10 ประเทศที่คนพูดภาษาอังกฤษมากที่สุดในโลก

english-speaking-countries

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/10countryspeakE.html