Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เรื่องพื้นฐานที่ควรรู้เกี่ยวกับ นามนับได้ -และ- นามนับไม่ได้

 

มีอีกคลายคลิป เกี่ยวกับเรื่องนี้→  คลิก

หลายภาพ เกี่ยวกับเรื่องนี้ คลิก

สวัสดีครับ

       เรื่อง นามนับได้ (countable noun) กับ นามนับไม่ได้ (uncountable noun)  เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ English grammar กับ ไวยากรณ์ไทย ไม่เหมือนกัน วันนี้ผมขอพูดเรื่องพื้นฐานของเรื่องนี้ โดยเก็บความจากลิงก์นี้

http://www.englishpage.com/minitutorials/countable-uncountable-nouns.htm

[1] โดยปกติคำนามในภาษาอังกฤษ เป็นคำนามนับได้ หรือ countable noun คือคำนามที่เมื่อเป็นพหูพจน์ ก็เติม s เช่น   

 • I have two dogs.
 • Sandra has three cars.
 • Jessie has ten dollars.  

[2] คำนามมากมายในภาษาไทยเราถือว่านับได้ แต่ในภาษาอังกฤษ กลับถือว่าเป็น uncountable noun หรือนามนับไม่ได้  โดยเขาถือว่า คำนามนั้น ๆ เป็นความคิดหรือสิ่งของก้อนเดียวแบ่งไม่ได้ จึงไม่เป็นพหูพจน์ด้วย แม้ว่าบางคำจะลงท้ายด้วย s เช่น

 • Mack drinks a lot of water.
 • Cindy gives great advice.
 • Paul enjoys politics.

[3] นามนับไม่ได้ หรือ uncountable noun ที่บอกว่าเป็นความคิดเดียวหรือสิ่งของชิ้นเดียวที่แบ่งได้ยาก (a single concept or one big thing which is hard to divide) นี้ เขาจัดเป็น 6 ประเภท คือ

A. Liquids and Gases ของเหลวหรือแก๊ส เช่น

 • water
 • coffee
 • milk
 • air
 • oxygen

B. Solid and Granular Substances ของแข็งและของที่เป็นเม็ดหรือเมล็ด เช่น

 • wood
 • metal
 • cheese
 • sand
 • rice

C. Energy Words and Forces ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน แรง กำลัง เช่น

 • electricity
 • sunshine
 • radiation
 • heat
 • magnetism

D. Subjects วิชาความรู้ต่าง ๆ (สังเกตว่า บางคำลงท้ายด้วย s) เช่น

 • French
 • chemistry
 • economics
 • science
 • math

E. Grouped Concepts เรื่องที่แยกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ เช่น

 • fruit
 • money
 • food
 • vocabulary
 • news

F. Information and Abstract Concepts  ข้อมูลและความคิดที่เป็นนามธรรม เช่น

 • information
 • advice
 • education
 • democracy
 • intelligence

[4] คำที่บอกว่าเป็น uncountable noun หรือนามนับไม่ได้ในภาษาอังกฤษนี้ บางทีเขาก็ใช้เป็นรูปพหูพจน์ ซึ่งมักจะเป็นของเหลวหรือชนิดของสิ่งของ เช่น

 • We'll have two coffees.  คือ กาแฟสองแก้ว
 • I bought three waters.  คือ น้ำสองขวด
 • The company produces two leathers.  คือ หนังสัตว์สองชนิด

[5] มีคำนามบางคำ ที่ความหมายหนึ่งเป็นนามนับไม่ได้ แต่ความหมายอื่นเป็นนามนับได้ เช่น คำว่า light

 • I couldn't see anything because there was no light. ความหมายนี้ แปลว่า แสงสว่าง เป็นนามนับไม่ได้ (Uncountable noun) ซึ่งอยู่ในประเภท Energy ตามการแบ่งข้างต้น
 • The Christmas tree was covered with hundreds of lights.  แต่ความหมายนี้ แปลว่า ดวงไฟ เป็นนามนับได้ (Countable noun)

มี exercise ให้ทำ ที่ลิงก์นี้

          ท่านผู้อ่านครับ สรุปใจความตาม 5 ข้อข้างบนนี้ ข้อที่น่าสนใจและอาจจะชวนสับสนที่สุด (ในความเห็นของผม) ก็คงจะเป็นข้อ 5

ผมขอยกอีกสัก 3 ตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วกันครับ

คำที่ 1: skill

ถ้าเป็น นามนับไม่ได้ (uncountable noun) แปลว่า  the ability to do something well ความสามารถที่จะทำบางสิ่งบางอย่างได้ดี เชี่ยวชาญ ชำนาญ

 • The job requires skill and an eye for detail.

ถ้าเป็น นามนับได้ (countable noun) แปลว่า a particular ability or type of ability คือ เป็นฝีมือที่เจาะจงลงไปเลยว่า ทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ได้ เช่น

 • We need people with practical skills like carpentry.
 • management skills

คำที่ 2:  thought

ถ้าเป็น นามนับไม่ได้ (uncountable noun) แปลว่า the power or process of thinking หรือ พลัง, กระบวนการคิด, หรือการใช้ความคิด

 • A good teacher encourages independence of thought.

ถ้าเป็น นามนับได้ (countable noun) แปลว่า something that you think of or remember หรือ สิ่งที่คิดออกหรือจำได้

 • I've just had a thought (= an idea).

คำที่ 3:  water

ถ้าเป็น นามนับไม่ได้ (uncountable noun) แปลว่า น้ำ ในความหมายธรรมดา ๆ นี่แหละ

ถ้าเป็น นามนับได้ (countable noun) แปลว่า น่านน้ำ  และใช้โดยมี  s ต่อท้าย เป็น waters

 • We are sailing in international waters.

          จากตัวอย่าง คำว่า skill, thought และ water ข้างต้นนี้ก็พอสรุปได้ว่า ถ้าท่านไปอ่านเจอ คำที่น่าจะเป็น นามนับไม่ได้ ตามข้อ A, B. C. D. E. F ข้างต้น แต่เขากลับใช้เป็นนามนับได้ เช่น เติม s หรือ มี a หรือ an นำหน้า ก็แสดงว่า เขาใช้ในความหมายของสิ่งที่จับต้องได้ นับได้ เป็นชิ้นเป็นอัน ซึ่งนี่ก็ต้องอาศัยเครื่องมือสำคัญในการเรียนภาษา คือ การสังเกต ที่ผมพูดบ่อย ๆ นั่นแหละครับ

          ในกรณีที่ท่านต้องการตรวจให้แน่นอนว่า คำ noun ใด หรือ ความหมายใด เป็น count / uncountable noun ก็เข้าไปที่ดิก 3 ยี่ห้อนี้แล้วกันครับ

 1. http://dictionary.cambridge.org/
 2. http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

  พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com