คำง่าย ๆ ที่ใช้เขียนแทนคำยาก

business writing 

เพิ่ม 19 พย 60:

แนะนำการเขียนให้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ พร้อมยกตัวอย่างมากมาย  

→ TO THE POINT: A dictionary of concise writing

สวัสดีครับ

       ผมไปเจอ eBook เล่มนี้ซึ่งเขาแนะนำสไตล์ของแกรมมาร์ซึ่งใช้เขียนติดต่อธุรกิจ

Business Grammar Style and Usage_Desk Reference.rar

       มีอยู่บทหนึ่งที่เขาแนะนำให้ใช้คำง่าย ๆ เพราะมันดูเป็นธรรมชาติมากกว่า ไม่เยิ่นเย้อ และดูไม่ดัดจริตอีกด้วย ผมว่าเราเรียนรู้ไว้ก็น่าจะดีเหมือนกัน

ข้างล่างนี้ครับ...

Many commonly used phrases include useless words. Some wordy phrases and their replacements are listed below:

Replace:

With:

along the lines of

like

a majority of

most

a majority of the time

usually

as a general rule

generally

as per

as, according to

as soon as

when

at your earliest convenience

soon or by x date

as you may or may not know

as you may know

at a later date

later

at all times

always

at this point in time

now

avail oneself of

use

by means of

by

can be in a position to

can

due to the fact that

because

during the time that

while

for the purpose of

for

free of charge

free

have a tendency to

tend to

inasmuch as

because

in accordance with

according to

in advance of

before

in all probability

probably

in connection with

about

in many instances

often

in order that, in order to

to

in reference to, in regard to

about

in spite of the fact that

although

in the amount of

for

in the event that

if

in the matter of

about

in the near future

soon

in this day and age

nowadays, now

in view of the fact that

because

make a recommendation that

recommend

of a confidential nature

confidential

on account of the fact that

because

on the grounds that

because

owing to the fact that

because

perform an analysis of

analyze

pertaining to

about

prior to

before

pursuant to

since

the question as to whether

whether

regarding the matter of

about

subsequent to

after, since

the writer, the undersigned

I, me

up to this writing

until now

Other phrases are redundant:

Replace:

With:

absolutely perfect

perfect

actual experience

experience

adding together

adding

advance planning

planning

and et cetera

et cetera

any and all

all

at about

about

basic essentials or basic fundamentals

basics, essentials, fundamentals

both together

together

cancel out

cancel

check into

check

close proximity

near

combine into one

combine

complete stop

stop

completely full

full

consensus of opinion

consensus

continue on

continue

cooperate together

cooperate

current status

status

customary practice

practice

desirable benefits

benefits

each and every

each or every

end result

result

enter into

enter

exactly equal

equal

final outcome

outcome

first and foremost

first

first priority

priority

free gift

gift

future projections

projections

goals and objectives

goals

group meeting

meeting

honest truth

truth

joined together

joined

new innovation

innovation

no doubt but

no doubt

one and the same

the same

outside of

outside

over with

over

past experience

experience

past history

history

personal opinion

opinion

point in time

time

range all the way from

range from

the reason is because

the reason is or because

reduce down

reduce

refer back to

refer to

repeat again

repeat

resume again

resume

small/large in size

small/large

totally empty

empty

this particular instance

this instance

3 a.m. in the morning; 3 p.m. in the afternoon

3 a.m., 3 p.m.

whether or not

whether

young in age

young

 Here are some unnecessarily large words and their replacements:

Replace:

With:

abbreviate

shorten

advise

tell

ascertain

find out

assist

help

commence

start

conceptualize

conceive

conjecture

guess

demonstrate

show

duplicate

copy

expedite

speed

facilitate

help

functionality

features, functions, capabilities

indicate

say, show

initiate

begin

nevertheless

but, even so

obtain

get

optimum

best

orientate

orient

receive

get

terminate

end, fire

utilize

use

 พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th