คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยมักอ่านผิด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยมักอ่านผิด – AgriTech KM System

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/wrongpro.htm