Question - Answer ถามอย่างนี้ ตอบได้อย่างไรบ้าง โดย ครูเชอรี่

ฝึกตอบคำถามพื้นฐานภาษาอังกฤษ

https://www.youtube.com/watch?v=sbEH6sXwrHk
และอีก 39 คลิป เรียนกับครูเชอรี่

===> https://www.youtube.com/watch?v=sbEH6sXwrHk&list=PL4ye6UwVh8U0XdkPNbbzzQ45TNz3u55pL