Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกแก้ไขคำผิดในย่อหน้า Paragraph Correction

       Paragraph Correction Exercises

      แบบฝึกหัดชุดนี้จะให้ข้อความมา 1 ย่อหน้า,  เขาจะไฮไลท์เป็นตัวแดงซึ่งผิดและให้ท่านคลิกเลือกว่าต้องแก้ไขยังไงจึงจะถูกต้อง โดยทั้งย่อหน้ามี 8 จุดให้แก้  ท่านจะได้ฝึกทั้งการใช้  punctuation (เครื่องหมายวรรคตอน), spelling (การสะกดคำ), syntax (โครงสร้างประโยค), symmetry (การสมมาตรของการใช้ถ้อยคำ), vocabulary (คำศัพท์), prepositions (คำบุพบท), และ verb tense usage (การใช้ tense)

      เมื่อทำเสร็จแต่ละข้อ ให้คลิก  NEXT ที่มุมล่างขวาของหน้าเพื่อทำข้อต่อไป เมื่อทำครบทั้ง 8 ข้อแล้ว ให้คลิก Submit All Answers เพื่อส่งคำตอบซึ่งเขาจะแจ้งว่าท่านทำได้คะแนนกี่ % และให้คลิก Review Quiz เพื่อดูเฉลย

      ผมขอแนะนำว่า เมื่อเห็นตัวแดง ก่อนที่จะเลื่อนสายตาลงไปดูคำตอบ ให้ท่านนึกถามตัวเองก่อนว่า ต้องแก้ไขยังไงให้มันถูก นี่เป็นการฝึกที่ท้าทายตัวเองมากขึ้นอีกระดับหนึ่งและมีประโยชน์มาก

--->http://www.englishmaven.org/Pages/Paragraph%20Correction.htm

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com