Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เรียนแกรมมาร์กับ "Real English Grammar"

real english grammar
"Real English Grammar" ที่นำมาแนะนำวันนี้มีทั้ง
♦ eBook → https://goo.gl/pSpFgW 
♦ และ ไฟล์ mp3 → https://goo.gl/PVzqxd 
          ☑ เนื้อหาในเล่ม eBook มีทั้งหมด 71 Unit, แต่ละ Unit จะมี 3 ล่วน ดังนี้
     【1】 ข้อความสั้น ๆ ที่แสดง Grammar ซึ่งเป็น Real English คือใช้จริง ๆ ในการพูดหรือเขียน, ให้ท่านดูชื่อ Unit ที่เขียนในแถบสีเขียวที่ขอบขวาของหน้าคู่ นั่นคือเรื่องที่จะอธิบายใน Unit นั้น ๆ
     【2】 คำอธิบายซึ่งมีประโยคตัวอย่าง ซึ่งก็เป็นประโยคตัวอย่างที่เป็น Real English อีกเช่นกัน
     【3】 ตบท้ายด้วย Exercise A, B, C (แต่เสียดายหน่อย ผมหา Answers ไม่ได้)
    【**】 ส่วนไฟล์ mp3 นั้นมีทั้งหมด 59 ไฟล์ เมื่อท่านคลิก เขาจะเริ่มด้วยคำว่า "Unit, ตัวเลข", ท่านก็เปิด eBook และคลิกที่ Unit ของหมายเลขนั้น ซึ่งผมได้ทำ Bookmarks ไว้ในท่านคลิกได้อย่างสะดวก ถ้าจะฟังพร้อมอ่านตามก็ทำได้เลย
          ☑ ไฟล์ eBook + mp3 ชุดนี้ดีตรงที่ว่า เขานำแกรมมาร์ของจริงที่ใช้พูดและเขียน ซึ่งอยู่ใน passage ที่ค่อนข้างยาวมาให้เราศึกษา, ท่านจะศึกษาเรื่องใดก่อนก็ได้ โดยคลิกดูเรื่องทั้งหมดที่ปุ่ม "สารบัญ" ที่ Bookmarks ของ eBook
          ☑ และเพื่อให้ท่านได้ศึกษา Grammar อย่างที่มันเป็น Real English จริง ๆ ผมขอแนะนำว่า ให้ท่านศึกษาข้อ【1】 คืออ่าน passage และข้อ 【**】 คือเปิดไฟล์ mp3 ฟังบทพูดตาม passage (จะฟังอย่างเดียว หรือฟังพร้อมอ่าน ก็ตามอัธยาศัย) ให้อ่านหลาย ๆ เที่ยวและฟังหลาย ๆ เที่ยว จนเริ่มคุ้นกับลักษณะของ Grammar ที่มันอยู่ใน Real English
          ☑ ท่านอย่าเพิ่งตรงดิ่งเข้าไปอ่านคำอธิบายในข้อ 【2】 แต่ข้อให้ตั้งใจอ่านและสังเกตของจริงตามข้อ 【1】 และฟังของจริงตามข้อ 【**】 ให้ชุ่มเสียก่อน ด้วยการฝึกอย่างนี้ Grammar ที่คุณ Hester Lott สอน มันจึงจะสำเร็จเป็น Real English ที่เราเรียน

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com