วิธีฟิตภาษาอังกฤษโดยการอ่าน Story

วิธีฟิตภาษาอังกฤษโดยการอ่าน

วิธีฟิตภาษาอังกฤษโดยการอ่าน Story
【1】 เลือกเรื่องอ่านที่ไม่ยากเกินไป
【2】 เลือกเรื่องอ่านที่ชอบ
【3】 เลือกที่นี่ →   คลิก    หรือที่นี่ →  คลิก
เป้าหมายในการอ่าน
【1】 รู้เรื่อง (พยายามตีความ, เดา, และใช้ตัวช่วย →  คลิก )
【3】 รู้รส (ไม่ต้องรีบร้อนอ่านมากเกินไป)
【3】 รู้รอบ (สังเกตศัพท์ สำนวน การใช้ภาษา ขณะที่อ่าน)