เรียน 12 tenses ด้วยคำอธิบายง่ายๆ/ภาพประกอบ/โครงสร้างและประโยคตัวอย่าง!

 เรียน 12 tenses 

ด้วยคำอธิบายง่ายๆ/ภาพประกอบ/โครงสร้าและประโยคตัวอย่าง!
English By Chris
http://www.englishbychris.com/portfolio-items/12-tenses/
https://www.facebook.com/Teacherchrischiangmai