นิทานเรื่อง กำเนิดของรองเท้า

short stories dontchangetheworld
http://www.kidsworldfun.com/shortstories_dontchangetheworld.php