หลายคำศัพท์ วลี ประโยค อังกฤษ - ไทย

FREE Quick   Dirty Thai Vocabulary

http://womenlearnthai.com/downloads/FREEQuickDirtyThaiVocA4.pdf