ภาพธรรมะมากมาย จาก Facebook "สวนโมกข์กรุงเทพ"

Buddhadasa Indapanno Archives

Facebook ของ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ "สวนโมกข์กรุงเทพ"

มีภาพธรรมะมากมาย เป็นคมคำสอนสั้น ๆ ที่ช่วยเตือนสติสะกิดใจ ผมขอนำมาฝากครับ 
https://www.facebook.com/buddhadasaarchives/photos_stream