Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ลำธารริมลานธรรม -เกร็ดชีวิตและปฏิปทาของพระดีพระแท้ -โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

cha lotusbuddha cat

สวัสดีครับ

สมัยนี้ การหาธรรมะมาอ่านหรือฟัง ทำได้ง่ายมาก ใครชอบใจธรรมะของท่านใด ก็หาได้โดยสะดวก

แต่ผมรู้สึกว่า มีการสอนธรรมะอยู่ 2 ลักษณะที่น้อยท่านนักจะสอนได้ดี คือ

[1] การสอนธรรมะในลักษณะอุปมาอุปไมย

การอุปมาทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่าน ที่รู้จักใช้ปัญญา สามารถขบคิดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก และท่านที่สามารถทำเรื่องนี้ได้ดีเลิศในเมืองไทย ตามความเห็นของผมคือ หลวงพ่อชา ซึ่งผมขอยกตัวอย่างงานของท่าน 3 เล่ม คือ

เล่มที่ 1 - เหมือนกับใจ คล้ายกับจิต
อ่านที่นี่:  1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  

เล่มที่ 2 - ความผิด ในความถูก 

http://buddhismthailand.org/cha/wronginright.php

เล่มที่ 3: อุปมาอุปไมยของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) โดย ธีรวัส  บำเพ็ญบุญบารมี

http://sriprawat.net/7.30.htm

[2] การสอนในลักษณะบุคคลาธิษฐาน

โดยยกตัวอย่างชีวิตของบุคคลจริง ๆ มาประกอบการสอนธรรม ตามวิธีการดั้งเดิมที่พระภิกษุแต่ก่อนใช้กันบ่อยก็คือ ยกตัวอย่างชาดก ประวัติพระสาวก หรือเหตุการณ์ที่เล่าไว้ในพระไตรปิฎก แต่ดูเหมือนว่าสมัยนี้ตัวอย่างเช่นนี้เป็นเรื่องไกลตัว และจับต้องไม่ได้

          แต่เมื่อผมเจอหนังสือ ลำธารริมลานธรรม -เกร็ดชีวิตและปฏิปทาของพระดีพระแท้ -โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เรียบเรียง ผมก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ท่านพระอาจารย์ไพศาล ทำการสอนในลักษณะบุคคลาธิษฐาน ได้อย่างน่าชื่นชมศรัทธา

ลำธารริมลานธรรม   หรือ คลิกที่นี่

ลำธารริมลานธรรม ๒  หรือ คลิกที่นี่

เอาเป็นว่า วันนี้ผมฝากหนังสือธรรมะทั้งหมดนี้ให้ท่านสัมผัสแล้วกันครับ

ศึกษาเพิ่มเติม:

http://www.sriprawat.net/321.htm

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com