รวมลิงก์เว็บข่าวเมืองไทย ไว้ในหน้าเดียว

could3

❶ http://www.allyoucanread.com/thai-newspapers/

❷ http://www.thailocalgov.com/Link/link_other.html

❸ http://www.w3newspapers.com/thailand/

❹ http://thailand-uk.com/news/

❺ http://www.onlinenewspapers.com/thailand.htm

❻ http://www.world-newspapers.com/thailand.html