จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ (English Job Letter)

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/EnglishJobLetter.htm

jobletter