Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ขอติงการแปลกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษที่เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน

 labour

สวัสดีครับ

     กระทรวงแรงงานออกข่าวผ่านเว็บไซต์ของกระทรวง พาดหัวข่าวว่า

ก.แรงงาน แจง 39 ประเภทงานคนต่างด้าว 'ห้ามทำ' ฝ่าฝืนมีโทษ

และก็มีภาคภาษาอังกฤษด้วยว่า

Ministry of Labour Explains 39 Professions Restricted from Foreign Workers with Penalties for Violators

       ผมเข้าไปอ่านงาน 39 ประเภทที่เขาบอก  อ่านเทียบภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

      ขอบอกตรง ๆ ครับ ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ดีกว่านี้ 

      ท่านผู้อ่านดูด้วยตัวเองแล้วกันครับ  ผมเห็นว่า มันเป็นข้อความในตัวกฎหมาย จึงไม่ควรผิด ไม่ว่าจะผิดมากหรือผิดน้อย แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่น ๆ ถ้ามันจะผิดบ้างก็คงไม่เป็นไร ขอให้ใจความสำคัญถูกต้องก็ใช้ได้

พิพัฒน์ 


 ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ได้กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพ
ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 จำนวน 39 งาน คือ

1)กรรมกร ยกเว้นกรรมกรในเรือประมง แต่ไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลชาติอื่น และคนต่างด้าวที่ได้รับการกำหนดสถานะให้เป็นคนเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

 

 1) labour intensive work excluding fishing vessels, but only under agreement between the Thai government and government of the workers’ origin, whereby foreign workers would need to have a legal entry status with the proper legal documents

 

2)กสิกรรม เลี้ยงสัตว์ ป่าไม้ หรือประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญงานเฉพาะสาขา ควบคุมดูแลฟาร์มหรืองานกรรมกร ในเรือประมงทางทะเล

 

2) agriculture, animal raising, forestry of fishery except work which requires specialized skills, farm control or labour intensive work in sea fishing vessels

 

3)ก่ออิฐ ช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น

 

3) masonry, carpentry or other construction

 

4)แกะสลักไม้

 

4) wood carving

 

5)ขับขี่ยานยนต์ หรืองขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ

 

5) driving a motor vehicle or vehicle which is not machinery or a mechanical device, except an international flight airplane

 

6)ขายของหน้าร้าน

 

6) sales from outlets

 

7)ขายทอดตลาด

 

7) auctions

 

8)ควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้นตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว

 

8) monitor, check or provision of accounting services except temporary internal audit

 

9)เจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย

 

9) diamond or gemstone polishing

 

10)ตัดผม ดัดผม เสริมสวย

 

10) hairdressers or beauticians

 

11)ทอผ้าด้วยมือ

 

11) hand weaving

 

12)ทอเสื่อ

 

12) mattress weaving

 

13)ทำกระดาษสาด้วยมือ

 

13) mulberry paper making

 

14)ทำเครื่องเขิน

 

14) production of lacquer ware

 

15)ทำเครื่องดนตรีไทย

 

15) Thai musical instrument production

 

16)ทำเครื่องถม

 

16) Nielloware making

 

17)ทำเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องนาก

 

17) making gold, silver and or copper accessories

 

18)ทำเครื่องลงหิน

 

18) stone-polished metal bowl making

 

19)ทำตุ๊กตาไทย

 

19) Thai doll making

 

20)ทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม

 

20) mattress or quilt making

 

21)ทำบาตร

 

21) alms-bowl making for monks

 

22)ทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ

 

22) handmade silk product making

 

23)ทำพระพุทธรูป

 

23) religious Buddhist relic making

 

24)ทำมีด

 

24)knife making

 

25)ทำร่มกระดาษหรือผ้า

 

25) paper or material umbrella creations

 

26)ทำรองเท้า

 

26) shoe production

 

27)ทำหมวก

 

27) hat making

 

28)นายหน้าหรือตัวแทน ยกเว้นงานนายหน้าหรือตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 

28) brokerage or agency excluding brokerage or agency in international trade

 

29)งานในวิชาชีพวิศวกรรม ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ

 

29) jobs in engineering excluding those that require special skills

 

30)งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรม

 

30) professions in architecture

 

31)ประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย

 

31) body accessory making

 

32)ปั้นและทำเครื่องปั้นดินเผา

 

32) clay pot moulding  

 

33)มวนบุหรี่ด้วยมือ

 

33) hand-rolling cigarettes

 

34)มัคคุเทศก์หรือจัดนำเที่ยว

 

34) guides or tour guides

 

35)เร่ขายสินค้า

 

35) hawker products

 

36)เรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ

 

36) manual setting of Thai alphabet characters

 

37)สาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือ

 

37) pulling or twisting silk weaves

 

38)เสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ

 

38) clerical or secretarial jobs

 

39)ให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้น งานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการและงานว่าต่างแก้ต่างในชั้นอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น

 

39) providing legal services or actions except duties in arbitration and defense in the process of arbitration

 

 

++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แปล ศัพท์  ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันทีโดยไม่ต้องเข้าเว็บ ดิก

                          เชิญอ่านวิธีคลิกติด ตั้ง add-on:ที่นี่                                          

 ดิก อังกฤษ  ไทย  •  Google Translate  •  ดิก อังกฤษ - อังกฤษ 

++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com