12 ศัพท์ภาษาอังกฤษ เอาไว้ลาป่วยที่ทำงาน!

12sickleavevocabs

http://www.dailyenglish.in.th/vocabularies-for-sick-leave/