ฝากภาษาอังกฤษสำหรับนักวิชาการ 5 เล่ม

    academic4books

 

สวัสดีครับ

     ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิชาการ หรือผู้ที่ทำงานอย่างเป็นงานเป็นการ 5 เล่มนี้

มีทั้งเรื่องแกรมมาร์ ศัพท์ การเขียน  การนำเสนอผลงาน และการโต้ตอบจดหมาย

ผมเข้าใจว่าน่าจะมีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อท่านอาจารย์บางท่าน

--- > คลิกดาวน์โหลด

พิพัฒน์