ฝึกอ่าน - ฝึกฟัง - ฝึกพูดตาม ประโยคสั้น ๆ ศัพท์ไม่ยาก

englishinuse

ฝึกอ่าน - ฝึกฟัง - ฝึกพูดตาม ประโยคสั้น ๆ ศัพท์ไม่ยาก
▬► http://www.englishinuse.net/ 
❶ คลิกรูปลำโพงเพื่อฟังเสียงอ่านทีละประโยค
❷ คลิก Listen all of the phrases on this page เพื่อฟังเสียงอ่านทุกประโยค
❸ คลิก Show me Random Setences เพื่อให้เว็บสุ่มประโยคชุดใหม่มาให้ศึกษา