พูดภาษาอังกฤษอย่างไรดี ถ้าเราไม่เข้าใจ

https://www.britishcouncil.or.th/english/tips/what-to-say-when-you-dont-understand

พูดภาษาอังกฤษอย่างไรดี ถ้าเราไม่เข้าใจ   British Council