Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำ “อุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท)” โดย พระมหาสมพร อาภากโร (เหลาฉลาด)

หลวงปชา สภทโท

สวัสดีครับ

       คำสอนของหลวงพ่อชา ที่จัดพิมพ์เป็นธรรมะสั้น ๆ หรืออุปมาอุปมัย มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผมได้รวบรวมไว้ที่ลิงก์นี้

หนังสือรวบรวมคำสอนสั้น ๆ ของหลวงพ่อชา

       แต่มีอีกเล่มหนึ่งที่ผมเจอหลายวันแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาแนะนำ คือวิทยานิพนธ์ การศึกษาอุปมาอุปไมยในคำสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) โดย พระมหาสมพร อาภากโร (เหลาฉลาด) โดย วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๘

       ที่นี่ครับ  http://www.mcu.ac.th/thesis_file/254855.pdf  

       หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำสอนของหลวงพ่อชาที่เป็นอุปมาอุปไมย รวม 119 หัวข้อ ผมได้นำมาไฮไลท์สีเหลืองตรงที่เป็นชื่อหัวข้อ เพื่อให้สังแกตได้ง่าย ๆ  

       นอกจากธรรมอุปมา 119 หัวข้อแล้ว ผมขอชวนให้ท่านคลิกไปที่หน้า 120/185  เพื่ออ่าน ข้อ “ ๓.๓ สาเหตุที่พระโพธิญาณเถรใช้การสอนแบบอุปมาอุปไมย

        คลิกดาวน์โหลด การศึกษาอุปมาอุปไมยในคำสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) - พระมหาสมพร อาภากโร (เหลาฉลาด)

       ขอขอบคุณ คุณ Den Tupsai ซึ่งช่วยชี้แจงเรื่องเจ้าของผลงานที่แท้จริงของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th  

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com