100 วลีอังกฤษใช้ในบทสนทนาได้แบบฝรั่ง

00 100Phrases

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/100วลีอังกฤษใช้ในบทสนทนาได้แบบฝรั่ง.htm