Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษา Top 1000 Verbs พร้อมคำแปล และประโยคตัวอย่าง

1000 top verbs

สวัสดีครับ

       verb 1,011 คำที่ 2 ลิงก์ข้างล่างนี้ ท่านสามารถคลิกที่คำศัพท์เพื่อดูประโยคตัวอย่าง และจดจำไปใช้ในการพูดและเขียนได้

       นี่เป็นวิธีเรียนรู้คำศัพท์ที่ได้ผลดี เพราะประโยคตัวอย่างนั่นแหละ ถ้าไม่ศึกษาก็ยากที่เราจะคุ้นเคยกับคำศัพท์

       เราจำเป็นต้องคุ้นเคยกับคำศัพท์ เพราะเมื่อคุ้นเคยแล้ว เราก็จะสามารถนำศัพท์ไปใช้พูดและเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว

คลิก 1 → http://www.talkenglish.com/vocabulary/top-1000-verbs.aspx

คลิก 2 → http://cambridgedict.blogspot.com/2016/06/top-1000-verbs.html

        และหากท่านต้องการดูคำแปลไทย ก็ดับเบิ้ลคลิก คำนั้น ๆ ข้างล่างนี้ (คอลัมน์ละ 250 คำ)

ซึ่งก็มีประโยคตัวอย่างด้วย แต่น้อยกว่า 2 คลิกข้างบน

is
are 
has 
get 
see 
need 
know 
would 
find 
take 
want 
does 
learn 
become 
come 
include 
thank 
provide 
create 
add 
understand 
consider 
choose 
develop 
remember 
determine 
grow 
allow 
supply 
bring 
improve 
maintain 
begin 
exist 
tend 
enjoy 
perform 
decide 
identify 
continue 
protect 
require 
occur 
write 
approach 
avoid 
prepare 
build 
achieve 
believe 
receive 
seem 
discuss 
realize 
contain 
follow 
refer 
solve 
describe 
prefer 
prevent 
discover 
ensure 
expect 
invest 
reduce 
speak 
appear 
explain 
explore 
involve 
lose 
afford 
agree 
hear 
remain 
represent 
apply 
forget 
recommend 
rely 
vary 
generate 
obtain 
accept 
communicate 
complain 
depend 
enter 
happen 
indicate 
suggest 
survive 
appreciate 
compare 
imagine 
manage 
differ 
encourage 
expand 
prove 
react 
recognize 
relax 
replace 
borrow 
earn 
emphasize 
enable 
operate 
reflect 
send 
anticipate 
assume 
engage 
enhance 
examine 
install 
participate 
intend 
introduce 
relate 
settle 
assure 
attract 
distribute 
overcome 
owe 
succeed 
suffer 
throw 
acquire 
adapt 
adjust 
argue 
arise 
confirm 
encouraging 
incorporate 
justify 
organize 
ought 
possess 
relieve 
retain 
shut 
calculate 
compete 
consult 
deliver 
extend 
investigate 
negotiate 
qualify 
retire 
rid
weigh 
arrive 
attach 
behave 
celebrate 
convince 
disagree 
establish 
ignore 
imply 
insist 
pursue 
remaining 
specify 
warn 
accuse 
admire 
admit 
adopt 
announce 
apologize 
approve 
attend 
belong 
commit 
criticize 
deserve 
destroy 
hesitate 
illustrate 
inform 
manufacturing 
persuade 
pour 
propose 
remind 
shall 
submit 
suppose 
translate 
be 
have 
use 
make 
look 
help 
go 
being 
think 
read 
keep 
start 
give 
play 
feel 
put 
set 
change 
say 
cut 
show 
try 
check 
call 
move 
pay 
let 
increase 
turn 
ask 
buy 
guard 
hold 
offer 
travel 
cook 
dance 
excuse 
live 
purchase 
deal 
mean 
fall 
produce 
search 
spend 
talk 
upset 
tell 
cost 
drive 
support 
remove 
return 

run 
appropriate 
reserve 
leave 
reach 
rest 
serve 
watch 
charge 
break 
stay 
visit 
affect 
cover 
report 
rise 
walk 
pick 
lift 
mix 
stop 
teach 
concern 
fly 
born 
gain 
save 
stand 
fail 
lead 
listen 
worry 
express 
handle 
meet 
release 
sell 
finish 
press 
ride 
spread 
spring 
wait 
display 
flow 
hit 
shoot 
touch 
cancel 
cry 
dump 
push 
select 
conflict 
die 
eat 
fill 
jump 
kick 
pass 
pitch 
treat 
abuse 
beat 
burn 
deposit 
print 
raise 
sleep 
advance 
connect 
consist 
contribute 
draw 
fix 
hire 
join 
kill 
sit 
tap 
win 
attack 
claim 
drag 
drink 
guess 
pull 
wear 
wonder 
count 
doubt 
feed 
impress 
repeat 
seek 
sing 
slide 
strip 
wish 
collect 
combine 
command 
dig 
divide 
hang 
hunt 
march 
mention 
smell 
survey 
tie 
escape 
expose 
gather 
hate 
repair 
scratch 
strike 
employ 
hurt 
laugh 
lay 
respond 
split 
strain 
struggle 
swim 
train 
wash 
waste 
convert 
crash 
fold 
grab 
hide 
miss 
permit 
quote 
recover 
resolve 
roll 
sink 
slip 
suspect 
swing 
twist 
concentrate 
estimate 
prompt 
refuse 
regret 
reveal 
rush 
shake 
shift 
shine 
steal 
suck 
surround 
bear 
dare 
delay 
hurry 
invite 
kiss 
marry 
pop 
pray 
pretend 
punch 
quit 
reply 
resist 
rip 
rub 
smile 
spell 
stretch 
tear 
wake 
wrap 
was 
like 
even 
film 
water 
been 
well 
were 
example 
own 
study 
must 
form 
air 
place 
number 
part 
field 
fish 
process 
heat 
hand 
experience 
job 
book 
end 
point 
type 
value 
body 
market 
guide 
interest 
state 
radio 
course 
company 
price 
size 
card 
list 
mind 
trade 
line 
care 
group 
risk 
word 
force 
light 
name 
school 
amount 
order 
practice 
research 
sense 
service 
piece 
web 
boss 
sport 
page 
term 
test 
answer 
sound 
focus 
matter 

soil 
board 
oil 
picture 
access 
garden 
open 
range 
rate 
reason 
according 
site 
demand 
exercise 
image 
case 
cause 
coast 
age 
boat 
record 
result 
section 
building 
mouse 
cash 
class 
dry 
plan 
store 
tax 
involved 
side 
space 
rule 
weather 
figure 
man 
model 
source 
earth 
program 
design 
feature 
purpose 
question 
rock 
act 
birth 
dog 
object 
scale 
sun 
fit 
note 
profit 
related 
rent 
speed 
style 
war 
bank 
content 
craft 
bus 
exchange 
eye 
fire 
position 
pressure 
stress 
advantage 
benefit 
box 
complete 
frame 
issue 
limited 
step 
cycle 
face 
interested 
metal 
paint 
review 
room 
screen 
structure 
view 
account 
ball 
concerned 
discipline 
ready 
share 
balance 
bit 
black 
bottom 
gift 
impact 
machine 
shape 
tool 
wind 
address 
average 
career 
culture 
pot 
sign 
table 
task 
condition 
contact 
credit 
egg 
hope 
ice 
network 
separate 
attempt 
date 
effect 
link 
perfect 
post 
star 
voice 
challenge 
friend 
warm 
brush 
couple 
debate 
exit 
experienced 
function 
lack 
plant 
spot 
summer 
taste 
theme 
track 
wing 
brain 
button 
click 
correct 
desire 
fixed 
foot 
gas 
influence 
notice 
rain 
wall 
base 
damage 
distance 
pair 
staff 
sugar 
target 
text 
author 
complicated 
discount 
file 
ground 
lesson 
officer 
phase 
reference 
register 
secure 
sky 
stage 
stick 
title 
trouble 
advanced 
bowl 
bridge 
campaign 
club 
edge 
evidence 
fan 
letter 
lock 
option 
organized 
pack 
park 
quarter 
skin 
sort 
weight 
baby 
carry 
dish 
exact 
factor 
fruit 
muscle 
traffic 
trip 
appeal 
chart 
gear 
land 
log 
lost 
net 
season 
spirit 
tree 
wave 
belt 
bench 
closed 
commission 
copy 
drop 
firm 
frequent 
progress 
project 
stuff 
ticket 
tour 
angle 
blue 
breakfast 
doctor 
dot 
dream 
essay 
father 
fee 
finance 
juice 
limit 
luck 
milk 
mixed 
mouth 
pipe 

please 
seat 
stable 
storm 
team 
amazing 
bat 
beach 
blank 
busy 
catch 
chain 
cream 
crew 
detail 
detailed 
interview 
kid 
mark 
match 
pain 
pleasure 
score 
screw 
sex 
sharp 
shop 
shower 
suit 
tone 
window 
wise 
band 
block 
bone 
calendar 
cap 
coat 
contest 
court 
cup 
district 
finger 
garage 
guarantee 
hole 
hook 
implement 
layer 
lecture 
lie 
married 
narrow 
nose 
partner 
profile 
respect 
rice 
schedule 
telephone 
tip 
bag 
battle 
bed 
bill 
bother 
cake 
code 
curve 
dimension 
ease 
farm 
fight 
gap 
grade 
horse 
host 
husband 
loan 
mistake 
nail 
noise 
occasion 
package 
pause 
phrase 
race 
sand 
sentence 
shoulder 
smoke 
stomach 
string 
surprised 
towel 
vacation 
wheel 
arm 
associate 
bet 
blow 
border 
branch 
breast 
buddy 
bunch 
chip 
coach 
cross 
document 
draft 
dust 
floor 
golf 
habit 
iron 
judge 
knife 
landscape 
league 
mail 
mess 
parent 
pattern 
pin 
pool 
pound 
request 
salary 
shame 
shelter 
shoe 
tackle 
tank 
trust 
assist 
bake 
bar 
bell 
bike 
blame 
brick 
chair 
closet 
clue 
collar 
comment 
conference 
devil 
diet 
fear 
fuel 
glove 
jacket 
lunch 
monitor 
mortgage 
nurse 
pace 
panic 
peak 
provided 
reward 
row 
sandwich 
shock 
spite 
spray 
surprise 
till 
transition 
weekend 
yard 
alarm 
bend 
bicycle 
bite 
blind 
bottle 
cable 
candle 
clerk 
cloud 
concert 
counter 
dirty 
flower 
grandfather 
harm 
knee 
lawyer 
load 
loose 
mirror 
neck 
pension 
plate 
pleased 
proposed 
ruin 
ship 
skirt 
slice 
snow 
stroke 
switch 
tired 
trash 
tune 
worried 
zone 
anger 
award 
bid 
boot 
bug 
camp 
candy 
carpet 
cat 
champion 
channel 
clock 
comfort 
cow 
crack 
disappointed 
empty 
engineer 
entrance 
fault 
grass 
guy 
highlight 
island 
joke 
jury 
leg 
lip 
mate 
nerve 
passage 
pen 
pride 
priest 
promise 
resort 
ring 
roof 
rope 
sail 
scheme 
script 
slight 
smart 
sock 
station 
toe 
tower 
truck 
witness

 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com