้าไก่, สุ่ม
cooperative adj. ทำงานร่วมกัน, ร่วมมือ
coordination n. ความเสมอกัน, การอยู่ในระดับเดียวกัน
cope v. ต่อสู้ดิ้นรน, รับมือ, จัดการ
copper n. ทองแดง
copycat n. คนที่เลียนแบบผู้อื่น
copyright n. ลิขสิทธิ์
cord n. เชือก, สายเคเบิล
corkscrew n สว่านเปิดจุกขวด
corn n. ข้าวโพด
corporate adj. เกี่ยวกับบริษัท
corporation n. บริษัท, สมาคม, สโมสร
correct v. แก้, ทำให้ถูกต้อง
correctly adv. อย่างถูกต้อง
correspond v. เหมือน, เข้ากันได้
correspondence n.   การติดต่อกันทางจดหมาย, ความตรงกัน
correspondent n. ผู้ติดต่อทางจดหมาย, ผู้สื่อข่าว
corridor n. ระเบียง, เฉลียง, เหตุฉนวน
corrupt adj. ทุจริต,ชั่ว, เน่าเปื่อย
corruption n. การฉ้อราษฎร์บังหลวง, การติดสินบน
costume n. เครื่องแต่งกาย
counsel v. แนะนำ
countryside n. เขตชนบท
courageous adj. กล้าหาญ
courgette n. สูชินี(zucchinni) แตงกวายาว
courier n. คนเดินหนังสือ, ผู้สื่อข่าวสาร
court n. สนาม, ลาน, ศาล
courtroom n. ห้องพิจารณาคดี
cove n. อ่าว, ถ้ำ
coverage n. การรายงานข่าว, เงินค้ำปรกัน
cow n. วัวตัวเมีย, แม่วัว
coworker n. ผู้ร่วมงาน
crab n. ปู
craft n. ความชำนาญ, ฝีมือทางช่าง, เล่ห์เหลี่ยม
craftsman n. ช่าง
crash n. การชน, เสียงแตกดังสนั่น
crate n. ลังไม้ใส่ของ
create v. สร้าง
credible adj. น่าเชื่อถือ, ซึ่งเชื่อถือได้, น่าไว้วางใจ
creep v. คลาน
crew n. ลูกเรือ
crime n. อาชญากรรม
criminal adj.   เกี่ยวกับอาชญากรรม, เกี่ยวกับอาญา, ไร้ความสำนึก
criterion n. เกณฑ์, บรรทัดฐาน
critical adj.   เกี่ยวกับการวิจารณ์, เกี่ยวกับการวิเคราะห์
criticize v. วิพากษ์วิจารณ์, ติชม
crop n. พืชผล, ธัญพืช
cross v. ขีดฆ่าออก, ขีดออก
crossbreed v. ผสมข้ามพันธ์
crowd n. กลุ่ม, ฝูงชน, สามัญชน
crucial adj. สำคัญ, จำเป็น, เด็ดขาด
crude adj. ดิบ, ที่ไม่มีการพัฒนา, หยาบคาย
cruelty n. การกระทำที่โหดร้าย
cruise v. ล่องเรือทัศนาจร, ขับรถไปอย่างเรื่อยเปื่อย, ออกลาดตระเวนเรือ
crumble v.   ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย
crunch v. ขนมขบเคี้ยว, เคี้ยวดังกรวบๆ, กระทืบเสียงดัง
crunchy adj. กรอบ, ดังสวบๆ (เสียงเดินบนหิมะ), เกี่ยวกับเสียงบด
crypt n. ห้องใต้ดิน
crystal n. วัตถุที่มีความใส
crystalline adj. ใส, โปร่งใส
cubic adj. รูปทรงลูกบาศก์
cuddle v. รัดกอด, โอบกอด
cuisine n. แผนกครัว, การปรุงอาหาร
cultivate adj. เพาะปลูก, เลี้ยง, สร้าง
cultivation n. การฝึกฝน, การพรวนดิน, การปลูกพืช, การผูกมิตร
culture n. วัฒนธรรม
cuneiform adj. เป็นรูปลิ่ม
cure n. การรักษาโรค
curiosity n. ความอยากรู้อยากเห็น
curious adj.   ซึ่งอยากรู้อยากเห็น, หายาก, แปลก, ผิดธรรมดา
curl n. ผมหยิก, ผมลอน
currency n. เงินตรา, เงิน, การแพร่หลาย
current n. กระแสน้ำ, กระแสลม
currently adv. เป็นปัจจุบัน
curry n. แกง
curtain n. ม่าน, มู่ลี่, ฉาก, ตอนจบ, ที่สุด
curve n. เส้นโค้ง, แนวโค้ง
custard n.   คัสตาร์ดทำไข่ผสมนมเครื่องปรุงรสแล้วน้ำตาล, คัสตาร์ด
customary adj. เป็นกิจวัตร, เป็นประเพณี
cut v. ฆ่า, ตัดล้มลง
cute adj. ฉลาด, น่ารัก, มีเสน่ห์
cutout n. การตัดออก, สั่งหรือส่วนที่ถูกตัดออก
cycling n. การขี่จักรยาน
damage n. ความเสียหาย
dare v. กล้า
dawn n. การเริ่มต้น, รุ่งอรุณ
day n. วันหยุด (ไม่ต้องทำงาน), วันหยุดงาน
day-to-day adj. วันแล้ววันเล่า
deadline n. เส้นตาย, กำหนดเวลาในการทำงาน
deal v. จัดการ, จัดสรร
dealing n.   วิธีปฏิบัติต่อผู้อื่น
debate v. ถกเถียง, โต้วาที
debris n. ซากปรักหักพัง, เศษ, ขยะ
decade n. ระยะเวลา 10 ปี
deceive v. หลอกลวง, ต้มตุ๋น
decent adj. เหมาะสม, สภาพ, อ่อนโน้ม
decision n. การตัดสินใจ
declare v. ประกาศเปิดเผย, ยืนยัน
decline v. เอียง, ลาดลง, บ่ายลงไป, เสื่อมลง
decoration n. การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ
decrease v. ลดลง
dedicate v. อุทิศ, อุทิศตัว, ถวาย
dedication n. การอุทิศให้, คำอุทิศ
deduction n. การหักลบ, การอนุมาน
defamation n. การใส่ร้าย, การทำลายชื่อเสียง
defective adj. มีจุดบกพร่อง, ไม่สมบูรณ์
defend v. แก้ตัว, ปกป้อง
defendant n. จำเลยหรือผู้ต้องหา
defense n. การป้องกัน
defiantly adv. อย่างท้าทาย, อย่างต่อต้าน
deficiency n. ภาวะที่ขาดแคลน, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่เพียงพอ
define v. ให้คำจำกัดความ
definitely adv. อย่างแน่นอน, เด็ดขาด
definition n. คำจำกัดความ, คำนิยาม, การกำหนด, การจำกัดวง
deform v. ทำให้เปลี่ยนรูป, ทำให้พิการ
defy v. ท้าทายอำนาจ, ท้า, ฝ่าฝืน, ดื้อดึง, ขัดขืน
degree n. ความแตกต่าง, ระดับ, ชั้น, ฐานะ
delay n. การล่าช้า, การเลื่อน
deli n. (delicatessen) ร้านขายอาหารสำเร็จรูป, อาหารสำเร็จรูป
deliberate adj. รอบคอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ, โดยเจตนา
deliberately adv. อย่างรอบครอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ
delicacy n. ความเปราะบาง
delicious adj. อร่อย
delight n. ความยินดี, ความปิติยินดี, ความสุขใจ
deliver v. ส่ง, ปล่อย, มอบ
delusion n. การหลอกลวง, ภาวะที่ถูกหลอกลวง
deluxe adj. หรูหราสง่างาม
demand v. ต้องการ
democracy n. ประชาธิปไตย
democratic adj.   เกี่ยวกับประชาธิปไตย
demonstration n. การพิสูจน์, การสาธิต
denim n. ผ้าฝ้ายอย่างหนา, กางเกงยีนส์ที่ทำจากผ้าฝ้าย
denote v. แสดงถึง, หมายความถึง
dense adj. แน่น, ทึบมัว
department n. กรม, กอง, เขต, ภาค, กระทรวง
departmentalize v. ทำให้เป็นแผนก
departure n. การจากไป, การออกเดินทาง
depend v. เชื่อใจใน, ไว้วางใจใน, ขึ้นอยู่กับ, พึ่งพา, แปรตาม, แน่นอน
dependable adj. เชื่อถือได้, พึ่งพาได้, ไว้วางใจได้
depress v. หดหู่ใจ, เศร้า, ถูกกดลง, (เศรษฐกิจ) ตกต่ำ
depressed adj. หดหู่ใจ, เศร้า, ถูกกดลง
depression n. หลุมหรือแอ่ง, ภาวะซึมเศร้า
deprive v.   ถอดถอนทำให้ไม่ได้รับ, ตัดสิทธิ์, กีดกัน
depute v. แต่งตั้งให้ทำงานแทน, มอบหมาย, กำหนดให้, เป็นตัวแทน
deputy n. ผู้แทน, ตัวแทน, รอง
derive v. ได้มาจาก, กำเนิดมาจาก, มาจาก
descent n. การตกลงมา, การสืบเชื้อสาย
describe v. บอกพรรณนา
description n. คำอธิบาย
desert v. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, หนีทัพ
deserve v. เหมาะสมกับ , สมควรได้รับ
desirable adj. มีค่า, ปรารถนา, เป็นที่พึ่ง
desire n. ปรารถนา, ต้องการ
desolate adj. ที่รกร้าง, แห้งแล้ง
despair n. สิ้นหวัง, หมดหวัง
desperate adj. อันตราย, เข้าตาจน, ล่อแหลม
desperation n. ความสิ้นหวัง
despite prep. ถึงอย่างไรก็ตาม, โดยไม่คำนึงถึง
destination n. จุดมุ่งหมาย
destroy v. ทำลาย, ผลาญ
destruction n. การทำลาย, ภาวะที่ถูกทำลาย, สาเหตุของการทำลาย, วิธีการทำลาย
detective n. นักสืบ
detention n. การกักขัง, การคุมตัว, การกักกัน
detergent n. ผงซักฟอก, สิ่งชำระล้าง (เช่นสบู่)
determination n. ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจ
determine v. กำหนด, ตัดสินใจ, ตกลงใจ, ตั้งใจ, ยุติ
determinism n. ลัทธิพรหมลิขิต, ลัทธิที่เชื่อเรื่องโชคชะตา
develop v. พัฒนา
development n. การพัฒนา
devolution n. การถ่ายโอนอำนาจ
devote v. อุทิศตน, ทุ่มเท, จงรักภักดี
diagonal adj.   เกี่ยวกับเส้นทแยงมุม, เกี่ยวกับเส้นขวาง, ที่ขวาง
diagonally adv. เป็นแนวทแยงมุม
diagram n. ภาพวาด, แบบหรือแผนผังที่ใช้ในการอภิปราย
dial n. นาฬิกาแดด, ใบหน้า, หน้าปัด(นาฬิกา,วิทยุ, โทรทัศน์)
dialect n.   รูปแบบการใช้ภาษาเฉพาะถิ่น
diamond n. เพชร, ไพ่ข้าวหลามตัด
dictatorship n.   การปกครองแบบเผด็จการ, อำนาจเผด็จการ
die v. หายไป, จากไป
diesel n.   พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
diet n. อาหาร, โภชนาการ
dietary adj. เกี่ยวกับโภชนาการ
differentiate v. ทำให้แตกต่าง, ทำให้เปลี่ยนแปลง, บอกความแตกต่าง
dimension n. มิติ
dimensional adj. ที่มีมิติ
diminish v. ทำให้เล็กลง
dimmer adj. มืดสลัว, ไม่ชัด
dip v. จุ่ม, แช่, เอียง, ลด, ตัก
diploma n. อนุปริญญา, ประกาศนียบัตร, ใบอนุญาต
directly adv. โดยตรง
director n. ผู้อำนวยการ
dirigible adj.   สามารถควบคุมบังคับได้
dirt n. สิ่งสกปรก, สิ่งไร้ค่า
disabled adj. พิการ, ไร้ความสามารถ
disadvantage n. ภาวะที่เสียเปรียบ, ข้อเสีย
disappearance n. สูญหาย, การหายสาบสูญ
disappointing adj. น่าผิดหวัง, น่าเสียดาย
disapproval n. ความไม่เห็นด้วย
disapprove v. ไม่เห็นด้วย
disarm v. ปลดอาวุธ, ทำให้หายโกรธ, เอาชนะ, ลดกำลังทหาร
disaster n. ความหายนะ, ภัยพิบัติ
disastrous adj. ความล้มเหลว, เกี่ยวกับความล่มจม
discard v. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ทิ้งไป, โยนทิ้ง
discipline v. ฝึกฝน, ทำให้มีวินัย, ลงโทษ, แก้ไข
discotheque n. สถานบันเทิง, งานเลี้ยง
discourse n. การสนทนา, การพูดหรือเขียนบรรยาย
discover v. ค้นคว้า, ค้นหา, ค้นพบ
discrepancy n. ความแตกต่าง, ความขัดแย้ง
discrimination n.   ความสามารถในการแยกแยะ, การเลือกปฏิบัติ, อคติ
discuss v. ถกเถียง, อภิปราย
discussion n. การอภิปราย, การโต้แย้งหาเหตุผล
disease n.   ปัญหา,โรคภัยไข้เจ็บ,โรค,ภัยสังคม
disfigure v. ทำให้เสียโฉม, ทำให้ผิดรูปผิดร่าง
disguise v. ปลอมตัว, ปลอมแปลง, ซ่อนเร้น
disgusting adj. น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง
disorder n. ความไม่เป็นระเบียบ, ความสับสน
disorient v. ทำให้สับสน, ทำให้หลง, ทำให้งง
dispense v. ให้, แจกจ่าย, ปรุงยา, จ่ายยา
disposable adj. ซึ่งใช้แล้วทิ้ง, ซึ่งใช้สอยได้อย่างอิสระ
dispute v. โต้แย้ง, อภิปราย
dissatisfaction n. ความไม่พอใจ
dissension n. ความขัดแย้ง
dissolve v. ทำให้ละลาย, ทำลาย, เลือนหายไป, จางหายไป
distance n. ระยะทาง, ระยะทางไกล, ช่วงเวลา
distinct adj. ที่แตกต่าง, ที่เฉพาะตัว
distinctive adv. มีลักษณะเด่น, ที่เห็นได้ชัดเจนว่าแตกต่าง
distinctly adj. แตกต่างชัดเจน, แยกกันชัดเจน
distinguish v. แยกแยะความแตกต่าง, ทำให้แตกต่าง
distract v. ทำให้ไขว้เขว, ทำให้ว้าวุ่น
distraction n. สิ่งที่ทำให้ไขว้เขว, สิ่งรบกวน
distress v. รบกวนจิตใจ, ทำให้วิตกกังวล
disturb v. รบกวน, กวน, ทำให้ไม่สงบ, ทำให้ยุ่ง
dive v. ดำน้ำ
diverse adj. หลายชนิด, หลากหลาย
divide v. แบ่งแยก, แบ่ง
divination n. การทำนายโชคชะตา
division n. การแบ่ง, การแบ่งแยก
divorce n. การหย่าร้าง
dizziness n. การเวียนศีรษะ
doctorate n. ปริญญาเอก
doctrine n. ทฤษฎี, คำสอน, ลัทธิ, ความเชื่อ
document n. เอกสาร, หลักฐาน
documentary adj.   ที่แสดงข้อเท็จจริง, เกี่ยวกับพยานหลักฐาน
dodder v. เดินโซเซ
dolphin n. ปลาโลมา
domestic adj.   เกี่ยวกับครอบครัวหรือบ้าน, ภายในประเทศ
dominance n. การปกครอง, การครอบงำ
donation n. การบริจาค
donkey n. ลา, คนโง่, คนหัวรั้น
dormitory n. หอพักนักศึกษา, ห้องนอนรวม
dosage n. การให้ยา, จำนวนยาที่ให้
dotted adj. เป็นจุดๆ, เป็นแต้ม, เป็นหย่อมๆ
doubt n. ความสงสัย, ความไม่แน่ใจ
doubtful adj. ความไม่ไว้ใจ
dough n. แป้งผสมน้ำ, ขนมเค้ก, เงิน(คำแสลง)
down prep. ( เดิน ) ไปตาม, ทางใต้, ต่ำลง
downside n. ด้านล่าง
drag v. ลาก, ดึง, จูง, ควานหา
drain v. ระบาย, ฟันทิ้ง, ทำให้สูญเสีย, ดื่ม, ดวด
dramatic adj. เกี่ยวกับละคร, ที่ตื่นเต้นเร้าใจ
dramatically adv. เป็นอย่างละคร, อย่างเต้นตื่น, อย่างมาก
drawback n. อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, จุดบกพร่อง
drawing n. ศิลปะในการวาดภาพ, การวาดภาพ
dream v. ฝันถึง, คิดถึงเรื่อง, พิจารณา, นึกถึง
drill v. เจาะรู
drive v. ขับไปบ้าน, ขับเข้าไปที่
driving n. ใบขับขี่
drop v. หลุด, ทิ้งไว้, หลับ, แย่ลง
drought n. ฤดูแล้ง, แห้งแล้งหรือขาดแคลนน้ำ
drug n. ยารักษาโรค, ยาเสพติด
drummer n. มือกลอง
dry v. ทำให้แห้งผาก, หยุด
duct n. ท่อ, หลอด, ทางไหล, โพรง, คู
due adj. เหมาะสม, พอควร, ตรง
dull adj. โง่, ซึมเศร้า
dumb adj. โง่, ไม่ฉลาด
durable adj. ทนทาน, ใช้ทน, ยั่งยืน
duration n. ความทนทาน, ช่วงระยะเวลา
dust v. เอาฝุ่นออกจาก, ปัดฝุ่นออกจาก, เตรียมที่จะใช้อีกครั้ง
duty n. หน้าที่
dwindle v. ทำให้ลดลง, เสื่อมโทรม
dynamic adj. พลวัต, ที่เกี่ยวข้องกับแรงหรือผลของแรงที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่
eardrum n. เยื่อแก้วหู
early adv. ก่อนเวลาที่กำหนดไว้, แต่แรก, ตอนต้น
earth n. โลก
ease n. ความสะดวก, ความสบายใจ, ความไร้กังวล
Easter n.   งานเฉลิมฉลองการฟื้นชีพของพระเยซู
eastward adv.   มุ่งไปทางทิศตะวันออก
eclipse n. การเกิดบดบังแสง, การสูญเสียชื่อเสียง
ecologist n. นักนิเวศวิทยา
economic adj.   เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
economist n. นักเศรษฐศาสตร์
economy n. วิถีทางเศรษฐกิจ, เศรษฐกิจ
edge n. ขอบ, ข้าง, ด้านคม
edible adj. ใช้กินได้
edifice n. ตึกขนาดใหญ่, สง่างาม
education n. การศึกษา
educator n. ครู, อาจารย์, ผู้สอน
effect n. ผล, อิทธิพล
efficient adj. ซึ่งมีประสิทธิภาพ, มีความสามารถ
eggplant n. มะเขือยาวสีม่วง
elaborate adj. ประณีต, ซับซ้อน, อย่างละเอียด
elderly adj. สูงวัย, อาวุโส, อายุมาก, แก่
election n. การเลือก, การเลือกตั้ง
electrical adj.   น่าตื่นเต้นโดยใช้กระแสไฟฟ้า, เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า
electricity n. ไฟฟ้า, ไฟฟ้าสถิต, อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น
electromagnetic adj.   เกี่ยวกับภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า
electronic adj.   เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
element n. ลักษณะที่สำคัญ, ปัจจัย, ธาตุ
elevated adj. สูงขึ้น, เลื่อนขึ้น, สูงส่ง
eliminate v. ขจัด, กำจัด, คัดออก, ขับไล่, ทำลาย
elite n. ชั้นยอด, หัวกะทิ, สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว, กลุ่มอิทธิพล
else adv. อีก, อื่น
elsewhere adv. ในที่อื่น ๆ
embargo n.   การห้ามเรือเข้าออกเมืองท่า
embark v. ลงเรือ, เอาลงเรือ
embarrass v. ทำให้ขวยเขิน, กีดขวาง
embassy n. สถานทูต
embedded v. ฝัง, ประทับ, ตรึง
embrace v. กอด, รวมเข้าด้วยกัน
emergence n.   ปรากฏให้เห็น,โผล่ขึ้น, ออกมา
emergency n. ภาวะฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน
emission n. ปลดปล่อย, ตีพิมพ์ออกมา
emit v. เปล่ง, แผ่, ขยาย, พ่น
emotional adj. อารมณ์, ความรู้สึกรุนแรง
emotionally adv. อย่างมีอารมณ์
emphasis n. การเน้นย้ำ, ความสำคัญ
employee n. ลูกจ้าง, ผู้ถูกว่าจ้าง
empower v. มอบอำนาจ, อนุญาต
empty adj. ว่างเปล่า, ไม่มีคนอยู่, ไม่มีอะไร, ไม่มีความหมาย, ไร้สาระ
enable v. ทำให้มีความสามารถ, ให้อากาศ, มอบอำนาจ
encase v. บรรจุ, เก็บใส่หีบห่อ, หุ้มห่อด้วย
enchantment n. การหลงเสน่ห์
encounter v. เผชิญหน้า, พบกัน, เจอกัน
encourage v. ให้กำลังใจ, บำรุงน้ำใจ
encouragement n. การให้กำลังใจ, การกระตุ้น, การสนับสนุน
encyclopedia n. สารานุกรม
end v. สิ้นสุดด้วย, ลงท้ายด้วย
endear v.   ทำให้เป็นที่รักที่พอใจ
endeavor v. พยายามบากบั่น
endless adj. ซึ่งไม่สิ้นสุด, ไม่มีขอบเขต, ชั่วกาลนาน
endorse v. สลักหลัง ( เช็ค ), ลง ( นาม ), อนุมัติ
endow v. บริจาค, มอบ, ให้
endure v. ยืนยัด, อดทน
enemy n. ศัตรู
energetic adj. มีกำลัง, ขะมักเขม้น, ชอบทำงาน
energy n. แหล่งพลังงาน, กำลัง, พลัง
enforce v. บังคับใช้, ทำให้มีพลัง, ทำให้น่าเชื่อถือ
enforcement n. การบังคับ, การบังคับด้วยกำลัง, การดำเนินการ, สิ่งที่ถูกบังคับ
engaged adj. หมั้น, สายไม่ว่าง, ธุระยุ่ง, งานยุ่ง
engagement n. การพัวพันอยู่กับ, การหมั้น
engine n. เครื่องจักร, เครื่องกล
enjoyable adj. น่ายินดี, น่าพอใจ, ทำให้สนุกสนาน
enormous adj. ใหญ่มาก, มหึมา, มากมาย, มโหฬาร
enquiry v. สอบถาม, สืบสวน
enrollment n. บันทึกรายชื่อ, ลงทะเบียน
ensure v. รับรอง, ปกป้อง, ทำให้แน่ใจ
enterprise n. องค์กรธุรกิจ, บริษัท
entertainment n. การเสนอความบันเทิง
enthrall v. ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้เป็นทาส, ขังไว้
enthusiast n.   ผู้มีความกระตือรือร้น
enthusiastic adj. กระตือรือร้น, แสดงความสนใจ
enthusiastically adv. อย่างกระตือรือร้น, อย่างสนใจ
entire adj. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง, อย่างแท้จริง
entirely adv. ทั้งหมด, โดยสิ้นเชิง
entrance n. การเข้า, ทางเข้า, สิทธิในการเข้า
entry n. การเข้า, ทางเข้า, คำศัพท์
environment n. สิ่งแวดล้อม, ภาวะสิ่งแวดล้อม, การโอบล้อม
envy n. ความอิจฉา,ความริษยา
epidemic n. โรคระบาด, การแพร่หลาย
epigram n. คำคม, มุกตลก, สุภาษิต, สำนวน
epiphyte n.   พืชที่อาศัยต้นไม้อื่นเป็นที่อาศัย
equate v. ทำให้เท่าเทียมกัน
equipment n. อุปกรณ์, เครื่องมือ, การจัดให้มี, เครื่องประกอบ
equivalent adj. เท่ากับ, ซึ่งมีค่าเท่ากัน
era n. ยุค, สมัย
eradication n. การทำลาย, การถอนรากถอนโคน
erosion n. การกัดกร่อน, การเซาะ, การชะ
errand n.   การเดินทางไปส่งจดหมายหือทำธุระ
error n. ความผิดพลาด, การทำความผิด
erupt v. ระเบิดแตกออก, ปะทุ, พุ่งออกมา
eruption n. การระเบิด, การปะทุ, การไหลทะลัก
escalator n. บันไดเลื่อน
escape v. หลบหนี, หลบเลี่ยง
especially adv. อย่างพิเศษ, เฉพาะตัว
essay n. เรียงความร้อยแก้ว, ข้อเขียนสั้น, ปกิณกะ
essence n. แก่น, สาระ, ส่วนสำคัญของพืชที่ถูกสกัดออกมา
essential adj. จำเป็น, ซึ่งขาดเสียไม่ได้
essentially adv. จำเป็น, เป็นพื้นฐาน
establish v. ก่อตั้ง, สร้าง, ติดตั้ง, พิสูจน์
estate n. ที่ดิน, ทรัพย์สิน, ฐานันดร
estimate v. ประมาณ, ประเมิน, กะ, ตีราคา
ethics n. หลักคุณธรรม, จริยธรรม
ethnic adj.   เกี่ยวกับชาติพันธุ์, เกี่ยวกับเชื้อชาติ
etiquette n. สมบัติผู้ดี, มารยาท, จรรยาบรรณ, ธรรมเนียมปฏิบัติ
etymologist n. นักนิรุกติศาสตร์
etymology n.   การศึกษาเกี่ยวกับต้นกำเนิดและความหมายของคำ
euphemism n.   การเลือกใช้คำหรือวลีที่มีความสละสลวย
euthanasia n.   การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ
evaluate v. ประมาณค่า, ประเมินค่า
evaluation n. การประเมินค่า, การหาค่า, การตีราคา
evaporate v. ( ทำให้ ) ระเหยเป็นไอ, หายไป, จางหายไป
even adv. ถึงกระนั้น
event n. เหตุการณ์, กรณี
eventually adv. ในที่สุด, ลงท้าย, ในบั้นปลาย
evidence n. หลักฐาน, ความชัดแจ้ง
evident adj. ชัดเจน, เข้าใจง่าย
evil n. ชั่วร้าย, ความชั่ว
evolve v. พัฒนา, ค่อยๆปรากฏขึ้น
exactly adv. อย่างแน่นอน
examination n. การตรวจสอบ
examine v. วิเคราะห์, ทดสอบ, ตรวจสอบ
exceed v. ละเมิด, ล่วงล้ำ
except prep. ยกเว้น, ไม่รวมเข้ากับ
exception n. การยกเว้น, ข้อยกเว้น, กรณีพิเศษ
excerpt n. ข้อความที่ตัดตอนมา, ส่วนที่ตัดตอนมา
excessive adj.   มีปริมาณมากเกินความต้องการ
exchange v. แลกเปลี่ยน
excitement n. การกระตุ้น, ตัวกระตุ้น
exclaim v. ร้องอุทาน, ร้องตะโกน, เปล่งเสียงร้อง
exclude v. กันออกไป, ไล่ออก
exclusive adj.   เฉพาะคนที่เลือกมาเป็นพิเศษ, จำกัดเฉพาะคนบางกลุ่ม
excrement n. อุจจาระ, ขับถ่าย
excursion n. การเดินทางระยะสั้น ๆเพื่อพักผ่อน
executive n. ฝ่ายบริหาร
exemplification n. ตัวอย่าง, สำเนา
exhale v. หายใจออก, เป่า, พ่น, ส่งกลิ่น
exhausted adj. เหน็ดเหนื่อย, หมดเรี่ยวแรง, เพลีย, อ่อนแรง, อ่อนล้า
exhaustion n. สิ่งที่ถูกปล่อยออกมา
exist v. มีชีวิต, รอดชีวิต, มีอยู่
existence n. การดำรงอยู่, การมีอยู่, ความเป็นอยู่, สิ่งที่มีอยู่จริง
existentialism n. การมีชีวิต, ทฤษฎีแห่งปรัชญาที่ว่าทุกคนมีอิสระและรับผิดชอบในการกระทำของเขา
exodus n. การอพยพผู้คน
exotic adj. มาจากประเทศอื่น, ไม่ใช่ของพื้นเมือง
expand v. ขยายแผ่, เพิ่ม, คลี่ออก, ยืดออก
expectation n. การคาดการณ์, การคาดหวัง
expedition n. การเดินทาง
expel v. ไล่ออก, ขับไล่
expenditure n. ค่าใช้จ่าย, การใช้เงิน
experience n. ประสบการณ์, เรียนรู้
experiment n.   (โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์) การทดลองเพื่อการศึกษา
expert adj. เชี่ยวชาญ, ชำนาญ
explain v. อธิบายให้เข้าใจ, ให้เหตุผล
explanation n. การอธิบาย, การชี้แจง, ความหมาย, คำชี้แจง
explanatory adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย
explicit adj. ชัดเจน, เปิดเผย
explode v. ระเบิดอย่างรุนแรง, ส่งเสียงดัง
exploit v. ใช้หาประโยชน์, ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
explore v. สำรวจ, ตรวจสอบ, ค้นหา, วินิจฉัยโรค
explosion n. การระเบิดอย่างรุนแรง
explosive adj. ที่ระเบิดได้ , ที่มีทีท่าจะระเบิด
export v. คาดหมาย, คาดว่า, หวังว่า
expose v. เปิดเผย
exposition n. การอธิบาย, การบรรยาย , งานนิทรรศการ
expression n. การแสดงออก, ลักษณะท่าทาง
expressionism n.   ศิลปะแนวหนึ่งที่แสดงอารมณ์
extend v. ยืดออก, แผ่ออก, ขยายเวลา
extensive adj. กว้าง, ครอบคลุม, ถ้วนทั่ว, แพร่หลาย
exterior n. ภายนอก, ชั้นนอก, ข้างนอก
extinction n. สูญพันธุ์
extract v. ถอน, สกัด, บีบ, คั้น
extracurricular adj. นอกหลักสูตร, นอกเหนือจากหน้าที่
extradition n.   การส่งผู้ต้องหาไปรับคำพิพากษาในประเทศอื่น, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
extraordinarily adv. ประหลาด, อย่างพิเศษ
extraordinary adj. พิเศษ, ผิดธรรมดา
extraterrestrial adj. ข้างนอก, นอกบรรยากาศโลก, ที่มาจากข้างนอก
extravagance n. ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย
extravagant adj. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ความสิ้นเปลือง, มากเกินควร
extremely adv. วิธีรุนแรง
extrovert n. ผู้ที่ชอบเข้าสังคม, ผู้ที่สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว
exude v. แสดงให้เห็น, ไหลซึมออกมา
eyesight n. สายตา, ความสามารถในการมองเห็น
eyesore n. สิ่งบาดตา, สิ่งที่อุจาดตา
fabric n. ผ้า, โครงสร้าง, องค์ประกอบ
facilitate v. ทำให้ง่ายขึ้น, ทำให้สะดวก
facilitator n. ผู้อำนวยความสะดวก
facility n. ความชำนาญ, ความง่าย, ความสามารถ
facsimile n. สำเนาเอกสาร
fact n. ความจริง, ข้อเท็จจริง
factor n. ปัจจัย, เหตุ, กรณี, ตัวคูณ, ตัวหาร, ผู้แทนบริษัท
factory n. โรงงาน
fade v. เลือน, เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, ร่วงโรย
failure n. ความล้มเหลว, ภาวะขาดแคลน
faint adj. เลือนๆ, อ่อนกำลัง, เป็นลม, หน้ามืด
fairground n.   บริเวณงานแสดงนิทรรศการ
faith n. ศรัทธา, ความศรัทธา, ความเลื่อมใส
faithfully adv. อย่างซื่อสัตย์, อย่างเชื่อถือได้
fall v. ตก, หล่น, ร่วง, ตรงกับ
fallible adj.   ซึ่งทำผิดๆได้หรือหลอกได้
familiar adj. คุ้นเคย, คุ้น, ชิน, เคย
famine n. การขาดแคลนอาหาร
fancy n. ชุดแฟนซีที่ใช้ในงานสโมสรสันนิบาต
fantastic adj. ประหลาด, น่าอัศจรรย์
fantasy n. การจินตนาการ, การนึกฝัน
farmhand n. ผู้รับจ้างทำงานในไร่
farmyard n. บริเวณฟาร์ม
fascinate v. ทำให้เกิดความสนใจ
fascinating adj. มีเสน่ห์
fashionable adj. ทันสมัย
fate n. โชคชะตา, ชะตา, พรหมลิขิต
father-in-law n. พ่อตา
fathom n.   หน่อยวัดระดับความลึกของน้ำมีค่าหน่วยละ 6 ฟุต
fatigue n. ความเหนื่อย, ความเพลีย, งานที่ใช้แรง, งานกรรมกร
faucet n.   ทางเชื่อมระหว่างปากกับคอหอย, เครื่องมือที่กั้นน้ำไม่ให้ไหลออกจากท่อ
fault n. ความผิดพลาด, ข้อบกพร่อง
favor n. ความกรุณา, การสนับสนุน
fearful adj. น่ากลัว
feasible adj. ซึ่งทำได้, เหมาะสม, เป็นไปได้
feat n. ความสำเร็จ, การกระทำที่กล้าหาญ
feather n. ขนนก
feature n. หน้าตา, โฉมหน้า, ลักษณะเฉพาะ, แบบ, สารคดีพิเศษ
federal n. สหพันธรัฐ, สหรัฐ, สหภาพ
feed v. เหนื่อยหน่าย, ระอา
fellowship n. สัมพันธภาพ, มิตรภาพ, ความเลื่อมใส
femur n. กระดูกขาท่อนบน
fence n. รั้ว, กำแพง, ที่กั้น, สิ่งกีดขวาง
fertility n. มีดินดี, อุดมสมบูรณ์, มีความคิดเฟื่อง
fertilizer n. ปุ๋ย
festival n. วันเฉลิมฉลอง
feudal adj.   เกี่ยวกับระบบศักดินา
fiber n. เส้นใย
fiction adj.   นวนิยายที่แต่งขึ้น, นิทาน, เรื่องโกหก
fictional adj.   เรื่องที่แต่งขึ้นเกิดจากจินตนาการ
field n. ทุ่งนา, สนาม
fight v. ต่อสู้กับ, ร่วมกับ
figurative adj. ซึ่งใช้อุปมาอุปไมย
figuratively adv.   ซึ่งเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
figure v. คำนวณ, คิดคำนวณ, ไม่รู้สาเหตุ
fill v. กรอก, เขียนลงใน
filter n. ที่กรอง, สารที่ใช้กรอง, ก้นกรอง
filthy adj. หยาบคาย, ลามก, เลวทราม
fin n. ครีบปลา
final adj. สุดท้าย, ในที่สุด
finale n. ฉากสุดท้ายในละคร
finance n. การเงินการคลัง
financial adj. เกี่ยวกับการเงิน, การคลัง, การทุน
financially adv. เกี่ยวกับการเงิน, การคลัง กองทุนหรือนักการเงิน
find v. มองที่, มองเข้าไป
fingernail n. เล็บมือ
fingerprint n. ลายพิมพ์นิ้วมือ, เครื่องหมายเฉพาะตัวบุคคล
fire n. พนักงานดับเพลิง
firework n. ดอกไม้ไฟ
fisherman n. ชาวประมง, คนจับปลา
fist n. หมัด, กำปั้น, เครื่องหมายนิ้วหรือมือเพื่อเรียกความสนใจ
flake n. ชิ้นเล็กๆ, ก้อนเล็กๆ, ชิ้น
flame n. เปลวไฟ, เปลวเพลิง
flamingo n. นกกระเรียน
flap v. กระพือ, ตีปีก
flash v. เป็นแสงวาบขึ้นมา, ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหัน
flat n.   ห้องชุดบนอาคารหรือที่พักอาศัย
flatter v. ยกยอ, ประจบ, สอพลอ
flavor n. รสชาติ
flee v. หนี, หนีออกจาก
flexible adj. งอได้ง่าย, แก้ได้, ดิ้นได้, ยืนหยุ่น
flight n. พนักงานเสิร์ฟที่บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินและดูแลความสะดวกและความปลอดภัย
fling v. ขว้าง, โถม, โผ, ถลา
flirt v. จีบเล่นๆ, เกี้ยว, รักเล่นๆ
float v. ทำให้ลอย, ท่วม, ขายหุ้น
flock v. รวมกลุ่ม, จับกลุ่ม
flood n. น้ำท่วม
flow v. ไหล
flowing adj. ที่ไหลล้น, ที่เอ่อล้น, ที่ต่อเนื่อง
flown adj. ซ้ำ, มีมากเกิน
flu n. ไข้หวัดใหญ่
fluctuation n. การผันแปร, การขึ้นๆลงๆ, การแกว่งไปมา
fluency n.   การพูดหรือการเขียนอย่างคล่องแคล่ว
fluently adv. ราบรื่น, คล่องแคล่ว, สละสลวย
fly v. บินไปยัง (สถานที่)
flying adj. ซึ่งบิน, เกี่ยวกับการบิน
foil n. แผ่นโลหะบาง
folk n. ชาวบ้าน, ประชาชน
foot n. ตีน, ( เขา ), เท้า
footage n. ความยาวของเท้า
footpath n. ทางเท้า
forbidden adj.   ที่ไม่ได้รับอนุญาต, ต้องห้าม
force v. บังคับ, ผลักดัน
forcibly adv.   อย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงหรือกำลัง
foreground n.   ทัศนียภาพที่อยู่ใกล้ที่สุด, ตำแหน่งที่โดดเด่น
forehand adj. เกี่ยวกับหน้ามือ (ตีลูกเทนนิสหรือแบดมินตัน), ซึ่งอยู่ข้างหน้า
foreigner n. ชาวต่างชาติ
forest n. ป่า
forestall v. ป้องกันขัดขวาง, ยับยั้ง, ชิงทำก่อน, ดักหน้า
forestry n. การป่าไม้
forgery n. การปลอมแปลง, สิ่งที่ปลอมแปลง
forget v. ลืม, จำไม่ได้
forgetful adj. ชอบลืม, สะเพร่า, ไม่สนใจ, ไม่ระมัดระวัง
forgive v. ยกโทษ, ให้อภัย
formation n. การสร้าง, สิ่งที่สร้างขึ้น
formerly adj. สมัยก่อน, แต่ก่อน
fortify v. ทำให้แข็งแรง, ป้องกัน
fortunately adv. โชคดี, เคราะห์ดี
fortune n. โชค, โชคชะตา
forward adv. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า
found v. ก่อตั้ง, สร้าง
foundation n. รากฐาน, พื้นฐาน, แป้งรองพื้นก่อนแต่งหน้า, การก่อตั้ง
fraction n. เศษส่วน, ส่วนน้อย
frail adj. อ่อนแอ, บอบบาง, แตกง่าย
frantically adv. บ้า, เสียสติ, คลั่ง
fraud n. การโกง, คนหลอกลวง
freak n. คนหรือสัตว์ประหลาด
free v. ทำให้อิสระ, ปลด, เปลื้อง
freezer n.   สิ่งที่ทำให้เยือกแข็ง, ตู้น้ำแข็ง, คนทำไอศกรีม
freezing adj. เยือกเย็น, เย็นจัด
frenetic adj.   การรวมการเคลื่อนไหวจำนวนมากหรือกิจกรรม
frequent adj. บ่อย, ถี่, เป็นนิสัย
frequently adv. บ่อย, หลายครั้ง, ถี่
freshman n. นิสิตใหม่, นักศึกษาปีที่ 1, มือใหม่
fridge n. ตู้เย็น
friendly adj. เป็นมิตร, กรุณา
frightened adj. หวาดกลัว, ตกใจ, เขย่าขวัญ
fringe n. ฝอย, ตะเข็บ, รวง, พู่
frivolity n. ความวิตกกังวล, ความเหลาะแหละ
frivolous adj. ไม่จริงจัง, เล่น, เหลาะแหละ
frolic v. การหยอกเย้า, ความสนุกสนาน
from adv. บางครั้ง, เป็นครั้งคราว
frozen adj. หนาวมาก, ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
frugally adv. อย่างประหยัด, มีค่าเล็กน้อย
frustrate v. กลายเป็นไม่ได้ผล, กลายเป็นไม่สมหวัง
frustration n. ความขัดข้อง, การขัดขวาง, ความขัดแย้ง
fry v. ทอด
fudge n. ความไร้สาระ, ความโง่
fuel n. เชื้อเพลิง
fulfill v. ทำให้สมหวัง, ทำให้สำเร็จ, สมประสงค์
fume n. ความโกรธ, ชุนเชียว
fun n. ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน
function n. หน้าที่, ภารกิจ
fundamental adj. เป็นจุดเริ่ม
fundraising n. การระดมทุน, การหาทุน
funeral n. พิธีฝังศพ
furious adj.   เต็มไปด้วยความโกรธ, อารมณ์รุนแรง,บ้าระห่ำ
furry adj.   ที่เกี่ยวกับขนสัตว์, ที่มีขนสัตว์
further adj. ไกลออกไป, ต่อไป, นานต่อไป
furthermore adv. นอกจากนั้น, ยิ่งกว่านั้น
fuselage n.   กึ่งกลางลำตัวเครื่องบิน
fuss n. ความจู้จี้, การบ่น
fussy adj. จู้จี้, เต็มไปด้วยรายละเอียด
gadget n. เครื่องมือ,อุปกรณ์
gain v. มาถึง,ได้มา, เข้าครอบครอง
gallery n. ห้องแสดงภาพ, ห้องแสดงงานศิลปะ, ที่นั่ง
gallon n.   หน่วยวัดปริมาตรของเหลวในระบบอเมริกาเท่ากับ 3.755 ลิตร
gallop v. ห้อ, ควบ, วิ่งเต็มเหยียด
gamble v. เล่นพนัน, พนัน
gambol v. กระโดดโลดเต้น, ซน
gamely adj. อย่างกล้าหาญ, อย่างกล้าได้กล้าเสีย
gantry n.   โครงสำหรับตั้งสิ่งของ
garage n. โรงรถ, อู่ซ่อมรถ
garment n. เสื้อผ้าอาภรณ์
gas n. ก๊าซ
gather v. ชุมนุม, รวมกลุ่ม
gathering n. การรวบรวม, การรวมกัน, การเก็บรวม, การรวมกลุ่ม, กลุ่มคน
gaudy adj. ฉูดฉาด, ไม่มี, รสนิยม, ขี้โอ่
gaze v. เพ่ง, เพ่งมอง, จ้องมอง
gear n. เฟือง, เกียร์รถยนต์
Gemini n. ราศีเมถุน
gene n.   สารพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซมประกอบด้วยสาร DNA
generalization n.   เปลี่ยนให้เป็นรูปแบบทั่ว ๆ ไป
generalize v. ทำให้ใช้ได้ทั่วไป
generally adv. โดยปกติ, ส่วนใหญ่, อย่างกว้าง ๆ
generate v. ให้เกิด, ผลิต, ให้กำเนิด, แพร่
generation n. การก่อให้เกิด, ยุค, สมัย
generous adj. ใจกว้าง, มีน้ำใจ, ใจดี, มากมาย, ไม่เห็นแก่ตัว
genetics adj. วิชาพันธุศาสตร์
genius n. ความเป็นอัจฉริยะ, คนที่ฉลาดกว่าปกติ
genre n. ชนิด, ประเภท, จำพวก
gently adv. อย่างสุภาพ, อย่างนุ่มนวล
geography n. ภูมิศาสตร์
germ n. เชื่อโรค, จุลินทรีย์, การเริ่มต้น, จุดเริ่มต้น
get v. ดำเนิน, เข้ากันได้
gigantic adj.   ใหญ่โตหรือกว้างขวางมาก
giggle v. หัวเราะคิกคัก, ขำขัน
gimmick n. กลไก, กลลับ
gingerly adv. อย่างระมัดระวัง
give n. การทรยศ, การเปิดเผย, ของแจก, เผยความลับ
glacier n. ธารน้ำแข็ง
glamorous adj. (ดาราภาพยนตร์) สะดุดตา, ดึงดูดใจ
glance v. ชำเลือง, ชายตามอง, แอบมอง
gland n. ต่อม
glimmer n. แสงริบหรี่, ความรางเลือน
glimpse v. มองแวบหนึ่ง
glitter n. แสงแวววับ, ส่องแสงแวววับ
globalization n.   ทำให้มีขอบเขตหรือการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง, โลกาภิวัตน์
globular adj. เป็นรูปทรงกลม, ทั่วโลก
gloomy adj. มืดมัว
glorious adj. รุ่งโรจน์, ทรงเกียรติ, ปลื้มปีติยินดี
glossary n.   ภาคคำอธิบายความหมายของคำศัพท์
glum adj. หม่นหมอง, หดหู่, เศร้าสร้อย
go v. เดินต่อไป, ดำเนินต่อไป, ทำให้ดีขึ้น
gondola n.   เรือแจวโดยสารลำยาวแบบที่ใช้ในคลองเวนิซ
goods n. สินค้า
goofy adj. สิ่งที่โง่, ผิดพลาด
gorgeous adj. โออ่า, หรูหรา, วิเศษ
gorilla n. ลิงกอริลลา
gospel n.   คำสอนของพระเยซูคริสต์
gossip n. การซุบซิบนินทา
government n. รัฐบาล
governor n. ผู้ปกครอง
grab v. ฉวยคว้า, แย่ง, โฉบ, จับ
graceful adj. ตกแต่งให้สวยงาม, สุภาพ, สง่า
gracefully adv. อย่างสวยงาม, อย่างงดงาม, อย่างนิ่มนวล
grade n. ระดับ, ขั้น, ชั้น
gradually adv. ที่ค่อยๆเกิดขึ้น, ค่อยๆลาดขึ้น
graduate v. สำเร็จการศึกษา
grant v. อนุญาต, ยอมให้, ยอมรับ, เห็นด้วยกับ
grapefruit n. ผลไม้จำพวกส้ม
graphic adj.   เกี่ยวกับการเขียนหรือการวาด
grasp v. ยึดจับ, กำแน่น, คว้า, เข้าใจ, รู้ซึ้ง
grasshopper n. ตั๊กแตน
grate v. ใส่ตะแกรง, ขูด, ขีด, ทำให้รำคราญ
grateful adj. กตัญญู, ที่แสดงความขอบคุณ
gravity n. แรงโน้มถ่วง, ความถ่วง, ความรุนแรง
graze v. ( สัตว์ ) กินหญ้า, ให้ ( สัตว์ ) กินหญ้า
grease n. ไขมันสัตว์, น้ำมันหล่อลื่น
greasy adj. เปื้อนน้ำมัน, ลื่น
greedy adj. ละโมบ, ตะกละ
greenery n.   พืชผักที่มีสีเขียวสด, พฤกษชาติ
grill v. ย่าง
grin v. ยิ้มยิงฟัน, ดักสัตว์
grind v. บด, ป่น, โม่, ฝน, ครูด, ลับ
gripping adj. น่าสนใจ
grits n.   ข้าวที่ปอกเปลือกและบดอย่างหยาบ, ข้าวที่สีแล้วแต่ยังไม่ได้โม่
grittiness n. ความกล้าหาญอดทน
grocery n. ร้านขายของชำ
groove n. ร่อง, ราง, ท่อ
grossly adv. ทั้งหมด, แน่นหนา
grove n. สวนผลไม้, ป่าไม้เล็ก ๆ
grow v. โตขึ้น, เจริญขึ้น, พัฒนา
growth n. การเจริญเติบโต
grueling adj. เหนื่อยมาก, ทรหด, ถึงพริกถึงขิง
gruff adj. แหบห้าว, สะบัดสะบิ้ง
grumpy adj. อารมณ์ไม่ดี
guarantee n. เครื่องประกัน, หลักประกัน
guidance n. การแนะแนว, สิ่งนำทาง
guide v. แนะแนว, แนะนำ
guitarist n. นักกีตาร์
gull n. นกนางนวล
gullible adj.   ซึ่งถูกหลอกหรือโกงได้
gulp v. ติดคอ, สำลัก, กินอย่างมูมมาม
guru n. ผู้นำที่ฉลาด, นักปราชญ์
gymnast n. นักกายบริหาร, นักกายกรรม
gypsy n.   กลุ่มคนที่อพยพจากอินเดียตอนเหนือไปยังยุโรป
habit n. นิสัย
habitual adj. ที่เป็นนิสัย, เคยตัว, เคยชิน
hail v. ต้อนรับทักทาย, เรียก, โห่ร้องอวยชัยแก่
hairstylist n. ช่างทำผม
hallucinatory adj. อาการประสาทหลอน
hallway n. ระเบียง, ประตูห้องโถง
hammer v. ตีหรือตอกด้วยค้อน, ตอกย้ำ, ทุบ
hamper v. ทำให้ชะงัก, หยุดยั้ง, ขัดขวาง, สอดแทรก, ตัด
handheld n. การจับแน่น
handicraft n. การฝีมือ, หัตถกรรม
handle v. จัดการ, จับ, แตะต้อง, ใช้, ปฏิบัติต่อ
hang v. ชะโงกออกไป, ยื่นออกไป, ใช้เวลามาก
haphazard adj. ตามอำเภอใจ, ไม่มีการวางแผน, ไม่เป็นระเบียบ
harass v. รบกวน, รังควาน
harbor n. ที่ลี้ภัย, ท่าเรือ, ที่จอดเรือ
hard adj. แข็ง, แน่น, ยากลำบาก
hare n. กระต่ายป่าจำพวก Lepus
harelip n.   ปากแหว่งหรือปากโหว่แต่กำเนิด
harm v.   ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรืออันตราย
harmful adj. ซึ่งเป็นอันตราย
harmony n. การเข้ากันได้
harness n. เครื่องเทียบม้า
harpsichord n.   เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด มีลักษณะคล้ายเปียโน
harvest n. การเก็บเกี่ยวพืชผล
hatch v. ( ไข่ ) ออกเป็นตัว, ฟัก ( ไข่ ), กก ( ไข่ )
hatchery n. สถานที่ฝักไข่
hawk n. เหยี่ยว, คนโกง, นักหลอกลวง
hazardous adj. เต็มไปด้วยอันตราย, เสี่ยงอันตราย
headlight n. ไฟหน้าของยานพาหนะ
headphones n. หูโทรศัพท์
healthy adj. มีสุขภาพดี, แข็งแรง
heart n. อัตราการเต้นของหัวใจ, ชีพจรเต้น, สั่น
heat v. ทำให้ร้อนขึ้น, อุ่นให้ร้อน
heavy adj. หนัก, ใหญ่มาก
hedge n. แนวไม้เตี้ยๆ, แนวพุ่มไม้, ขอบแดน
helpful adj. ให้ความช่วยเหลือ
hemp n. กัญชา, ป่าน, ปอ
hen n. แม่ไก่
herbivorous adj.   ซึ่งกินพืชเป็นอาหาร
hereditary n. กรรมพันธุ์, เป็นกรรมพันธุ์, ถ่ายทอด
hesitate v. ลังเลใจ, รีรอ
hiccup n. อาการสะอึก
hidden adj. แอบ, ซ่อน, ลี้ลับ
hide v. ซ่อน, ปิดบังไว้
hierarchy n. การปกครองของคณะสงฆ์, ระบบสมณศักดิ์
hieroglyphics n.   อักษรภาพที่อียิปต์โบราณใช้
hiking n.   การเดินทางไกลด้วยเท้า
hilarious adj. ตลกขบขัน, เฮฮา
hill n. เนินเขา
hinge v. ติดด้วยบานพับ, หมุนไปมาได้
hire v. เช่า, จ้าง, ว่าจ้าง, ให้เช่า, รับจ้าง
historic adj.   ที่มีชื่อในประวัติศาสตร์, ที่สำคัญ, ในประวัติศาสตร์
hit v. โขก
hitch v. ดึง ยก หรือกระชากขึ้น, ผูก, มัด, ติด
hoax v. หลอกลวง, โกหก
hod n. บุ้งกี๋
hold v. ยกขึ้น, ยก, พยุง
hole v. ซ่อนตัว, พักหลบซ่อน
holiday n. วันหยุด
hollow adj. เป็นโพรง, เป็นหลุม, กลวง, ว่าง, เว้า
homeless n. คนที่ไม่มีบ้านอาศัย
homesick adj. ซึ่งคิดถึงบ้าน
homograph n. คำพ้องรูป
honestly adv. อย่างซื่อสัตย์, อย่างสุจริต, ด้วยความจริงใจ
honor n. รายชื่อนักเรียนดีเด่นในโรงเรียนหรือวิทยาลัย
hook v. พ่วง, เกี่ยว, ประกอบ
hopelessness n. ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย
horizontal adj. เป็นแนวนอน, ขนานกับแนวพื้นดิน
hormone n. ฮอร์โมน
horrible adj. น่ากลัว, ซึ่งไม่เป็นที่พอใจ
horrify v. ทำให้กลัว, ทำให้หวาดกลัว, ทำให้สยองพองขน
horror n. ความหวาดกลัว
hospitable adj. มีมิตรไมตรีจิต, มีอัธยาศัย, ชอบต้อนรับแขก
hospitality n. ความมีมิตรไมตรีจิต, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
host n. เจ้าภาพ, เจ้าบ้าน
household adj. เกี่ยวกับครอบครัว, ประจำบ้าน
housewarming n. งานขึ้นบ้านใหม่
housewife n. แม่บ้าน
however adv. อย่างไรก็ตาม
huge adj. ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา
hull v. เอาเปลือกออก
humankind n. มนุษย์, มนุษยชาติ
humble adj. ถ่อมตัว, อ่อนน้อม, ต่ำต้อย
humiliate v. ขายหน้าขายตา, ทำให้เสียเกียรติ
humorous adj. ตลก, ขบขัน
hungrily adv. อย่างต้องการมาก, ที่หิวกระหาย, ที่ปรารถนา
hunter n. ผู้ล่า, พราน
hurricane n. พายุเฮอร์ริเคน
hybrid n. คำผสม, สิ่งที่เกิดขึ้นจากการผสมขึ้นมา, ลูกผสม
hydrate n.   สารประกอบที่มีโมเลกุลของน้ำอยู่ด้วย
hygienics n. สุขวิทยา
icecap n.   ชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลก
idea n. ความคิด, ความคิดเห็น
identification n. การทำเอกลักษณ์, การชี้ตัว, การบอกชื่อ, การชันสูตร
identify v. ชี้ตัว, บอกชื่อ
idiot n. คนโง่เง่า
ignore v. ไม่สนใจ
illegal adj. ผิดกฎหมาย, นอกกฎหมาย
illiterate adj.   ซึ่งไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้
illness n. ความเจ็บป่วย, โรคภัย
illustrate v. แสดงตัวอย่าง, เป็นตัวอย่างของ, ให้ตัวอย่าง
illustration n. ภาพประกอบ, ภาพอธิบาย, การอธิบายด้วยภาพประกอบ
imagination n. การจิตนาการ
imagine v. จินตนาการ
imitation n. การเลียนแบบ
immediate adj. ฉับพลัน, ไม่มีรีรอ, ทันที, กะทันหัน, โดยตรง
immediately adv. ทันที, โดยตรง, กะทันหัน
immerse v. จุ่ม, แช่, จุ่มศีรษะ, หมกมุ่น
immigrant n. ผู้อพยพ, ผู้ลี้ภัย, คนย้ายถิ่น
immigration n.   การอพยพ(จากต่างประเทศ)
immobile adj.   ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
immune adj. มีภูมิคุ้มกันโรค, ได้รับการยกเว้น
immunization n. การมีภูมิคุ้มกัน
impact n. การกระทบ, การปะทะ, แรงกระแทก, แรงปะทะ
impatient adj. ไม่อดทน
imperil v. เป็นอันตรายต่อ, เป็นภัยต่อ
impersonal adj. ซึ่งไม่ใช่ส่วนตัว
imply v. บอกเป็น, มีความหมายว่า
import v. นำสินค้าเข้าประเทศ
impose v. จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ
impossible adj. ซึ่งเป็นไปไม่ได้
impoverish v. ทำให้ยากจน, ทำให้อ่อนแรง
impression n. รอยประทับ, รอยกด
improve v. ปรับปรุง, แก้ไข
improvement n. การปรับปรุง, การแก้ไข, การทำให้ดีขึ้น
impulse n. แรงกระตุ้น, แรงผลักดัน, กระแสประสาท
inactive adj. เฉื่อยชา, ขี้เกียจ
inauguration n. เริ่มเป็นทางการ, เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
incapable adj. ซึ่งไม่สามารถพอ
incentive n. สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, สิ่งดลใจ, เครื่องส่งเสริม
incidence n. เหตุการณ์, การบังเกิด
incident n. การบังเกิด, เหตุการณ์
incisor n. ฟันหน้า
include v. รวม, ประกอบด้วย
inclusive adj. รวมด้วย, ครอบคลุม, กินวงกว้าง
inconsolable adj.   ซึ่ง(เศร้าโศก)จนไม่สามารถปลอบใจได้
inconvenience n. ความไม่สะดวก, สิ่งที่ไม่สะดวกสบาย
increase v. เพิ่ม, ทำให้เพิ่มขึ้น, เพิ่มพูน
incredibly adv. ยากที่จะเชื่อ
incurable adj.   ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้, ซึ่งรักษาไม่หาย
indecisive adj. ซึ่งลังเล, ซึ่งไม่เด็ดขาด
indeed adv. จริงๆ, โดยแท้จริง
indefinite adj. ซึ่งไม่มีข้อกำหนด
independence n. ความเป็นอิสระ, อิสรภาพ
independent adj. อิสระ, ไม่อยู่ภายใต้
index n. ดัชนี, เครื่องชี้
indicate v. ชี้แนะ, แสดง
indicator n. ดัชนี, สิ่งที่ชี้บอก
indifference n. ความเฉยเมย, ความเป็นกลาง
indigestible adj. ไม่ย่อย, ย่อยยาก
indispensable adj. สำคัญ, จำเป็นยิ่ง
individual adj. แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล
industrialize v.   ก่อตัวหรือทำให้เป็นอุตสาหกรรม
industry n. อุตสาหกรรม, ความขยันหมั่นเพียร
ineffective adj. ซึ่งไม่เกิดผล, ไม่มีความสามารถ
inertia n. ความเฉื่อย, ความไม่มีชีวิตชีวา
inexpensive adj. ถูก
infant n. ทารก
infection n. การติดโรค, การติดเชื้อ
inference n. ข้อสรุป, การสรุป
infiltrate v. ซึม, แทรกซึม
inflatable adj. ซึ่งทำให้พองได้
inflation n. การขยายตัว, ภาวะเงินเฟ้อ
influence n. อิทธิพล, อำนาจชักจูง, สิ่งชักจูง, ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว
informative adj.   ซึ่งมีความรู้หรือข้อมูลข่าวสาร
ingrained adj. ซึ่งติดแน่น, ซึ่งย้อมติดสี
ingredient n. ส่วนประกอบ, ส่วนผสม
inhabit v. อยู่อาศัย, เข้าพำนัก, พักอาศัย
inhabitant n. ผู้อาศัย, สัตว์ที่อยู่อาศัย
inhale v. สูดเข้าปอด, หายใจเข้า
inhumane adj. ชั่วร้าย, ขาดความเห็นอกเห็นใจ
initial adj. ขั้นต้น, เบื้องต้น, เริ่มแรก
initially adv. แรกเริ่ม, เบื้องต้น
inject v. ฉีด, พ่น
injection n. การฉีด, ยาฉีด, ยาพ่น
injure v. ทำให้บาดเจ็บ
injury n. อันตราย, ภัย, ความเสียหาย, การล่วงละเมิด, การก้าวร้าว
inland adj. ชั้นใน, ภายในประเทศ
inmate n. ผู้อาศัย, ผู้ถูกกักตัว, ผู้ถูกกักขัง, คนไข้ใน
inner adj. ภายใน, ข้างใน, ส่วนตัว, ลับ
innocent adj. ไร้เดียงสา, บริสุทธิ์
innovative n. เป็นของใหม่, ใช้ชีวิตใหม่
inoculate adj. ปลูกฝี, ฉีดวัคซีน, เพาะความคิด
inquire v. ถามหา, สอบถาม
insanity n. การวิตกจริต
insecticide n. ยาฆ่าแมลง
insecurity n. ไม่มั่นคง, น่าสงสัย
insensitive adj. ไม่มีความรู้สึก
insert v. แซม, แทรก, แทรกเข้ามา
insight n. ความเข้าใจลึกซึ้ง
insincere adj. ซึ่งไม่จริงใจ
insist v. ยืนกราน, ยืนยันในเรื่อง
insistent adj. ยืนหยัด, ยืนยัน, ยืนกราน, หัวรั้น
insomnia n. การนอนไม่หลับ
inspiration n.   การกระตุ้นความรู้สึกหรือความคิด
inspire v.   ดลใจ,บันดาลใจ,ทำให้เกิด
install v. แต่งตัว , สถาปนา
installment n. การติดตั้ง, การสถาปนา
instance n. กรณี, ตัวอย่าง, ข้อแนะนำ, การฟ้องร้องคดี
institute n. สถาบัน, สมาคมวิทยาลัย
institution n. สถาบัน, หน่วยงาน, ประเพณี
instrument n. เครื่องมือ, เครื่องดนตรี
insufficient adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ
insurance n. การประกัน
insure v. ประกันภัย, ประกัน, รับรองให้, ทำประกัน, ออกกรมธรรม์
intact adj. ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่เสื่อมเสีย, เหมือนเดิม
intangible adj. ที่สัมผัสไม่ได้, ไม่มีรูปร่าง
integral adj. ครบถ้วน, สมบูรณ์, ไม่ขาด
integrated adj. ที่รวมกัน, ที่ประสานกัน
intellectual adj. เกี่ยวกับปัญญา, ซึ่งรอบรู้
intend n. ตั้งใจ, ปรารถนา, มีเจตนา, มุ่งหมาย
intense adj. เข้มข้น, หนาแน่น, แรงกล้า, รุนแรง, เร่าร้อน, เอาจริงเอาจัง
intensify v. ทำให้รุนแรง, ทำให้หนาแน่นขึ้น
intensive adj. เข้มข้น, รุนแรง, หนาแน่น
interact v.   ทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน
interaction n.   มีปฏิกิริยากันและกัน, การตอบสนอง
interactive adj.   ซึ่งมีการสื่อสารระหว่างกัน
interested adj. สนใจใน, เกิดความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
interfere v. สอดแทรก, ก้าวก่าย, รบกวน
interference n. การแทรกแซง, การสอดแทรก
interior n. นักออกแบบภายใน
internally adv. ภายใน
interpret v. อธิบาย, แปลปากเปล่า
interpretation n. การอธิบาย, การแปลความ
intervene n. ยุ่ง
interview n. การสัมภาษณ์
intonation n. การออกเสียงสูงต่ำ, น้ำเสียง
intravenous adj. ภายในหลอดเลือดดำ, เข้าไปในหลอดเลือดดำ
intrepid adj. กล้าหาญ, ไม่กลัว
intricate adj. ที่ซับซ้อน, ยุ่ง
intrigue v. ก่อให้เกิดความสนใจ, วางแผนร้าย
introduce v. แนะนำตัว
introspective adj.   พิจารณาอย่างรอบคอบ, อย่างใคร่ครวญ
introvert v.   หมกมุ่นกับความคิดหรือความรู้สึกของตนเอง
inundate v. ท่วม
invade v. บุกรุก, รุกราน
invent v. ประดิษฐ์
invention n. การประดิษฐ์, การสร้างสรรค์
inventive adj.   เกี่ยวกับการประดิษฐ์, ที่สร้างสรรค์
inventor n. นักประดิษฐ์
investigate v. สืบสวน, สอบสวน
investigation n. การสำรวจ, การสืบสวน
investment n. การลงทุน, เงินลงทุน, สิ่งปกคลุม
investor n. ผู้ลงทุน
invisible adj. ซึ่งมองไม่เห็น
invitation n. การเชื้อเชิญ
invite v. เชิญ, นำมาซึ่ง
involuntary adj. ซึ่งไม่ได้ตั้งใจ, ซึ่งไม่รู้ตัว
involve v. พัวพัน
involvement n. การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวโยง, ความสัมพันธ์ในด้านชู้สาว
inward adj. ข้างใน, ภายใน
iris n. ม่านตา, ดอกไอริช, รุ้ง
iron v. รีดผ้า
irrational adj. ไร้เหตุผล, ไม่สมเหตุสมผล, ไม่มีสติ
irregular adj. ผิดปกติ, ไม่เป็นระเบียบ, ไม่เรียบ, ขรุขระ
irresponsible adj.   ซึ่งไม่มีความรับผิดชอบ, เชื่อใจไม่ได้
irritate v. ทำให้ระคายเคือง, กวนประสาท
irritation n. การยั่วโทสะ, การอักเสบ, การทำให้ระคายเคือง
island n. เกาะ
isolate v. แยกออก, แยกตัวออก, ปลีกตัวออก
issue n. การปล่อยออกมา, การออกคำสั่ง, สิ่งที่พิมพ์
item n. เรื่อง, อัน, ชิ้น
ivory n. งาช้าง, สิ่งที่ทำด้วยงาช้าง, งาสัตว์อื่นๆ, เนื้อฟัน
jackal n. หมาใน, คนที่ไม่ซื่อสัตย์, คนหลอกลวง
janitor n. ภารโรง, คนทำความสะอาด, นักการ
jargon n. การพูดเหลวไหล, ภาษาท้องถิ่น
jaw n. ขากรรไกร
jealous adj. ขี้หึง, หึงหวง, หึง, หวาดระแวง
jealousy n. ความอิจฉา, ความหึงหวง
jerky adj. ที่กระตุก, ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
jersey n. เสื้อถักรัดรูป
jet n. ลำ, สาย, ท่อ, เครื่องบินเจ๊ต
jetty n. ท่าจอดเรือ, สะพานที่ยื่นออกไปในทะเล
jittery adj.   ซึ่งรู้สึกไม่สบายใจ, ขวัญอ่อน
join v. ร่วมกัน, เชื่อมต่อกัน, ร่วมเป็นสมาชิก
joint n. ข้อต่อ, รอยต่อ, ข้อ, ตาไม้
joyfully adv. มีความสุข, ดีใจ, รื่นเริง
judge v. ตัดสิน, พิพากษา, ลงความเห็น
judgment n. การตัดสิน, การลงความเห็น, การพิจารณา, คำพิพากษา
judicial adj.   เกี่ยวกับศาลยุติธรรม
juggle v. ตบตา, เล่นกล, ปรับให้เหมาะสม
jump v. กระโดดเข้าไป, รีบทำ
junction n. การเชื่อมต่อ, ชุมทาง
junior adj. ซึ่งอายุน้อยกว่า
junk n. อาหารที่มีคุณค่าต่ำแต่มีแคลอรี่สูง, อาหารขยะ
Jupiter n. ดาวพฤหัสบดี
jury n. คณะลูกขุน
just adv. ในกรณีของ
justice n. ความยุติธรรม, ผู้พิพากษา,ความถูกต้อง
justifiable adj. ซึ่งแก้ตัวได้, ซึ่งสามารถอ้างเหตุผลได้
juxtaposition n. การวางเคียงกัน, การวางชิดกัน
kaleidoscope n. กล้องภาพลานตา, ความหลากหลายจากที่เปลี่ยนแง่มุมไปเรื่อยๆ
Karma n. กรรม
kayak n.   เรือล่าสัตว์ของชาวเอสกิโมหุ้มด้วยหนังสัตว์มีน้ำหนักเบา
keen adj. กระตือรือร้น, เอาใจจดจ่อ, คม, ช่างสังเกต
keenness n. ความฉลาดหลักแหลม
keep v. ดำเนินชีวิตต่อไป
keepsake n.   สิ่งที่เป็นเครื่องเตือนใจ
kettle n. กาต้มน้ำ, หม้อต้มน้ำ
kick v. เตะเข้าไป, ทำลาย, ทำให้เสียหาย, ทำร้ายด้วยการเตะ
kidnap v. ลักพา, ขโมย, ลัก
kidnapper n. คนลักพาตัว, ขโมย
kind n. ชนิด, จำพวก
kindergarten n. โรงเรียนอนุบาล
kindness n. ความเมตตา, ความปราณี, ความสงสาร, ความเวทนา
kit n. ชุดเครื่องมือ, ชุดอุปกรณ์
kite n. ว่าว
knock v. ผลักล้มลง, หยุดงาน, ลดลง
knockout n. การทำให้ล้มลง, หมัดน็อกเอ๊าต์
label n. ป้าย, ฉลาก
laboratory n. ห้องทดลอง
laborer n. ผู้ใช้แรงงาน, กรรมกร, คนงาน
lace n. ( ผ้า ) ลูกไม้, ดิ้นเงิน, ดิ้นทอง
lack n. ความขาดแคลน
ladder n. การไต่เต้า, บันได, การพยายามขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงกว่า
laden adj. มีภาระหนัก, บรรจุของไว้มาก
lake n. ทะเลสาบ, บึง
land v. (เครื่องบิน) ลงจอด, ขึ้นบก, (เรือ) เข้าเทียบท่า, กล่าวหา, ดุด่า
landlord n. เจ้าหน้าที่, เจ้าของบ้านเช่า
landscape n. ภาพภูมิประเทศ, ภาพทิวทัศน์
largely adv. อย่างใหญ่โต, โดยทั่วไป
later adv. ช่วงหลัง, ภายหลัง
laugh v. หัวเราะ, ยิ้ม
launch v. ปล่อย ( เรือ ) ลงน้ำ, เริ่มปฏิบัติการ
laundry n. ร้านซักรีดเสื้อผ้า
lay v. พัก, หยุด, เลิกจ้าง, แผ่ขยาย
layer n. ชั้น, ชั้นดิน, สิ่งที่เป็นชั้น, ระดับ
layoff n. การเลิกจ้าง
layout n. โครงงาน, แผนงาน, การแผ่ออก
lead v. นำ, ชักจูง
leak v. รั่ว, รั่วไหล(ข้อมูลลับ)
leap v. กระโดด, กระโจน
leash v. รั้ง, ข่ม, หยุดยั้ง, บังคับ
leather n. หนังฟอก
leatherback n. เต่ามะเฟือง
leave v. ออกเดินทางไป, รอคอย, จากไปเพื่อ (ทำสิ่งที่แตกต่าง),เหลือไว้
lecture n. การสอน, การปราศรัย
leech n. ปลิง, ทาก, สิ่งที่ใช้ดูดเลือด
legacy n. มรดก, สิ่งที่สืบทอดจากคนรุ่นก่อน
legend n. ตำนาน
legendary adj.   มีชื่อเสียงมากๆและน่านับถือ
legislation n. การออกกฎหมาย, ตัวบทกฎหมาย
legislative adj. เกี่ยวกับกฎหมาย
leisure n. เวลาว่าง
lemonade n. น้ำมะนาว
lend v. ให้ยืม
length n. ความยาว
let v. ขอให้, ปล่อย
lethargy n. ความขี้เกียจ, ความเฉื่อยชา
lettuce n. ผักกะหล่ำ, ผักกาดหอม
level n. แนวราบ, ระดับ
liar n. ผู้โกหก, คนที่พูดขัด
liberal adj. ตามตัวอักษร, ตามที่เป็นจริง, แท้จริง
liberalize v. ทำให้เสรี, ทำให้อิสระ
license n. การอนุญาต, ใบอนุญาต
lid n. ฝา, ฝาปิด, ฝาปิดภาชนะ, หนังตา
lifeguard n.   เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำ
lifeless adj. ที่ตาย, ที่ไม่มีชีวิตชีวา
lifelong adj. ตลอดชีวิต, ชั่วชีวิต
lifestyle n.   วิธีทางการดำเนินชีวิต, ลีลาชีวิต
lifetime n. ตลอดชีวิต, ชั่วชีวิต, ช่วงระยะเวลาของการดำรงชีวิต
lighthearted adj. เบิกบานใจ, ร่าเริง, ไม่มีอะไรเป็นห่วง
likely adj. น่าจะเป็นไปได้, สมควร, มีหวัง
link v. เชื่อมต่อ, ประสาน
liquefy v. ทำให้เป็นของเหลว
liquid adj. เป็นของเหลว, ใส, สดใส, แวววาว
literally adj. อย่างตามตัวอักษร, อย่างแท้จริง
literary adj. เกี่ยวกับวรรณคดี
literate adj.   สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้, มีการศึกษา
literature n. วรรณคดี, การประพันธ์, การเขียนหนังสือ
loan n. การให้ยืม, เงินกู้
locally adv. เฉพาะแห่ง, เฉพาะที่
lock v. เก็บไว้โดยใส่กุญแจ, ล็อกเก็บไว้, กักขัง, จำคุก, ใส่กรงขัง
loganberry n.   ผลไม้ชนิดหนึ่งมีสีแดงเข้มมีหนามคล้าย BlACKBERRY
loggerhead n. เต๋าทะเลขนาดใหญ่
lonely adj. โดดเดี่ยว, ไร้เพื่อน
look v. เฝ้าดู, เลี้ยงดู
loophole n. รูกำแพง, ช่องบนกำแพงสำหรับยิงข้าศึก
loud adj. ดัง, ( เสียง ) สูง, ที่มีสีสด
lousy adj. น่ารังเกียจ, มีเหา
lovely adj. น่ารัก, ดีงาม
loyal adj. ซื่อสัตย์, ภักดี, จงรักภักดี, ยึดมั่น
loyalty n. ความซื่อสัตย์
luggage n. กระเป๋าเดินทาง
lukewarm adj. อุ่นพอประมาณ, อุ่นๆ, ไม่กระตือรือร้น, เฉยๆ
lumber n. ไม้แปรรูป, ของสัพเพเหระ, ของเก็บจิปาถะ
lung n. ปอด
lurk v. ซุ่มซ่อน, ดักซุ่ม, แอบแฝง, สิ่งสู่
luxurious adj. ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, บำรุงความสุข
luxury n. ความฟุ่มเฟือย, ความหรูหรา
machinery n. เครื่องจักร, เครื่องกล
magic n. เวทมนตร์, การเล่นกล, อำนาจวิเศษ
magical adj. วิเศษ, ขลัง, เกี่ยวกับเวทมนตร์
magnetic adj. มีแรงดึงดูด, มีเสน่ห์
magnetism n. อำนาจดึงดูด, อำนาจแม่เหล็ก
magnificence n. ความสง่างาม, ความผึ่งผาย
magnificent adj. โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ดีเลิศ
magnitude n. ความใหญ่โต, ความสำคัญ
mainland n. แผ่นดินใหญ่
mainstay n. หลักสำคัญ, บุคคลหรือสิ่งที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง
maintain v. รักษา, ดูแลต่อไป, คงอยู่, ดำรง, รักษาไว้
maintenance n. การผดุงไว้, การรักษาไว้
major adj. ใหญ่, สำคัญ, ส่วนใหญ่
majority n. ส่วนใหญ่
make v. หา (บางสิ่ง) ใหม่, เปลี่ยนเป็น, ยกให้, โอนกรรมสิทธิ์ให้
malleability n. การเปลี่ยนแปลงได้
man v. อยู่ประจำการ, ดูแล, จัดคนเข้าประจำ
manager n. ผู้จัดการ
mandatory adj. เกี่ยวกับคำสั่ง, มีลักษณะเป็นคำสั่ง
manicure n.   การตกแต่งเล็บและมือ(การเสริมสวย),การทำเล็บ
manipulative adj. ซึ่งจัดการได้, จับต้องได้
mankind n. มนุษยชาติ, ผู้ชาย, มนุษย์โลก
manner n. พฤติกรรม, มารยาท
manufacture v. ผลิต, การผลิต
march n. ชายแดน, เขตแดน
marina n.   ที่จอดเรือเล็กๆสำหรับซ่อมและบริการเรือ
marionette n. หุ่นกระบอก
marital adj.   เกี่ยวกับการแต่งงาน, เกี่ยวกับการสมรส
marmalade n. แยมผิวส้ม
marriage n. การแต่งงาน, การสมรส
marsh n. หนอง, บึง, แอ่งน้ำ
marvelous adj. น่าประหลาด, น่าพิศวง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
mascot n. ตัวนำโชค
mash n. ผักบด, เนื้อบด, ข้าวโพดป่นเลี้ยงสัตว์
masquerade n. การเต้นรำสวมหน้ากาก, งานแฟนซี, ปลอม
Mass n.   พิธีรำลึกวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์
massive adj. ใหญ่โต, มโหฬาร
mat n. พรมเช็ดเท้า, เสื่อ, ที่รอง
material n. วัตถุ, ส่วนประกอบ
materialistic adj. เกี่ยวกับวัตถุนิยม
maternal adj. เกี่ยวกับมารดา
matter n. สิ่งที่ต้องทำ, ภารกิจ, สาร, งาน
maturely adv. อย่างเจริญเติบโต, อย่างสมบูรณ์
maximum n. จำนวนที่มากที่สุด, ค่าสูงสุด
mayonnaise n. น้ำสลัดข้น
maze n. ทางคดเคี้ยว, เขาวงกต, ความยุ่งเหยิง
meantime n. เวลาในระหว่างนั้น
measurable adj. วัดได้, พอประมาณได้
measure n. การวัด, กระบวนการจัด, ขนาดที่วัดได้
medal n. เหรียญ
medical adj. ทางการแพทย์
medically adv. เกี่ยวกับการแพทย์
medieval adj. เกี่ยวกับยุคกลาง, สมัยเก่า, ล้าสมัย
melt v. ละลาย
memorize v. จดจำใส่ใจ, ท่องจำ
menace n. สิ่งคุกคาม, การคุกคาม, อันตราย
mend v. ซ่อม, ปรับปรุง, แก้ไข
mental adj. ทางสติปัญญา
mention v. กล่าวถึง, พาดพิง, เอ่ยถึง
mentor n. ผู้ให้คำปรึกษา, ที่ปรึกษา
merchandise n. สินค้า, วัตถุที่ซื้อขายกัน
merchant n. พ่อค้า, คนขายของ
merciless adj. ทารุณ, โหดร้าย
mercilessly adv. อย่างไร้ความปราณี
mercy n. ความเมตตา, ความสงสาร
merely adv. เพียงเท่านั้น, อย่างง่ายๆ
mess n. สภาพรกรุงรัง
messenger n. คนแจ้งข่าว, ผู้ส่งสาร
metabolic adj.   เกี่ยวกับการสันดาป, เกี่ยวกับกระบวนการเผาผลาญอาหารสู่พลังงาน
meteorologist n. นักอุตุนิยมวิทยา
method n. วิธีการ, วิธีดำเนินการ, วิธี, ระเบียบ, แบบแผน
microclimate n. ละอองอากาศ
microwave n.   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงมากที่สุด, เตาไมโครเวฟ
midair n. บริเวณกลางอากาศ
migrant adj. ซึ่งอพยพ, เกี่ยวกับการย้ายถิ่น
mild adj. อ่อน, อ่อนโยน, เบา, ไม่รุนแรง
military adj. สำหรับการรบ, ในทางทหาร, เกี่ยวกับกองทัพบก
millennium n. ระยะเวลา1พันปี
millionaire n. เศรษฐี
mine n. เหมือง, บ่อแร่
mineral n. แร่, ชั้นแร่
miniaturization n. การทำให้ขนาดเล็กลง
minimize v. ย่อให้เล็กสุด
minor adj. เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, รุนแรงน้อย
miracle n. เรื่องอัศจรรย์, ความอัศจรรย์
miraculous adj. อัศจรรย์, ปาฏิหาริย์, อภินิหาร
mirth n. ความรื่นเริง, ความเบิกบานใจ
misery n. ความทุกข์, ความยากเข็ญ
mismatch v. จับคู่กันอย่างผิดๆ
miss v. คิดถึง, พลาด, ขาดไป
misspell n. สะกดผิด
mistake n. ความผิดพลาด, ความสำคัญผิด
misunderstanding n. ความเข้าใจผิด
moderation n. การทำให้น้อยลง, การทำให้ลดลง, ความพอประมาณ
modest adj. ไม่ใหญ่โตโอ่อา, ถ่อมตัว, สุภาพ, เรียบๆ
modification n. การแก้ไข, การเปลี่ยนแปลง
modifier v. ผู้ดัดแปลง, ผู้แก้ไข
mogul n. ผู้มีอำนาจ, ผู้มั่งคั่ง
momentum n.   แรงแห่งการเคลื่อนที่, แรงกระตุ้น, แรงผลักดัน
moneylender n.   ผู้ให้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย
monopoly n.   การค้าที่มีเอกสิทธิ์, การผูกขาด
monument n. อนุสาวรีย์, สิ่งที่เป็นอนุสาวรีย์
moor v. จอดเรือ, ผูกเรือ
morality n. ความดีงาม, จรรยา
moratorium n.   การประกาศพักชำระหนี้ชั่วคราว
moreover adv. นอกจากนั้น
morgue n. สถานที่เก็บศพ, ห้องเก็บเรื่องราว
mostly adv. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยทั่วไป
motivate v. กระตุ้น, ดลใจ
motorist n. ผู้ขับรถยนต์
mound n. เนิน, เนินดิน, กองดิน
mountain n. การปีนเขา, กีฬาปีนเขา
mountaineer n. นักไต่เขา, นักปีนเขา
mouth-to-mouth n.   การช่วยหายใจแบบเป่าปาก
move v. เคลื่อนไป, เดินต่อไป
movement n. กิริยาท่าทาง, คณะบุคคล, การเคลื่อนที่, การขยับ
mucus n. เมือก, น้ำมูก
mud n. โคลน, เลน, ปลัก
multicultural adj. หลากหลายวัฒนธรรม
multiple adj. มีหลายส่วน, มาก
multiplication n. การคูณ, การทับทวี
multiply v. ให้ทำเพิ่มจำนวนขึ้น, คูณ
murder v. ฆาตกรรม, ฆ่า, สังหาร, ทำลาย
muscle n. กล้ามเนื้อ, พละกำลัง, อำนาจ
mute adj. เงียบ, ใบ้, ไม่แก้ตัว
myopic adj. ใจแคบ, ซึ่งสายตาสั้น
mystery n. ความลึกลับ
mystic adj. ลึกลับ, น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา
myth n. ตำนาน, เรื่องแต่งขึ้น
nadir n. จุดที่ต่ำที่สุด
naive adj. ซื่อ, ไร้เดียงสา, ซึ่งไม่มีประสบการณ์
narrative n. เรื่องเล่า, การบรรยาย
nasty adj. สกปรกอย่างน่าชัง, น่ารังเกียจ, ( รส ) ขม
nationwide adv. ทั่วประเทศ, ทั้งประเทศ
native adj. โดยกำเนิด, แต่กำเนิด, โดยสันดาน
natural adj. โดยธรรมชาติ, จากธรรมชาติ
naturally adv. แบบธรรมชาติ, อย่างธรรมชาติ
nausea n.   ความรู้สึกอยากอาเจียน, ความรู้สึกรังเกียจ
navigator n.   ผู้ควบคุมเส้นทางการเดินเรือหรือทางอากาศ, นักสำรวจ
navy n. กองทัพเรือ, ราชนาวี
nearby adj. ใกล้ ๆ กัน, ถัดไป
neat adj. เรียบร้อย, เกลี้ยงเกลา, ไม่มีการเจือปน
necessarily adv. โดยความจำเป็น, แน่แท้, ไม่มีทางอื่น
necessity n. สิ่งที่จำเป็น, ของที่จำเป็น
nectar n. น้ำหวานในดอกไม้, น้ำทิพย์
needle n. เข็ม
negative adj. เป็นการคัดค้าน, เป็นการปฏิเสธ
neglect v. ละเลย, ไม่สนใจ, ทอดทิ้ง
negotiate v. เจรจาต่อรอง
neighbor n. เพื่อนบ้าน, เพื่อนมนุษย์
neighborhood n. บริเวณข้างเคียง, ละแวกบ้าน, ย่าน
nerve n. เส้นประสาท, กำลัง, พลังงาน
nervous adj. หงุดหงิด, เป็นประสาท, กังวลใจ
nervousness n. ระบบประสาท, ความหงุดหงิด
network n. ระบบเครือข่ายต่างๆ
neurosurgeon n. ศัลยกรรมระบบประสาท
neutral adj. เป็นกลาง, ไม่มีลักษณะเฉพาะ, ไร้สี
nevertheless conj.   ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม
newborn adj. เพิ่งเกิด, เกิดใหม่
newcomer n. ผู้มาใหม่, สมาชิกใหม่
Newfoundland n.   เกาะนิวฟาวแลนด์ในแคนาดา
newscaster n.   คนอ่านข่าวทางวิทยุหรือโทรทัศน์
newsworthy adj.   ความสนใจในรายงานข่าว
niche n. ซอกหรือช่องในกำแพง, ตำแหน่งที่เหมาะสม
nightmare n. ฝันร้าย, สภาวะที่โศกเศร้า
nitrate n.   เกลือหรือเอสเทอร์ของกรดไรตริก
nomadic adj. ร่อนเร่ไปในที่ต่าง ท่องเที่ยวๆ
none pron. ไม่มีสักสิ่ง, ไม่มีสักคน
nonetheless adv. อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น
nor conj. ไม่
normally adv. ตามธรรมดา, โดยทั่วไป
nostalgia n. โรคคิดถึงบ้าน
nostril n. โพรงจมูก, รูจมูก
notable adj. น่าสังเกต, น่าจำ
notably adv. อย่างเด่นชัด
notation n. สัญลักษณ์, บันทึก, เครื่องหมาย
notebook n สมุดบันทึก, คอมพิวเตอร์แบบหิ้วไปมาได้ง่าย
notify v. แจ้ง, แจ้งความ, ประกาศ
notion n. ความเห็น, ความนึกคิด
nourish v. บำรุงเลี้ยง, หล่อเลี้ยง, เสริมกำลัง
novel n. นวนิยาย
novelty n. ความใหม่, ความแปลก, เหตุการณ์ใหม่
now adv. บางครั้ง
nowhere adv. ไม่มีที่ไหน
numerous adj. มากมาย, นานา, หลายอย่าง
nursery n. เรือนเพาะชำต้นไม้, ห้องเลี้ยงเด็ก
nutrition n. โภชนาการ
nutritionist n. นักโภชนาการ
oath n. คำสาบาน
obedient adj.   ที่เชื่อฟัง,ที่อ่อนน้อม
obesity n. ความอ้วน , ความสมบูรณ์
obey v. เชื่อฟัง , ยอมตาม , ตอบสนอง
objective n. เป้าหมาย, วัตถุประสงค์
obligation n. ภาระหน้าที่, ความจำเป็น, เกณฑ์, พันธะ
obligatory adj. เป็นภาระ, จำเป็น, จำต้อง
oblige v. บังคับ, เกณฑ์ , บีบให้ทำ
obsessive adj. ที่ครอบงำ, ที่สิงอยู่ในใจ
obsessively adv. ซึ่งครอบงำ, ซึ่งสิ่งอยู่ในจิตใจ
obstinate adj. ดื้อดึง, ถือทิฐิ, หัวแข็ง
obstruct v. ขัดขวาง, ขีดขวาง, กีดกั้น
obtain v. ได้รับ
obvious adj. แจ่มแจ้ง, เด่น
obviously adv. อย่างเห็นชัด, อย่างเด่นชัด
occasion n. โอกาส, จังหวะ, กาลสมัย, ธุรกิจ, งาน
occasionally adv. เป็นครั้งเป็นคราว, บางครั้งบางคราว, ตามโอกาส, บางโอกาส
occult adj. เกี่ยวกับเวทมนตร์, ลึกลับ, ซ่อนเร้น
occupation n. อาชีพ, การครอบครอง
occur v. เกิดขึ้น, ปรากฏขึ้น
occurrence n. การปรากฏขึ้น, การเกิดขึ้น
odd adj. แปลก, ประหลาด, ผิดปกติ
odor n. กลิ่น
odorous adj. กลิ่นเหม็น, กลิ่นอวน, น่ารังเกียจ
offender n. ผู้กระทำผิด, จำเลย
offer v. เสนอ, มอบ, ถวาย, ให้
official n. ข้าราชการ
offspring n. ทายาท, บุตร, ผล, ลูกสัตว์, หน่ออ่อน
oil n. คราบน้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ
oily adj. เป็นมัน, เหมือนกับน้ำมัน, เอาอกเอาใจ
olive n. ต้นไม้จำพวกมะกอก
omen n. ลางสังหรณ์, ลางบอกเหตุ
omit v. ละเลย, ละเว้น, ไม่เกี่ยวข้อง
ongoing adj. ไม่หยุดยั้ง, ต่อเนื่อง
open-air adj. กลางแจ้ง, ที่โล่ง
operate v. ทำงาน, กระทำ
operation n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การก่อผล
opinion n. ความเห็น, ทัศนะ, ข้อเสนอ
opportunistic adj. เกี่ยวกับโอกาส
opportunity n. โอกาส
oppress v. กดขี่, กด, บีบ, บังคับ, เป็นภาระหนัก
optic adj. เกี่ยวกับสายตา, เกี่ยวกับการมองเห็น
optimism n. การมองโลกในแง่ดี
optimistic adj.   โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, ผู้มองโลกในแง่ดี
optional adj. ไม่บังคับ, ให้เลือก
oral adj. ปากเปล่า, ด้วยปาก
oratory n. คำสุนทรพจน์, คำโวหาร
orbit v. โคจร
orchestra n. วงดนตรี, มโหรี
order n. ลำดับ, คำสั่ง, ระเบียบ
ordinary adj. ปกติ, ธรรมดา, สามัญ, พื้นๆ, ต่ำกว่าปกติ
organic adj. เกี่ยวกับอวัยวะ, เกี่ยวกับอินทรีย์
organization n. องค์การ, คณะ
organize v. รวบรวม, ทำให้เป็นระเบียบ
orientation n. การปรับตัว, การกำหนดทิศทางหรือตำแหน่ง
origin n. แหล่งกำเนิด
originate v. บังเกิดจาก, เริ่มจาก
orphan n. เด็กกำพร้า
otherwise adv. อีกอย่างหนึ่ง
ouch interj.   คำอุทานแสดงความเจ็บปวด, โอย, โอ๊ย
ounce n.   หน่วยวัดปริมาตรหรือความสูงของเหลว
outcome n. ผล, ผลลัพธ์
outgoing adj.   ที่เข้าสังคมได้ง่าย, ที่ออกจากสถานที่
outlaw n. คนนอกกฎหมาย, ผู้ร้าย, อาชญากร
outlet n. ทางออก, การปลดปล่อย
outnumber v. มีจำนวนมากกว่า
outrage n. การกระทำที่รุนแรง, การทำร้าย
outrageous adj. รุนแรง, เหลือทน, เกะกะระราน
outright adv. สมบูรณ์, ทั้งหมด, เต็มที่
outsider n. บุคคลภายนอก, คนนอก, ม้านอกสายตา
outstanding adj. เด่น, สะดุดตา, ลักษณะพิเศษ
outweigh v. หนักมากกว่า, มีค่าเกิน, มีอิทธิพลเกินไป
overactive adj.   ออกท่าทางมากเกินไป, แสดงท่าทางมากเกินไป
overcharge v. คิดราคาแพงเกินไป, อัดไฟมากเกินไป
overcome v. มีชัย, พิชิต, ถูกข่มขวัญ, ถูกครอบงำ, ปกคลุม
overcook v. ทำอาหารนานเกินไป
overdue adj. พ้นกำหนด, เลยเวลา, เกินไป
overeat v. รับประทานมากเกินไป
overestimate v. ตีราคาสูงเกินไป
overflow v. ไหลท่วม, ไหลล้น
overindulge v. กินหรือดื่มมากเกินไป
overlook v. มองข้าม, เมินเฉย, ควบคุม, ดูแล
overnight adv. ค้างคืน, ตลอดคืน, กลางคืน
overpopulation n. ประชากรมากเกินไป
overpower v. เอาชนะ, มีกำลังเหนือ
overseas adv. โพ้นทะเล, ต่างประเทศ, นอกประเทศ
oversee v. คุมงาน, ควบคุม, ตรวจตรา
overshadow v. ให้ร่มเงา, ข่มให้ด้อยลง
oversized adj. ใหญ่เกินไป, ใหญ่ผิดปกติ
pace n. ก้าว, ฝีเท้า, ระยะก้าว, จังหวะก้าว
pad v. บุ, รอง, ทำให้ยืดเยื้อ, เดิน, ย่อง
pair n. คู่, คู่หนึ่ง
pairwork n. งานคู่
palate n. รสนิยม, ความรู้รส, เพดานปาก
pale adj. ซีด, ซีดขาว, จาง, ( สี ) อ่อน
palmistry n. วิชาดูลายมือ, ศาสตร์แห่งการดูลายมือ
Panama n. ประเทศปานามา
pancake n. ขนมเบื้อง, การร่อนเรียบลงพื้นดินของเครื่องบิน
panel n. บัญชี, รายชื่อ, คณะลูกขุน
pantheistic adj.   คนที่เชื่อและบูชาพระเจ้า
paperwork n. งานเสมียน, งานสารบรรณ
papyrus n. ต้นกกจำพวก Cyperus papyrus ที่ใช้ทำกระดาษกันในสมัยโบราณ
paradise n. สวรรค์
paragraph n. ย่อหน้า
parallel adj. ขนาน, เสมอ, เท่าเทียม
paramedic n.   เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
parchment n. กระดาษหนัง, กระดาษเหนียว
parental adj.   เกี่ยวกับพ่อหรือแม่, เกี่ยวกับตัวกำเนิดหรือแหล่งกำเนิด
parentheses n. วงเล็บ, เครื่องหมายลงเล็บ, นขลิขิต
parlor n. ห้องรับแขก, ห้องนั่งเล่น, ห้องสนทนา
parsimonious adj. ขี้เหนียว, ใจแคบ, ไม่ซื่อสัตย์
parsley n. ผักชีฝรั่ง
partial adj. บางส่วน, ส่วนหนึ่ง, ไม่ทั้งหมด
partially adv. บางส่วน, ไม่ทั้งหมด
participate v. มีส่วนร่วม, เข้าร่วม, ร่วมกระทำ
particular adj. โดยเฉพาะ, จำเพาะ, พิเศษ, อย่างยิ่ง, ผิดธรรมดา
particularly adv. โดยเฉพาะ, เป็นพิเศษ
partition n. การแบ่งแยก, การแยกออก
part-time adj. นอกเวลา
pass v. ตกทอด, ส่งต่อ
passage n. ทางผ่าน, ทางไป
passenger n. ผู้โดยสาร
passionate adj. มีอารมณ์มาก, เร่าร้อน, กระตือรือร้น
passport n. หนังสือเดินทาง, ใบผ่าน
past adj. ผ่าน, พ้น
pastoral adj.   เกี่ยวกับชีวิตในชนบท, เกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์
pasty n. ขนมพายไส้เนื้อและผัก
pat v. ตบเบาๆ, ตีเบาๆ
paternity n. ความเป็นพ่อ
path n. ทางเดิน, เส้นทาง, ทางผ่าน
patient n. คนไข้, ลูกค้า, ลูกความ, เหยื่อ
pattern n. แบบแผน, แบบฉบับ, แบบอย่าง, รูปแบบ, ลีลา
pay v. จ่ายเงินคืน, ลดโทษ
paycheck n. เช็คเงินเดือน, เช็คเงินค่าจ้าง, เงินเดือน
payload n.   ส่วนของเครื่องบินที่บรรทุกสินค้าและผู้โดยสารซึ่งมีการชำระเงิน
peaceful adj. สงบ, สงบเงียบ
peck v. จิก, จิกกิน
peculiar adj. แปลก, ไม่ปกติ
pedagogical adj.   เกี่ยวกับวิธีการสอน
pedestrian n. ผู้เดินเท้า
pediatrics n. กุมารแพทย์ศาสตร์
peel v. ปลอกเปลือก, เลาะกะเทาะ, ถอดเสื้อผ้า
peer n. ผู้เท่าเทียมกัน, ขุนนาง, เพื่อน
penfriend n. เพื่อนทางจดหมาย
penguin n. นกเพนกวิน
penniless adj. ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว
pension n. เบี้ยบำนาญ, เงินบำนาญ
percentage n. อัตราร้อยละ, ค่าเปอร์เซ็นต์
perception n. การสัมผัสรู้
perceptive adj. ซึ่งสามารถหยั่งรู้
perfect n. สมบูรณ์, ดีเลิศ
perform v. กระทำ, ปฏิบัติ, ดำเนินการ, ทำให้บรรลุความสำเร็จ, แสดง
performance n. การกระทำ, การปฏิบัติ
perfume n. น้ำหอม
perhaps adv. บางที, อย่างเป็นไปได้, กระมัง
period n. ระยะเวลา, สมัย, รอบ, ระยะเวลาหนึ่ง
periscope n.   กล้องส่องดูเหนือผิวน้ำของเรือดำน้ำ
permanent adj. ทนทาน, ถาวร, ยืนนาน
permission n. การอนุญาต, การอนุมัติ, การยินยอม, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ
persecute v. ก่อกวน, แกล้ง, รบกวน, ประหาร
persistent adj. ที่คงอยู่นาน, เรื้อรัง, ดื้อ
persuade v. ชักชวน, ชักจูง, ทำให้เชื่อ
persuasive adj. ชวนเชื่อ, ที่สามารถชักชวน
pessimism n. การมองโลกในแง่ร้าย
pessimistic adj. ที่มองโลกในแง่ร้าย
pesticide n. ยาฆ่าแมลง
pet v. สัตว์เลี้ยง
petal n. กลีบดอก
petroleum n. น้ำมันปิโตรเลียม
pharmaceutical adj. เกี่ยวกับเภสัชกรรม
pharmacist n. เภสัชกร
philosopher n. นักปราชญ์
philosophy n. การศึกษาด้านปรัชญา
phobia n. ความหวาดกลัว
phosphate n. เกลือ
phrase n. วลี, สำนวนการพูด, การพูดอย่างสั้นๆ
physical adj. เกี่ยวกับร่างกาย
physician n. แพทย์, หมอ, อายุรแพทย์, แพทย์อายุรเวช
pianist n. นักเล่นเปียโน
pick v. ยกขึ้น, รับ, ช่วยชีวิต, ผูกมิตรกับ
picturesque adj. น่าดู , สวย
piece n. ง่ายๆ, เรื่องราวที่สบายใจ
piezoelectricity n.   ไฟฟ้าที่เกิดจากการกดดันทางกลไกที่มีผลต่อผลึกไฟฟ้า
pilchard n. ปลาทะเลขนาดเล็ก
pilgrim n. ผู้แสวงบุญ
pill n. เม็ด, เม็ดยา
pinpoint v. หาตำแหน่งแน่นอน, เจาะจง, เน้น, ทำให้แน่ชัด
piranha n. ปลาปิรันยา
pirate v. ปล้นสะดม, ยักยอก, กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด
Pisces n. ราศีมีน
pitch n. น้ำมันดิบ, ยางต้นไม้
pitcher n. เหยือก, ผู้ขว้าง, ผู้โยน, ตำแหน่งพักขว้างลูกในกีฬาเบสบอล
pitfall n. หลุมพราง, กับดัก
placard n. ป้ายประกาศ, แผ่นประกาศ
placement n. การกำหนด, การวาง, การจัด, การมอบหมายหน้าที่
planet n. ดาวเคราะห์
plate n. โล่กำบัง, จานอาหาร
platform n. ชานชาลา, เวที
playback n. การเปิดฟังใหม่, การเล่นเทปที่อัดไว้
playwright n. นักเขียนบทละคร
plead v. สารภาพ, อ้างเป็นข้อแก้ตัว, ข้อแก้ตัว
pleasant adj. น่าพอใจ, น่ายินดี
pleasure n. ความพอใจ, ความสบาย
plentiful adj. มากมาย, ล้นเหลือ, อุดมสมบูรณ์
plenty n. ความอุดมสมบูรณ์, ความมากมาย, ความมั่งคั่ง
plot n. ที่ดินแปลงเล็ก, แผนการ, แผนที่, แผนผัง
plug v. อุดจุก, เสียบ
plumber n. ช่างท่อประปา, ช่างท่อน้ำ, ช่างตะกั่ว
pocket n.   กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง, หลุม, แอ่ง, บ่อ
poem n. บทร้อยกรอง
poet n. กวี
poetry n. บทกวี
point n. ความเห็น
poison n. ยาพิษ, ภัยอันตราย
poisonous adj. มีพิษ, ประสงค์ร้าย
polar adj. เกี่ยวกับขั้วโลก, จุดกลาง
pole n. เสา, หลัก, ขั้วโลก
politic adj. ฉลาด, เจ้าเล่ห์, เฉียบแหลม
politically adv.   เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
politician n. นักการเมือง
pollutant n. สิ่งที่ทำให้สกปรก, ของเสีย
pollute v. ทำให้สกปรก, ทำให้เสียหาย
pollution n. มลพิษ, ของเสีย
polonium n. ธาตุโพโลเนียม
polytheistic adj.   มีความเชื่อในพระเจ้าที่แตกต่างกัน
pony n. ม้าขนาดเล็ก, ม้าพันธุ์เล็ก
popular adj. เป็นที่นิยม, ทั่วไป, สำหรับประชาชน
popularize v. ทำให้เป็นที่นิยม แพร่หลาย
port n. ท่าเรือ, เมืองท่า, ท่า, ประตูน้ำ, ประตูเมือง
portable adj. หิ้วได้, พกพาได้
portfolio n.   กระเป๋าใส่เอกสารรูปภาพ
portrait n. รูปวาด, ภาพเขียน
posh adj. เก๋, หรูหรา, เยี่ยม, ชั้นดี
position n. ตำแหน่ง
possession n. การมี, การเป็นเจ้าของ
possible adj. เป็นไปได้
post n. การส่งทางไปรษณีย์
posterity n. คนชั้นหลัง, คนรุ่นลูกรุ่นหลาน
potential adj. มีประสิทธิภาพ, มีศักยภาพ, เป็นไปได้
potentially adv. อย่างมีศักยภาพ, มีความเป็นไปได้
potholder n.   ถุงมือสำหรับหยิบหม้อหรือจานที่ร้อนอยู่
potion n. ยาเสน่ห์, ขนาดเครื่องดื่มครั้งหนึ่ง
pouch n. กระเป๋า, ถุง
pour v. เท,ริน
poverty n. ความจน
practical adj. ที่ปฏิบัติได้จริง
precision n. ความถูกต้อง
predator n.   สัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
predecessor n. บรรพบุรุษ
predict v. ทำนาย
prediction n. คำทำนาย
predominant adj. มีอำนาจเหนือ, มีอิทธิพลเหนือ, มีมากกว่า
prefer v. ชอบมากกว่า, เสนอ
pregnant adj. มีครรภ์, ตั้งครรภ์, ตั้งท้อง
prejudice n. ลำเอียง
premature adj.   ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่, ยังไม่ถึงเวลาอันควร
premiere n. การแสดงรอบปฐมทัศน์, นักแสดงนำหญิง
preparation n. การเตรียม, การเตรียมการ, วิธีการเตรียมการ, สิ่งที่เตรียม
preparatory adj.   เป็นการเตรียมให้พร้อม
prepare v. เตรียมพร้อม
prepay v. จ่ายล่วงหน้า, ชำระก่อนแล้ว
preposterous adj. ผิดปกติ, ประหลาด
prerogative n. สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์
prescribe v. ออกคำสั่ง, กำหนด, บัญญัติ, ชี้แนะ, แนะนำ
presentation n. การเสนอ, การแสดงตัว
preserve v. รักษาไว้, คงไว้
president n. ประธานาธิบดี, ประธาน, ประมุข
pressing n. เครื่องอัด, การอัด
pressure n. การกด, ความกดดัน, ความอดทนอดกลั้น
prestige n. ความนิยม, ความนับถือ, ชื่อเสียง, เกียรติศักดิ์
prestigious adj. มีชื่อเสียง, มีเกียรติ, เป็นที่เคารพนับถือ
presumption n. การอนุมาน, การสันนิษฐาน
pretend v. แกล้งทำว่าเป็นจริง
prevalent adj. มีอยู่ทั่วไป
prevent v. ป้องกัน, ขัดขวาง, ต่อต้าน
prevention n.   การป้องกันหรือขัดขวาง
preview v. แสดงหรือชมล่วงหน้า
previous adj.   เป็นการกระทำหรือเกิดขึ้นก่อนกำหนดใจเร็วด่วนได้
price n. ราคา
prickle n. หนาม, ขนแหลม
priesthood n.   ตำแหน่งของพระหรือบาทหลวง
primarily adv. เป็นส่วนใหญ่, เป็นหลัก
primitive adj. แรกเริ่ม, เบื้องต้น, สมัยแรก
principal n. หัวหน้า, ตัวการ, อันดับแรก, อันดับหนึ่ง, สำคัญที่สุด
principle n. หลัก, หลักการ, กฎ
prior adj. ก่อน, ที่มีค่าและความสำคัญเป็นอันดับแรก
prison n. คุก, เรือนจำ, ตาราง
private adj. สันโดษ, ส่วนตัว, ไม่ปล่อยให้คนอื่นรู้
privileged adj. มีอภิสิทธิ์, มีสิทธิ์พิเศษ
probably adv. เป็นไปได้มากที่สุด
problem n. ปัญหา
procure v.   หาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี, ก่อให้เกิดผล, ล่อลวง
prodigal adj. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ
prodigy n. อัจฉริยบุคคล, ผู้มีความสามารถพิเศษ
produce v. ผลิต, ก่อให้เกิด
producer n. ผู้ผลิต, ผู้สร้าง
profession n. อาชีพ, กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
professor n. ศาตราจารย์
progress n. ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเดินไปข้างหน้า
progressively adv.   อย่างค่อยๆไปทีละน้อย, อย่างต่อเนื่อง
project n. โครงงาน, แผนการวิจัย
proletariat n. กรรมกร, ไพร่
prominent adj. เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง
promise n. การให้สัญญา
promotion n. สนับสนุน, การส่งเสริม, การให้กำลังใจ, การก่อการ, การก่อสร้าง
prompt adj. ฉับไว, รวดเร็ว, ตรงต่อเวลา
propeller n.   เครื่องจักรที่ติดในรถ, ใบพัด
proper adj. เหมาะสม, สมควร, ถูกต้อง, ถูกกาลเทศะ, เคร่งครัด
property n. ทรัพย์สิน, สมบัติ, กรรมสิทธิ์
proponent n. ผู้เสนอ, ผู้สนับสนุน
proportion n. ส่วน, สัดส่วน, ความสมดุล
proposal n. การเสนอ , ข้อเสนอ , การขอแต่งงาน
propose v. เสนอ, บอกจุดประสงค์
prosecution n. การดำเนินคดี, การฟ้องรอง
prospect n. ความเป็นไปได้, ภาพที่มองเห็น
prosperity n. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง
protest v. คัดค้าน, ประท้วง
proudly adv. อย่างหยิ่งทะนง
prove v. พิสูจน์, ตรวจสอบ
provide v. จัดเตรียม, จัดหา
prowess n. ความอาจหาญ, ความองอาจ
proximity n. ความใกล้ชิด, ความใกล้เคียง
psychological adj. เกี่ยวกับจิตวิทยา
psychologist n. นักจิตวิทยา
psychology n. จิตวิทยา
publicist n. นักหนังสือพิมพ์, นักประชาสัมพันธ์
publicity n. การโฆษณา, การเผยแพร่
publish v.   จัดพิมพ์และนำออกวางจำหน่าย
pull v. ฆ่า, ทำลาย, รื้อ, ถอน, หาเงินได้, โน้มลง
pulp n. เนื้อผลไม้, สิ่งที่บดจนละเอียด, เยื่อ
pump v. สูบลม, สูบน้ำ
punctual adj. ตรงต่อเวลา, รักษาเวลา, ตามกำหนด
punctuality n. ความเที่ยงตรง
punish v. ลงโทษ, ทำโทษ
punishment n. การลงโทษ
pupil n. เด็กนักเรียน, ผู้เยาว์
puppet n. หุ่น, หุ่นกระบอก
purchase v. ซื้อ, หามาได้
purpose n. วัตถุประสงค์, ความมุ่งประสงค์, ความมุ่งหมาย
purse n. ถุงเงิน, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าถือ, เงินรวบรวม
put v. วางใน, ปลูกในดิน, เขียนเพิ่ม, สอดแทรก
puzzle n. ปัญหา, ปริศนา
quadruple adj. 4 เท่า , ประกอบด้วย 4 ส่วน , 4 จังหวะ
qualification n. คุณสมบัติ , ความเหมาะสม
quality n. คุณภาพ, คุณลักษณะ, ความดี
quarrel n. การทะเลาะเบาะแว้ง
questionnaire n. แบบสอบถาม
quotation n.   การยกคำพูดผู้อื่นมาอ้าง
quote v. ยก (คำพูด, ข้อความ), ยกคำพูดของ
raccoon n. ตัวแร็กคูน
race n. เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, เชื้อสาย
racial adj.   เกี่ยวกับเชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, เชื้อสาย
racism n. ลัทธิชนชาติ, ลัทธิเหยียดผิว
radar n. เรดาร์
radical n. คนหัวรุนแรง, ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนถึงรากเหง้า
radium n. เรเดียม
rage v. เดือดดาล, เดือด, ปั่นป่วน, ลุกลาม
rainfall n. ปริมาณน้ำฝน
rainforest n. ป่าทึบเขตร้อน
raise v. เปิด, เงย, ยกขึ้น, เลี้ยงเด็ก
rambunctious n. ส่งเสียงอึกทึก, เอะอะโวยวาย
ranch n. ฟาร์มปศุสัตว์, ทุ่งเลี้ยงสัตว์
range n. ขอบเขต
rapidly adv. อย่างรวดเร็ว
raspberry n. ผลไม้เล็กๆ รสเปรี้ยวจำพวก rubus
rate n. อัตรา, ระดับ, ภาษี
rather adv. ค่อนข้าง, ค่อนข้างจะ, พอสมควร, มากกว่า
ration n. การปันส่วน, ปริมาณปันส่วน
rational adj. มีเหตุผล, ตามเหตุผล
ravenous adj. หิวโซ
reach v. เอื้อม, ยื่นถึง, มาถึง, ไปถึง
reaction n. ปฏิกิริยา, การโต้ตอบ, การตอบสนอง
realistic adj. เป็นจริงเป็นจัง
reality n. ความเป็นจริง, สภาพที่เป็นจริง, ของจริง
realize v. เข้าใจ, ตระหนัก, รู้, สำนึก
reap v. เก็บเกี่ยว, ได้รับผลตอบแทน
reappear v.   เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เคยเกิดขึ้นก่อน
rearrange v. จัดใหม่, ปรับปรุง
reassure v. ทำให้มั่นใจใหม่
rebellious adj. เป็นการกบฏ
receipt n. ใบเสร็จรับเงิน
receive v. รับ, ได้รับ, ได้มาซึ่ง, ต้อนรับ, ประสบ
recently adv. อย่างเร็วๆ นี้, เมื่อไม่นานมานี้
receptionist n. พนักงานต้อนรับ
receptivity n. การรับ, การรับรอง , การตอนรับ
recipe n. ตำรากับข้าว, สูตร
recipient n. ผู้รับ
recital n. การเล่นดนตรีเดี่ยว, การท่อง, การท่องให้ครูฟัง, อาขยาน
recite v. ท่อง, เล่า, สาธยาย, บรรยาย
reckless adj. สะเพร่า, ไม่ระวัง
reckon v. คำนวณ, คิดว่า, คาดว่า
recognize v. จำได้, จำแนกออก, รู้จัก, ยอมรับ, ทักทาย, แสดงว่ารู้จัก
recommend v. ชี้แนะ, ฝากฝัง
recommendation n. ข้อเสนอแนะ
record v. บรรทุก, แสดง, บอก
recover v. เอาหรือได้กลับคืน, ชดเชย
recovery n. ชนะคดี, เอาหรือได้กลับคืน
recreation n. ความบันเทิง
recycle v. นำกลับมาใช้อีก
reduce v. ลดลง, ลดราคา, รวบยอด
reek v. ปล่อยควัน, ปล่อยไอ
refer v อ้างอิง
reference n. การอ้างอิง, หนังสืออ้างอิง, เครื่องหมายอ้างอิง, ความสัมพันธ์
reflect v. สะท้อนกลับ, แสดงให้เห็น, ไตร่ตรอง
reflection n. การสะท้อน, แสงสะท้อน
refrigerator n. ตู้เย็น
refuge n. ที่หลบภัย, ที่กำบัง
refund v. ใช้คืนให้, คืนเงินให้
refuse v. ปฏิเสธ
regard v. พิจารณา, ถือว่า, ให้เกียรติ
regarding prep. เกี่ยวกับ, ในเรื่อง
reggae n.   ดนตรีที่มีลีลาสนุกสนาน
region n. พื้นที่, บริเวณ
register v. ลงทะเบียน
registration n. การจดทะเบียน, การลงทะเบียน
regret v. เสียใจ, สลดใจ
regular adj. ตามปกติ, โดยปกติ
regularly adv. อย่างเป็นปกติ
regulate v. ควบคุม, กำหนด, ปรับตัว
regulation n. การออกกฎ, กฎหมาย
rehabilitate v. บำบัด, ซ่อมแซม, คืนตำแหน่งให้
rehearsal n. การฝึกซ้อม
reject v. ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ
relate v. บอก, เล่า, บรรยาย, เชื่อมโยง, สัมพันธ์
relationship n.   ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
release v. ปล่อย, ปลด, ลง, ตีพิมพ์, ออก
relegate v. จำแนก, เสนอ, ขับไล่, จำกัด
relentless adj. เข้มงวด
reliable adj. เชื่อถือได้, ไว้ใจได้
relief n. การผ่อนคลาย
relieve v. บรรเทา, ลด, ผ่อนคลาย, ปลดปล่อย, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์
religious adj. เคร่งศาสนา
reluctant adj. ไม่เต็มใจ, ฝืนใจ
reluctantly adv. ไม่เต็มใจ
rely v. ไว้ในใจ, ขึ้นอยู่กับ
remain v. เหลืออยู่, ยังคงเป็น
remember v. จดจำไว้, จำได้
remind v. เตือนความจำ, เตือน, ทำให้ระลึกถึง, ทำให้จำได้
reminder n. สิ่งให้ช่วยจำได้
remit v. ยกเลิก, ละเว้น
removal n. การเอาออก, การย้าย, การฆ่า
renew v. ซ่อมแซม, เติมให้เต็มอีกครั้ง
renewal n. การปรับปรุง, การทำให้กลับดีดังเดิม
rent n. ค่าเช่า, การเช่า
repair v. ซ่อมแซม, แก้ไข, รักษา, เยียวยา, ชดเชย
repairer n. ช่างซ่อม
repeat v. กล่าวซ้ำ, พูดอีก
repeatedly adv. ทำซ้ำ, พูดซ้ำ
repercussion n. ผลกระทบ, การสะท้อนกลับ
replace v. แทนที่, ทำหน้าที่แทน, รับช่วง, ชดใช้คืน
replacement n. การแทนที่, การสวมตำแหน่ง, การทำหน้าที่แทน
replenishment n. การเติมให้เต็ม
report n. รายงาน
reporter n. ผู้สื่อข่าว
represent v. เป็นตัวแทน, เล่นบทเป็น
representation n. ผู้แทน, ตัวแทน
repression n. การทารุณ
reptile n. สัตว์เลื้อยคลาน
require v. ต้องการ, เรียกร้อง, ขอ
rerun v. เริ่มใหม่, ฉายใหม่
rescue v. ช่วยเหลือ, ช่วยให้รอด
research n. การค้นคว้า, การวิจัย
resemble v. คล้ายคลึงกับ, เหมือนกับ
reservation n. การสงวน, การรักษาไว้
resident n. ผู้อยู่อาศัย
residential adj.   เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
resist v. ต่อต้าน, อดทน, ขัดขวาง
resolution n. ความแน่วแน่, ความเด็ดเดี่ยว, การยืนหยัด, มติ, การลงมติ
resonance n. เสียงก้อง, เสียงสะท้อน, เสียงกังวาน, เสียงรัว
resort v. อาศัย, พึ่ง, ใช้
resource n. แหล่งที่มา, ทรัพยากร
resourceful adj. อุดมสมบูรณ์, หัวดี
respectable adj. น่านับถือ, น่าเคารพ
respectively adv. ตามลำดับ, เป็นลำดับ
respiratory adj. สำหรับการหายใจ
respond v. ตอบ, ตอบสนอง
response n. คำตอบ, การตอบ, คำรับ, ผลตอบ
responsible adj. มีความรับผิดชอบ
restatement n. การประกาศซ้ำ, การกล่าวซ้ำ
restructure v. ปรับโครงสร้างใหม่
result n. ผล, ผลลัพธ์, คำตอบ
resuscitate v.   ช่วยให้ฟื้นคืน, ทำให้คืนชีพ, ฟื้นคืนใหม่
retired adj. ถอนตัว, ปลดเกษียณ, อยู่อย่างสันโดษ
retirement n. การปลดเกษียณ, การอยู่อย่างสันโดษ
retouch v. ปรับปรุง, ตกแต่ง
retrain v. เก็บ, เก็บไว้, จำ, จดจำ, ว่าจ้าง
reunion n. การชุมนุมกัน, การกลับมารวมกันใหม่
reunite v. รวมตัวกันใหม่, ร่วมกันใหม่, สามัคคีกันใหม่
reuse v. นำมาใช้ซ้ำ
reveal v. เปิดเผย, แสดงให้เห็น
revenge v. แก้แค้น
revenue n. ภาษีอากร
reverse adj. กลับกัน, ตรงกันข้าม, ถอยหลัง
reviewer n. นักวิจารณ์
revive v. ฟื้นฟูทำให้คืนชีพ, กระตุ้น, เร้าใจ
revolution n. การปฏิวัติ, การเปลี่ยนแปลง
revolutionize v. การปฏิวัติ, ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
rhythm n. จังหวะ, เสียงสัมผัส, จังหวะดนตรี
ridge n. สัน, สันเขา, สันปันน้ำ, เทือกเขา, ทางแคบ
ridiculous adj. น่าขัน, น่าหัวเราะ
right adv. ทันทีทันใด
rigid adj. แข็ง, ตายตัว, เข้มงวด, กวดขัน
rip v. ตัด, ฉีก, ทิ้ง, เลาะ
risk v. เสี่ยง, เสี่ยงภัย, เสี่ยงทำ, ลอง
risky adj. เสี่ยงภัย, มีอันตราย
rival n. คู่แข่ง, คู่ต่อสู้, คู่ปรับ
river n. แม่น้ำ, ลำธาร
roadrunner n. นกจำพวก Geogoccyx Californianus
roam v. ท่องเที่ยว, เดินเตร่
robe v. ใส่เสื้อคลุม, สวมเสื้อ, แต่งตัว
rocky adj. เต็มไปด้วยหิน, มีหินมาก, ประกอบด้วยหิน, คล้ายหิน
role n. บทบาทการแสดง, บทบาทในสังคม
romantic adj. เกี่ยวกับความรัก, เร่าร้อน
roughage n. กากอาหาร, อาหารเนื้อหยาบซึ่งช่วยในการขับถ่าย
route n. ทาง, เส้นทางเดิน
routine n. งานประจำ, กิจวัตรประจำวัน
row n. แถว, แนว, แถวกระดานหมากรุก
rubble n. ยางลบ
rude adj. หยาบคาย, หยาบ
rugby n. กีฬารักบี้
ruin n. ความพินาศ, ซากปรักหักพัง
rumor n. ข่าวลือ
run v. พาหนี, เอาชนะ, ไปเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้
runner n. นักวิ่ง
rural adj. ในชนบท, เกี่ยวกับเกษตร, เกี่ยวกับบ้านนอก
rush v. กระทำอย่างรีบเร่ง, เร่งรีบ
sabotage n. การก่อวินาศกรรม, การลอบทำลาย
sac n. ถุง
sacrifice v. สังเวย, บวงสรวง, สละ, เสียสละ, พลี
sadness n. ความเศร้า, ความเสียใจ, ความโทมนัส
Sagittarius n.   กลุ่มดาวม้ามีหน้าเป็นคน
sailor n. กะลาสีเรือ
sake n. ประโยชน์, จุดมุ่งหมาย
salesclerk n. พนักงานขายในร้านค้า
salesperson n. พนักงานขาย
saliva n. น้ำลาย
sallow adj. ซีดเซียว
salmon n.   ปลาแซลมอนใช้เป็นอาหาร
saloon n. ร้านเหล้า, โรงเตี้ยม, ห้องโถงใหญ่ใช้รับรองแขก
sanctuary n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์, ที่หลบภัย
sandstone n. หินทราย
sap n. น้ำเลี้ยง, น้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้
sapling n. ต้นไม้อ่อน, หน่อต้นไม้
satellite n. ดาวบริวาร, บริวาร
satire n. การเหน็บแนม, การเสียดสี
satirical adj. เสียดสี, เปรียบเปรย, เหน็บแหนม, ถากถาง
satisfaction n. ความพอใจ, การทำให้พอใจ
satisfied adj. พอใจ, แน่ใจ, สนใจ
saucer n. ชามรองถ้วย
sausage n. ไส้กรอก
scalene n. (รูปกรวย) มีแกนเอียงไปที่ฐาน, (สามเหลี่ยม) มีด้านไม่เท่ากัน
scan v. มองกวาด, ดูผ่านๆ ตา
scandal n. เหตุการณ์อื้อฉาว, เรื่องน่าอาย, เรื่องน่าอัปยศ
scarcity n. ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ
scarves n. ผ้าพันคอชนิดยาว, เน็คไท, ผ้าโพกหัวหรือสะพายไหล่ของสตรี (พหูพจน์)
scatter v. ทำให้กระจัดกระจายไป, ทำให้แพร่ไป
scenery n. ทิวทัศน์, ทัศนียภาพ, ภาพภูมิประเทศ
scent n. กลิ่น, กลิ่นสาบ, กลิ่นเฉพาะ, น้ำหอม
schedule n รายการ, หมายกำหนดการ
scheme n. รายการ, แผนการ
scholarship n. ความเป็นนักวิชาการ, ทุนการศึกษา
science n. นวนิยายวิทยาศาสตร์
scientific adj.   เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
scorpion n. แมงป่อง
scour v. ขัดให้สะอาด, ถูจนสะอาด
scram n.   การจากไปอย่างรวดเร็ว, การหยุดชะงัก
scramble v. ปีนป่าย, ตะกาย, ช่วงชิง
scrapbook n.   สมุดติดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากหน้าหนังสือพิมพ์และอื่นๆ
scratch v. ขูด, ขีด, เกา, ข่วน
screenplay n. บทภาพยนตร์
scruple n. ศีลธรรม, จรรยา, จำนวนน้อยมาก
sculptor n. ประติมากร, ช่างปั้น
seagull n. นกนางนวล
seal v. ปิดผนึก, ประทับตรา
search v. ค้นหา, สำรวจ
seashore n. ชายฝั่งทะเล
seaside n. ชายทะเล, ชายหาด
secondary adj. เป็นที่สอง, เป็นรอง
secret adj. ลับ, เป็นความลับ, เร้นลับ
secretary n. เลขานุการ
secretive adj. ไม่พูด, แอบแฝง, ลับๆล่อๆ
section n. แผนก, หมู่
secure adj. ไม่มีกังวล, แน่นอน, ปลอดภัย
securely adv. อย่างมั่นคง, อย่างมั่นใจ
seldom adv. ไม่ค่อยจะ, ไม่บ่อยนัก, นานๆ ครั้ง, หายาก
selection n. การเลือก, การคัดเลือก
self-indulgent adj.   ตามใจตัวเอง,ซึ่งเอาแต่ใจตัวเอง
selfish adj. เห็นแก่ตัว, เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
semantic n.   การศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับความหมายของคำ
semester n. ภาคการศึกษา
seminar n. การประชุมสัมมนา
sensation n. ความรู้สึกทางกายภาพ, ความรู้สึกในจิตใจหรือร่างกาย
sensible adj. มีเหตุผล, มีไหวพริบ, มีสติ
sensitive adj. ไวต่อความรู้สึก, รู้สึกได้ง่าย
separately adv. แยกออก, แบ่งสรร
sequel n. ผลที่ตามมา, เรื่องต่อเนื่อง
sequence n. การต่อเนื่องกัน, ลำดับเหตุการณ์
serve v. จัดหาให้
session n. การประชุม
set v. เริ่มต้นออกเดินทาง, ส่งเสริม, สนับสนุน, แหย่
settle v. สร้างถิ่นฐาน, ตั้งรกราก
severe adj. เข้มงวด, โหด, เคร่งครัด
sew v. เย็บ, เย็บผ้า
sexually adv. เกี่ยวกับเพศ
shake v. ทำให้สั่น, เขย่า
shame n. ความอับอาย, ความละอายใจ, ความสบายหน้า
shape n. รูปร่าง, รูปทรง, รูปพรรณสัณฐาน
sharp adj. คม, ชัด, เฉียบแหลม
sharply adv. อย่างชัดเจน, อย่างฉลาด
sheer adj. เต็มที่, ที่สุด, ที่เดียว
shelter n. ที่กำบัง, ที่ลี้ภัย, ที่พักอาศัย
shift v. เคลื่อน, เลื่อน, ยักย้าย, ผลัก
shiny adj. ซึ่งเป็นมันเงา, สุกใส
shipwreck n. การทำลายเรือ, การสูญเสียเรือ
shoal n. ที่ตื้นในน้ำ, ฝูง, ฝูงปลาหรือฝูงสัตว์น้ำ
shore n. ฝั่ง, ฝั่งทะเล, ประเทศ
shortage n. ความขาดแคลน
shorten v. ทำให้สั้นลงหรือลดลง
show-off v.   ทำให้(บางสิ่ง)โดดเด่น
shred n.   เศษผ้าหรือกระดาษเป็นแถบเรียบยาว
shrink v. หดตัว, ย่น, เหี่ยว
shuttle n. กระสวยเครื่องทอผ้า, กระสวยเครื่องจักร
shy adj. อาย, ขี้อาย
sidewalk n. ทางเท้า, บาทวิถี
siesta n. การงีบหลับตอนเที่ยง
sightseeing n. การเที่ยวชม, การเยี่ยมชม
sightseer n. ผู้เที่ยวชม, ผู้เยี่ยมชม
signal n. สัญญาณ, เครื่องหมาย
signature n. ลายเซ็น, ลายมือชื่อ, การเซ็นชื่อ, สัญญาณ
significant adj. แพร่หลาย, เห็นได้ชัด
silicon n.   ธาตุอโลหะชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ , ซิลิโคน
similar adj. คล้ายคลึง, เหมือน
similarity n ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน
simply adv. ง่ายๆ, ชัดเจน, เรียบๆ
simultaneously adv. ในเวลาเดียวกัน
sincerely adv. อย่างจริงใจ, อย่างใจซื่อ, อย่างแท้จริง
singer n. นักร้อง
sink v. จม, ต่ำลง, ตก
sitcom n. เรื่องตลก, ละครตลก
site n. ตำแหน่ง, สถานที่, จุด, ที่ตั้ง
situation n. สถานการณ์, ฐานะ, ตำแหน่ง, สถานที่
skeleton n. โครงสร้างของกระดูก
skeptic n. ผู้สงสัย
skill n. ความเชี่ยวชาญ, ทักษะ
skim v.   อ่านหรือมองผ่านอย่างรวดเร็ว
skull n. หัวกะโหลก
skylight n. เส้นขอบฟ้า, ขอบฟ้า
skyscraper n. ตึกสูงมาก, อาคารสูง
slam v. ปิดดังปัง, ขว้าง, เหวี่ยง,กระแทก
slap v. ตบ, ฟาด
sleek adj. ลื่น, เรียบ, เป็นมัน, อ่อนนิ่ม
sleepy adj. ง่วงนอน
sleeve n. แขนเสื้อ
slice v. เฉือนออกเป็นแผ่นบางๆ
slightly adv. อย่างเล็กน้อย
slip v. ลื่นไถล, ทำให้ไถลไป
slipper n. รองเท้าแตะ
slippery adj. ลื่น, เจ้าเล่ห์, เชื่อไม่ได้
slow v. แล่นช้าลง
slumber v. งีบหลับ, สัปโงก, นอนหลับ, อยู่เฉยๆ
slump v. ตกต่ำมาก, ฮวบลง, ซบเซา
sly adj. ฉลาดแกมโกง, ซึ่งแอบทำ
smell v. ได้กลิ่น, ส่งกลิ่น, มีกลิ่น
smuggle v.   ลักลอบนำสินค้าเข้าหรือออกโดยผิดกฎหมาย
snaky adj. เหมือนงู, ร้าย
snatcher n. ผู้ฉกฉวย, ผู้คว้า
sneaker n.   รองเท้าส้นยางหรือพลาสติก, รองเท้าผ้าใบส้นยาง, รองเท้าทัศนาจร
sneeze v. จาม
snout n.   ส่วนที่เป็นจมูกและปากของสัตว์
so-called adj. ดังกล่าว, เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
sociable adj. ชอบเข้าสังคม
software n.   โปรแกรมต่างๆที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
soggy adj. เปียก, ชื้น, เฉอะแฉะ
solar adj.   เกี่ยวกับดวงอาทิตย์, จากดวงอาทิตย์
somehow adv.   ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
somersault v. ตีลังกา
somewhat adv. ค่อนข้าง
somewhere adv. บางแห่ง, โดยประมาณ
sooner n.   ผู้ที่เข้าครอบครองที่ดินของรัฐก่อนได้รับอนุญาต, ผู้เข้าจับจองที่ดินของรัฐ
sophomore n. นักศึกษาชั้นปีที่สอง
sorcerer n. พ่อมด
sorority n. สโมสรของนักเรียนหญิง
sort v. จัดลำดับ, แยกออก, ทำให้กระจ่าง
soul n. วิญญาณ, จิตวิญญาณ, พลังจิต, มนุษย์, บุคคล
soundtrack n. เสียงในฟิล์ม
sour adj. เปรี้ยว, บูด, เสีย, ขุ่นเคือง
source n. ต้นตอ, บ่อเกิด, ต้นน้ำ
space n. อวกาศ
spacecraft n. เครื่องบินอวกาศ
spacious adj. มีเนื้อที่มาก, กว้างขวาง, กว้างใหญ่ไพศาล
spark n. ประกายไฟ, ไฟพะเนียง, การลุกเป็นไฟ
sparrow n. นกกระจอก
sparse adj. จำนวนน้อย, ไม่หนาแน่น
spatula n   ช้อนปากแบนกว้างและทู่สำหรับตักหรือแผ่สารหรือยา
speak v. พูดเสียงดัง, คุยเสียงดัง
spear n. หอก, หลาว, ทวน
specialize v. เป็นผู้เชี่ยวชาญ, เป็นผู้ชำนาญ
specific adj. ระบุ, เฉพาะเจาะจง
specious adj. น่าชมแต่ภายนอก, หน้าเนื้อใจเสือ
spectacular adj. น่าตื่นเต้น, เกี่ยวกับการแสดงต่อหน้าสาธารณชน
spectrum n.   แถบแสงสีแดงถึงม่วงเกิดจากการหักเหของแสงผ่านปริซึม
speculate v. พิจารณา,ใคร่ครวญ
speed v. เร่ง, เร่งมือ, เร่งเครื่อง
spend v. ใช้ (เวลา), ใช้เงิน, จ่ายเงิน, ให้เงิน
sphere n. ทรงกลม, วง, ขอบเขต, ลูกโลก
spherical adj. เป็นรูปทรงกลม, เป็นลูกกลม
spike n. เดือยแหลม, เหล็กแหลม, ตะปูรางรถไฟ
spill v. ทำหก, ทำให้ทะลัก
spine n. กระดูกสันหลัง
spiny adj. เต็มไปด้วยหนาม
spiral n. เส้นขด , สิ่งที่หมุนรอบ
spiritual adj. เกี่ยวกับจิตใจ, เกี่ยวกับศาสนา
split v. แบ่งแยก, แยกออก, แบ่งส่วน, แบ่งกลุ่ม
spoil v. ทำให้เสีย, ทำอันตราย, ทำให้เสื่อมเสีย
spokeswoman n. โฆษกหญิง, ผู้ประกาศหญิง
sponge n. ฟองน้ำ
sponsorship n.   ผู้สนับสนุนกิจกรรมหรืองานแสดงต่างๆ
spot n. สถานที่, แหล่ง, ที่ตำแหน่ง
spread v. คลี่ออกไป
spree n. การเล่นสนุกสนาน, การหาความสำราญ
squall n. เสียงร้องไห้โฮ, กรีดร้อง
squash n. พืชกระกูลน้ำเต้า
squeeze v. บีบ, เค้น, รีด
squishy adj. นิ่มและเปียก, เปียกนุ่มเหนียวเหนอะ
stability n. ความแน่นอน, ความมั่นคง
stable adj. มั่นคง, สม่ำเสมอ
stack n. กอง, ตั้ง, ปึก
staff n. ไม้เท้า, เสา, ด้าม, คณะผู้ร่วมงาน
stage n. แท่น, เวที
stagger v. เดินโซเซ, โงนเงน
stain v. ทำให้เปรอะเปื้อน, ทำให้มีมลทิน
stair n. บันได, ขึ้นบันได
staircase n. บันไดทอดหนึ่ง
stall n. คอก, คอกสัตว์
stand v. ยืนขึ้น, ตั้งอยู่, ทนต่อสภาพ
staple n. สินค้าหลัก, วัตถุดิบหลัก
stare v. จ้องมอง, เพ่ง, เล้ง
starfish n. ปลาดาว
starvation n. การอดอาหารตาย, การอดอยาก
statement n. การประกาศ, การแจ้ง, คำแถลงการณ์
stationary n. กระดาษเขียน, เครื่องเขียน
statistic n. ข้อมูล, สถิติ, ตัวเลข
statistical adj. ซึ่งเป็นสถิติ
statistics n. วิชาสถิติ
stay v. อยู่จนดึก, ยังไม่เข้านอน
stead n. ตัวแทน, สถานที่
steadily adv. อย่างมั่นคง, อย่างแน่นอน
steady adj. มั่นคง, แน่นอน, เที่ยงตรง
steal v. ขโมย, ลักลอบ
steelworks n. โรงงานเหล็กกล้า
steer v. คุมหางเสือ, คัดท้าย, มุ่งหน้า
step v. เหยียบบน
stepsister n.   ลูกเลี้ยงที่เป็นผู้หญิง
sterling adj. ( ทอง,เงิน ) เนื้อแท้, บริสุทธิ์, เกี่ยวกับเงินอังกฤษ
sticky adj. เหนียว, เหนอะ
stiff adj. แข็ง, ยาก, ลำบาก, แรง, จัด
stir v. กวน, คน, แกว่ง
stomata n. ช่องเล็กๆ, รูเปิดเล็กๆ
stoop v. โน้มตัวลง, ก้ม
stop v. หยุด, ยุติ, พัก, ค้าง
storage n. การเก็บ, ที่เก็บ, การเก็บรักษา
store n. ร้าน, ห้องพัสดุ, พัสดุ
storm n. พายุ, มรสุม, ลมมรสุม, การระดมยิง, ความโกลาหล
stow v. แอบซ่อนอยู่ในเรือหรือเครื่องบิน, เดินทางฟรี
strain v ทำให้ตึง, ทำให้เครียด
stranger n. คนแปลกหน้า
strategic adj. เกี่ยวกับ(กลยุทธ ,ยุทธวิธี)
strategy n. แผนยุทธศาสตร์, การวางแผน
straw n. ฟาง, ฟางข้าว, กองฟาง
stream n. ลำธาร, สายน้ำ, แม่น้ำเล็ก, กระแส, กระแสน้ำ
streamline n. รูปเพรียวลม , ทางเพรียวลม
strength n. กำ ลัง, พลัง, แรง
strengthen v. ทำให้แข็งแรง
stress n. ความตึงเครียด, การบังคับ, การบีบคั้น
stretch v. ยื่น, ขยายออก, เหยียด
strict adj. เข้มงวด, เคร่งครัด, กวดขัน, แม่นยำ
stride v. เดินก้าวยาวๆ, ก้าวข้าม
strike v. ตี, ตอก, ทุบ, ต่อย, ชก
strip v. เปลื้องผ้า, ถอดผ้า, ปล้น, ลอก, ปอก
stroke n. การตี, การทุบ, การพายเรือ
stroll v. เดินเล่น, เดินทอดน่อง
structure n. โครงสร้าง, โครงร่าง, องค์ประกอบ, ลักษณะ
struggle v. ดิ้นรน, ต่อสู้, พยายาม
stubborn adj. ดื้อดึง, ดันทุรัง, ดื้อรั้น
studious adj. ขยันเรียน
stunning adj. น่าประหลาดใจ, น่าทึ่ง
stupid adj. โง่, เบาปัญญา
sturdiness n. ทนทาน, มั่นคง, แน่นหนา
sty n. โรคกุ้งยิง, คอกหมู, ที่สกปรก
submarine n. เรือดำน้ำ
submit v. มอบ, ยอมให้, ยอมแพ้, ยอมจำนน
subscription n. เงินค่าบำรุง, เงินค่าสมัครสมาชิก
subsequent adj. ซึ่งตามมา, ภายหลัง, ต่อมา
subsidize v.   ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน,ให้เงินอุดหนุน
substance n. สาร, สสาร, แก่นสาร, เนื้อหนังมังสา, ร่างกาย, ธาตุแท้
substitute v. แทนที่
subtitle n. หน้าปกรอง, สื่อรอง, หัวข้อย่อย, คำอธิบายข้างใต้ของภาพยนตร์
subtle adj. บาง, ละเอียด, บอบบาง, เข้าใจยาก, ลึกลับ, ฉลาด
subtropical adj. ใกล้เขตร้อน
suburb n. รอบนอกเมือง, ส่วนที่อยู่รอบนอก, ชานเมือง
subway n. รถไฟใต้ดิน, อุโมงค์ใต้ดิน
succeed v. ประสบความสำเร็จ
successful adj. ประสบความสำเร็จ, เป็นผลสำเร็จ
suck v. ดูด, จิบ, ดูดซึม
suffer v. ประสบทุกข์, ได้รับ, ทน,อดทน, ยอม
sufficient adj. มีพอเพียง
suggestion n. การแนะนำ
suicide n. การฆ่าตัวตาย
suitable adj. เหมาะสม, เหมาะเจาะ
sulfuric acid n. กรดกำมะถัน
summary v. การสรุป, ใจความสำคัญ, ใจความรวบรัด, บทความย่อ
sunburst n.   การปรากฎขึ้นอย่างฉับพลันของแสงอาทิตย์ผ่านกลุ่มเมฆ
sunflower n. ต้นทานตะวัน
sunglasses n. แว่นตากันแดด
sunrise n. เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น, เวลาแห่งการเริ่มต้น
suntan n.   ผิวหนังเป็นสีน้ำตาลเนื่องจากตากแดด
superior n. ผู้บังคับบัญชา, ผู้อาวุโส
supernatural adj. เหนือธรรมชาติ, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์
superstition n.   ความเชื่อในผีสางเทวดา, ความเชื่อในทางผิดๆ
superstitious adj.   ซึ่งเชื่อในทางไสยศาสตร์, เชื่องมงาย
supertanker n.   เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีระวางขับน้ำกว่า 300,000 ตัน
supervisor n. ผู้ควบคุมดูแล, ผู้บริหาร
supplement n. ส่วนเสริม, ภาคผนวก
supply v. จัดหา, จัดเตรียม
suppose v. คิดเอาเอง, ทึกทัก, สมมติ
surcharge n. การเก็บเงินเพิ่ม, การเก็บภาษีเพิ่ม
surefire adj. แน่นอน, แน่ใจได้, ได้ผลแน่นอน
surf n. คลื่นซัดฝั่ง
surface n. ผิวนอก, เปลือก
surfer v.   ผู้เล่นกระดานโต้คลื่น
surge n. คลื่นแรง, คลื่นยักษ์
surgeon n. ศัลยแพทย์
surgery n. ศัลยศาสตร์, วิชาการผ่าตัดทางการแพทย์
surprise v. ทำให้แปลกใจ, ทำให้สะดุ้ง
surprisingly adv. เรื่องน่าตื่นเต้น
surround v. ล้อมรอบ, โอบล้อม, แวดล้อม, ห้อมล้อม
survey v. สำรวจ, พินิจพิเคราะห์
survive v. อยู่รอด, รอดตาย, ดำรงอยู่
survivor n. ผู้รอด, ผู้รอดตาย, ผู้ที่เหลืออยู่, สิ่งที่เหลืออยู่
susceptibility n. ความรู้สึกทางใจ, ความอ่อนแอทางใจ
susceptible adj. รู้สึกไว, หวั่นไหวง่าย
suspend v. แขวน, หยุด, งด
suspender n. สายเอี๊ยมดึงกางเกง, สายแขวน, สิ่งแขวน
suspense n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน, ความใจจดใจจ่อ
suspicious adj. น่าสงสัย, หวาดระแวง
sustenance n. อาหาร, การเลี้ยงชีพ, การสนับสนุน
swallow v. กลืน, ฝึกทน, อดกลั้น, หลงเชื่อ
sway v. แกว่งไกว, โยก, โอน, เอน
sweat n. เหงื่อ, หยาดน้ำ, ความเหนื่อยยาก, งานที่หนัก
sweep v. ปัด, กวาด, เช็ด, ปัดเป่า
swelling n. การบวม, การพอง, การโป่ง, การขยายตัว, โรคบวม
swing v. เหวี่ยงขึ้น
swirl v. วง, หมุน, หมุนเป็นเกลียว
switch v. ปิดไฟ, หยุดพูด
swollen adj. ใหญ่, บวม, พอง
sword n. ดาบ, มีดยาว
sympathetic adj. เห็นอกเห็นใจ, สงสาร, เห็นพ้องกัน
sympathize v. แสดงความเห็นใจ, แสดงความสงสาร
sympathy n. ความเห็นใจ, ความมีใจเหมือนกัน
symptom n. อาการ, เครื่องชี้บอก, เครื่องแสดง, เครื่องหมาย
syndrome n. กลุ่มอาการของโรคต่าง ๆที่เกิดพร้อมกัน
syntax n. การสร้างประโยค
system n. ระบบ
tab n.   แถบยี่ห้อที่ปกเสื้อด้านใน, ป้ายชื่อ, แถบ, ชาย
tablet n. ยาเม็ดแบน
tackle v. จัดการแก้ปัญหา, รับมือ, เล่นงาน
tacky adj. เหนียว, ยังแห้งไม่ทั่ว
tailor n.   ช่างตัดเสื้อผ้าของผู้ชาย
taint v. ทำให้เป็นรอยเปื้อน, ทำให้ด่างพร้อย
take v. เอาไป, พรากไปจาก, พาไปจาก (คนหรือสถานที่)
takeaway n.   อาหารปรุงสำเร็จซื้อกลับไปทานที่บ้าน
talent n. พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ
tan n. สีน้ำตาลไหม้ สีน้ำตาลแดง
tangerine n. ส้มจีน, สีส้ม
tank n. ถังแก๊ส, รถถัง
tap n. หัวก๊อกน้ำ
tardy adj. สาย, ช้า, ล่าช้า, เชื่องช้า, อืดอาด
target n. เป้า, เป้าหมาย, เป้าโจมตี, เป้ายิงปืน
tariff n. อัตราภาษีศุลกากร, ภาษีศุลกากร
task n. งาน, งานหนัก, เรื่องที่ยาก, ภาระหน้าที่
Taurus n. ราศีพฤษภ
teammate n. สมาชิกผู้ร่วมคณะ
teardrop n. หยดน้ำตา
tease v. หยอกล้อ, แหย่, กระเซ้า, ขบขัน
technique n. ศิลปะ, ฝีมือ
tediously adv. อย่างน่าเบื่อ, อย่างน่ารำคาญ, อย่างจืดชืด
televise v. ถ่ายทอดโทรทัศน์
temptation n. การล่อ
tendency n. ความโอนเอียง, ความชอบ, นิสัยชอบยอ
tender adj. อ่อน, อ่อนนุ่ม, นิ่ม
terrible adj. น่ากลัว, น่าเกรงขาม, ร้ายแรง
terrify v. ทำให้กลัวเกรง
terror n. ความหวาดกลัว, ความน่ากลัว
terrorism n. ลัทธิก่อการร้าย
testimony n. หลักฐาน, การยืนยันโดยเปิดเผย
textbook n. หนังสือเรียน
textile n. สิ่งทอ, วัตถุสิ่งทอ
theme n. ใจความ, หัวข้อ
theory n. ทฤษฎี, หลักวิชา, หลักการ, สมมติฐาน
therapist n. นักบำบัดโรค
think v. คิดถึง, จำได้, ใคร่ครวญ
thorn n. พืชมีหนาม, ความยุ่งเหยิง, หนาม
thoroughly adv. ละเอียดลออ, หมดจด, เต็มที่
thoughtful adj. ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, พิจารณา
thread n. เส้น, ด้าย, เส้นใย
threaten v. ข่มขู่, คุกคาม, เตือน
thriller n. เรื่องเร้าใจ, เรื่องที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ