ข้ออ้างที่คนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษ

excuses

→ http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/5excuses.htm