4 เว็บที่เข้าไปหา บทความที่น่าสนใจได้หลากหลายมากมาย

Reader'sDigest COver
【1】 Reader's Digest → http://www.rd.com/ 
【2】Simple English Wikipedia → https://simple.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
【3】Wikipedia → https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
【4】 แม้จะเป็น Search Engine ก็ตาม → http://www.ask.com/ 

simplewiki