คนฉลาดที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องไม่ทำอะไรบ้าง?

 lee

ถ้าถามว่า คนฉลาดที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องทำอะไรบ้าง? นี่อาจจะตอบยาก
แต่ถ้าถามใหม่ว่า ต้องไม่ทำอะไรบ้าง? นี่คงตอบได้ง่ายกว่า
ที่บทความนี้ "20 Things Smart People Don't Do"
เขารวบรวมคำตอบไว้ 20 ข้อ

ลองอ่านดูซีครับhttp://www.lifehack.org/articles/productivity/20-things-smart-people-dont.html 
1. They don't overlook the possibility to save money.
2. They don't heavily rely on others.
3. They don't act irresponsibly.
4. They don't feel defeated just because they need to reevaluate their convictions.
5. They don't dwell on their errors.
6. They don't permit their past to hold them back.
7. They don't rely on good luck to solve their problems.
8. They don't neglect important aspects of their business.
9. They don't hesitate to learn from their mistakes.
10. They don't give up on their ideas just because other people don't agree with them.
11. They don't make strong remarks that can make them look weak in the future.
12. They don't lose the opportunity to broaden their experience.
13. They don't know how to back off from a good cause.
14. They don't waste the potentials of their gadgets
15. They don't overestimate their abilities.
16. They don't make redundant enemies.
17. They don't allow their pride to get in the way.
18. They don't put all the eggs in one basket.
19. They don't lie to themselves that everything will be easy.
20. They don't take unnecessary risks.
พิพัฒน์