27 things to do with students who are not paying attention

ใน infographic นี้ เขาบอกว่า

บางครั้งนักเรียนเบื่อเรียนเพราะครูสอนอย่างน่าเบื่อ

เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเสนอกิจกรรมดึงดูดความสนใจไม่ให้นักเรียนเบื่อเรียน

ที่มา

studentbored