ประโยคภาษาอังกฤษมี 5 pattern พื้นฐาน ดังนี้

ประโยคภาษาอังกฤษมี  5 pattern พื้นฐาน ดังนี้

❶ Subject  + verb

❷ Subject  + verb + object

❸ Subject  + verb + adjective

❹ Subject  + verb + adverb

❺ Subject  + verb + noun