Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

96 synonym (คำพ้องความหมาย) ที่ใช้บ่อยสุด

Synonyms for the 96 most commonly used words in English

synonyms

ดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ เพื่อ
(1)ดูคำแปล 
(2)อ่านประโยคตัวอย่าง 
จาก Cambridge Dictionary
 
 
 

Amazing —adj.= น่าทึ่ง incredible, unbelievable, improbable, fabulous, wonderful, fantastic, astonishing, astounding, extraordinary

Anger —v.= ทำให้โกรธ enrage, infuriate, arouse, nettle, exasperate, inflame, madden

Angry —adj.= โกรธ mad, furious, enraged, excited, wrathful, indignant, exasperated, aroused, inflamed

Answer —v.= ตอบ  reply, respond, retort, acknowledge

Ask– —v.= ถาม question, inquire of, seek information from, put a question to, demand, request, expect, inquire, query, interrogate, examine, quiz

Awful —adj.= น่ากลัว dreadful, terrible, abominable, bad, poor, unpleasant

Bad —adj.= เลว,แย่ evil, immoral, wicked, corrupt, sinful, depraved, rotten, contaminated, spoiled, tainted, harmful, injurious, unfavorable, defective, inferior, imperfect, substandard, faulty, improper, inappropriate, unsuitable, disagreeable, unpleasant, cross, nasty, unfriendly, irascible, horrible, atrocious, outrageous, scandalous, infamous, wrong, noxious, sinister, putrid, snide, deplorable, dismal, gross, heinous, nefarious, base, obnoxious, detestable, despicable, contemptible, foul, rank, ghastly, execrable

Beautiful adj.= สวย pretty, lovely, handsome, attractive, gorgeous, dazzling, splendid, magnificent, comely, fair, ravishing, graceful, elegant, fine, exquisite, aesthetic, pleasing, shapely, delicate, stunning, glorious, heavenly, resplendent, radiant, glowing, blooming, sparkling

Begin —v.= เริ่ม start, open, launch, initiate, commence, inaugurate, originate

Big adj.= ใหญ่  enormous, huge, immense, gigantic, vast, colossal, gargantuan, large, sizable, grand, great, tall, substantial, mammoth, astronomical, ample, broad, expansive, spacious, stout, tremendous, titanic, mountainous

Brave adj.= กล้า courageous, fearless, dauntless, intrepid, plucky, daring, heroic, valorous, audacious, bold, gallant, valiant, doughty, mettlesome

Break —v.= ทำแตก หัก fracture, rupture, shatter, smash, wreck, crash, demolish, atomize

Bright adj.= สดใส สว่าง จ้า ฉลาด แวววาว  shining, shiny, gleaming, brilliant, sparkling, shimmering, radiant, vivid, colorful, lustrous, luminous, incandescent, intelligent, knowing, quick-witted, smart, intellectual

Calm adj.= สงบ เงียบ  quiet, peaceful, still, tranquil, mild, serene, smooth, composed, collected, unruffled, level-headed, unexcited, detached, aloof

Come v.= มา  approach, advance, near, arrive, reach

Cool —adj.= เย็น chilly, cold, frosty, wintry, icy, frigid

Crooked adj.= โค้ง คด  bent, twisted, curved, hooked, zigzag

Cry v.= ร้อง shout, yell, yowl, scream, roar, bellow, weep, wail, sob, bawl

Cut v.= ตัด gash, slash, prick, nick, sever, slice, carve, cleave, slit, chop, crop, lop, reduce

Dangerous —adj.= อันตราย perilous, hazardous, risky, uncertain, unsafe

Dark —adj.= ดำ คล้า มืด  shadowy, unlit, murky, gloomy, dim, dusky, shaded, sunless, black, dismal, sad

Decide v.= ตัดสินใจ  determine, settle, choose, resolve

Definite adj.= แน่นอน  certain, sure, positive, determined, clear, distinct, obvious

Delicious adj.= อร่อย  savory, delectable, appetizing, luscious, scrumptious, palatable, delightful, enjoyable, toothsome, exquisite

Describe v.= อธิบาย  portray, characterize, picture, narrate, relate, recount, represent, report, record

Destroy v.= ทำลาย  ruin, demolish, raze, waste, kill, slay, end, extinguish

Difference n.= ความแตกต่าง  disagreement, inequity, contrast, dissimilarity, incompatibility

Do n.= ทำ  execute, enact, carry out, finish, conclude, effect, accomplish, achieve, attain

Dull adj.= น่าเบื่อ  boring, tiring„ tiresome, uninteresting, slow, dumb, stupid, unimaginative, lifeless, dead, insensible, tedious, wearisome, listless, expressionless, plain, monotonous, humdrum, dreary

Eager adj.= กระตือรือล้น  keen, fervent, enthusiastic, involved, interested, alive to

End n,v,= จบ สิ้น สุด  stop, finish, terminate, conclude, close, halt, cessation, discontinuance

Enjoy v.= เพลิน สนุก appreciate, delight in, be pleased, indulge in, luxuriate in, bask in, relish, devour, savor, like

Explain v.= อธิบาย  elaborate, clarify, define, interpret, justify, account for

Fair adj.= เป็นธรรม ไม่ลำเอียง  just, impartial, unbiased, objective, unprejudiced, honest

Fall v.= ตก drop, descend, plunge, topple, tumble

False adj.= ปลอม เก๊  fake, fraudulent, counterfeit, spurious, untrue, unfounded, erroneous, deceptive, groundless, fallacious

Famous adj.= มีชื่อเสียง well-known, renowned, celebrated, famed, eminent, illustrious, distinguished, noted, notorious

Fast adj.= เร็ว  quick, rapid, speedy, fleet, hasty, snappy, mercurial, swiftly, rapidly, quickly, snappily, speedily, lickety-split, posthaste, hastily, expeditiously, like a flash

Fat adj.= อ้วน  stout, corpulent, fleshy, beefy, paunchy, plump, full, rotund, tubby, pudgy, chubby, chunky, burly, bulky, elephantine

Fear n.= ความกลัว fright, dread, terror, alarm, dismay, anxiety, scare, awe, horror, panic, apprehension

Fly v.= บิน soar, hover, flit, wing, flee, waft, glide, coast, skim, sail, cruise

Funny adj.= สนุก humorous, amusing, droll, comic, comical, laughable, silly

Get —v.= ได้รับ acquire, obtain, secure, procure, gain, fetch, find, score, accumulate, win, earn, rep, catch, net, bag, derive, collect, gather, glean, pick up, accept, come by, regain, salvage

Go v.= ไป recede, depart, fade, disappear, move, travel, proceed

Good adj.= ดี  excellent, fine, superior, wonderful, marvelous, qualified, suited, suitable, apt, proper, capable, generous, kindly, friendly, gracious, obliging, pleasant, agreeable, pleasurable, satisfactory, well-behaved, obedient, honorable, reliable, trustworthy, safe, favorable, profitable, advantageous, righteous, expedient, helpful, valid, genuine, ample, salubrious, estimable, beneficial, splendid, great, noble, worthy, first-rate, top-notch, grand, sterling, superb, respectable, edifying

Great adj.= ยิ่งใหญ่  noteworthy, worthy, distinguished, remarkable, grand, considerable, powerful, much, mighty

Gross adj.= หยาบ  improper, rude, coarse, indecent, crude, vulgar, outrageous, extreme, grievous, shameful, uncouth, obscene, low

Happy adj.= มีความสุข pleased, contented, satisfied, delighted, elated, joyful, cheerful, ecstatic, jubilant, gay, tickled, gratified, glad, blissful, overjoyed

Hate v.= เกลียด  despise, loathe, detest, abhor, disfavor, dislike, disapprove, abominate

Have adj.= มี hold, possess, own, contain, acquire, gain, maintain, believe, bear, beget, occupy, absorb, fill, enjoy

Help v.= ช่วย aid, assist, support, encourage, back, wait on, attend, serve, relieve, succor, benefit, befriend, abet

Hide v.= ซ่อน conceal, cover, mask, cloak, camouflage, screen, shroud, veil

Hurry v.รีบ  rush, run, speed, race, hasten, urge, accelerate, bustle

Hurt v.= ทำร้าย damage, harm, injure, wound, distress, afflict, pain

Idea n.= ความคิด thought, concept, conception, notion, understanding, opinion, plan, view, belief

Important adj.= สำคัญ necessary, vital, critical, indispensable, valuable, essential, significant, primary, principal, considerable, famous, distinguished, notable, well-known

Interesting adj.= น่าสนใจ fascinating, engaging, sharp, keen, bright, intelligent, animated, spirited, attractive, inviting, intriguing, provocative, though-provoking, challenging, inspiring, involving, moving, titillating, tantalizing, exciting, entertaining, piquant, lively, racy, spicy, engrossing, absorbing, consuming, gripping, arresting, enthralling, spellbinding, curious, captivating, enchanting, bewitching, appealing

Keep v.= เก็บ รักษา hold, retain, withhold, preserve, maintain, sustain, support

Kill —v.= ฆ่า  slay, execute, assassinate, murder, destroy, cancel, abolish

Lazy adj.= ขี้เกียจ  indolent, slothful, idle, inactive, sluggish

Little  adj.= เล็ก น้อย นิด หน่อย tiny, small, diminutive, shrimp, runt, miniature, puny, exiguous, dinky, cramped, limited, itsy-bitsy, microscopic, slight, petite, minute

Look v.= มอง ดู  gaze, see, glance, watch, survey, study, seek, search for, peek, peep, glimpse, stare, contemplate, examine, gape, ogle, scrutinize, inspect, leer, behold, observe, view, witness, perceive, spy, sight, discover, notice, recognize, peer, eye, gawk, peruse, explore

Love v.= รัก  like, admire, esteem, fancy, care for, cherish, adore, treasure, worship, appreciate, savor

Make v.= ทำ  create, originate, invent, beget, form, construct, design, fabricate, manufacture, produce, build, develop, do, effect, execute, compose, perform, accomplish, earn, gain, obtain, acquire, get

Mark v.= ทำเครื่องหมาย  label, tag, price, ticket, impress, effect, trace, imprint, stamp, brand, sign, note, heed, notice, designate

Mischievous adj.= ซุกซน ขี้เล่น  prankish, playful, naughty, roguish, waggish, impish, sportive

Move v.= เคลื่อนที่ เคลื่อนไหว   plod, go, creep, crawl, inch, poke, drag, toddle, shuffle, trot, dawdle, walk, traipse, mosey, jog, plug, trudge, slump, lumber, trail, lag, run, sprint, trip, bound, hotfoot, high-tail, streak, stride, tear, breeze, whisk, rush, dash, dart, bolt, fling, scamper, scurry, skedaddle, scoot, scuttle, scramble, race, chase, hasten, hurry, hump, gallop, lope, accelerate, stir, budge, travel, wander, roam, journey, trek, ride, spin, slip, glide, slide, slither, coast, flow, sail, saunter, hobble, amble, stagger, paddle, slouch, prance, straggle, meander, perambulate, waddle, wobble, pace, swagger, promenade, lunge

Moody adj.= อารมณ์เสีย  temperamental, changeable, short-tempered, glum, morose, sullen, mopish, irritable, testy, peevish, fretful, spiteful, sulky, touchy

Neat adj.= เป็นระเบียบ เรียบร้อน  clean, orderly, tidy, trim, dapper, natty, smart, elegant, well-organized, super, desirable, spruce, shipshape, well-kept, shapely

New adj.= ใหม่  fresh, unique, original, unusual, novel, modern, current, recent

Old adj. เก่า  feeble, frail, ancient, weak, aged, used, worn, dilapidated, ragged, faded, broken-down, former, old-fashioned, outmoded, passe, veteran, mature, venerable, primitive, traditional, archaic, conventional, customary, stale, musty, obsolete, extinct

Part n.= ส่วน  portion, share, piece, allotment, section, fraction, fragment

Place n.= สถานที่ space, area, spot, plot, region, location, situation, position, residence, dwelling, set, site, station, status, state

Plan n.= แผน  plot, scheme, design, draw, map, diagram, procedure, arrangement, intention, device, contrivance, method, way, blueprint

Popular adj.= เป็นที่นิยม  well-liked, approved, accepted, favorite, celebrated, common, current

Predicament n.= สถานการณ์อันตราย quandary, dilemma, pickle, problem, plight, spot, scrape, jam

Put v.= ใส่ วาง  place, set, attach, establish, assign, keep, save, set aside, effect, achieve, do, build

Quiet adj.= เงียบ  silent, still, soundless, mute, tranquil, peaceful, calm, restful

Right adj.= ถูกต้อง  correct, accurate, factual, true, good, just, honest, upright, lawful, moral, proper, suitable, apt, legal, fair

Run v.= วิ่ง เร่ง  race, speed, hurry, hasten, sprint, dash, rush, escape, elope, flee

Say/Tell — v.= พูด บอก  inform, notify, advise, relate, recount, narrate, explain, reveal, disclose, divulge, declare, command, order, bid, enlighten, instruct, insist, teach, train, direct, issue, remark, converse, speak, affirm, suppose, utter, negate, express, verbalize, voice, articulate, pronounce, deliver, convey, impart, assert, state, allege, mutter, mumble, whisper, sigh, exclaim, yell, sing, yelp, snarl, hiss, grunt, snort, roar, bellow, thunder, boom, scream, shriek, screech, squawk, whine, philosophize, stammer, stutter, lisp, drawl, jabber, protest, announce, swear, vow, content, assure, deny, dispute

Scared adj.= กลัว ตื่นตกใจ afraid, frightened, alarmed, terrified, panicked, fearful, unnerved, insecure, timid, shy, skittish, jumpy, disquieted, worried, vexed, troubled, disturbed, horrified, terrorized, shocked, petrified, haunted, timorous, shrinking, tremulous, stupefied, paralyzed, stunned, apprehensive

Show —  v.= แสดง display, exhibit, present, note, point to, indicate, explain, reveal, prove, demonstrate, expose

Slow adj.= ช้า unhurried, gradual, leisurely, late, behind, tedious, slack

Stop v.= หยุด cease, halt, stay, pause, discontinue, conclude, end, finish, quit

Story n.= เรื่องเล่า  tale, myth, legend, fable, yarn, account, narrative, chronicle, epic, sage, anecdote, record, memoir

Strange adj.= แปลก  odd, peculiar, unusual, unfamiliar, uncommon, queer, weird, outlandish, curious, unique, exclusive, irregular

Take  v.= ยึด ถือ นำ hold, catch, seize, grasp, win, capture, acquire, pick, choose, select, prefer, remove, steal, lift, rob, engage, bewitch, purchase, buy, retract, recall, assume, occupy, consume

Tell v.= บอก เล่า disclose, reveal, show, expose, uncover, relate, narrate, inform, advise, explain, divulge, declare, command, order, bid, recount, repeat

Think v.= คิด  judge, deem, assume, believe, consider, contemplate, reflect, mediate

Trouble n.= ความลำบาก  distress, anguish, anxiety, worry, wretchedness, pain, danger, peril, disaster, grief, misfortune, difficulty, concern, pains, inconvenience, exertion, effort

True adj.= จริง  accurate, right, proper, precise, exact, valid, genuine, real, actual, trusty, steady, loyal, dependable, sincere, staunch

Ugly adj.= น่าเกลียด hideous, frightful, frightening, shocking, horrible, unpleasant, monstrous, terrifying, gross, grisly, ghastly, horrid, unsightly, plain, homely, evil, repulsive, repugnant, gruesome

Unhappy adj.= ไม่สุขสบาย เศร้า  miserable, uncomfortable, wretched, heart-broken, unfortunate, poor, downhearted, sorrowful, depressed, dejected, melancholy, glum, gloomy, dismal, discouraged, sad

Use v.= ใช้ employ, utilize, exhaust, spend, expend, consume, exercise

Wrong adj.= ผิด incorrect, inaccurate, mistaken, erroneous, improper, unsuitable

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com