หลักทั่วไป ในการใช้ at, on, in กับเวลา

At on and in time  English Grammar Today  Cambridge Dictionaries Online

หลักทั่วไป ในการใช้ at, on, in กับเวลา

ลิงก์ที่มา: http://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/at-on-and-in-time

 We useat: ใช้ At

· with particular points on the clock:เมื่อบอกจุดของเวลา กี่นาฬิกา

 • I’ll see you at five o’clock.

· with particular points in the day: เมื่อบอกจุดของวัน เช่น ตอนเที่ยง

 • The helicopter took off at midday and headed for the island.

· with particular points in the week: เมื่อบอกจุดในสัปดาห์ เช่น สุดสัปดาห์

 • What are you doing at the weekend?

· with special celebrations: ในเทศกาลฉลองเป็นพิเศษ เช่น ปีใหม่

 • At the New Year, millions of people travel home to be with their families(but we sayon your birthday).

We don’t use at with the questionWhat time …? in informal situations: ไม่ใช้ at เมื่อถามเวลาว่า กี่โมง

 • What time are you leaving? (preferred to At what time are you leaving?)

We useon:ใช้ on
· with dates:ใช้ on กับวันที่

 • We moved into this house on 25 October 1987.

· with a singular day of the week to refer to one occasion:ใช้ on กับวัน ในสัปดาห์

 • I’ve got to go to London on Friday.

· with a plural day of the week to refer to repeated events: ใช้ on กับวัน ในสัปดาห์โดยเติม s หมายถึงวันนั้นทุกวัน,

 • The office is closed on Fridays.(every Friday)

In informal situations, we often leave out on before plural days: แต่ในภาษาไม่เป็นทางการ บ่อยครั้งที่ ไม่ใส่ on

 • Do you work Saturdays?

· with special dates:ใช้ on กับวันพิเศษ เช่น วันเกิด

 • What do you normally do on your birthday?

We usein:ใช้ in
· with parts of the day:ใช้ in กับส่วนของวัน เช่น ในช่วงเช้า

 • I’ll come and see you in the morning for a cup of coffee, okay?

· with months:ใช้ in กับ เดือน

 • We usually go camping in July or August.

· withyears:ใช้ in กับ ปี ค.ศ.

 • The house was built in 1835.

· with seasons:ใช้ in กับ ฤดู

 • The garden is wonderful in the spring when all the flowers come out.

· with long periods of time:ใช้ in กับช่วงเวลาที่ยาวนาน เช่น ศตวรรษ

 • The population of Europe doubled in the nineteenth century.

 ♦ในลิงก์นี้ http://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/at-on-and-in-time 

ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้  at, on, in อีกหลายอย่างให้ศึกษา

ศึกษาเพิ่มเติม แกรมมาร์ ที่น่าสนใจ จาก เว็บ Cambridge Dictionaryคลิก

++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แปล ศัพท์  ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันทีโดยไม่ต้องเข้าเว็บ ดิก

                          เชิญอ่านวิธีคลิกติด ตั้ง add-on:ที่นี่                                          

 ดิก อังกฤษ  ไทย  •  Google Translate  •  ดิก อังกฤษ - อังกฤษ 

++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++