7 ประโยคทักทายในภาษาอังกฤษแบบงาย

7greetings.pdf

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/7greetings.pdf