Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ทบทวนคำศัพท์พื้นฐาน 1000 คำ

ทบทวนคำศัพท์พื้นฐาน 1000 คำ

  1. ดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ เพื่อดูคำแปลไทย Definition
  2. หรือ วางเมาส์ บนคำศัพท์ เพื่อดูคำแปลไทย คลิกที่นี่

1

the

51

which

101

any

151

does

2

of

52

do

102

new

152

set

3

to

53

their

103

work

153

three

4

and

54

time

104

part

154

want

5

a

55

if

105

take

155

air

6

in

56

will

106

get

156

well

7

is

57

way

107

place

157

also

8

it

58

about

108

made

158

play

9

you

59

many

109

live

159

small

10

that

60

then

110

where

160

end

11

he

61

them

111

after

161

put

12

was

62

write

112

back

162

home

13

for

63

would

113

little

163

read

14

on

64

like

114

only

164

hand

15

are

65

so

115

round

165

port

16

with

66

these

116

man

166

large

17

as

67

her

117

year

167

spell

18

I

68

long

118

came

168

add

19

his

69

make

119

show

169

even

20

they

70

thing

120

every

170

land

21

be

71

see

121

good

171

here

22

at

72

him

122

me

172

must

23

one

73

two

123

give

173

big

24

have

74

has

124

our

174

high

25

this

75

look

125

under

175

such

26

from

76

more

126

name

176

follow

27

or

77

day

127

very

177

act

28

had

78

could

128

through

178

why

29

by

79

go

129

just

179

ask

30

hot

80

come

130

form

180

men

31

word

81

did

131

sentence

181

change

32

but

82

number

132

great

182

went

33

what

83

sound

133

think

183

light

34

some

84

no

134

say

184

kind

35

we

85

most

135

help

185

off

36

can

86

people

136

low

186

need

37

out

87

my

137

line

187

house

38

other

88

over

138

differ

188

picture

39

were

89

know

139

turn

189

try

40

all

90

water

140

cause

190

us

41

there

91

than

141

much

191

again

42

when

92

call

142

mean

192

animal

43

up

93

first

143

before

193

point

44

use

94

who

144

move

194

mother

45

your

95

may

145

right

195

world

46

how

96

down

146

boy

196

near

47

said

97

side

147

old

197

build

48

an

98

been

148

too

198

self

49

each

99

now

149

same

199

earth

50

she

100

find

150

tell

200

father

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

head

251

open

301

enough

351

heard

202

stand

252

seem

302

plain

352

best

203

own

253

together

303

girl

353

hour

204

page

254

next

304

usual

354

better

205

should

255

white

305

young

355

true .

206

country

256

children

306

ready

356

during

207

found

257

begin

307

above

357

hundred

208

answer

258

got

308

ever

358

five

209

school

259

walk

309

red

359

remember

210

grow

260

example

310

list

360

step

211

study

261

ease

311

though

361

early

212

still

262

paper

312

feel

362

hold

213

learn

263

group

313

talk

363

west

214

plant

264

always

314

bird

364

ground

215

cover

265

music

315

soon

365

interest

216

food

266

those

316

body

366

reach

217

sun

267

both

317

dog

367

fast

218

four

268

mark

318

family

368

verb

219

between

269

often

319

direct

369

sing

220

state

270

letter

320

pose

370

listen

221

keep

271

until

321

leave

371

six

222

eye

272

mile

322

song

372

table

223

never

273

river

323

measure

373

travel

224

last

274

car

324

door

374

less

225

let

275

feet

325

product

375

morning

226

thought

276

care

326

black

376

ten

227

city

277

second

327

short

377

simple

228

tree

278

book

328

numeral

378

several

229

cross

279

carry

329

class

379

vowel

230

farm

280

took

330

wind

380

toward

231

hard

281

science

331

question

381

war

232

start

282

eat

332

happen

382

lay

233

might

283

room

333

complete

383

against

234

story

284

friend

334

ship

384

pattern

235

saw

285

began

335

area

385

slow

236

far

286

idea

336

half

386

center

237

sea

287

fish

337

rock

387

love

238

draw

288

mountain

338

order

388

person

239

left

289

stop

339

fire

389

money

240

late

290

once

340

south

390

serve

241

run

291

base

341

problem

391

appear

242

don't

292

hear

342

piece

392

road

243

while

293

horse

343

told

393

map

244

press

294

cut

344

knew

394

rain

245

close

295

sure

345

pass

395

rule

246

night

296

watch

346

since

396

govern

247

real

297

color

347

top

397

pull

248

life

298

face

348

whole

398

cold

249

few

299

wood

349

king

399

notice

250

north

300

main

350

space

400

voice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401

unit

451

inch

501

grand

551

fraction

402

power

452

multiply

502

ball

552

forest

403

town

453

nothing

503

yet

553

sit

404

fine

454

course

504

wave

554

race

405

certain

455

stay

505

drop

555

window

406

fly

456

wheel

506

heart

556

store

407

fall

457

full

507

am

557

summer

408

lead

458

force

508

present

558

train

409

cry

459

blue

509

heavy

559

sleep

410

dark

460

object

510

dance

560

prove

411

machine

461

decide

511

engine

561

lone

412

note

462

surface

512

position

562

leg

413

wait

463

deep

513

arm

563

exercise

414

plan

464

moon

514

wide

564

wall

415

figure

465

island

515

sail

565

catch

416

star

466

foot

516

material

566

mount

417

box

467

system

517

size

567

wish

418

noun

468

busy

518

vary

568

sky

419

field

469

test

519

settle

569

board

420

rest

470

record

520

speak

570

joy

421

correct

471

boat

521

weight

571

winter

422

able

472

common

522

general

572

sat

423

pound

473

gold

523

ice

573

written

424

done

474

possible

524

matter

574

wild

425

beauty

475

plane

525

circle

575

instrument

426

drive

476

stead

526

pair

576

kept

427

stood

477

dry

527

include

577

glass

428

contain

478

wonder

528

divide

578

grass

429

front

479

laugh

529

syllable

579

cow

430

teach

480

thousand

530

felt

580

job

431

week

481

ago

531

perhaps

581

edge

432

final

482

ran

532

pick

582

sign

433

gave

483

check

533

sudden

583

visit

434

green

484

game

534

count

584

past

435

oh

485

shape

535

square

585

soft

436

quick

486

equate

536

reason

586

fun

437

develop

487

hot

537

length

587

bright

438

ocean

488

miss

538

represent

588

gas

439

warm

489

brought

539

art

589

weather

440

free

490

heat

540

subject

590

month

441

minute

491

snow

541

region

591

million

442

strong

492

tire

542

energy

592

bear

443

special

493

bring

543

hunt

593

finish

444

mind

494

yes

544

probable

594

happy

445

behind

495

distant

545

bed

595

hope

446

clear

496

fill

546

brother

596

flower

447

tail

497

east

547

egg

597

clothe

448

produce

498

paint

548

ride

598

strange

449

fact

499

language

549

cell

599

gone

450

street

500

among

550

believe

600

jump

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601

baby

651

ear

701

melody

751

gentle

602

eight

652

else

702

trip

752

woman

603

village

653

quite

703

office

753

captain

604

meet

654

broke

704

receive

754

practice

605

root

655

case

705

row

755

separate

606

buy

656

middle

706

mouth

756

difficult

607

raise

657

kill

707

exact

757

doctor

608

solve

658

son

708

symbol

758

please

609

metal

659

lake

709

die

759

protect

610

whether

660

moment

710

least

760

noon

611

push

661

scale

711

trouble

761

whose

612

seven

662

loud

712

shout

762

locate

613

paragraph

663

spring

713

except

763

ring

614

third

664

observe

714

wrote

764

character

615

shall

665

child

715

seed

765

insect

616

held

666

straight

716

tone

766

caught

617

hair

667

consonant

717

join

767

period

618

describe

668

nation

718

suggest

768

indicate

619

cook

669

dictionary

719

clean

769

radio

620

floor

670

milk

720

break

770

spoke

621

either

671

speed

721

lady

771

atom

622

result

672

method

722

yard

772

human

623

burn

673

organ

723

rise

773

history

624

hill

674

pay

724

bad

774

effect

625

safe

675

age

725

blow

775

electric

626

cat

676

section

726

oil

776

expect

627

century

677

dress

727

blood

777

crop

628

consider

678

cloud

728

touch

778

modern

629

type

679

surprise

729

grew

779

element

630

law

680

quiet

730

cent

780

hit

631

bit

681

stone

731

mix

781

student

632

coast

682

tiny

732

team

782

corner

633

copy

683

climb

733

wire

783

party

634

phrase

684

cool

734

cost

784

supply

635

silent

685

design

735

lost

785

bone

636

tall

686

poor

736

brown

786

rail

637

sand

687

lot

737

wear

787

imagine

638

soil

688

experiment

738

garden

788

provide

639

roll

689

bottom

739

equal

789

agree

640

temperature

690

key

740

sent

790

thus

641

finger

691

iron

741

choose

791

capital

642

industry

692

single

742

fell

792

won't

643

value

693

stick

743

fit

793

chair

644

fight

694

flat

744

flow

794

danger

645

lie

695

twenty

745

fair

795

fruit

646

beat

696

skin

746

bank

796

rich

647

excite

697

smile

747

collect

797

thick

648

natural

698

crease

748

save

798

soldier

649

view

699

hole

749

control

799

process

650

sense

700

trade

750

decimal

800

operate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

guess

851

block

901

oxygen

951

master

802

necessary

852

chart

902

sugar

952

track

803

sharp

853

hat

903

death

953

parent

804

wing

854

sell

904

pretty

954

shore

805

create

855

success

905

skill

955

division

806

neighbor

856

company

906

women

956

sheet

807

wash

857

subtract

907

season

957

substance

808

bat

858

event

908

solution

958

favor

809

rather

859

particular

909

magnet

959

connect

810

crowd

860

deal

910

silver

960

post

811

corn

861

swim

911

thank

961

spend

812

compare

862

term

912

branch

962

chord

813

poem

863

opposite

913

match

963

fat

814

string

864

wife

914

suffix

964

glad

815

bell

865

shoe

915

especially

965

original

816

depend

866

shoulder

916

fig

966

share

817

meat

867

spread

917

afraid

967

station

818

rub

868

arrange

918

huge

968

dad

819

tube

869

camp

919

sister

969

bread

820

famous

870

invent

920

steel

970

charge

821

dollar

871

cotton

921

discuss

971

proper

822

stream

872

born

922

forward

972

bar

823

fear

873

determine

923

similar

973

offer

824

sight

874

quart

924

guide

974

segment

825

thin

875

nine

925

experience

975

slave

826

triangle

876

truck

926

score

976

duck

827

planet

877

noise

927

apple

977

instant

828

hurry

878

level

928

bought

978

market

829

chief

879

chance

929

led

979

degree

830

colony

880

gather

930

pitch

980

populate

831

clock

881

shop

931

coat

981

chick

832

mine

882

stretch

932

mass

982

dear

833

tie

883

throw

933

card

983

enemy

834

enter

884

shine

934

band

984

reply

835

major

885

property

935

rope

985

drink

836

fresh

886

column

936

slip

986

occur

837

search

887

molecule

937

win

987

support

838

send

888

select

938

dream

988

speech

839

yellow

889

wrong

939

evening

989

nature

840

gun

890

gray

940

condition

990

range

841

allow

891

repeat

941

feed

991

steam

842

print

892

require

942

tool

992

motion

843

dead

893

broad

943

]total

993

path

844

spot

894

prepare

944

basic

994

liquid

845

desert

895

salt

945

smell

995

log

846

suit

896

nose

946

valley

996

meant

847

current

897

plural

947

nor

997

quotient

848

lift

898

anger

948

double

998

teeth

849

rose

899

claim

949

seat

999

shell

850

continue

900

continent

950

arrive

1000

neck

 

 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com