คู่มือฯ การสอบ Exit - Exam ภาษาอังกฤษ

 เตรียมความพร้อมสู่การสอบ “Exit Exam

(Get ready for Comprehensive Examination:English language)
เอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมสู่การสอบประมวลความรู้: วิชาภาษาอังกฤษ
โดย สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรียบเรียงและเฉลย โดย อาจารย์ พิสุทธิ์สยาม งวงคํานาม

Exit - Exam